Ngày hội “Tuổi trẻ Phú Nhuận với an toàn giao thông”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong>S&aacute;ng 12/12, Quận Đo&agrave;n &ndash; Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam quận Ph&uacute; Nhuận phối hợp tổ chức Ng&agrave;y hội &ldquo;Tuổi trẻ Ph&uacute; Nhuận với an to&agrave;n giao th&ocirc;ng&rdquo;. </strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34798/1.jpg" style="height:338px; width:600px" /></strong></p> <p>Tại ng&agrave;y hội, &ocirc;ng Nguyễn Đ&igrave;nh Quốc Việt &ndash; Hướng dẫn vi&ecirc;n l&aacute;i xe an to&agrave;n hệ thống Head Visacoop đ&atilde; cung cấp c&aacute;c kiến thức về thực trạng an to&agrave;n giao th&ocirc;ng hiện nay tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố, tr&igrave;nh chiếu c&aacute;c đoạn phim về những t&igrave;nh huống nguy hiểm tr&ecirc;n đường phố, đồng thời chỉ ra những nguy&ecirc;n nh&acirc;n dẫn đến tai nạn giao th&ocirc;ng. C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n được trải nghiệm thực tập l&aacute;i xe tr&ecirc;n m&ocirc; h&igrave;nh điện tử, tham gia thực h&agrave;nh thực địa với c&aacute;c kỹ năng điều khiển phương tiện giao th&ocirc;ng an to&agrave;n, xử l&iacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống thường gặp, từ đ&oacute; mang lại sự an to&agrave;n khi tham gia giao th&ocirc;ng.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34798/2.jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34798/3.jpg" style="height:675px; width:1200px" /><em>C&aacute;c hoạt động trong ng&agrave;y hội.</em></p> <p>Ban tổ chức đ&atilde; trao những phần qu&agrave; tặng gồm n&oacute;n bảo hiểm, &aacute;o mưa đến c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c s&acirc;n chơi trải nghiệm trong ng&agrave;y hội. Cũng trong ng&agrave;y hội, ban tổ chức đ&atilde; tổ chức điểm thay nhớt xe miễn ph&iacute; cho 200 lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.</p> <p style="text-align:right"><strong>B&Igrave;NH NGUY&Ecirc;N</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đại hội Đoàn TP.HCM nhiệm kỳ 2022 - 2027 trong năm 2022 làm sao phải giới thiệu được lực lượng ưu tú, thật sự xung kích, lực lượng dẫn dắt thế hệ thanh niên thành phố giai đoạn mới.

Agile Việt Nam
;