Ngày hội Thanh niên chung cư 2021

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Hưởng ứng Ng&agrave;y hội Quốc tế những người t&igrave;nh nguyện lần 10 - năm 2021, Ủy ban Hội Quận 8 đ&atilde; tổ chức Ng&agrave;y hội Thanh ni&ecirc;n chung cư năm 2021 tại Chung cư Đồng Diều Phường 4, Quận 8.</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34790/1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:justify">Ng&agrave;y hội c&oacute; hơn 100 hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, người d&acirc;n tham gia v&agrave; diễn ra với c&aacute;c hoạt động: Ph&aacute;t 500 phiếu bướm tuy&ecirc;n truyền về nội dung 5K ph&ograve;ng, chống dịch bệnh Covid-19 v&agrave; ph&ograve;ng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma t&uacute;y, mại d&acirc;m đến c&aacute;c hộ chung cư.</p> <p style="text-align:justify">Tăng cường hoạt động bảo vệ m&ocirc;i trường, thực hiện phong tr&agrave;o &ldquo;Chống r&aacute;c thải nhựa&rdquo;, Ủy ban Hội Quận 8 đ&atilde; tổ chức hướng dẫn c&aacute;c bạn hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, người d&acirc;n c&aacute;ch thực hiện gấp t&uacute;i giấy bảo vệ m&ocirc;i trường. Đồng thời, cũng trao tặng 400 t&uacute;i nilong tự ph&acirc;n hủy; 100 t&uacute;i giấy cho người d&acirc;n sử dụng.</p> <p style="text-align:justify">Tổ chức chăm lo, hỗ trợ 20 phần qu&agrave; nhằm động vi&ecirc;n c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n d&acirc;n tộc t&ocirc;n gi&aacute;o, c&aacute;c cư d&acirc;n chung cư gặp kh&oacute; khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34790/2.jpg" style="height:800px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34790/3.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c hoạt động trong ng&agrave;y hội.</em></p> <p style="text-align:justify">Ng&agrave;y hội Thanh ni&ecirc;n chung cư năm 2021 l&agrave; một phong tr&agrave;o &yacute; nghĩa được sự hưởng ứng thực hiện của đ&ocirc;ng đảo hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 8 t&iacute;ch tham gia, g&oacute;p phần đem lại những lợi &iacute;t t&iacute;ch cực cộng đồng. Thu h&uacute;t Hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n khu vực chung cư tham gia v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n của Quận.</p> <p style="text-align:right"><strong>B&Igrave;NH NGUY&Ecirc;N</strong></p> <p style="text-align:right"><strong>Ảnh: CSCC</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;