Đại hội điểm cấp cơ sở

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>Ng&agrave;y 09/01/2022, tại Quận 10, quận Ph&uacute; Nhuận v&agrave; huyện Củ Chi đ&atilde; đồng loạt diễn ra Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh điểm cấp cơ sở của c&aacute;c đơn vị: Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Phường 1 - Quận 10, Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Phường 10 - quận Ph&uacute; Nhuận v&agrave; Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh x&atilde; Phạm Văn Cội - huyện Củ Chi.</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/1/34847/Pham%20Van%20Coi.jpg" style="height:422px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/1/34847/XPVC.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align: center;"><em>Đại hội&nbsp;&nbsp;Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh x&atilde; Phạm Văn Cội - huyện Củ Chi.</em></p> <p style="text-align: justify;">Đại hội vui mừng ch&agrave;o đ&oacute;n c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Quận - Huyện Đo&agrave;n, l&atilde;nh đạo Đảng ủy - Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Phường - x&atilde;, c&ugrave;ng sự tham dự của c&aacute;c đồng ch&iacute; Nguy&ecirc;n l&agrave; l&atilde;nh đạo Đo&agrave;n đơn vị, c&ugrave;ng c&aacute;c Đo&agrave;n cơ sở tr&ecirc;n địa b&agrave;n v&agrave; c&aacute;c đại biểu đại diện cho c&aacute;c chi đo&agrave;n trực thuộc.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/1/34847/P1Q10.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/1/34847/P1Q10%20(2).jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Đại hội&nbsp;&nbsp;Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Phường 1&nbsp;- Quận 10</em></p> <p style="text-align: justify;">Trước t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh COVID - 19 c&ograve;n diễn biến phức tạp, Ban Tổ chức Đại hội của c&aacute;c đơn vị đ&atilde; thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p đảm bảo an to&agrave;n cho kh&aacute;ch mời, đại biểu tham dự Đại hội như đảm bảo 100% kh&aacute;ch mời, đại biểu tham dự chương tr&igrave;nh Đại hội đeo khẩu trang xuy&ecirc;n suốt qu&aacute; tr&igrave;nh diễn ra Đại hội, thực hiện s&aacute;t khuẩn, rửa tay, đảm bảo tất cả đại biểu đ&atilde; ti&ecirc;m ngừa vắc - xin,...</p> <p style="text-align: justify;">Đại hội đ&atilde; tiến h&agrave;nh đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh đơn vị nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 đồng thời đề ra phương hướng c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi đơn vị nhiệm kỳ 2022 &ndash; 2027; bầu chọn Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh đơn vị nhiệm kỳ 2022 &ndash; 2027.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/1/34847/Hinh%20anh%20tang%20hoa%20chuc%20mung%20BCH.jpg" style="height:301px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Đại hội&nbsp;Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Phường 10 - quận Ph&uacute; Nhuận&nbsp;</em></p> <p style="text-align: justify;">Điểm mới trong Đại hội lần n&agrave;y, Ban Tổ chức Đại hội c&aacute;c đơn vị đ&atilde; đẩy mạnh ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trong qu&aacute; tr&igrave;nh tổ chức, hạn chế tối đa việc sử dụng t&agrave;i liệu giấy, c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, đặc biệt tuy&ecirc;n truyền tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng được đẩy mạnh,...</p> <p style="text-align: justify;">Đ&acirc;y l&agrave; những Đại hội điểm cấp cơ sở đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố; từ những đại hội điểm, c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n sẽ tiến h&agrave;nh đ&aacute;nh gi&aacute;, r&uacute;t kinh nghiệm trong c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức để tiến tới Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh c&aacute;c cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.</p> <p style="text-align: right;"><strong>M.T</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đại hội Đoàn TP.HCM nhiệm kỳ 2022 - 2027 trong năm 2022 làm sao phải giới thiệu được lực lượng ưu tú, thật sự xung kích, lực lượng dẫn dắt thế hệ thanh niên thành phố giai đoạn mới.

Agile Việt Nam
;