Diễn đàn Tri thức trẻ Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (Viet Nam National University Ho Chi Minh City Young Scholars Forum - VYSF) lần thứ I năm 2021

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Diễn đ&agrave;n Tri thức trẻ </strong><strong>Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh (</strong><strong>Viet Nam National University Ho Chi Minh City Young Scholars Forum </strong><strong>- </strong><strong>VYSF) lần thứ I</strong><strong> n</strong><strong>ăm 2021</strong><strong>, chủ đề </strong><strong><em>&ldquo;Đại học Quốc gia Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh &ndash; Nơi ươm mầm v&agrave; th&uacute;c đẩy đổi mới s&aacute;ng tạo&rdquo;</em></strong><strong> sẽ diễn ra v&agrave;o Thứ Năm, 16/12/2021 theo h&igrave;nh thức trực tuyến th&ocirc;ng qua phần mềm Zoom Meeting với sự tham gia </strong><strong>79 </strong><strong>C</strong><strong>&aacute;n bộ trẻ ti&ecirc;u biểu v&agrave; 299 </strong><strong>S</strong><strong>inh vi&ecirc;n 5 tốt </strong><strong>Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh</strong> <strong>(</strong><strong>ĐHQG-HCM</strong><strong>) </strong><strong>năm 2021</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34804/Banner_concept%202.jpeg" style="height:338px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Diễn đ&agrave;n Tri thức trẻ Đại học Quốc </span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ I năm 2021 nằm trong khu&ocirc;n khổ Li&ecirc;n hoan C&aacute;n bộ trẻ ti&ecirc;u biểu v&agrave; Sinh vi&ecirc;n 5 tốt Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2021, l&agrave; chương tr&igrave;nh do Ban C&aacute;n sự Đo&agrave;n ĐHQG-HCM tổ chức nhằm mục đ&iacute;ch ph&aacute;t huy hơn nữa sự tham gia mạnh mẽ của lực lượng tri thức trẻ, th&uacute;c đẩy phong tr&agrave;o đổi mới s&aacute;ng tạo với định hướng g&oacute;p phần x&acirc;y dựng ĐHQG-HCM trở th&agrave;nh &ldquo;Nơi ươm mầm v&agrave; th&uacute;c đẩy đổi mới s&aacute;ng tạo&rdquo;; tạo lập mạng lưới li&ecirc;n kết c&aacute;c tri thức trẻ l&agrave; c&aacute;n bộ quản l&yacute;, giảng vi&ecirc;n, nh&agrave; khoa học, sinh vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu đ&atilde; v&agrave; đang c&ocirc;ng t&aacute;c, học tập trong hệ thống ĐHQG-HCM thảo luận về vai tr&ograve; của tri thức trẻ trong việc x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển ĐHQG-HCM; tập hợp c&aacute;c giải ph&aacute;p của lực lượng tr&iacute; thức trẻ trực thuộc ĐHQG-HCM được đề xuất tại Diễn đ&agrave;n để g&oacute;p phần thực hiện kế hoạch chiến lược ph&aacute;t triển ĐHQG-HCM</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Diễn đ&agrave;n Tri thức trẻ Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ I năm 2021, c&aacute;c tri thức trẻ l&agrave; 79 C&aacute;n bộ trẻ ti&ecirc;u biểu v&agrave; 299 Sinh vi&ecirc;n 5 tốt Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2021 sẽ c&ugrave;ng tập trung tham luận, thảo luận v&agrave; đưa ra c&aacute;c đề xuất xoay quanh chủ đề ch&iacute;nh: <em>&ldquo;Đại học Quốc gia Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh &ndash; Nơi ươm mầm v&agrave; th&uacute;c đẩy đổi mới s&aacute;ng tạo&rdquo;</em> với 03 nh&oacute;m nội dung trọng t&acirc;m bao gồm: Nh&oacute;m nội dung về giải ph&aacute;p x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển văn ho&aacute; đổi mới s&aacute;ng tạo; Nh&oacute;m nội dung về giải ph&aacute;p kiến tạo m&ocirc;i trường thực h&agrave;nh đổi mới s&aacute;ng tạo; Nh&oacute;m nội dung về giải ph&aacute;p ph&aacute;t huy tr&iacute; thức trẻ ĐHQG-HCM trong đổi mới s&aacute;ng tạo</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với nh&oacute;m nội dung về giải ph&aacute;p x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển văn ho&aacute; đổi mới s&aacute;ng tạo, c&aacute;c tri thức trẻ tham gia Diễn đ&agrave;n Tri thức trẻ Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh sẽ tập trung tham luận, thảo luận về c&aacute;c vấn đề: Th&aacute;i độ, kỹ năng, kiến thức