Quận 8: Tổng kết tháng thanh niên và tuyên dương TNTT làm theo lời Bác Năm 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n dịp kỷ niệm 132 năm ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh ( 19/5/1890 - 19/5/2022 ), nhằm kịp thời động vi&ecirc;n, khen thưởng c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong học tập l&agrave;m theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức v&agrave; phong c&aacute;ch chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, đồng thời khen thưởng, c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n tập thể thực hiện tốt th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n 2022, Ban Thường vụ Quận đo&agrave;n 8 tổ chức Hội nghị tổng kết th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n v&agrave; tuy&ecirc;n dương Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2022.</span></span></strong></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: center;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35134/TKTTN.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></strong></div> </div> <div class="cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql o9v6fnle ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự Hội nghị h&ocirc;m nay c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Lương Sĩ Nh&acirc;n - Đại diện Ban MT.ANQP.ĐBDC Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh;Trần Thanh Thắng &ndash; UV.BTV, Trưởng Ban D&acirc;n vận Quận ủy Quận 8; Trần Nguyễn Ngọc Phượng &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 8; L&ecirc; Thị Ngọc Anh &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n c&ugrave;ng c&aacute;c anh chị trong Ban Thường vụ Quận đo&agrave;n, đại diện cơ sở Đo&agrave;n v&agrave; đại diện Ban Chấp h&agrave;nh c&aacute;c Chi đo&agrave;n Khu phố.</span></span></div> </div> <div class="cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql o9v6fnle ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong Hội nghị c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo c&ugrave;ng c&aacute;c bạn hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; xem qua Video clip t&oacute;m tắt B&aacute;o c&aacute;o kết quả hoạt động th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n năm 2022; nghe b&aacute;o c&aacute;o giải ph&aacute;p về học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương tư tưởng, đạo đức phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; giải ph&aacute;p đẩy mạnh th&agrave;nh lập c&aacute;c Chi đo&agrave;n tại Doanh nghiệp ngo&agrave;i khu vực nh&agrave; nước v&agrave; đơn vị sự nghiệp ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập. Trong đ&oacute;, ri&ecirc;ng Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n 2022, Quận 8 đ&atilde; th&agrave;nh lập 9 Chi đo&agrave;n, 5 Chi hội ngo&agrave;i khu vực Nh&agrave; nước.</span></span></div> </div> <div class="cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql o9v6fnle ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại Hội nghị, đ/c Trần Nguyễn Ngọc Phượng - B&iacute; thư Quận đo&agrave;n đ&atilde; cảm ơn sự quan t&acirc;m của Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.Hồ Ch&iacute; Minh, Thường trực Quận ủy - UBND, l&atilde;nh đạo Ban D&acirc;n vận đ&atilde; s&acirc;u s&aacute;t, tạo điều kiện để thanh ni&ecirc;n Quận 8 ph&aacute;t huy sức trẻ, tham gia thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ ch&iacute;nh trị - kinh tế - văn ho&aacute; - x&atilde; hội tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 8. Đồng ch&iacute; cũng đ&aacute;nh gi&aacute; cao sự nỗ lực của tập thể c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&aacute;c cơ sở đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 8 trong Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n năm 2022 mong c&aacute;c đồng ch&iacute; tiếp tục ph&aacute;t huy trong đợt c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện v&agrave; tổ chức c&aacute;c hoạt động h&egrave; sắp tới.</span></span></div> </div> <div class="cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql o9v6fnle ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Gương thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c - Đ/c Trương Ngọc Thanh V&acirc;n - B&iacute; thư Đo&agrave;n trường THPT Lương Văn Can đ&atilde; ph&aacute;t biểu chia sẻ cảm nghĩ v&agrave; thể hiện quyết t&acirc;m phấn đấu, r&egrave;n luyện của thanh ni&ecirc;n trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c.</span></span></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; tuy&ecirc;n dương đối với 15 tập thể, 25 gương thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c v&agrave; khen thưởng 6 tập thể, 15 c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n năm 2022.</span></span></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">PHẠM THIỆN</span></span></strong></div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;