Tuổi trẻ Phú Nhuận xây dưng môi trường xanh - nếp sống xanh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:segoe ui historic,segoe ui,helvetica,arial,sans-serif; font-size:15px">S&aacute;ng 26-12, đồng loạt 13 phường tại Q.Ph&uacute; Nhuận&nbsp;đ&atilde; ra qu&acirc;n thực hiện c&aacute;c hoạt động x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị, x&acirc;y dưng m&ocirc;i trường xanh - nếp sống xanh v&agrave; hoạt động x&acirc;y dựng &ldquo;Khu phố an to&agrave;n - văn minh - hiện đại - nghĩa t&igrave;nh&rdquo;.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:segoe ui historic,segoe ui,helvetica,arial,sans-serif; font-size:15px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34829/1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></strong></p> <p><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:segoe ui historic,segoe ui,helvetica,arial,sans-serif; font-size:15px">Tham gia hoạt động c&oacute; hơn 250 lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; ra qu&acirc;n dọn dẹp vệ sinh đường phố, đường sắt, b&ocirc;i x&oacute;a c&aacute;c mẫu quảng c&aacute;o, rao vặt sai quy định, thực hiện chăm s&oacute;c mảng xanh, trồng mới th&ecirc;m c&acirc;y xanh tại c&aacute;c khu sinh hoạt ngo&agrave;i trời d&agrave;nh cho thanh thiếu nhi. Đồng thời, 13 đội h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện đảm bảo an ninh trật tự, an to&agrave;n giao th&ocirc;ng đ&atilde; ra qu&acirc;n thực hiện tuần tra ph&ograve;ng chống tội phạm, tham gia điều tiết giao th&ocirc;ng tại c&aacute;c giao lộ, tuyến đường tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:segoe ui historic,segoe ui,helvetica,arial,sans-serif; font-size:15px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34829/2.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:segoe ui historic,segoe ui,helvetica,arial,sans-serif; font-size:15px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34829/3.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:segoe ui historic,segoe ui,helvetica,arial,sans-serif; font-size:15px">Bạn Ho&agrave;ng Long (19 tuổi, Q.Ph&uacute; Nhuận) chia sẻ: &quot;M&igrave;nh tham gia trồng th&ecirc;m c&acirc;y xanh. Tham gia ng&agrave;y hội, m&igrave;nh được dịp tuy&ecirc;n truyền cho người d&acirc;n n&acirc;ng cao &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường, giữ g&igrave;n cảnh quan đ&ocirc; thị&quot;.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:segoe ui historic,segoe ui,helvetica,arial,sans-serif; font-size:15px">B&Igrave;NH NGUY&Ecirc;N</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đại hội Đoàn TP.HCM nhiệm kỳ 2022 - 2027 trong năm 2022 làm sao phải giới thiệu được lực lượng ưu tú, thật sự xung kích, lực lượng dẫn dắt thế hệ thanh niên thành phố giai đoạn mới.

Agile Việt Nam
;