Tiếp tục hành trình hoàn thành ‘Ước mơ của Thúy’

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">Đến hẹn lại l&ecirc;n, c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n chương tr&igrave;nh &ldquo;Ước mơ của Th&uacute;y&rdquo; đến v&agrave; trao tặng hơn 1000 phần qu&agrave; đến c&aacute;c bệnh nhi ung thư đang điều trị tại 11 bệnh viện ở TP. Hồ Ch&iacute; Minh, H&agrave; Nội, Huế, Đ&agrave; Nẵng nh&acirc;n dịp Ng&agrave;y quốc tế thiếu nhi 01/6/2022.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Năm 2022 đ&aacute;nh dấu cột mốc kỷ niệm 15 năm B&aacute;o Tuổi Trẻ phối hợp c&ugrave;ng Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh kết nối cộng đồng, mở ra những hướng mới chăm s&oacute;c v&agrave; hỗ trợ bệnh nhi ung thư, qua đ&oacute; ho&agrave;n th&agrave;nh t&acirc;m nguyện cuối đời của C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh L&ecirc; Thanh Th&uacute;y.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/6/35159/UMCT%201.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>C&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n đang vận chuyển qu&agrave; đến Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Ảnh: NGỌC PHƯỢNG</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Con muốn bộ r&uacute;t gỗ để chơi c&ugrave;ng c&aacute;c bạn</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">S&aacute;ng 26/5, đại diện b&aacute;o Tuổi Trẻ đ&atilde; trao 110 phần qu&agrave; đến bệnh nhi của hai bệnh viện Ung bướu v&agrave; Phụ sản - Nhi Đ&agrave; Nẵng, khởi động h&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Ước mơ của Th&uacute;y&rdquo; năm 2022.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Thấy chiếc xe đẩy mang theo những t&uacute;i qu&agrave; c&ugrave;ng đồ chơi đủ m&agrave;u dừng trước ph&ograve;ng bệnh, c&aacute;c bệnh nhi đ&atilde; reo l&ecirc;n th&iacute;ch th&uacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&ldquo;Tiết mục&rdquo; chọn qu&agrave; khiến c&aacute;c bệnh nhi th&iacute;ch th&uacute;. C&aacute;c b&eacute; &ldquo;khoe&rdquo; tuổi của m&igrave;nh để chọn bộ đồ chơi th&iacute;ch hợp. &ldquo;Con 4 tuổi, con th&iacute;ch bộ h&igrave;nh động vật&rdquo; - một bệnh nhi reo l&ecirc;n. Một em kh&aacute;c n&oacute;i: &ldquo;Con 5 tuổi, con muốn bộ đồ nấu bếp&rdquo;. &ldquo;Con muốn bộ r&uacute;t gỗ để chơi c&ugrave;ng c&aacute;c bạn&rdquo;&hellip; Lần lượt c&aacute;c em đều th&iacute;ch th&uacute; khi nhận được m&oacute;n qu&agrave; ưng &yacute;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/6/35159/UMCT%203.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>&ldquo;Tiết mục&rdquo; chọn qu&agrave; khiến c&aacute;c bệnh nhi th&iacute;ch th&uacute;. Lần lượt c&aacute;c em đều th&iacute;ch th&uacute; khi nhận được m&oacute;n qu&agrave; ưng &yacute;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ph&ograve;ng bệnh vốn y&ecirc;n ắng bỗng ngập tr&agrave;n kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi. C&oacute; những em vừa v&agrave;o thuốc, mệt lừ với đ&ocirc;i mắt lim dim vẫn đưa tay đ&oacute;n m&oacute;n qu&agrave; c&ugrave;ng lời cảm ơn thỏ thẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Hầu hết c&aacute;c em được trao tặng qu&agrave; đợt n&agrave;y l&agrave; những bệnh nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, trong số đ&oacute; c&oacute; nhiều em đ&atilde; phải nằm điều trị từ khi mới lọt l&ograve;ng mẹ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">B&aacute;c sĩ Đo&agrave;n Quốc Bảo, ph&oacute; trưởng khoa nội 3, Bệnh viện Ung bướu Đ&agrave; Nẵng, cho biết c&aacute;c bệnh nhi ung thư đang điều trị tại bệnh viện đa phần từ c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh khu vực miền Trung, T&acirc;y Nguy&ecirc;n. Hầu hết c&aacute;c em phải điều trị xuy&ecirc;n suốt tại bệnh viện từ 1-3 năm rồi chuyển sang theo d&otilde;i ngoại tr&uacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&ldquo;Mỗi bệnh nhi phải c&oacute; một lao động ch&iacute;nh trong nh&agrave; chăm s&oacute;c n&ecirc;n kinh tế gia đ&igrave;nh c&aacute;c em rất kh&oacute; khăn. Cũng may c&oacute; c&aacute;c nh&agrave; hảo t&acirc;m gi&uacute;p đỡ một phần n&agrave;o đ&oacute; để c&aacute;c em tiếp tục tốt liệu tr&igrave;nh điều trị của m&igrave;nh&rdquo; - b&aacute;c sĩ Bảo n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; nhớ v&agrave; mong chờ chương tr&igrave;nh &ldquo;Ước mơ của Th&uacute;y&rdquo;</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">S&aacute;ng 28/5, chương tr&igrave;nh &ldquo;Ước mơ của Th&uacute;y&rdquo; đ&atilde; trao tặng 200 phần qu&agrave; cho bệnh nhi ung thư tại Viện Huyết học v&agrave; Truyền m&aacute;u Trung ương, 150 bệnh nhi tại Bệnh viện K v&agrave; Bệnh viện Nhi trung ương. Mỗi phần qu&agrave; bao gồm b&aacute;nh, sữa, nước yến v&agrave; đồ chơi trị gi&aacute; 300.000 đồng, c&ugrave;ng 400.000 đồng tiền mặt.