Khánh thành sân chơi thiếu nhi từ vật liệu tái chế

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Chiều 10/12/2021, </strong><strong>Chi đo&agrave;n Trung t&acirc;m Hỗ trợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n </strong><strong>TP.HCM </strong><strong>phối hợp c&ugrave;ng với Chi đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Cổ phần Đầu tư X&acirc;y dựng Thanh Ni&ecirc;n</strong><strong> c&ugrave;ng c&aacute;c đơn vị đồng h&agrave;nh đ&atilde; </strong><strong>Kh&aacute;nh th&agrave;nh s&acirc;n chơi thiếu nhi từ vật liệu t&aacute;i chế</strong><strong>.</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34795/1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:justify">Được biết c&ocirc;ng tr&igrave;nh s&acirc;n chơi thiếu nhi từ vật liệu t&aacute;i chế được kh&aacute;nh th&agrave;nh tại Khu lưu tr&uacute; 1, x&atilde; Thới Tam Th&ocirc;n, huyện H&oacute;c M&ocirc;n. C&ocirc;ng tr&igrave;nh do chi đo&agrave;n Trung t&acirc;m Hỗ trợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp c&ugrave;ng với Chi đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Cổ phần Đầu tư X&acirc;y dựng Thanh Ni&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c đơn vị đồng h&agrave;nh: Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Bến Th&agrave;nh, &nbsp;C&ocirc;ng ty CP x&acirc;y dựng Dũng Nguy&ecirc;n v&agrave; sự hỗ trợ của x&atilde; Đo&agrave;n Thới Tam Th&ocirc;n thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34795/3.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh s&acirc;n chơi.</em></p> <p style="text-align:justify">C&ocirc;ng tr&igrave;nh nhằm mục đ&iacute;ch hưởng ứng đợt ph&aacute;t động phong tr&agrave;o thi đua 90 ng&agrave;y quyết t&acirc;m ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ ch&iacute;nh trị năm 2021 v&agrave; ch&agrave;o mừng Đại hội c&aacute;c Chi đo&agrave;n, hướng đến ch&agrave;o mừng Đại hội đại biểu Đo&agrave;n Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 &ndash; 2027.</p> <p style="text-align:justify">C&ocirc;ng tr&igrave;nh s&acirc;n chơi thiếu nhi từ vật liệu t&aacute;i chế được khởi c&ocirc;ng thực hiện từ ng&agrave;y 8/12/2021 đến ng&agrave;y 10/12/2021 v&agrave; hoàn thành với t&ocirc;̉ng trị giá gần 18 triệu đồng gồm trang bị mới dụng cụ vui chơi t&aacute;i chế cho c&aacute;c em bao gồm: con đường b&aacute;nh xe, bập b&ecirc;nh, x&iacute;ch đu.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34795/4.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34795/2.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c em thiếu nhi tham gia lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh.</em></p> <p style="text-align:justify">Việc đưa v&agrave;o sử dụng &ldquo;S&acirc;n chơi thiếu nhi t&ugrave;a vật liệu t&aacute;i chế&rdquo; l&agrave; hoạt động thiết thực nhằm gi&uacute;p c&aacute;c em c&oacute; th&ecirc;m địa điểm vui chơi, nghỉ ngơi, thư gi&atilde;n ngay ch&iacute;nh tại nơi c&aacute;c em đang sinh sống sau những giờ học.&nbsp;Qua đ&oacute;, gi&uacute;p c&aacute;c em ph&aacute;t triển to&agrave;n diện cả về thể chất v&agrave; tinh thần.&nbsp;Qua đ&oacute;, gi&uacute;p c&aacute;c em ph&aacute;t triển to&agrave;n diện cả về thể chất v&agrave; tinh thần.&nbsp;Đồng thời tạo động lực để c&aacute;c em thi đua, phấn đấu trong học tập v&agrave; r&egrave;n luyện đạo đức trở th&agrave;nh con ngoan tr&ograve; giỏi v&agrave; l&agrave; mầm non ưu t&uacute; của đất nước.</p> <p style="text-align:right"><strong>B&Igrave;NH NGUY&Ecirc;N</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Agile Việt Nam
;