Hơn 1000 Đoàn viên, thành niên quận 12 tham gia ngày hội “Môi trường xanh - nếp sống xanh”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Vừa qua tại phường Thạnh Lộc, UBND Quận 12 phối hợp Hội Li&ecirc;n hiện Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố tổ chức Ng&agrave;y hội &ldquo;M&ocirc;i trường xanh - nếp sống xanh&rdquo; v&agrave; tổ chức hoạt động x&acirc;y dựng &ldquo;Khu phố an to&agrave;n - văn minh - hiện đại - nghĩa t&igrave;nh&rdquo; năm 2021. </strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34828/3.jpg" style="height:356px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng đợt hoạt động ch&agrave;o mừng kỷ niệm 25 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Quận 12 (01/4/1997 - 01/4/2022) v&agrave; hưởng ứng ng&agrave;y hoạt động &ldquo;M&ocirc;i trường xanh, nếp sống xanh&rdquo; năm 2021, qua đ&oacute; n&acirc;ng cao &yacute; thức người d&acirc;n về bảo vệ m&ocirc;i trường ch&iacute;nh l&agrave; bảo vệ cuộc sống của ch&uacute;ng ta.</p> <p style="text-align:justify">Theo đ&oacute;, Ng&agrave;y hội diễn ra với nhiều hoạt động &yacute; nghĩa như: Khơi th&ocirc;ng d&ograve;ng chảy, vớt r&aacute;c, lục b&igrave;nh, cắt cỏ, vệ sinh 2 b&ecirc;n bờ tuyến rạch Thợ Bột với tổng chiều d&agrave;i thực hiện 400m; tổ chức tuy&ecirc;n truyền cho người d&acirc;n 2 b&ecirc;n tuyến k&ecirc;nh v&agrave; tại Chung cư Thạnh Lộc về c&aacute;c giải ph&aacute;p bảo vệ m&ocirc;i trường, vận động hạn chế sử dụng t&uacute;i nilon v&agrave; sản phẩm từ nhựa d&ugrave;ng một lần, tuy&ecirc;n truyền về ph&ograve;ng ch&aacute;y, chữa ch&aacute;y tại khu d&acirc;n cư, chung cư. Đồng thời ban tổ chức c&ograve;n tổ chức thu gom r&aacute;c thải nguy hại, r&aacute;c điện tử, tuy&ecirc;n truyền đến người d&acirc;n những t&aacute;c hại khi m&ocirc;i trường sống bị &ocirc; nhiễm, c&aacute;ch giữ g&igrave;n vệ sinh m&ocirc;i trường v&agrave; những lợi &iacute;ch mang lại khi m&ocirc;i trường sống xanh - sạch - đẹp.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34828/1.jpg" style="height:295px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34828/2.jpg" style="height:408px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Hoạt động trong ng&agrave;y hội.</em></p> <p style="text-align:justify">Dịp n&agrave;y, Ban Tổ chức đ&atilde; trao 30 phần qu&agrave; cho c&aacute;c hộ d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường Thạnh Lộc. Hội Li&ecirc;n hiện Thanh ni&ecirc;n Việt Nam quận k&yacute; b&agrave;n giao ho&agrave;n th&agrave;nh C&ocirc;ng tr&igrave;nh khơi th&ocirc;ng tuyến rạch Thợ Bột cho UBND phường Thạnh Lộc. Hội Li&ecirc;n hiện Thanh ni&ecirc;n Việt Nam 11 phường ra mắt 11 c&ocirc;ng tr&igrave;nh thi đua năm 2021, đồng loạt 11 phường cũng tổ chức ra qu&acirc;n vận động, tuy&ecirc;n truyền nh&acirc;n d&acirc;n kh&ocirc;ng xả r&aacute;c, kh&ocirc;ng lấn chiếm l&ograve;ng lề đường.</p> <p style="text-align:right"><strong>B&Igrave;NH NGUY&Ecirc;N</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đại hội Đoàn TP.HCM nhiệm kỳ 2022 - 2027 trong năm 2022 làm sao phải giới thiệu được lực lượng ưu tú, thật sự xung kích, lực lượng dẫn dắt thế hệ thanh niên thành phố giai đoạn mới.

Agile Việt Nam
;