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/6/35159/UMCT%204.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>Do dịch bệnh COVID-19, mỗi ph&ograve;ng bệnh sẽ cử đại diện xuống nhận qu&agrave; rồi mang về chia cho mọi người</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đ&atilde; c&ugrave;ng con chiến đấu với căn bệnh ung thư 2 năm, tại Bệnh viện Huyết học v&agrave; Truyền m&aacute;u Trung ương, chị Lường Thị Hợp đ&atilde; quen dần với c&aacute;i t&ecirc;n &ldquo;Ước mơ của Th&uacute;y&rdquo; v&agrave; b&aacute;o Tuổi Trẻ. Chị Hợp chia sẻ năm ngo&aacute;i b&eacute; nh&agrave; chị cũng nhận được qu&agrave;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&ldquo;Nếu c&aacute;c con được xuống tận nơi nhận qu&agrave; th&igrave; sẽ vui hơn nhiều. Con đang truyền h&oacute;a chất tr&ecirc;n ph&ograve;ng, chỉ c&oacute; phụ huynh xuống nhận. L&uacute;c đi, con dặn phải đi nhanh để mang qu&agrave; về cho con. Mong rằng chương tr&igrave;nh sẽ tiếp tục duy tr&igrave; để c&aacute;c con c&oacute; th&ecirc;m những m&oacute;n qu&agrave;, động vi&ecirc;n con khi điều trị tại viện&rdquo;, chị Hợp n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">B&eacute; Phạm Đạt Phương - 4 tuổi, đang điều trị tại Bệnh viện K, &ocirc;m tr&ecirc;n tay b&aacute;nh kẹo, đồ chơi v&agrave; những phần qu&agrave; của chương tr&igrave;nh cũng hớn hở khoe: &ldquo;Con sẽ mang qu&agrave; về chia cho mọi người, con th&iacute;ch lắm ạ, con cảm ơn&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">N&oacute;i xong, Phương đưa tay l&ecirc;n đập &ldquo;ăn mừng&rdquo; với c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute;, nụ cười hồn nhi&ecirc;n của cậu b&eacute; như xua tan c&aacute;i n&oacute;ng oi bức những ng&agrave;y đầu h&egrave; H&agrave; Nội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Mẹ b&eacute; Phương nh&igrave;n con trai kh&ocirc;ng rời mắt, ngậm ng&ugrave;i: &ldquo;Đ&atilde; l&acirc;u lắm rồi mới thấy con vui như vậy. Con điều trị tại bệnh viện từ th&aacute;ng 3, mỗi lần l&ecirc;n truyền h&oacute;a chất mất 4-5 ng&agrave;y rồi lại về. May mắn, con tiếp nhận điều trị tốt n&ecirc;n t&igrave;nh trạng đ&atilde; được cải thiện rất nhiều&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/6/35159/UMCT%205.jpg" style="height:401px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>B&eacute; Phạm Đạt Phương (qu&ecirc; ở Thanh H&oacute;a) vui mừng v&igrave; được nhận qu&agrave; từ chương tr&igrave;nh Ước mơ của Th&uacute;y. H&ocirc;m nay cũng l&agrave; ng&agrave;y b&eacute; Phương được ra viện sau đợt điều trị h&oacute;a chất - Ảnh: NGUYỄN HIỀN</em></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Thấy c&oacute; qu&agrave;, con t&ocirc;i mừng lắm</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh, s&aacute;ng ng&agrave;y 27/5, chương tr&igrave;nh đến v&agrave; trao qu&agrave; cho 490 bệnh nhi tại tầng 3, Bệnh viện Ung bướu. Chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y, &ldquo;Ước mơ của Th&uacute;y&rdquo; cũng đ&atilde; đến với c&aacute;c bệnh nhi tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh h&igrave;nh Th&agrave;nh phố. 80 bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng TP. Hồ Ch&iacute; Minh cũng đ&atilde; nhận được những phần qu&agrave; từ chương tr&igrave;nh chiều ng&agrave;y 30/5.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Hai th&aacute;ng nay, c&ocirc; b&eacute; Trần L&ecirc; Ngọc Gi&agrave;u (qu&ecirc; Bến Tre) đ&atilde; gắn b&oacute; với chiếc giường bệnh nằm ở g&oacute;c ph&ograve;ng. Theo mẹ v&agrave;o viện để điều trị ung thư m&aacute;u, đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n Gi&agrave;u nhận qu&agrave; từ chương tr&igrave;nh &ldquo;Ước mơ của Thu&yacute;&rdquo;. C&ocirc; b&eacute; vui lắm khi cầm tr&ecirc;n tay ch&uacute; m&egrave;o đồ chơi c&oacute; thể ghi &acirc;m, ph&aacute;t nhạc.