Sôi nổi sân chơi 'Nói theo cách người trẻ'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>C&acirc;u lạc bộ&nbsp;L&yacute; luận trẻ Đo&agrave;n trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n lu&ocirc;n hướng đến việc ph&aacute;t huy tối đa vai tr&ograve; n&ograve;ng cốt th&ocirc;ng qua việc n&acirc;ng cao tư duy l&yacute; luận,&nbsp;khả năng lập luận; r&egrave;n luyện kĩ năng sử dụng ng&ocirc;n từ trong giao tiếp bắt đầu từ th&agrave;nh vi&ecirc;n c&acirc;u lạc bộ,&nbsp;sau đ&oacute; lan rộng đến c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n to&agrave;n trường, ti&ecirc;u biểu phải kể đến đ&oacute; l&agrave; S&acirc;n chơi &lsquo;N&oacute;i theo c&aacute;ch người trẻ&rsquo;.</strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/11/34762/%E1%BA%A2nh%202.jpg" style="height:450px; width:600px" /><br /> <em>C&aacute;c bạn th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ&nbsp;L&yacute; luận trẻ Đo&agrave;n trường Đại học&nbsp;S&agrave;i G&ograve;n tham gia s&acirc;n chơi năm 2020</em></p> <p style="text-align:justify">&lsquo;N&oacute;i theo c&aacute;ch người trẻ&rsquo; l&agrave; s&acirc;n chơi d&agrave;nh cho c&aacute;c bạn trẻ đam m&ecirc; l&yacute; luận, l&agrave; nơi c&aacute;c bạn thể hiện quan điểm c&aacute; nh&acirc;n th&ocirc;ng qua c&aacute;c vấn đề trong x&atilde; hội. Từ đ&oacute; n&acirc;ng cao khả năng tranh luận v&agrave; tư duy l&yacute; luận&nbsp;của bản th&acirc;n.</p> <p style="text-align:justify">S&acirc;n chơi được tổ chức định k&igrave; 2 th&aacute;ng/ lần với h&igrave;nh thức đưa ra những c&acirc;u chuyện, h&igrave;nh ảnh đa chiều nhằm ph&aacute;t huy sự quan s&aacute;t, nh&igrave;n nhận v&agrave; tranh luận&nbsp;lại vấn đề của c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/11/34762/NTCNT.jpg" style="height:305px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>&nbsp;Nh&oacute;m sinh vi&ecirc;n tr&igrave;nh b&agrave;y quan điểm thảo luận.</em></p> <p style="text-align:justify">Ban Gi&aacute;m khảo, kh&aacute;ch mời của s&acirc;n chơi thường l&agrave; anh chị Cựu Sinh vi&ecirc;n trường, những người lu&ocirc;n mang trong m&igrave;nh nhiệt huyết của tuổi trẻ c&ugrave;ng &ldquo;ngọn lửa&rdquo; l&yacute; luận lu&ocirc;n rực ch&aacute;y. Qua đ&acirc;y c&oacute; thể thấy, s&acirc;n chơi c&ograve;n l&agrave; nơi gắn kết giữa c&aacute;c thể hệ sinh vi&ecirc;n trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/11/34762/CLB%20LLT.jpg" style="height:304px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>&nbsp;S&acirc;n chơi số 3 được tổ chức trực tuyến tr&ecirc;n nền tảng Google Meet.</em></p> <p style="text-align:justify">Khởi động năm học mới 2021 - 2022, C&acirc;u lạc bộ&nbsp;L&yacute; luận trẻ Đo&agrave;n&nbsp;trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n tổ chức s&acirc;n chơi &lsquo;N&oacute;i theo c&aacute;ch người trẻ&#39;&nbsp;bằng h&igrave;nh thức trực tuyến tr&ecirc;n nền tảng Google Meet. Bạn Phạm Thị Phương Mai &ndash; Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ&nbsp;L&yacute; luận trẻ Đo&agrave;n trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n chia sẻ: &ldquo;Do dịch bệnh chưa thể quay lại trường học n&ecirc;n h&igrave;nh thức tổ chức kh&aacute;c với hai s&acirc;n chơi trước,&nbsp; nhưng kh&ocirc;ng v&igrave; vậy m&agrave; l&agrave;m giảm sự nhiệt t&igrave;nh tham gia của c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n. S&acirc;n chơi 3 diễn ra rất th&agrave;nh c&ocirc;ng nhờ v&agrave;o sự t&iacute;ch cực của c&aacute;c bạn, đ&acirc;y l&agrave; động lực to lớn cho Ban Tổ chức thực hiện c&aacute;c s&acirc;n chơi tiếp theo.&rdquo;</p> <p style="text-align:justify">Th&ocirc;ng qua s&acirc;n chơi, C&acirc;u lạc bộ&nbsp;nhận thấy những hạn chế của c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n như c&ograve;n kh&oacute; khăn trong c&aacute;ch thể hiện vấn đề, diễn đạt chưa tr&ograve;n &yacute;, quỹ thời gian tr&igrave;nh b&agrave;y chưa được sử dụng hiệu quả&hellip;</p> <p style="text-align:justify">Nhận thấy được mặt hạn chế ấy, C&acirc;u lạc bộ&nbsp;L&yacute; luận trẻ đ&atilde; v&agrave; đang tiếp tục ph&aacute;t huy vai tr&ograve; n&ograve;ng cốt của m&igrave;nh trong việc n&acirc;ng cao c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức s&acirc;n chơi để l&agrave;m sao mang l&yacute; luận đến với c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n một c&aacute;ch gần gũi, thiết thực nhất.</p> <p style="text-align:right"><strong>MAI PHƯƠNG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;