Cùng chung tay sửa chữa "Nhà tình bạn"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong>C&ocirc;ng tr&igrave;nh sửa chữa &ldquo;Nh&agrave; t&igrave;nh bạn&rdquo; sẽ gi&uacute;p Đo&agrave;n vi&ecirc;n, Thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn ổn định v&agrave; ph&aacute;t triển cuộc sống hơn.</strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34811/1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Nh&acirc;n kỷ niệm 15 năm th&agrave;nh lập Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Tp. Hồ Ch&iacute; Minh (15/11/2006 &ndash; 15/11/2021). Trung t&acirc;m đ&atilde; x&aacute;c lập c&ocirc;ng tr&igrave;nh sửa chữa &ldquo;Nh&agrave; t&igrave;nh bạn&rdquo; để ch&agrave;o mừng ng&agrave;y th&agrave;nh lập. Được biết&nbsp;đ&acirc;y cũng l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh nhằm kịp thời hỗ trợ chăm lo c&aacute;c ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; B&igrave;nh Lợi, Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh.</p> <p style="text-align:justify">Ng&agrave;y 15/12/2021, Trung t&acirc;m hỗ trợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố phối hợp c&ugrave;ng với&nbsp;Huyện đo&agrave;n B&igrave;nh Ch&aacute;nh, x&atilde; đo&agrave;n B&igrave;nh Lợi, c&aacute;c đơn vị đồng h&agrave;nh l&agrave; Team Từ thiện Tam Bảo, nh&oacute;m bạn c&ocirc; Mai H&acirc;n...&nbsp;&nbsp;tổ chức Lễ Kh&aacute;nh Th&agrave;nh Nh&agrave; T&igrave;nh Bạn cho gia đ&igrave;nh em Nguyễn H&ugrave;ng Hậu.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34811/3.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Trải qua hơn 1 th&aacute;ng thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng, c&ocirc;ng tr&igrave;nh đ&atilde; được ho&agrave;n thiện.&nbsp;Để ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh sửa chữa &ldquo;Nh&agrave; t&igrave;nh bạn&rdquo;, Ban tổ chức c&ocirc;ng tr&igrave;nh đ&atilde; nhận được sự quan t&acirc;m, hỗ trợ nhiệt t&igrave;nh từ ph&iacute;a đơn vị hỗ trợ với tổng gi&aacute; trị &ldquo;Nh&agrave; t&igrave;nh bạn&rdquo; ban đầu l&agrave; 71.000.000 đồng. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh thi c&ocirc;ng c&oacute; ph&aacute;t sinh th&ecirc;m kinh ph&iacute;, b&ecirc;n ph&iacute;a đơn vị thực hiện cũng đ&atilde; c&oacute; hỗ&nbsp;trợ th&ecirc;m v&agrave; n&acirc;ng tổng kinh ph&iacute; khi ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh sửa chữa &ldquo;Nh&agrave; t&igrave;nh bạn&rdquo; l&agrave; 79.000.000 đồng.</p> <p style="text-align:right"><strong>B&Igrave;NH NGUY&Ecirc;N</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đại hội Đoàn TP.HCM nhiệm kỳ 2022 - 2027 trong năm 2022 làm sao phải giới thiệu được lực lượng ưu tú, thật sự xung kích, lực lượng dẫn dắt thế hệ thanh niên thành phố giai đoạn mới.

Agile Việt Nam
;