Quận Đoàn 3 quán quân bảng A hội thi "Ánh sáng thời đại" năm 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 17/5, tại Hội trường Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n đ&atilde; diễn ra V&ograve;ng chung kết Bảng A hội thi t&igrave;m hiểu chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; lần thứ 10 năm 2022.&nbsp;</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bảng A&nbsp;d&agrave;nh cho gi&aacute;o vi&ecirc;n đến từ đội quận huyện, th&agrave;nh đo&agrave;n Thủ Đức. Đ&ecirc;m chung kết c&oacute; sự tham gia&nbsp;Quận Đo&agrave;n 3, Quận Đo&agrave;n 5, Huyện Đo&agrave;n H&oacute;c M&ocirc;n trở th&agrave;nh ba đội thi xuất sắc v&agrave;o chung kết.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Đồng chí Trương Minh Tước Nguyên - Phó Bí thư Thành đoàn tặng hoa tri ân Ban giám khảo" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35126/AST%C4%90-10-2022_17.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n tặng hoa gửi đến qu&yacute; thầy, c&ocirc; Ban gi&aacute;m khảo</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="TS Nguyễn Thị Thanh Kiều - Nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy nhận xét phần thi của các thí sinh" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35126/AST%C4%90-10-2022_40.JPG" style="height:399px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TS. Nguyễn Thị Thanh Kiều - Nguy&ecirc;n Ph&oacute; Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy nhận x&eacute;t phần thi của c&aacute;c th&iacute; sinh</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua 5 phần thi tranh t&agrave;i gồm: điểm son lịch sử, m&ugrave;a xu&acirc;n to&agrave;n thắng, bản lĩnh nh&agrave; gi&aacute;o trẻ, sắt son niềm tin với Đảng, &aacute;nh s&aacute;ng thời đại v&agrave; phần c&acirc;u hỏi thử th&aacute;ch. Quận đo&agrave;n 3 với 211 điểm đ&atilde; đăng quang ng&ocirc;i vị Qu&aacute;n qu&acirc;n bảng A&nbsp;đầy thuyết phục</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Phần thi Sắc son niềm tin với Đảng của quận đoàn 3" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35126/AST%C4%90-10-2022_44.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phần thi Sắt son niềm tin với Đảng của Quận Đo&agrave;n 3</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Đội tuyển Hóc Môn trả lời câu hỏi của BGK" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35126/AST%C4%90-10-2022_58.JPG" style="height:399px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đội tuyển Huyện Đo&agrave;n H&oacute;c M&ocirc;n trả lời c&acirc;u hỏi của Ban Gi&aacute;m khảo</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">PGS.TS. Vũ T&igrave;nh -&nbsp;Nguy&ecirc;n Ph&oacute; Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn &ndash; ĐHQG-HCM&nbsp;cho biết tại s&acirc;n chơi n&agrave;y những gi&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n trẻ đ&atilde; kh&eacute;o l&eacute;o, linh hoạt vận dụng những kiến thức n&agrave;y v&agrave;o thực tiễn trong qu&aacute; tr&igrave;nh giảng dạy v&agrave; quản l&yacute; sinh vi&ecirc;n, phần thi &ldquo;Bản lĩnh nh&agrave; gi&aacute;o trẻ&rdquo; l&agrave; một minh chứng cho điều n&agrave;y. Mỗi giảng vi&ecirc;n l&agrave; một h&igrave;nh mẫu, lu&ocirc;n tự răn đe m&igrave;nh để l&agrave; một tấm gương trong gi&aacute;o dục v&agrave; r&egrave;n luyện học sinh sinh vi&ecirc;n để đ&agrave;o tạo những mầm non tương lai của nước nh&agrave;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Ban Thường vụ Thành Đoàn tặng hoa, Bằng khen Thành đoàn cho đội hạng nhì - Quận đoàn 5" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35126/AST%C4%90-10-2022_69.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Tặng hoa, Bằng khen Th&agrave;nh đo&agrave;n cho đội giải 2 - Quận Đo&agrave;n 5</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Quán quân Ánh sáng thời đại bảng A - Quận đoàn 3" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35126/AST%C4%90-10-2022_75.JPG" style="height:399px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qu&aacute;n qu&acirc;n &Aacute;nh s&aacute;ng thời đại bảng A - Quận Đo&agrave;n 3</span></span></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">KIM PHỤNG</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;