Quận Phú Nhuận tuyên dương “Học sinh 3 tốt” và 50 cán bộ trúng tuyển

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Nhằm ch&agrave;o mừng kỷ niệm 72 năm Ng&agrave;y truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n Việt Nam (09/01/1950 &ndash; 09/01/2022), Quận Đo&agrave;n Ph&uacute; Nhuận tổ chức chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương &ldquo;Học sinh 3 tốt&rdquo; v&agrave; C&aacute;n bộ Đo&agrave;n học sinh Trung học phổ th&ocirc;ng tr&uacute;ng tuyển v&agrave;o c&aacute;c trường Đại học, Học viện, Cao đẳng năm 2021.</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34834/1.jpg" style="height:338px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:justify">Năm học 2021 vừa qua l&agrave; một năm đặc biệt đối với cả nước n&oacute;i chung v&agrave; quận Ph&uacute; Nhuận n&oacute;i ri&ecirc;ng. Tất cả đều chung sức, đồng l&ograve;ng của người d&acirc;n c&ugrave;ng chung tay đẩy l&ugrave;i dịch bệnh Covid-19. Hoạt động phong tr&agrave;o của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh trong khu vực trường học cũng gặp những kh&oacute; khăn nhất định. Trước t&igrave;nh h&igrave;nh đ&oacute;, Quận Đo&agrave;n đ&atilde; thay đổi phương thức tổ chức, chuyển sang c&aacute;c hoạt động trực tuyến, tăng cường t&iacute;nh tương t&aacute;c giữa đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n với c&aacute;c chương tr&igrave;nh, hoạt động tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng, từ đ&oacute; tạo m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện, phấn đấu cho lực lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n học sinh.</p> <p style="text-align:center"><img class="image-editor" src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2021/12/29/1640791412_270194415_3079480532370519_2786562372523506999_n.jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img class="image-editor" src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2021/12/29/1640791347_269841893_3079480552370517_6462042389534839730_n.jpg" style="height:337.79296875; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Tuy&ecirc;n dương c&aacute;c &quot;Học sinh 3 tốt&quot;.</em></p> <p style="text-align:justify">Phong tr&agrave;o &ldquo;Học sinh 3 tốt&rdquo; dần trở th&agrave;nh mục ti&ecirc;u, động lực quan trọng để học sinh trong c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục phấn đấu trở th&agrave;nh mẫu h&igrave;nh đo&agrave;n vi&ecirc;n học sinh t&iacute;ch cực trong học tập, t&iacute;ch cực trong r&egrave;n luyện đạo đức, lối sống, t&iacute;ch cực trong r&egrave;n luyện sức khỏe, chủ động trong tổ chức v&agrave; tham gia c&aacute;c hoạt động v&igrave; cộng đồng.</p> <p style="text-align:center"><img class="image-editor" src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2021/12/29/1640791401_270282491_3079480582370514_1730923100824506201_n.jpg" style="height:337.20703125; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; trao tuy&ecirc;n dương 50 gương &ldquo;Học sinh 3 tốt&rdquo; v&agrave; 50 c&aacute;n bộ Đo&agrave;n học sinh THPT của quận nh&agrave; đ&atilde; tr&uacute;ng tuyển v&agrave;o c&aacute;c trường đại học, học viện, cao đẳng. Th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh g&oacute;p phần nh&acirc;n rộng c&aacute;c gương điển h&igrave;nh đo&agrave;n vi&ecirc;n học sinh trong cộng đồng, l&agrave; động lực mạnh mẽ để c&aacute;c cấp tiếp tục d&agrave;nh sự quan t&acirc;m, chăm lo cho ng&agrave;nh gi&aacute;o dục v&agrave; thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của đất nước.</p> <p style="text-align:right"><strong>B&Igrave;NH NGUY&Ecirc;N</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;