ĐH Sư phạm: Kết nạp 6 quần chúng ưu tú vào Đảng nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Bác

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 19/5/2022, tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh - Chi nh&aacute;nh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, được sự đồng &yacute; của Đảng uỷ Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 2 đ&atilde; tiến h&agrave;nh Lễ kết nạp 6 quần ch&uacute;ng ưu t&uacute; v&agrave;o Đảng Cộng sản Việt Nam.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35129/KND-19-5-2.JPG" style="color:rgb(28, 43, 51); font-family:-apple-system,system-ui,segoe ui,roboto,helvetica,arial,sans-serif,apple color emoji,segoe ui emoji,segoe ui symbol; font-size:14px; text-align:justify; white-space:pre-wrap; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến dự buổi lễ c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Minh Hồng - B&iacute; thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội Trường, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội chủ chốt cấp cơ sở c&ugrave;ng to&agrave;n thể c&aacute;c đồng ch&iacute; Đảng vi&ecirc;n trong Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 2.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Nguyễn Vũ Ho&agrave;i &Acirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 2 đ&atilde; đọc v&agrave; trao Quyết định kết nạp Đảng vi&ecirc;n cho 06 quần ch&uacute;ng ưu t&uacute;: Phạm Minh Thư (Khoa Gi&aacute;o dục Mầm non), Nguyễn L&ecirc; Ho&agrave;ng Tr&acirc;m, Trần Thuỳ Linh, Huỳnh Minh Thư, Vũ Ho&agrave;ng Thanh Như v&agrave; Văn Quế Tr&acirc;n (Khoa Gi&aacute;o dục Tiểu học).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng v&agrave; ch&acirc;n dung Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, 06 đồng ch&iacute; Đảng vi&ecirc;n mới đ&atilde; đọc lời tuy&ecirc;n thệ nguyện trung th&agrave;nh với mục ti&ecirc;u v&agrave; l&yacute; tưởng của Đảng, nỗ lực phấn đấu để xứng đ&aacute;ng l&agrave; đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng Sản Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Nguyễn Vũ Ho&agrave;i &Acirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Chi bộ 2 nhấn mạnh c&aacute;c đồng ch&iacute; Đảng vi&ecirc;n mới cần xem 4 lời tuy&ecirc;n thệ ch&iacute;nh l&agrave; kim chỉ nam trong h&agrave;nh động v&agrave; quyết định của bản th&acirc;n; đồng thời, c&aacute;c đồng ch&iacute; đảng vi&ecirc;n mới cần thường xuy&ecirc;n n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ l&yacute; luận ch&iacute;nh trị, ph&aacute;t triển năng lực phản biện v&agrave; đấu tranh chống c&aacute;c biểu hiện suy tho&aacute;i, &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển ho&aacute;&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Minh Hồng - B&iacute; thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường ch&uacute;c mừng c&aacute;c đồng ch&iacute; đảng vi&ecirc;n mới được kết nạp đ&atilde; được vinh dự đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam nh&acirc;n dịp kỷ niệm 132 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). Đ&acirc;y cũng ch&iacute;nh l&agrave; động lực để c&aacute;c đồng ch&iacute; tiếp tục cố gắng, ph&aacute;t triển bản th&acirc;n trong thời gian tới để phấn đấu trở th&agrave;nh đảng vi&ecirc;n ch&iacute;nh thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng ch&iacute; B&iacute; thư Đảng uỷ Trường cũng b&agrave;y tỏ mong muốn c&aacute;c đảng vi&ecirc;n mới kết nạp sẽ tiếp tục giữ g&igrave;n phẩm chất đạo đức, nhiệt t&igrave;nh trong c&ocirc;ng t&aacute;c, ph&aacute;t huy năng lực hơn nữa để c&ugrave;ng Chi bộ ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng Đảng bộ Nh&agrave; trường ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong>S.P</strong></p> <div class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="font-family: -apple-system, &quot;system-ui&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;; color: rgb(28, 43, 51); font-size: 14px; white-space: pre-wrap;"> <div class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit; text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;