ĐH Sư phạm: Kết nạp 6 quần chúng ưu tú vào Đảng nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Bác

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 19/5/2022, tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh - Chi nh&aacute;nh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, được sự đồng &yacute; của Đảng uỷ Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 2 đ&atilde; tiến h&agrave;nh Lễ kết nạp 6 quần ch&uacute;ng ưu t&uacute; v&agrave;o Đảng Cộng sản Việt Nam.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35129/KND-19-5-2.JPG" style="color:rgb(28, 43, 51); font-family:-apple-system,system-ui,segoe ui,roboto,helvetica,arial,sans-serif,apple color emoji,segoe ui emoji,segoe ui symbol; font-size:14px; text-align:justify; white-space:pre-wrap; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến dự buổi lễ c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Minh Hồng - B&iacute; thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội Trường, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội chủ chốt cấp cơ sở c&ugrave;ng to&agrave;n thể c&aacute;c đồng ch&iacute; Đảng vi&ecirc;n trong Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 2.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Nguyễn Vũ Ho&agrave;i &Acirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 2 đ&atilde; đọc v&agrave; trao Quyết định kết nạp Đảng vi&ecirc;n cho 06 quần ch&uacute;ng ưu t&uacute;: Phạm Minh Thư (Khoa Gi&aacute;o dục Mầm non), Nguyễn L&ecirc; Ho&agrave;ng Tr&acirc;m, Trần Thuỳ Linh, Huỳnh Minh Thư, Vũ Ho&agrave;ng Thanh Như v&agrave; Văn Quế Tr&acirc;n (Khoa Gi&aacute;o dục Tiểu học).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng v&agrave; ch&acirc;n dung Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, 06 đồng ch&iacute; Đảng vi&ecirc;n mới đ&atilde; đọc lời tuy&ecirc;n thệ nguyện trung th&agrave;nh với mục ti&ecirc;u v&agrave; l&yacute; tưởng của Đảng, nỗ lực phấn đấu để xứng đ&aacute;ng l&agrave; đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng Sản Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Nguyễn Vũ Ho&agrave;i &Acirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Chi bộ 2 nhấn mạnh c&aacute;c đồng ch&iacute; Đảng vi&ecirc;n mới cần xem 4 lời tuy&ecirc;n thệ ch&iacute;nh l&agrave; kim chỉ nam trong h&agrave;nh động v&agrave; quyết định của bản th&acirc;n; đồng thời, c&aacute;c đồng ch&iacute; đảng vi&ecirc;n mới cần thường xuy&ecirc;n n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ l&yacute; luận ch&iacute;nh trị, ph&aacute;t triển năng lực phản biện v&agrave; đấu tranh chống c&aacute;c biểu hiện suy tho&aacute;i, &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển ho&aacute;&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Minh Hồng - B&iacute; thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường ch&uacute;c mừng c&aacute;c đồng ch&iacute; đảng vi&ecirc;n mới được kết nạp đ&atilde; được vinh dự đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam nh&acirc;n dịp kỷ niệm 132 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). Đ&acirc;y cũng ch&iacute;nh l&agrave; động lực để c&aacute;c đồng ch&iacute; tiếp tục cố gắng, ph&aacute;t triển bản th&acirc;n trong thời gian tới để phấn đấu trở th&agrave;nh đảng vi&ecirc;n ch&iacute;nh thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng ch&iacute; B&iacute; thư Đảng uỷ Trường cũng b&agrave;y tỏ mong muốn c&aacute;c đảng vi&ecirc;n mới kết nạp sẽ tiếp tục giữ g&igrave;n phẩm chất đạo đức, nhiệt t&igrave;nh trong c&ocirc;ng t&aacute;c, ph&aacute;t huy năng lực hơn nữa để c&ugrave;ng Chi bộ ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng Đảng bộ Nh&agrave; trường ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong>S.P</strong></p> <div class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="font-family: -apple-system, &quot;system-ui&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;; color: rgb(28, 43, 51); font-size: 14px; white-space: pre-wrap;"> <div class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit; text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20, 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Agile Việt Nam
;