Đại hội Đoàn cấp cơ sở có sứ mệnh tập hợp những tồn tại, yếu kém trung thực nhất

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TPHCM Nguyễn Văn N&ecirc;n y&ecirc;u cầu, đại hội Đo&agrave;n ở cấp cơ sở phải c&oacute; sứ mệnh tập hợp mặt t&iacute;ch cực v&agrave; tồn tại, hạn chế, yếu k&eacute;m một c&aacute;ch trung thực nhất. Tới đ&acirc;y, đại hội Đo&agrave;n cấp th&agrave;nh phố l&agrave; nơi đ&aacute;nh gi&aacute; nguy&ecirc;n nh&acirc;n, t&igrave;m giải ph&aacute;p v&agrave; c&oacute; những đề xuất với Trung ương Đo&agrave;n để c&oacute; giải ph&aacute;p mang tầm vĩ m&ocirc;.</strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(34, 34, 34); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Ng&agrave;y 10/4/2022, Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh quận Ph&uacute; Nhuận (TPHCM) lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) diễn ra với sự tham dự của 141 đại biểu ưu t&uacute; đại diện cho gần 7.500 đo&agrave;n vi&ecirc;n của quận. Đ&acirc;y l&agrave; đại hội được Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh chọn l&agrave;m đại hội điểm cấp Trung ương v&agrave; cấp TPHCM.</span></p> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">Đến dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguyễn Văn N&ecirc;n, Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TPHCM; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh.</div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">C&ugrave;ng dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy TPHCM: T&ocirc; Thị B&iacute;ch Ch&acirc;u, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Trung ương Đảng, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP Thủ Đức; Trần Kim Yến, B&iacute; thư Quận ủy quận 1. Đến dự c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Phan Thị Thanh Phương, B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TPHCM; Phạm Hồng Sơn, B&iacute; thư Quận ủy quận Ph&uacute; Nhuận c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo quận, huyện&hellip;</div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><strong>Đ&oacute;ng g&oacute;p nh&acirc;n lực quan trọng</strong></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">Ph&aacute;t biểu tại đại hội, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TPHCM Nguyễn Văn N&ecirc;n b&agrave;y tỏ nhiều cảm x&uacute;c khi dự đại hội điểm. Đồng ch&iacute; đ&atilde; d&agrave;nh nhiều thời gian để chia sẻ với c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n quận Ph&uacute; Nhuận những suy nghĩ, trăn trở về thế hệ trẻ h&ocirc;m nay, về c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi.</div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">Theo đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n, ở bất kỳ thời điểm n&agrave;o, thế hệ trẻ lu&ocirc;n nhận sứ mệnh tiếp nối, kế thừa sự nghiệp c&aacute;ch mạng của cha &ocirc;ng cho xứng đ&aacute;ng. Thế hệ trẻ h&ocirc;m nay rất th&ocirc;ng minh, nhiều ước mơ, ho&agrave;i b&atilde;o. Theo đồng ch&iacute;, d&ugrave; l&agrave;m ở đ&acirc;u th&igrave; bổn phận mỗi người đều phải c&oacute; m&oacute;n nợ đối với qu&ecirc; hương.