Quận Tân Bình cải tạo kênh rạch, khánh thành Công trình Thanh niên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 30/10/2021, Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh đ&atilde; tổ chức Lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh C&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n năm 2021 &ldquo;Cải tạo h&agrave;nh lang tuyến k&ecirc;nh Hy Vọng&rdquo;.</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/11/34707/c.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:center"><em>Lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh C&ocirc;ng tr&igrave;nh Thanh ni&ecirc;n.</em></p> <p style="text-align:justify">Được biết giao C&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n n&agrave;y cho Đảng ủy, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Phường 15, Quận T&acirc;n B&igrave;nh tiếp nhận v&agrave; quản l&yacute;. C&aacute;c nội dung v&agrave; phần việc c&ocirc;ng tr&igrave;nh đ&atilde; được thực hiện như: Gia cố, h&agrave;n v&agrave; sơn mới 50m lan can h&agrave;nh lang tuyến k&ecirc;nh Hy Vọng (đoạn cuối đường Nguyễn Ph&uacute;c Chu). Lắp đặt hệ thống đ&egrave;n chiếu s&aacute;ng sử dụng năng lượng mặt trời v&agrave; hệ thống camera quan s&aacute;t dọc tuyến k&ecirc;nh. Trao tặng 8 th&ugrave;ng r&aacute;c v&agrave; 200 chậu c&acirc;y xanh cho c&aacute;c hộ d&acirc;n khu vực dọc tuyến k&ecirc;nh.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/11/34707/d.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/11/34707/b.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Tặng học bổng cho học sinh kh&oacute; khăn.</em></p> <p style="text-align:justify">C&ocirc;ng tr&igrave;nh cũng tiến h&agrave;nh lắp đặt c&aacute;c tấm pano tuy&ecirc;n truyền bảo vệ m&ocirc;i trường, kh&ocirc;ng xả r&aacute;c ra đường v&agrave; k&ecirc;nh rạch; tuy&ecirc;n truyền cuộc vận động &quot;X&acirc;y dựng c&aacute;c gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố, x&acirc;y dựng phong c&aacute;ch c&aacute;n bộ Đo&agrave;n&quot;.</p> <p style="text-align:justify">Trong buổi lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh, ban tổ chức cũng đ&atilde; trao tặng 14 suất học bổng &ldquo;Tiếp sức đến trường&rdquo; trị gi&aacute; 42.000.000 đồng cho c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt kh&oacute; khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.</p> <p style="text-align:right"><strong>B&Igrave;NH NGUY&Ecirc;N</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;