Quận Đoàn Phú Nhuận tổ chức chương trình Văn hóa thưởng thức âm nhạc truyền thống Cách mạng "Thành phố tôi yêu"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong>S&aacute;ng 04.12, tại Hội trường Quận Đo&agrave;n Ph&uacute; Nhuận đ&atilde; diễn ra Chương tr&igrave;nh Văn h&oacute;a thưởng thức &acirc;m nhạc truyền thống C&aacute;ch mạng &quot;Th&agrave;nh phố t&ocirc;i y&ecirc;u&quot; do Quận Đo&agrave;n Ph&uacute; Nhuận phối hợp c&ugrave;ng với Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. HCM tổ chức.</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34788/1.jpg" style="height:451px; width:600px" /></strong></p> <p>Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Cao Ho&agrave;i Kh&aacute;nh Duy - C&aacute;n bộ Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Huỳnh Anh Phương Thảo - B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Quận; Nguyễn Minh Tấn - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Quận; Trần Thanh Tr&iacute; - Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam Quận; Trần Minh Thảo - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; thiếu nhi, Ph&oacute; chủ tịch Hội đồng Đội Quận; Đinh Trọng Hiếu - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; thiếu nhi Quận.</p> <p>Chương tr&igrave;nh đ&atilde; mang đến cho c&aacute;c bạn c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n nhiều th&ocirc;ng tin bổ &iacute;ch về d&ograve;ng nhạc truyền thống c&aacute;ch mạng, biết c&aacute;ch tiếp thu, chọn lọc thưởng thức c&aacute;c ca kh&uacute;c mới, lời nhạc trong s&aacute;ng, mang kh&iacute; thế s&ocirc;i nổi của tuổi trẻ. Qua đ&oacute;, g&oacute;p phần nung nấu, giữ g&igrave;n v&agrave; ph&aacute;t huy bản sắc văn h&oacute;a của d&acirc;n tộc Việt Nam.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34788/3.jpg" style="height:346px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c tiết mục trong chương tr&igrave;nh.</em></p> <p>Đặc biệt tại chương tr&igrave;nh c&oacute; phần tr&ograve; chuyện với Nhạc sĩ Trần Xu&acirc;n Tiến - &ldquo;Người kể chuyện&rdquo;, nhạc sĩ đ&atilde; chia sẻ về vai tr&ograve; của văn ho&aacute; nghệ thuật đối với đời sống x&atilde; hội v&agrave; định hướng thẩm mỹ nghệ thuật để những hoạt động văn ho&aacute; nghệ thuật trong c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n c&oacute; chiều s&acirc;u hơn.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, c&ograve;n c&oacute; phần biểu diễn văn nghệ giao lưu của:CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Nh&oacute;m Sao Việt, c&aacute;c ca sĩ: Minh Sang, Vũ Phương, Ngọc Thạch, Minh Nguyệt, nh&oacute;m m&uacute;a Rex, MC Huỳnh Như...</p> <p style="text-align:right"><strong>B&Igrave;NH NGUY&Ecirc;N</strong></p> <p style="text-align:right"><strong>Ảnh: CSCC</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đại hội Đoàn TP.HCM nhiệm kỳ 2022 - 2027 trong năm 2022 làm sao phải giới thiệu được lực lượng ưu tú, thật sự xung kích, lực lượng dẫn dắt thế hệ thanh niên thành phố giai đoạn mới.

Agile Việt Nam
;