Tuyên dương 48 gương Người con hiếu thảo cấp Thành

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong>Ng&agrave;y 29/12/2021 Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP.HCM phối hợp c&ugrave;ng Hội Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ Th&agrave;nh phố tổ chức tuy&ecirc;n dương gương &ldquo;Người con hiếu thảo&rdquo; cấp th&agrave;nh năm 2021.</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34835/1.jpg" style="height:338px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:center"><em>Chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương gương &ldquo;Người con hiếu thảo&rdquo; cấp th&agrave;nh năm 2021.</em></p> <p>Trong năm 2021, Hội Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ - Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Thủ Đức v&agrave; 21 quận, huyện tuy&ecirc;n dương l&agrave; 3.569 gương, trong đ&oacute; 2.988 gương cấp phường, x&atilde;, thị trấn; 533 gương cấp quận, huyện v&agrave; 48 gương cấp th&agrave;nh phố. Từ đ&oacute; ban tổ chức chương tr&igrave;nh đ&atilde; động vi&ecirc;n kịp thời, quan t&acirc;m chăm lo đời sống vật chất, tinh thần c&aacute;c gương hiếu thảo c&oacute; ho&agrave;n cảnh gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn để gi&uacute;p họ c&oacute; điều kiện cải thiện cuộc sống gia đ&igrave;nh.</p> <p>Từ năm 1995, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố phối hợp với Hội Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ Th&agrave;nh phố tổ chức chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương Người con hiếu thảo lần thứ nhất, đồng thời ph&aacute;t động phong tr&agrave;o &ldquo;Người con hiếu thảo&rdquo;.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34835/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34835/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p>Qua nhiều năm tổ chức, phong tr&agrave;o Người con hiếu thảo đ&atilde; được ph&aacute;t động đến từng khu phố, x&oacute;m ấp tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, h&ograve;a c&ugrave;ng hơi thở cuộc sống. Từ đ&oacute; đ&atilde; ph&aacute;t hiện, vinh danh gương người con hiếu thảo ở khắp nơi v&agrave; phong tr&agrave;o đ&atilde; thật sự lan t&ograve;a rộng khắp, mỗi tấm gương tuy ho&agrave;n cảnh c&oacute; kh&aacute;c nhau nhưng nổi bật vẫn l&agrave; phẩm chất rất cao đẹp, như những tia lửa s&aacute;ng soi rọi v&agrave;o cuộc sống g&oacute;p phần đẩy l&ugrave;i lối sống &iacute;ch kỷ, v&ocirc; ơn với người đ&atilde; nhọc c&ocirc;ng sinh th&agrave;nh, dưỡng dục.</p> <p style="text-align:right"><strong>B&Igrave;NH NGUY&Ecirc;N</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Agile Việt Nam
;