Cùng chung tay sửa chữa "Nhà tình bạn"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong>C&ocirc;ng tr&igrave;nh sửa chữa &ldquo;Nh&agrave; t&igrave;nh bạn&rdquo; sẽ gi&uacute;p Đo&agrave;n vi&ecirc;n, Thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn ổn định v&agrave; ph&aacute;t triển cuộc sống hơn.</strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34811/1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Nh&acirc;n kỷ niệm 15 năm th&agrave;nh lập Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Tp. Hồ Ch&iacute; Minh (15/11/2006 &ndash; 15/11/2021). Trung t&acirc;m đ&atilde; x&aacute;c lập c&ocirc;ng tr&igrave;nh sửa chữa &ldquo;Nh&agrave; t&igrave;nh bạn&rdquo; để ch&agrave;o mừng ng&agrave;y th&agrave;nh lập. Được biết&nbsp;đ&acirc;y cũng l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh nhằm kịp thời hỗ trợ chăm lo c&aacute;c ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; B&igrave;nh Lợi, Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh.</p> <p style="text-align:justify">Ng&agrave;y 15/12/2021, Trung t&acirc;m hỗ trợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố phối hợp c&ugrave;ng với&nbsp;Huyện đo&agrave;n B&igrave;nh Ch&aacute;nh, x&atilde; đo&agrave;n B&igrave;nh Lợi, c&aacute;c đơn vị đồng h&agrave;nh l&agrave; Team Từ thiện Tam Bảo, nh&oacute;m bạn c&ocirc; Mai H&acirc;n...&nbsp;&nbsp;tổ chức Lễ Kh&aacute;nh Th&agrave;nh Nh&agrave; T&igrave;nh Bạn cho gia đ&igrave;nh em Nguyễn H&ugrave;ng Hậu.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34811/3.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Trải qua hơn 1 th&aacute;ng thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng, c&ocirc;ng tr&igrave;nh đ&atilde; được ho&agrave;n thiện.&nbsp;Để ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh sửa chữa &ldquo;Nh&agrave; t&igrave;nh bạn&rdquo;, Ban tổ chức c&ocirc;ng tr&igrave;nh đ&atilde; nhận được sự quan t&acirc;m, hỗ trợ nhiệt t&igrave;nh từ ph&iacute;a đơn vị hỗ trợ với tổng gi&aacute; trị &ldquo;Nh&agrave; t&igrave;nh bạn&rdquo; ban đầu l&agrave; 71.000.000 đồng. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh thi c&ocirc;ng c&oacute; ph&aacute;t sinh th&ecirc;m kinh ph&iacute;, b&ecirc;n ph&iacute;a đơn vị thực hiện cũng đ&atilde; c&oacute; hỗ&nbsp;trợ th&ecirc;m v&agrave; n&acirc;ng tổng kinh ph&iacute; khi ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh sửa chữa &ldquo;Nh&agrave; t&igrave;nh bạn&rdquo; l&agrave; 79.000.000 đồng.</p> <p style="text-align:right"><strong>B&Igrave;NH NGUY&Ecirc;N</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Agile Việt Nam
;