Tôn vinh 20 tập thể, cá nhân nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2021

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><strong>TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; 7 tập thể v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n đạt Giải thưởng T&igrave;nh nguyện Quốc gia 2021.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34778/Ton%20vinh%2020%20ca%20nhan%20tinh%20nguyen%20-%201.jpg" style="height:355px; width:600px" /></p> <div id="ContentPlaceHolder1_Content_rpNewsOne_Panel2_0" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <div class="article-photo " style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>Giải thưởng T&igrave;nh nguyện Quốc gia 2021 vinh danh 20 tập thể v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n</em></span></div> <div class="article-photo " style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;">&nbsp;</div> </div> <div class="desc " style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 16px !important;"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 5/12, Trung ương Đo&agrave;n phối hợp Hội LH Thanh ni&ecirc;n Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng T&igrave;nh nguyện Quốc gia 2021 v&agrave; vinh danh 10 tập thể v&agrave; 10 c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhiều cống hiến cho hoạt động t&igrave;nh nguyện, đặc biệt l&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p cho c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19.</span></div> <p><span style="font-size:14px">Năm 2021, Giải thưởng tiếp nhận 253 hồ sơ đề cử, ứng cử từ c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n tr&ecirc;n khắp cả nước v&agrave; được tiến h&agrave;nh b&igrave;nh chọn, chia sẻ lan tỏa tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội, thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m, b&igrave;nh chọn của cộng đồng. Hội đồng b&igrave;nh chọn quốc gia đ&atilde; bỏ phiếu, b&igrave;nh chọn v&agrave; trao giải cho 10 tập thể v&agrave; 10 c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc ti&ecirc;u biểu trong hoạt động t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng năm 2021.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Trong đ&oacute;, TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; 3 tập thể đạt giải l&agrave;: Đo&agrave;n trường Đại học Y dược, Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n v&agrave; Trung t&acirc;m C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội Thanh ni&ecirc;n (Th&agrave;nh đo&agrave;n) &ndash; đều l&agrave; những đầu t&agrave;u trong c&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;nh nguyện của TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; cả nước nhiều năm qua.</span></p> <p><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; 4 c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; những đ&oacute;ng g&oacute;p nổi bật cho c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19. Đ&oacute; l&agrave; anh Nguyễn Ho&agrave;ng Anh (sinh năm 1983) &ndash; Đội trưởng Đội Tuần tra hỗ trợ giao th&ocirc;ng Hướng Nam trực thuộc Hội LH Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh, người đ&atilde; t&iacute;ch cực hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c lấy mẫu, truy vết F0 v&agrave; vận chuyển F0, F1 đến c&aacute;c khu c&aacute;ch ly, bệnh viện d&atilde; chiến. Hiện Ho&agrave;ng Anh đang t&igrave;nh nguyện hỗ trợ chống dịch tại huyện Trần Đề, tỉnh S&oacute;c Trăng.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Đ&oacute; l&agrave; anh Phan Minh Ho&agrave;ng (sinh năm 1982), Gi&aacute;m đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, người đ&atilde; t&iacute;ch cực tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c điều trị cho bệnh nh&acirc;n Covid-19 tại c&aacute;c bệnh viện d&atilde; chiến, đồng thời x&acirc;y dựng mạng lưới kh&aacute;m, tư vấn, điều trị, ph&aacute;t thuốc cho bệnh nh&acirc;n F0 tại nh&agrave; phủ khắp c&aacute;c quận, huyện tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh &hellip;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Đ&oacute; l&agrave; &ocirc;ng Nguyễn Tu Mi (sinh năm 1963), Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty TNHH Mi Hồng, người đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p vật chất v&agrave; k&ecirc;u gọi hội vi&ecirc;n Hội Doanh nghiệp TP. Hồ Ch&iacute; Minh