Thành lập Chi đoàn Công ty CP Sài Gòn Ô tô Gia Định

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; ch&agrave;o mừng Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Tổng C&ocirc;ng ty Bến Th&agrave;nh lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng ty Cổ phần Dịch&nbsp;<span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">vụ Tổng hợp S&agrave;i G&ograve;n (Savico) trực thuộc Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Bến Th&agrave;nh đ&atilde; tổ chức Lễ c&ocirc;ng bố quyết định v&agrave; ra mắt Chi đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Cổ phần Dịch vụ S&agrave;i G&ograve;n &Ocirc; t&ocirc; Gia Định (Ford Gia Định). </span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Đến tham dự buổi Lễ c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: La Thanh Tuấn - UVBCH, Ph&oacute; Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Phạm Quốc Tuấn - Đảng ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Bến Th&agrave;nh c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện Cấp ủy C&ocirc;ng ty Savico, Cấp ủy chi bộ v&agrave; l&atilde;nh đạo c&aacute;c ph&ograve;ng ban C&ocirc;ng ty &Ocirc; t&ocirc; Ford Gia Định,&nbsp;Thường trực Đo&agrave;n cơ sở Savico v&agrave; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n tại c&ocirc;ng ty.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="Đ/c Lương Hữu Đức - Ủy viên BCH Đoàn TCT Bến Thành, Bí thư Đoàn cơ sở Công ty phần Savico trao quyết định thành lập Chi đoàn" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34827/1.jpg" style="height:480px; text-align:justify; width:640px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Đồng ch&iacute; Lương Hữu Đức - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n TCT Bến Th&agrave;nh,<br /> B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng ty CP Savico trao quyết định th&agrave;nh lập Chi đo&agrave;n</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Chi đo&agrave;n Ford Gia Định được th&agrave;nh lập l&agrave; một trong những yếu tố khẳng định vai tr&ograve; tổ chức Đo&agrave;n trong doanh nghiệp v&agrave; đặc biệt l&agrave; doanh nghiệp khu vực ngo&agrave;i nh&agrave; nước lu&ocirc;n được doanh nghiệp quan t&acirc;m, tạo điều kiện nhằm đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng doanh nghiệp ph&aacute;t triển, n&acirc;ng cao bản lĩnh ch&iacute;nh trị v&agrave; chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ của đội ngũ người lao động trẻ trong tuổi thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="Tập thể Lãnh đạo và Chi đoàn chụp ảnh lưu niệm" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34827/2.jpg" style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px; height:480px; text-align:justify; width:640px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">C&aacute;c đồng ch&iacute; L&atilde;nh đạo v&agrave; tập thể Chi đo&agrave;n chụp ảnh lưu niệm</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chi đo&agrave;n được th&agrave;nh lập với 28 đo&agrave;n vi&ecirc;n, c&oacute; Ban Chấp h&agrave;nh l&acirc;m thời gồm 05 đồng ch&iacute; với B&iacute; thư Chi đo&agrave;n l&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Th&ugrave;y Trang. Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Trần Minh Đầy - Trưởng ph&ograve;ng H&agrave;nh ch&iacute;nh nh&acirc;n sự C&ocirc;ng ty CP Ford Gia Định b&agrave;y tỏ t&igrave;nh cảm, sự quan t&acirc;m của l&atilde;nh đạo đơn vị đối tổ chức Đo&agrave;n, mong rằng sự ph&aacute;t triển của tổ chức lu&ocirc;n đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng doanh nghiệp g&oacute;p phần ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c kế hoạch sản xuất kinh doanh, n&acirc;ng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tạo s&acirc;n nhiều s&acirc;n chơi cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n ph&aacute;t huy tinh thần cống hiến, s&aacute;ng tạo, năng động, ti&ecirc;n phong trong c&aacute;c hoạt động.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong>QUỐC TUẤN</strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đại hội Đoàn TP.HCM nhiệm kỳ 2022 - 2027 trong năm 2022 làm sao phải giới thiệu được lực lượng ưu tú, thật sự xung kích, lực lượng dẫn dắt thế hệ thanh niên thành phố giai đoạn mới.

Agile Việt Nam
;