</div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <div class="full-img" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; width: 560px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; text-align: center;">&nbsp;</div> <div class="full-img" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; width: 560px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px;"><a class="photo" href="https://photo-cms-sggp.zadn.vn/w1200/Uploaded/2022/glyxtysvtpe/2022_04_10/image1_yurf.jpeg" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(220, 50, 50); text-decoration-line: none; transition-property: color; transition-duration: 0.2s; transition-timing-function: ease-out; display: block; width: 560px; margin-bottom: 15px; font-weight: 700;"><img alt="Đại hội Đoàn cấp cơ sở có sứ mệnh tập hợp những tồn tại, yếu kém trung thực nhất ảnh 1" class="cms-photo" src="https://photo-cms-sggp.zadn.vn/w560/Uploaded/2022/glyxtysvtpe/2022_04_10/image1_yurf.jpeg" style="border-style:initial; border-width:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; margin-bottom:5px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; text-align:center; vertical-align:middle" /></a></div> <div class="full-img" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; width: 560px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; text-align: center;"><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TPHCM Nguyễn Văn N&ecirc;n ph&aacute;t biểu tại đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG</em></div> </div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">Đối với tuổi trẻ TPHCM, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TPHCM nhấn mạnh, TPHCM l&agrave; nơi khởi nguồn của nhiều phong tr&agrave;o xung k&iacute;ch kh&ocirc;ng chỉ ri&ecirc;ng th&agrave;nh phố m&agrave; cho cả nước; đồng thời l&agrave; nơi hiện thực h&oacute;a kh&aacute;t vọng của nhiều thế hệ thanh ni&ecirc;n. Từ trường học thực tiễn n&agrave;y, tại TPHCM đ&atilde; c&oacute; nhiều đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trưởng th&agrave;nh tr&ecirc;n nhiều lĩnh vực, đ&oacute;ng g&oacute;p nguồn nh&acirc;n lực quan trọng cho th&agrave;nh phố v&agrave; cho đất nước. &ldquo;Ch&uacute;ng ta phải tự h&agrave;o về điều n&agrave;y&rdquo;, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n b&agrave;y tỏ.</div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><strong>Phải chọn lẽ sống đ&uacute;ng</strong></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TPHCM đ&aacute;nh gi&aacute; th&ecirc;m, tuổi trẻ TPHCM c&agrave;ng khẳng định sứ mệnh kế thừa lịch sử, tiếp nối truyền thống của cha anh trong học tập, lao động. Đặc biệt, trong thời khắc cam go khốc liệt cuộc chiến chống dịch Covid-19 vừa qua, nhiều thầy thuốc, c&aacute;n bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức, người lao động, doanh nh&acirc;n, văn nghệ sĩ, học sinh, sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&hellip; c&oacute; tuổi đời c&ograve;n rất trẻ nhưng đ&atilde; trưởng th&agrave;nh trong suy nghĩ v&agrave; h&agrave;nh động, kh&ocirc;ng ngại gian khổ, kể cả hy sinh để lao v&agrave;o t&acirc;m dịch.</div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n chia sẻ, qua cuộc chiến đ&oacute; đ&atilde; chứng kiến nhiều nghĩa cử cao đẹp, từ những việc l&agrave;m b&igrave;nh dị nhưng rất đỗi phi thường, từ những c&acirc;u chuyện đầy l&ograve;ng trắc ẩn, tử tế, mang t&iacute;nh nh&acirc;n văn cao cả của thanh ni&ecirc;n. Thực tiễn sinh động đ&oacute; đ&atilde; chứng minh, thanh ni&ecirc;n chọn lựa lẽ sống đ&uacute;ng, với phương ch&acirc;m &ldquo;lấy tinh thần xung k&iacute;ch để dấn th&acirc;n, lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n l&agrave;m t&igrave;nh nguyện, lấy tổ chức l&agrave;m m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện&rdquo;.