Trường Đại học Quốc tế trao 10 suất học bổng cho Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><strong><span style="font-size:16px">&nbsp;Ng&agrave;y 27/5/2022,&nbsp;Trường Đại học Quốc tế,&nbsp;ĐHQG-HCM&nbsp;phối hợp c&ugrave;ng Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;tổ chức buổi Hội thảo chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo Thạc sỹ Quản l&yacute; c&ocirc;ng d&agrave;nh cho c&aacute;c bạn đang l&agrave; C&aacute;n bộ đo&agrave;n, Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đang học tập v&agrave; l&agrave;m việc tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;Tại Hội thảo, chương tr&igrave;nh&nbsp;trao&nbsp;10&nbsp;suất&nbsp;học bổng, mỗi suất trị gi&aacute;&nbsp;15&nbsp;triệu đồng cho c&aacute;c ứng vi&ecirc;n do Th&agrave;nh đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;giới thiệu tham gia học tập.</span></strong></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><strong><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35156/Thac%20sy%20cong%20IU%203.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></strong></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Đại diện chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo Thạc sỹ Quản l&yacute; C&ocirc;ng trao bảng tượng trưng 10 suất học bổng cho đại diện Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></p> <p><span style="font-size:16px">Cụ thể, đối tượng học vi&ecirc;n của chương tr&igrave;nh l&agrave; c&aacute;c c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức đang l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; kh&ocirc;ng chỉ tại quận, huyện, sở, ban, ng&agrave;nh m&agrave; c&ograve;n mở rộng đến cấp x&atilde;, phường. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, chương tr&igrave;nh cũng mở rộng ra c&aacute;c đối tượng học vi&ecirc;n l&agrave; đối tượng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đang tham gia trong hệ thống Đo&agrave;n - Hội - Đội Th&agrave;nh phố nhằm n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n về lĩnh vực quản l&yacute; c&ocirc;ng v&agrave; ứng dụng của n&oacute; trong c&ocirc;ng việc đang đảm nhận.</span></p> <p><span style="font-size:16px">PGS.TS. Nguyễn Văn Phương &ndash; Trưởng Trung t&acirc;m Đ&agrave;o tạo Quản l&yacute; C&ocirc;ng - cho biết: <em>&ldquo;Chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo được thiết kế nhằm mục ti&ecirc;u gi&uacute;p học vi&ecirc;n kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; kiến thức vững v&agrave;ng về Quản l&yacute; c&ocirc;ng hiện đại, biết ứng dụng kiến thức kinh tế, t&agrave;i ch&iacute;nh, truyền th&ocirc;ng, phương ph&aacute;p nghi&ecirc;n cứu khoa học&hellip; v&agrave;o việc x&acirc;y dựng, thực thi đường lối ch&iacute;nh s&aacute;ch của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước m&agrave; c&ograve;n c&oacute; kỹ năng l&atilde;nh đạo, kỹ năng quản l&yacute; nh&acirc;n sự trong khu vực c&ocirc;ng.&nbsp;&nbsp;B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, học vi&ecirc;n của chương tr&igrave;nh sau khi tốt nghiệp sẽ c&oacute; tầm nh&igrave;n chiến lược v&agrave; c&oacute; kiến thức gi&uacute;p việc x&acirc;y dựng v&agrave; thực thi ch&iacute;nh s&aacute;ch c&ocirc;ng một c&aacute;ch hữu hiệu&rdquo;. </em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35156/Thac%20sy%20cong%20IU%204.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">PGS.TS. Nguyễn Văn Phương -&nbsp;Trưởng Trung t&acirc;m Đ&agrave;o tạo Quản l&yacute; C&ocirc;ng ph&aacute;t biểu tại Hội nghị</span></em></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">PGS.TS. Nguyễn Văn Phương &ndash; Trưởng Trung t&acirc;m Đ&agrave;o tạo Quản l&yacute; C&ocirc;ng - cũng nhấn mạnh: <em>&ldquo;C&aacute;c học vi&ecirc;n sau khi tốt nghiệp chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c kỹ năng mềm như l&agrave;m việc nh&oacute;m, thuyết tr&igrave;nh, truyền th&ocirc;ng v&agrave; tr&igrave;nh b&agrave;y trước đ&aacute;m đ&ocirc;ng, c&oacute; cơ hội tham gia c&aacute;c hội thảo quốc tế chuy&ecirc;n đề để n&acirc;ng cao kỹ năng nghi&ecirc;n cứu khoa học v&agrave; c&ocirc;ng bố kết quả nghi&ecirc;n cứu trong l&atilde;nh vực quản l&yacute; c&ocirc;ng của Việt Nam ra thế giới&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35156/Thac%20sy%20cong%20IU%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em>Hội thảo </em></span></span><em><span style="font-size:16px">d&agrave;nh ri&ecirc;ng&nbsp;cho c&aacute;c bạn đang l&agrave; C&aacute;n bộ đo&agrave;n, Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đang học tập v&agrave; l&agrave;m việc tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em>​</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Cũng tại Hội thảo, c&aacute;c đại biểu th&ocirc;ng tin về những điểm nổi bật của chương tr&igrave;nh Thạc sỹ&nbsp;Quản l&yacute; C&ocirc;ng, trong đ&oacute; c&oacute; nhiều học vi&ecirc;n tham gia viết b&agrave;i b&aacute;o khoa học c&ocirc;ng bố tại c&aacute;c hội thảo quốc tế v&agrave; đ&atilde; c&oacute; những b&agrave;i b&aacute;o được giải thưởng The Best Award Paper. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&oacute; những b&agrave;i b&aacute;o được chọn đăng tr&ecirc;n c&aacute;c tạp ch&iacute; quốc tế uy t&iacute;n indexed in Scopus. Đặc biệt, c</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">hương tr&igrave;nh đ&atilde; đạt chuẩn kiểm định của Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo MOET v&agrave;o năm 2020.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">M.Đ.&nbsp;(TH)</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;