Tuổi trẻ quận 3 cùng nhau xây dựng “Chung cư xanh – Nếp sống đẹp”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 26/12/2021, Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận 3 tổ chức Ng&agrave;y hội &ldquo;Chung cư xanh &ndash; Nếp sống đẹp&rdquo; tại chung cư Screc với sự tham gia của đ&ocirc;ng đảo người d&acirc;n v&agrave; thanh ni&ecirc;n.</strong></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Ng&agrave;y hội nhằm đẩy mạnh việc tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục cho hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận n&acirc;ng cao &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường, cụ thể l&agrave; th&oacute;i quen trồng c&acirc;y xanh tại gia đ&igrave;nh, sử dụng t&uacute;i đi chợ th&acirc;n thiện m&ocirc;i trường v&agrave; xử l&Iacute; r&aacute;c thải điện tử đ&uacute;ng c&aacute;ch.</p> <p style="text-align:justify">Để ph&aacute;t động x&acirc;y dựng &ldquo;Chung cư xanh &ndash; Nếp sống đẹp&rdquo; tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận, anh Trần Nguy&ecirc;n Phong (B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận) đ&atilde; k&ecirc;u gọi người d&acirc;n, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tiếp tục triển khai c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh hiệu quả nhằm hạn chế sử dụng đồ d&ugrave;ng bằng nhựa, đồng thời tăng th&ecirc;m diện t&iacute;ch mảng xanh cho c&aacute;c khu d&acirc;n cư v&agrave; nơi l&agrave;m việc.</p> <p style="text-align:center"><img class="image-editor" src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2021/12/26/1640529625_1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><img class="image-editor" src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2021/12/26/1640529350_2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>Ng&agrave;y hội &ldquo;Chung cư xanh &ndash; Nếp sống đẹp&rdquo;.</em></p> <p style="text-align:justify">Tham gia ng&agrave;y hội, c&aacute;c bạn hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n được tham gia c&aacute;c hoạt động th&uacute; vị như tuy&ecirc;n truyền x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng, cuộc thi thiết kế vườn ươm c&acirc;y xanh với chủ đề: &ldquo;Ươm mầm xanh cho đất &ndash; Trao nguồn sống tương lai&rdquo;, cuộc thi trang tr&iacute; t&uacute;i giấy với th&ocirc;ng điệp bảo vệ m&ocirc;i trường, c&aacute;c gian h&agrave;ng tr&ograve; chơi tr&ograve; chơi, đối vui về bảo vệ m&ocirc;i trường, khu vực thu gom r&aacute;c thải điện tử, kh&ocirc;ng gian &ldquo;Mỗi thanh ni&ecirc;n một quyển s&aacute;ch l&agrave;m bạn&rdquo;&hellip; B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, những quyển sổ tay &ldquo;Sống xanh&rdquo; &yacute; nghĩa v&agrave; t&uacute;i đi chợ th&acirc;n thiện m&ocirc;i trường cũng đ&atilde; được Ban tổ chức chương tr&igrave;nh gửi tặng đến Ủy ban Hội 12 Phường v&agrave; c&aacute;c bạn hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia chương tr&igrave;nh.</p> <p style="text-align:center"><img class="image-editor" src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2021/12/26/1640529398_14.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img class="image-editor" src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2021/12/26/1640529417_19.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c hoạt động trong ng&agrave;y hội.</em></p> <p style="text-align:justify">Anh Trần Nguy&ecirc;n Phong nhấn mạnh, ng&agrave;y hội được tổ chức nhằm g&oacute;p phần n&acirc;ng cao nhận thức v&agrave; hướng tới thay đổi h&agrave;nh vi cho thanh thiếu ni&ecirc;n n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n n&oacute;i chung trong việc bảo vệ m&ocirc;i trường. Đ&acirc;y l&agrave; dịp th&uacute;c đẩy h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; nh&acirc;n rộng lối sống th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường đến mọi tổ chức v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n trong cộng đồng d&acirc;n cư, g&oacute;p phần thực hiện c&aacute;c mục ti&ecirc;u giảm &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường v&agrave; tăng trưởng xanh.</p> <p style="text-align:right"><strong>B&Igrave;NH NGUY&Ecirc;N</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;