</div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <table class="quotes" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; color:rgb(220, 50, 50); font-size:20px; font-style:italic; line-height:28px; max-width:100%; text-align:center; width:560px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:justify">Theo B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TPHCM, thanh ni&ecirc;n phải c&oacute; t&igrave;nh y&ecirc;u nghề, phải c&oacute; niềm tin, phải c&oacute; lẽ sống. Lẽ sống l&agrave; chọn lựa đầu ti&ecirc;n trong c&aacute;c chọn lựa của con người, được xem như &ldquo;la b&agrave;n&rdquo; định hướng cho ch&uacute;ng ta.</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">Qua thực tiễn, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TPHCM nhận x&eacute;t, đ&atilde; minh chứng cho thấy thế hệ trẻ ng&agrave;y nay đ&atilde; chọn lẽ sống đ&uacute;ng, sẵn s&agrave;ng dấn th&acirc;n v&igrave; mọi người, chấp nhận rủi ro cho bản th&acirc;n. V&agrave; đ&oacute; cũng l&agrave; c&acirc;u trả lời h&ugrave;ng hồn nhất cho thanh ni&ecirc;n ng&agrave;y nay suy nghĩ v&agrave; h&agrave;nh động như thế n&agrave;o trước những kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch.</div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">Từ đ&oacute;, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TPHCM y&ecirc;u cầu, trong thời gian tới, đại hội Đo&agrave;n ở cấp th&agrave;nh phố v&agrave; cấp quận, huyện phải khắc họa lại h&igrave;nh ảnh ch&acirc;n thực nhất, sống động nhất những tấm gương dũng cảm, d&aacute;m x&atilde; th&acirc;n hy sinh trong ph&ograve;ng chống dịch vừa qua của thanh ni&ecirc;n.</div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><strong>Đại hội điểm b&agrave;n những vấn đề quan trọng</strong></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TPHCM đ&aacute;nh gi&aacute;, Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh quận Ph&uacute; Nhuận l&ocirc;i cuốn với chuy&ecirc;n đề rất s&aacute;t thực tế, mang nhiều &yacute; nghĩa của thanh ni&ecirc;n lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước. Đại hội đ&atilde; chọn đ&uacute;ng nội dung trọng t&acirc;m để b&agrave;n thảo, t&igrave;m giải ph&aacute;p v&agrave; đưa ra kiến nghị. Trong đ&oacute; đại hội đ&atilde; gợi mở, c&oacute; trọng t&acirc;m những vấn đề m&agrave; TPHCM đang lo, x&atilde; hội đang cần.</div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">Nhận x&eacute;t th&ecirc;m về đại hội điểm lần n&agrave;y, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n chia sẻ, đại hội kh&ocirc;ng kh&ocirc; cứng, h&agrave;nh ch&iacute;nh, kh&ocirc;ng s&aacute;o rỗng, kh&ocirc;ng h&igrave;nh thức m&agrave; kh&aacute; phong ph&uacute;, l&ocirc;i cuốn thanh ni&ecirc;n. Từ đ&oacute;, đồng ch&iacute; lưu &yacute;, sắp tới đ&acirc;y, c&aacute;c địa phương tổ chức đại hội Đo&agrave;n cần r&uacute;t kinh nghiệm v&agrave; c&oacute; nhiều s&aacute;ng tạo hơn để ph&ugrave; hợp với t&igrave;nh h&igrave;nh thực tiễn từng nơi.</div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <div class="full-img" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; width: 560px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px;"><a class="photo" href="https://photo-cms-sggp.zadn.vn/w1200/Uploaded/2022/glyxtysvtpe/2022_04_10/image01_wpes.jpg" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(220, 50, 50); text-decoration-line: none; transition-property: color; transition-duration: 0.2s; transition-timing-function: ease-out; display: block; width: 560px; margin-bottom: 15px; font-weight: 700;"><img alt="Đại hội Đoàn cấp cơ sở có sứ mệnh tập hợp những tồn tại, yếu kém trung thực nhất ảnh 2" class="cms-photo" src="https://photo-cms-sggp.zadn.vn/w560/Uploaded/2022/glyxtysvtpe/2022_04_10/image01_wpes.