Ngày hội Thanh niên chung cư 2021

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Hưởng ứng Ng&agrave;y hội Quốc tế những người t&igrave;nh nguyện lần 10 - năm 2021, Ủy ban Hội Quận 8 đ&atilde; tổ chức Ng&agrave;y hội Thanh ni&ecirc;n chung cư năm 2021 tại Chung cư Đồng Diều Phường 4, Quận 8.</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34790/1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:justify">Ng&agrave;y hội c&oacute; hơn 100 hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, người d&acirc;n tham gia v&agrave; diễn ra với c&aacute;c hoạt động: Ph&aacute;t 500 phiếu bướm tuy&ecirc;n truyền về nội dung 5K ph&ograve;ng, chống dịch bệnh Covid-19 v&agrave; ph&ograve;ng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma t&uacute;y, mại d&acirc;m đến c&aacute;c hộ chung cư.</p> <p style="text-align:justify">Tăng cường hoạt động bảo vệ m&ocirc;i trường, thực hiện phong tr&agrave;o &ldquo;Chống r&aacute;c thải nhựa&rdquo;, Ủy ban Hội Quận 8 đ&atilde; tổ chức hướng dẫn c&aacute;c bạn hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, người d&acirc;n c&aacute;ch thực hiện gấp t&uacute;i giấy bảo vệ m&ocirc;i trường. Đồng thời, cũng trao tặng 400 t&uacute;i nilong tự ph&acirc;n hủy; 100 t&uacute;i giấy cho người d&acirc;n sử dụng.</p> <p style="text-align:justify">Tổ chức chăm lo, hỗ trợ 20 phần qu&agrave; nhằm động vi&ecirc;n c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n d&acirc;n tộc t&ocirc;n gi&aacute;o, c&aacute;c cư d&acirc;n chung cư gặp kh&oacute; khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34790/2.jpg" style="height:800px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34790/3.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c hoạt động trong ng&agrave;y hội.</em></p> <p style="text-align:justify">Ng&agrave;y hội Thanh ni&ecirc;n chung cư năm 2021 l&agrave; một phong tr&agrave;o &yacute; nghĩa được sự hưởng ứng thực hiện của đ&ocirc;ng đảo hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 8 t&iacute;ch tham gia, g&oacute;p phần đem lại những lợi &iacute;t t&iacute;ch cực cộng đồng. Thu h&uacute;t Hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n khu vực chung cư tham gia v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n của Quận.</p> <p style="text-align:right"><strong>B&Igrave;NH NGUY&Ecirc;N</strong></p> <p style="text-align:right"><strong>Ảnh: CSCC</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-6, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng khánh thành Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 28-5, Đoàn xã Tân Nhựt, thuộc Huyện Đoàn Bình Chánh chính thức khai giảng 10 lớp dạy năng khiếu hè miễn cho các em thiếu nhi trong địa bàn huyện. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các bậc phụ huynh và các em học sinh

Agile Việt Nam
;