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&ldquo;T&oacute;c con b&eacute; bắt đầu rụng. S&aacute;ng nay chị t&iacute;nh dẫn n&oacute; đi cạo m&agrave; chưa t&igrave;m được chỗ. N&oacute; nằm tr&ecirc;n n&agrave;y, thấy chị đem t&uacute;i qu&agrave; về th&igrave; mừng lắm, th&iacute;ch lắm. Con n&iacute;t m&agrave;, c&oacute; được một c&aacute;i kẹo n&oacute; cũng mừng&rdquo;, chị L&ecirc; Thị Thanh Tr&uacute;c, mẹ Gi&agrave;u, chia sẻ.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/6/35159/UMCT%206.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>D&ugrave; đ&atilde; ở tuổi 15, c&ocirc; b&eacute; Nguyễn T&uacute; Anh (qu&ecirc; Tr&agrave; Vinh) cũng h&agrave;o hứng với phần qu&agrave; - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">D&ugrave; đ&atilde; ở tuổi 15, c&ocirc; b&eacute; Nguyễn T&uacute; Anh (qu&ecirc; Tr&agrave; Vinh) vẫn rất h&agrave;o hứng với phần qu&agrave; gồm sữa, b&aacute;nh, nước yến, đồ chơi&hellip; được ph&aacute;t. Cũng như Ngọc Gi&agrave;u, T&uacute; Anh nhanh tay lấy hộp qu&agrave; chứa ch&uacute; m&egrave;o đồ chơi để mở ra ngắm ngh&iacute;a, m&acirc;n m&ecirc;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&ldquo;T&ocirc;i mang qu&agrave; về, T&uacute; Anh th&iacute;ch lắm. Gia đ&igrave;nh ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&oacute; khăn nhưng may mắn nhận được sự hỗ trợ để b&eacute; c&oacute; thể tiếp tục qu&aacute; tr&igrave;nh điều trị bệnh&rdquo;, chị Trần Thị T&uacute;, mẹ T&uacute; Anh, n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">B&aacute;c sĩ Nguyễn Ho&agrave;ng Mai Anh (trưởng khoa ung bướu Bệnh viện Nhi đồng TP.Hồ Ch&iacute; Minh) chia sẻ: &ldquo;Để c&aacute;c em vững niềm tin điều trị bệnh ung thư th&igrave; kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; sự tận t&acirc;m của đội ngũ y b&aacute;c sĩ m&agrave; c&ograve;n c&oacute; sự chung tay gi&uacute;p sức của c&aacute;c đơn vị mạnh thường qu&acirc;n, như một sự kh&iacute;ch lệ v&agrave; l&agrave; động lực để c&aacute;c em cố gắng&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/6/35159/UMCT%208.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>Em b&eacute; khoanh tay cảm ơn khi nhận những m&oacute;n qu&agrave; từ chương tr&igrave;nh Ước mơ của Th&uacute;y - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG</em></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px">*</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">15 năm đi qua với nhiều đổi thay. Đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n t&igrave;nh trạng ng&acirc;n h&agrave;ng m&aacute;u của th&agrave;nh phố bị thiếu m&aacute;u căng thẳng. Tất cả c&aacute;c bệnh viện đ&atilde; h&igrave;nh th&agrave;nh bộ phận c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội kết nối cộng đồng chăm lo tinh thần, hỗ trợ vật chất cho bệnh nh&acirc;n...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đến nay c&oacute; thể nhận định về sứ mệnh, nhiệm vụ chia sẻ v&agrave; kết nối, định hướng x&atilde; hội c&ugrave;ng chung tay gi&uacute;p đỡ bệnh nhi của chương tr&igrave;nh &quot;Ước mơ của Th&uacute;y&quot; ng&agrave;y n&agrave;o đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh, ước nguyện của Th&uacute;y đ&atilde; th&agrave;nh hiện thực.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đ&atilde; c&oacute; thể tạm y&ecirc;n l&ograve;ng với lời cuối c&ugrave;ng trước khi Th&uacute;y ch&igrave;m v&agrave;o h&ocirc;n m&ecirc;: &quot;Ch&uacute;c chương tr&igrave;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">V&agrave; ở chặng đường mới, chương tr&igrave;nh &quot;Ước mơ của Th&uacute;y&quot; lại tiếp tục h&agrave;nh tr&igrave;nh kết nối cộng đồng, mở ra những hướng mới chăm s&oacute;c v&agrave; hỗ trợ bệnh nhi ung thư.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>TỔNG HỢP TỪ LOẠT B&Agrave;I CỦA B&Aacute;O TUỔI TRẺ ONLINE</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-6, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng khánh thành Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh”.

Agile Việt Nam
;