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; margin-bottom:5px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; vertical-align:middle" /></a><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TPHCM Nguyễn Văn N&ecirc;n c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo, c&aacute;c đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG</em></div> </div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">Theo đồng ch&iacute;, phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi hiện nay c&oacute; nhiều điểm s&aacute;ng, đ&atilde; khơi dậy l&ograve;ng y&ecirc;u nước, tinh thần khởi nghiệp, l&ograve;ng quyết t&acirc;m, &yacute; ch&iacute; dấn th&acirc;n, d&aacute;m xả th&acirc;n v&igrave; Tổ quốc, v&igrave; nh&acirc;n d&acirc;n. &ldquo;T&igrave;nh y&ecirc;u nước, nghĩa đồng b&agrave;o rất r&otilde; r&agrave;ng&rdquo; qua c&aacute;c phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi. Tuy nhi&ecirc;n, phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi hiện nay vẫn c&ograve;n nhiều hạn chế, tồn tại cần phải được ph&acirc;n t&iacute;ch nguy&ecirc;n nh&acirc;n, t&igrave;m ra giải ph&aacute;p mang t&iacute;nh thực tiễn, khoa học v&agrave; đồng bộ để thực sự đi v&agrave;o chiều s&acirc;u, nhiều &yacute; nghĩa, l&ocirc;i cuốn.</div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n đ&atilde; nỗ lực vượt qua nhiều thử th&aacute;ch, đạt được rất nhiều kết quả t&iacute;ch cực. Tuy nhi&ecirc;n, hiện nay, c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n vẫn đang đứng trước kh&oacute; khăn th&aacute;ch thức, c&oacute; những việc kh&ocirc;ng thể tự th&acirc;n tổ chức Đo&agrave;n c&oacute; thể giải quyết được.</div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n chia sẻ, kh&oacute; khăn trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n ở quận Ph&uacute; Nhuận cũng nằm trong kh&oacute; khăn chung của TPHCM. Thậm ch&iacute;, Trung ương Đo&agrave;n cũng đối diện với những kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch tương tự như thế.</div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">Từ đ&oacute;, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TPHCM lưu &yacute;, đại hội Đo&agrave;n ở cấp cơ sở c&oacute; sứ mệnh tập hợp những t&iacute;ch cực, những tồn tại hạn chế, yếu k&eacute;m một c&aacute;ch trung thực nhất, phản &aacute;nh đầy đủ nhất từ thực tiễn. Khi đưa l&ecirc;n đại hội cấp quận, huyện l&agrave; bước hai của sự tập hợp v&agrave; c&oacute; nhận định đ&aacute;nh gi&aacute; bước đầu. Từ đ&oacute;, đưa l&ecirc;n tới cấp th&agrave;nh phố th&igrave; phải đ&aacute;nh gi&aacute; nguy&ecirc;n nh&acirc;n, t&igrave;m lời giải v&agrave; c&oacute; những đề xuất giải ph&aacute;p để Trung ương Đo&agrave;n đưa ra đại hội b&agrave;n v&agrave; c&oacute; giải ph&aacute;p ở tầm vĩ m&ocirc;.</div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">&ldquo;Sứ mệnh của đại hội điểm ở quận Ph&uacute; Nhuận h&ocirc;m nay đ&atilde; l&agrave;m được điều n&agrave;y kh&aacute; đầy đủ&rdquo;, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n nhận x&eacute;t.</div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">Theo đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n, ch&uacute;ng ta tự h&agrave;o v&igrave; c&oacute; Đội Thiếu ni&ecirc;n, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n mang t&ecirc;n B&aacute;c v&agrave; tại TPHCM cũng vinh dự l&agrave; th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c. TPHCM x&aacute;c định phải x&acirc;y dựng kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh trong nhiệm kỳ n&agrave;y. Tại quận Ph&uacute; Nhuận đ&atilde; c&oacute; kết quả, c&oacute; nơi sinh hoạt mang t&ecirc;n B&aacute;c Hồ gắn với kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh. Đồng ch&iacute; kỳ vọng, quận Ph&uacute; Nhuận sẽ l&agrave; nơi đi đầu của th&agrave;nh phố trong việc n&agrave;y.