ủng hộ gần 8 tỷ đồng hỗ trợ lực lượng tuyến đầu ph&ograve;ng chống dịch, hỗ trợ vật phẩm cho c&aacute;c chương tr&igrave;nh &ldquo;Tủ lạnh cộng đồng&rdquo;, &ldquo;Xe gạo y&ecirc;u thương&rdquo;, hỗ trợ nhiều vật tư y tế cho c&aacute;c bệnh viện d&atilde; chiến, trung t&acirc;m y tế&hellip;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Đ&oacute; l&agrave; Đại đức Th&iacute;ch Minh Ph&uacute; (sinh năm 1980), Trụ tr&igrave; ch&ugrave;a Tường Nguy&ecirc;n, Chủ tịch Hội Từ thiện Tường Nguy&ecirc;n Thiền tự, Ph&oacute; Trưởng ban ki&ecirc;m Ch&aacute;nh Thư k&yacute; Ban Từ thiện x&atilde; hội Gi&aacute;o hội Phật gi&aacute;o Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh, người đ&atilde; vận động, tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Bữa cơm y&ecirc;u thương&rdquo; th&ocirc;ng qua Bếp ăn từ thiện Tường Nguy&ecirc;n (bếp ăn đ&atilde; duy tr&igrave; li&ecirc;n tục 12 năm), c&ugrave;ng vận động h&agrave;ng chục ng&agrave;n suất qu&agrave; tặng khu c&aacute;ch ly, người ngh&egrave;o tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP&hellip;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, c&ograve;n c&oacute; 7 tập thể được vinh danh l&agrave;: Chi hội Bảo trợ bệnh nh&acirc;n ngh&egrave;o Sen Việt (B&igrave;nh Định), CLB M&aacute;u n&oacute;ng khu vực Kon Tum - T&acirc;y Nguy&ecirc;n, Hội Thiện nguyện Phan Thiết, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng an tỉnh Ki&ecirc;n Giang, Hội Thanh ni&ecirc;n vận động hiến m&aacute;u H&agrave; Nội, Tuổi trẻ Học viện Qu&acirc;n y v&agrave; Mạng lưới Thầy thuốc trẻ đồng h&agrave;nh - Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34778/Ton%20vinh%2020%20ca%20nhan%20tinh%20nguyen%20-%202.png" style="height:276px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>Chương tr&igrave;nh giao lưu trực tuyến với anh Nguyễn Ho&agrave;ng Anh, do đang t&igrave;nh nguyện chống dịch tại S&oacute;c Trăng, kh&ocirc;ng thể dự giải</em></span></p> <p><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng với 6 c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p cho cộng đồng năm 2021 l&agrave;: Dương Hải Anh (sinh năm 1996), B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng an huyện Mộc Ch&acirc;u, Sơn La; Dương Thị Th&uacute;y (sinh năm 1975), Gi&aacute;m đốc Doanh nghiệp tư nh&acirc;n Thanh Th&uacute;y, thị x&atilde; B&igrave;nh Long, tỉnh B&igrave;nh Phước; Nguyễn Thị Kh&aacute;nh Huyền (sinh năm 2001), Ủy vi&ecirc;n Ban Chủ nhiệm CLB Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện vận động hiến m&aacute;u nh&acirc;n đạo Trường Đại học Y dược - Đại học Th&aacute;i Nguy&ecirc;n; Phương Tấn Đạt (sinh năm 1990), B&iacute; thư Đo&agrave;n trường THPT Th&aacute;i B&igrave;nh Dương, TP Cần Thơ; Đặng Minh Tr&iacute; (sinh năm 1997), đo&agrave;n vi&ecirc;n x&atilde; Đức Ninh, TP Đồng Hới, Quảng B&igrave;nh; Phan Thị Nhung (sinh năm 1963), Chủ nhiệm CLB Tấm l&ograve;ng v&agrave;ng An Kh&ecirc;, Gia Lai.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Qua 11 năm, Giải thưởng T&igrave;nh nguyện Quốc gia đ&atilde; tuy&ecirc;n dương hơn 220 tập thể v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n được tuy&ecirc;n dương, g&oacute;p phần t&ocirc;n vinh, cổ vũ v&agrave; lan tỏa tinh thần thiện nguyện trong cộng đồng.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Dịp n&agrave;y, Trung ương Hội LH Thanh ni&ecirc;n Việt Nam cũng trao Bằng khen cho 50 tập thể v&agrave; 50 c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong hoạt động t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng năm 2021, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Hưởng ứng Ng&agrave;y Quốc tế T&igrave;nh nguyện 5/12, Trung ương Đo&agrave;n cũng ph&aacute;t động Ng&agrave;y hội T&igrave;nh nguyện quốc gia tr&ecirc;n to&agrave;n quốc với gần 200 hoạt động t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng triển khai tr&ecirc;n cả nước, trọng t&acirc;m l&agrave; c&aacute;c hoạt động khắc phục hậu quả, phục hồi kinh tế, linh hoạt th&iacute;ch ứng với dịch Covid-19, đặc biệt l&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị chăm lo Tết đầm ấm cho b&agrave; con v&agrave; c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn khắp mọi miền đất nước.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>THEO WEBSITE TH&Agrave;NH ỦY TP. HỒ CH&Iacute; MINH</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;