m&agrave; đội ngũ tr&iacute; thức trẻ ĐHQG-HCM cần trang bị trong bối cảnh hiện nay; cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch, chế độ đ&atilde;i ngộ của c&aacute;c đơn vị th&agrave;nh vi&ecirc;n, trực thuộc ĐHQG-HCM nhằm khuyến kh&iacute;ch sự đổi mới s&aacute;ng tạo trong to&agrave;n hệ thống</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với nh&oacute;m nội dung về giải ph&aacute;p kiến tạo m&ocirc;i trường thực h&agrave;nh đổi mới s&aacute;ng tạo, c&aacute;c tri thức trẻ tham gia Diễn đ&agrave;n Tri thức trẻ Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh sẽ tập trung tham luận, thảo luận về c&aacute;c giải ph&aacute;p t&igrave;m kiếm, chia sẻ, x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển c&aacute;c &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến, nghi&ecirc;n cứu th&agrave;nh c&aacute;c dự &aacute;n, sản phẩm thực tế ưu ti&ecirc;n ứng dụng th&iacute; điểm tại c&aacute;c đơn vị th&agrave;nh vi&ecirc;n ĐHQG-HCM, khu đ&ocirc; thị ĐHQG-HCM,&hellip; để hướng đến h&igrave;nh th&agrave;nh c&aacute;c sản phẩm thương mại ứng dụng phục vụ cộng đồng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với nh&oacute;m nội dung về giải ph&aacute;p ph&aacute;t huy tr&iacute; thức trẻ ĐHQG-HCM trong đổi mới s&aacute;ng tạo c&aacute;c tri thức trẻ tham gia Diễn đ&agrave;n Tri thức trẻ Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh sẽ tập trung tham luận, thảo luận về c&aacute;c vấn đề: X&acirc;y dựng, kết nối tr&iacute; thức trẻ để ph&aacute;t huy sức mạnh hệ thống; Mở rộng, kết nối c&aacute;c giải ph&aacute;p, sản phẩm khoa học c&ocirc;ng nghệ, đổi mới s&aacute;ng tạo của đội ngũ tr&iacute; thức trẻ với chuy&ecirc;n gia trong v&agrave; ngo&agrave;i ĐHQG-HCM; x&acirc;y dựng nền tảng kết nối giữa c&aacute;c tr&iacute; thức trẻ ĐHQG-HCM v&agrave; c&aacute;c Bộ, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể li&ecirc;n quan, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia nhằm trao đổi, tham vấn n&acirc;ng cao hiệu quả thực hiện c&aacute;c chương tr&igrave;nh ph&aacute;t triển nguồn nh&acirc;n lực ĐHQG-HCM n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; cả nước n&oacute;i chung</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đồng ch&iacute; Ph&ugrave;ng Thị Diệu Hương - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, B&iacute; thư Ban C&aacute;n sự Đo&agrave;n ĐHQG-HCM, với vai tr&ograve; l&agrave; Ban Tổ chức Diễn đ&agrave;n, Ban C&aacute;n sự Đo&agrave;n ĐHQG-HCM sẽ đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng hơn 300 đại biểu tham dự nghi&ecirc;m t&uacute;c thảo luận, đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến để ho&agrave;n th&agrave;nh mục ti&ecirc;u đề ra. Diễn đ&agrave;n sẽ l&agrave; điểm khởi đầu cho 01 h&agrave;nh tr&igrave;nh ph&aacute;t huy lực lượng tr&iacute; thức trẻ l&agrave; c&aacute;n bộ, giảng vi&ecirc;n, nghi&ecirc;n cứu vi&ecirc;n, nh&agrave; khoa học v&agrave; sinh vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu trong việc x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển ĐHQG-HCM. Ngay sau Diễn đ&agrave;n, Ban C&aacute;n sự Đo&agrave;n ĐHQG-HCM, c&ugrave;ng với Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c đơn vị của ĐHQG-HCM, sẽ tiếp tục tập hợp, huy động nguồn lực l&agrave; c&aacute;c c&aacute;n bộ, nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu, nh&agrave; khoa học trẻ v&agrave; sinh vi&ecirc;n đ&atilde; v&agrave; đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại ĐHQG-HCM để h&igrave;nh th&agrave;nh Mạng lưới tri thức trẻ ĐHQG-HCM g&oacute;p phần tạo nền tảng kết nối cộng đồng đổi mới s&aacute;ng tạo trong đề &aacute;n chuyển đổi số ĐHQG-HCM trong tương lai.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HỮU AN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đại hội Đoàn TP.HCM nhiệm kỳ 2022 - 2027 trong năm 2022 làm sao phải giới thiệu được lực lượng ưu tú, thật sự xung kích, lực lượng dẫn dắt thế hệ thanh niên thành phố giai đoạn mới.

Agile Việt Nam
;