Mời viết bài chủ đề "Đoàn trong tôi là" chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Để tuy&ecirc;n truyền Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp v&agrave; Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n chỉ đạo bi&ecirc;n soạn cuốn s&aacute;ch &ldquo;Đo&agrave;n trong t&ocirc;i l&agrave;&rdquo; tập hợp c&aacute;c b&agrave;i viết của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo, nguy&ecirc;n l&atilde;nh đạo, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, nh&agrave; khoa học, c&aacute;c thế hệ c&aacute;n bộ đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng trong v&agrave; ngo&agrave;i nước gửi tới tổ chức Đo&agrave;n, Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XII. </strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nội dung c&aacute;c b&agrave;i viết tập trung v&agrave;o một số nội dung: Cảm x&uacute;c của bản th&acirc;n đối với tổ chức Đo&agrave;n; những kỷ niệm trong thời gian tham gia hoạt động Đo&agrave;n; cảm nhận về những kết quả c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi thời gian qua (giai đoạn 2017 - 2022); đề xuất &yacute; tưởng, giải ph&aacute;p, hiến kế cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi thời gian tới (c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục; c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng; c&aacute;c chương tr&igrave;nh đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n; c&ocirc;ng t&aacute;c phụ tr&aacute;ch Đội, bảo vệ, chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng; c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n, mở rộng mặt trận đo&agrave;n kết tập hợp thanh ni&ecirc;n; c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Đảng v&agrave; hệ thống ch&iacute;nh trị; c&ocirc;ng t&aacute;c quốc tế thanh ni&ecirc;n; c&ocirc;ng t&aacute;c tham mưu, phối hợp, chỉ đạo). <em><strong>Lưu &yacute;: Kh&ocirc;ng viết b&agrave;i dạng b&aacute;o c&aacute;o kết quả, m&ocirc; h&igrave;nh.</strong></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35133/info%20tuy%C3%AAn%20truy%E1%BB%81n%20(1).png" style="height:878px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify">C&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n,&nbsp;Bạn đọc Trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;c&oacute; thể gửi b&agrave;i viết về Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh qua hộp thư điện tử<em> tuyengiaothanhdoantp@gmail.com. </em>Những b&agrave;i viết hay, cảm x&uacute;c&nbsp;sẽ được tổng hợp v&agrave; gửi Trung ương Đo&agrave;n.&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">HỒNG TIẾN</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;