Phát động chương trình “Chung tay xây dựng thành phố mới” kỉ niệm 1 năm thành lập TP.Thủ Đức

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong>S&aacute;ng nay, ng&agrave;y 04/12/2021 tại trụ sở của Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n Thủ Đức. Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n Thủ Đức long trọng tổ chức Lễ ph&aacute;t động Chương tr&igrave;nh &ldquo;Chung tay x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố mới&rdquo;.</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34789/1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></strong></p> <p>Chương tr&igrave;nh nhằm hướng tới ch&agrave;o mừng kỉ niệm 01 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Th&agrave;nh phố Thủ Đức (01/01/2021 &ndash; 01/01/2022). Năm 2021 l&agrave; năm diễn ra nhiều sự kiện v&agrave; hoạt động c&oacute; &yacute; nghĩa rất quan trọng, đ&acirc;y sẽ l&agrave; năm bản lề để tuổi trẻ Thủ Đức c&ugrave;ng nhau ra sức ph&aacute;t huy cao độ tinh thần, sức trẻ của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ v&igrave; x&atilde; hội, v&igrave; cộng đồng, x&acirc;y dựng văn minh, mỹ quan đ&ocirc; thị, qua đ&oacute; thiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm 01 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập th&agrave;nh phố Thủ Đức diễn ra v&agrave;o th&aacute;ng 1 năm 2022.</p> <p>Lễ ph&aacute;t động cũng l&agrave; dịp để đẩy mạnh c&aacute;c phong tr&agrave;o thi đua y&ecirc;u nước, ph&aacute;t huy tiềm năng v&agrave; sức s&aacute;ng tạo của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố Thủ Đức chung tay tham gia v&agrave;o ph&aacute;t triển kinh tế x&atilde; hội ở địa phương, đơn vị thiết thực ch&agrave;o mừng kỉ niệm 01 năm th&agrave;nh lập Th&agrave;nh phố Thủ Đức.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34789/2.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34789/4.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c hoạt động trong chương tr&igrave;nh.</em></p> <p>Đợt hoạt động cao điểm được tổ chức gắn với những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc cụ thể v&agrave; thiết thực, tạo kh&ocirc;ng kh&iacute; thi đua s&ocirc;i nổi, năng động s&aacute;ng tạo, ph&aacute;t huy tinh thần ti&ecirc;n phong xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n. Ngay sau buổi lễ ph&aacute;t động h&ocirc;m nay, to&agrave;n thể c&aacute;n bộ đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n sẽ tiếp tục chung tay tham gia thực hiện c&aacute;c hoạt động gắn với việc x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố Thủ Đức văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh như:</p> <p>Hoạt động &ldquo;Thủ Đức nghĩa t&igrave;nh&rdquo; với việc tổ chức thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho 20 em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn với tổng trị gi&aacute; 20 triệu đồng.</p> <p>Hoạt động &ldquo;Thủ Đức văn minh hiện đại&rdquo; gắn với tổ chức thực hiện tuyến hẻm S&aacute;ng &ndash; Xanh &ndash; Sạch &ndash; Đẹp, ra qu&acirc;n vệ sinh tuyến hẻm, tạo c&aacute;c mảng xanh v&agrave; thực hiện gắn c&aacute;c b&oacute;ng đ&egrave;n năng lượng mặt trời.</p> <p>Tổ chức ra mắt trang cơ sở dữ liệu Di t&iacute;ch lịch sử th&agrave;nh phố Thủ Đức v&agrave; Ph&aacute;t động cuộc thi ảnh &ldquo;Thủ Đức vươn tầm cao mới&rdquo;.</p> <p>Tổ chức Lễ kết nạp Đo&agrave;n &ldquo;Tự h&agrave;o đo&agrave;n vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố Thủ Đức&rdquo;.</p> <p>Tổ chức Chương tr&igrave;nh đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng &ldquo;Thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp, lập nghiệp&rdquo; v&agrave; thực hiện chương tr&igrave;nh &ldquo;Ng&agrave;y thứ bảy t&igrave;nh nguyện giải quyết thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh v&agrave; x&acirc;y dựng m&ocirc; h&igrave;nh văn ph&ograve;ng xanh&rdquo;.</p> <p style="text-align:right"><strong>B&Igrave;NH NGUY&Ecirc;N</strong></p> <p style="text-align:right"><strong>Ảnh: CSCC</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đại hội Đoàn TP.HCM nhiệm kỳ 2022 - 2027 trong năm 2022 làm sao phải giới thiệu được lực lượng ưu tú, thật sự xung kích, lực lượng dẫn dắt thế hệ thanh niên thành phố giai đoạn mới.

Agile Việt Nam
;