</div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TPHCM cũng y&ecirc;u cầu, r&uacute;t kinh nghiệm để tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng đại hội Đo&agrave;n cấp th&agrave;nh phố v&agrave; cấp quận huyện c&ograve;n lại. Theo đồng ch&iacute;, r&uacute;t kinh nghiệm kh&ocirc;ng phải l&agrave; lấy nguy&ecirc;n mẫu, m&agrave; r&uacute;t kinh nghiệm về phương ph&aacute;p, c&aacute;ch l&agrave;m; đồng thời nghĩ ra nhiều s&aacute;ng tạo gắn với thực tiễn ở từng địa phương.</div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">Hướng tới Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XII sắp tới, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n gửi gắm kỳ vọng, đại hội Đo&agrave;n thực sự l&agrave; diễn đ&agrave;n của thanh ni&ecirc;n, nơi hội tụ những tinh hoa, tr&iacute; tuệ để thực hiện những kh&aacute;t vọng của thanh ni&ecirc;n trong giai đoạn mới.</div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <table class="notification" style="background:rgb(241, 241, 242); border-collapse:collapse; border-spacing:0px; font-weight:700; max-width:100%; padding:10px; width:560px"> <tbody> <tr> <td> <p><span style="color:rgb(255, 0, 0)">X&acirc;y dựng Đo&agrave;n vững mạnh, ch&iacute;nh l&agrave; x&acirc;y dựng Đảng trước một bước</span><br /> <br /> B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TPHCM nhấn mạnh, l&atilde;nh đạo TPHCM nhận thức v&agrave; &yacute; thức bổn phận của m&igrave;nh trong x&acirc;y dựng Đo&agrave;n vững mạnh, đ&oacute; l&agrave; x&acirc;y dựng Đảng trước một bước. Từ đ&oacute;, đồng ch&iacute; gửi gắm thế hệ trẻ, thanh ni&ecirc;n TPHCM phải c&oacute; bản lĩnh, d&aacute;m n&oacute;i l&ecirc;n sự thật, d&aacute;m đề xuất kiến nghị, d&aacute;m tham gia x&acirc;y dựng Đảng, x&acirc;y dựng ch&iacute;nh quyền. Đồng thời c&aacute;c tổ chức Đo&agrave;n cũng phải n&acirc;ng độ bản lĩnh l&ecirc;n.&nbsp;<br /> <br /> Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n cũng gửi gắm niềm tin, c&aacute;c bạn trẻ phải bản lĩnh, nỗ lực, phấn đấu l&agrave;m thật tốt vai tr&ograve; của m&igrave;nh, l&agrave;m thật tr&ograve;n nhiệm vụ tổ chức giao, đồng thời tin tưởng thế hệ trẻ h&ocirc;m nay n&ecirc;u cao tinh thần tr&aacute;ch nhiệm, tiếp tục n&acirc;ng cao bản lĩnh, đo&agrave;n kết, thống nhất để kế thừa th&agrave;nh quả, kinh nghiệm của c&aacute;c thế hệ đi trước.<br /> <br /> &ldquo;N&acirc;ng cao bản lĩnh, mạnh dạn d&aacute;m nghĩ, d&aacute;m l&agrave;m, năng động, s&aacute;ng tạo để g&oacute;p phần cho tổ chức Đo&agrave;n ng&agrave;y c&agrave;ng vững mạnh, l&agrave; nơi tập hợp thanh ni&ecirc;n&rdquo;, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n gửi gắm.</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align:right"><strong>TH&Aacute;I PHƯƠNG - VĂN MINH (SGGP)</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 12-10 tại cơ sở cai nghiệm ma túy Nhị Xuân huyện Hóc Môn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình “Hành trình của niềm tin”, tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ hỗ trợ thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai tái hòa nhập cộng đồng”. Cũng trong dịp này Ban thư ký Hội Liên hiệp thanh niên thành phố tuyên dương các gương “thanh niên tiến bộ”, các mô hình câu lạc bộ tiêu biểu.

Agile Việt Nam
;