Tọa đàm Nâng cao chất lượng triển khai phong trào "Học sinh 3 tốt" tại các trường THPT đặc thù

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thực hiện chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh năm học 2021 - 2022, v&agrave;o chiều ng&agrave;y 13/01/2022, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Trường tổ chức toạ đ&agrave;m &ldquo;N&acirc;ng cao chất lượng triển khai phong tr&agrave;o &ldquo;Học sinh 3 tốt&rdquo; v&agrave; Lễ tuy&ecirc;n dương &ldquo;Học sinh 3 tốt&rdquo; năm 2021.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/1/34849/1.JPG" style="width:100%" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Tọa đ&agrave;m đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y&nbsp;3 tham luận &ldquo;Giải ph&aacute;p tạo m&ocirc;i trường hướng đến danh hiệu &ldquo;Học sinh 3 tốt&rdquo; tại trường Trung học Thực h&agrave;nh Đại học Sư phạm TPHCM&rdquo; do đồng ch&iacute; Nguyễn Nhật Duy - Trợ l&iacute; Thanh ni&ecirc;n trường Trung học Thực h&agrave;nh Đại học Sư phạm TPHCM tr&igrave;nh b&agrave;y; tham luận &ldquo;C&aacute;ch thức triển khai phong tr&agrave;o Học sinh 3 tốt tại trường THPT Gia Định&rdquo; do đồng ch&iacute; Phạm Quang Vinh - Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Trường THPT Gia Định tr&igrave;nh b&agrave;y; Tham luận &ldquo;Giải ph&aacute;p hỗ trợ c&aacute;c Trường THPT, GDNN, GDTX tại Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh triển khai phong tr&agrave;o &ldquo;Học sinh 3 tốt&rdquo; do đồng ch&iacute; Đinh Thị Phương Thảo - Ph&oacute; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n B&igrave;nh Ch&aacute;nh tr&igrave;nh b&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/1/34849/3.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/1/34849/4.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Toạ đ&agrave;m cũng đ&atilde; được nghe những chia sẻ v&ocirc; c&ugrave;ng bổ &iacute;ch, th&uacute; vị về những c&aacute;ch l&agrave;m hay, giải ph&aacute;p s&aacute;ng tạo trong việc triển khai phong tr&agrave;o &ldquo;Học sinh 3 tốt&rdquo; đến từ Đo&agrave;n Trường Thực h&agrave;nh S&agrave;i G&ograve;n, Đo&agrave;n Trường THPT Trần Khai Nguy&ecirc;n, ... Đặc biệt, Toạ đ&agrave;m cũng được nghe những chia sẻ về qu&aacute; tr&igrave;nh phấn đấu v&agrave; gi&aacute; trị của danh hiệu &ldquo;Học sinh 3 tốt&rdquo; mang lại trong việc định hướng học tập, r&egrave;n luyện của bản th&acirc;n bạn H&agrave; Cửu Long Hồ - Học sinh 3 tốt cấp Trung ương năm 2020, sinh vi&ecirc;n K46 khoa Tiếng Anh, cựu học sinh Trường Trung học Thực h&agrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/1/34849/5.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Học sinh 3 tốt kh&ocirc;ng phải l&agrave; một đ&iacute;ch đến, đ&oacute; chỉ l&agrave; kết quả của một qu&aacute; tr&igrave;nh, v&agrave; kết quả đấy l&agrave; điểm tựa, bệ ph&oacute;ng cho những gi&aacute; trị t&iacute;ch cực tiếp theo ở qu&atilde;ng đời sinh vi&ecirc;n. Học sinh 3 tốt gi&uacute;p bản th&acirc;n em r&egrave;n luyện to&agrave;n diện, được định hướng r&otilde; r&agrave;ng trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập v&agrave; r&egrave;n luyện. Em hy vọng em sẽ ph&aacute;t huy những gi&aacute; trị của Học sinh 3 tốt v&agrave; sẽ chinh phục được danh hiệu Sinh vi&ecirc;n 5 tốt trong tương lai&rdquo; - H&agrave; Cửu Long Hồ chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/1/34849/6.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hy vọng rằng những chia sẻ, thảo luận, tham luận được chia sẻ tại Toạ đ&agrave;m sẽ gi&uacute;p c&aacute;c đơn vị c&oacute; th&ecirc;m nhiều giải ph&aacute;p s&aacute;ng tạo, c&aacute;ch l&agrave;m hay trong qu&aacute; tr&igrave;nh triển khai phong tr&agrave;o &ldquo;Học sinh 3 tốt&rdquo;, từ đ&oacute; n&acirc;ng cao chất lượng v&agrave; số lượng &ldquo;Học sinh 3 tốt&rdquo; c&aacute;c cấp, g&oacute;p phần v&agrave;o sự ph&aacute;t triển c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/1/34849/7.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tiến h&agrave;nh tuy&ecirc;n dương 24 bạn học sinh đ&atilde; đạt danh hiệu &ldquo;Học sinh 3 tốt&rdquo; cấp trường năm học 2021 v&agrave; vinh danh 03 bạn học sinh đ&atilde; đạt danh hiệu &ldquo;Học sinh 3 tốt&rdquo; cấp Th&agrave;nh phố va cấp Trung ương năm học 2021.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/1/34849/10.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/1/34849/11.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/1/34849/9.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/1/34849/8.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t huy gi&aacute; trị &ldquo;Chất lượng - S&aacute;ng tạo - Nh&acirc;n văn&rdquo;, tại chương tr&igrave;nh, Trung t&acirc;m Bồi dưỡng văn h&oacute;a Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh cũng đ&atilde; tiến h&agrave;nh trao tặng học bổng bảo trợ học tập 01 &ldquo;Học sinh 3 tốt&rdquo; năm 2021 c&oacute; người th&acirc;n mất do Covid-19.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/1/34849/12.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 13/5/2022, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist), Đảng ủy Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist (STHC) chỉ đạo Đoàn Thanh niên phối hợp với Bộ môn Cơ bản tổ chức Hội thi tìm hiểu về “Cuộc đời và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2022).

Agile Việt Nam
;