Mời viết bài chủ đề "Đoàn trong tôi là" chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Để tuy&ecirc;n truyền Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp v&agrave; Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n chỉ đạo bi&ecirc;n soạn cuốn s&aacute;ch &ldquo;Đo&agrave;n trong t&ocirc;i l&agrave;&rdquo; tập hợp c&aacute;c b&agrave;i viết của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo, nguy&ecirc;n l&atilde;nh đạo, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, nh&agrave; khoa học, c&aacute;c thế hệ c&aacute;n bộ đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng trong v&agrave; ngo&agrave;i nước gửi tới tổ chức Đo&agrave;n, Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XII. </strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nội dung c&aacute;c b&agrave;i viết tập trung v&agrave;o một số nội dung: Cảm x&uacute;c của bản th&acirc;n đối với tổ chức Đo&agrave;n; những kỷ niệm trong thời gian tham gia hoạt động Đo&agrave;n; cảm nhận về những kết quả c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi thời gian qua (giai đoạn 2017 - 2022); đề xuất &yacute; tưởng, giải ph&aacute;p, hiến kế cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi thời gian tới (c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục; c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng; c&aacute;c chương tr&igrave;nh đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n; c&ocirc;ng t&aacute;c phụ tr&aacute;ch Đội, bảo vệ, chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng; c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n, mở rộng mặt trận đo&agrave;n kết tập hợp thanh ni&ecirc;n; c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Đảng v&agrave; hệ thống ch&iacute;nh trị; c&ocirc;ng t&aacute;c quốc tế thanh ni&ecirc;n; c&ocirc;ng t&aacute;c tham mưu, phối hợp, chỉ đạo). <em><strong>Lưu &yacute;: Kh&ocirc;ng viết b&agrave;i dạng b&aacute;o c&aacute;o kết quả, m&ocirc; h&igrave;nh.</strong></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35133/info%20tuy%C3%AAn%20truy%E1%BB%81n%20(1).png" style="height:878px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify">C&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n,&nbsp;Bạn đọc Trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;c&oacute; thể gửi b&agrave;i viết về Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh qua hộp thư điện tử<em> tuyengiaothanhdoantp@gmail.com. </em>Những b&agrave;i viết hay, cảm x&uacute;c&nbsp;sẽ được tổng hợp v&agrave; gửi Trung ương Đo&agrave;n.&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">HỒNG TIẾN</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;