Đại hội “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” lần 7 - năm 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Đại hội &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; lần 7 l&agrave; sự khẳng định việc tiếp nối lan tỏa c&aacute;c gi&aacute; trị tốt đẹp trong x&atilde; hội, truyền đi những th&ocirc;ng điệp &yacute; nghĩa cho thế hệ trẻ r&egrave;n luyện, phấn đấu học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c từ những việc l&agrave;m cụ thể, thiết thực, g&oacute;p phần thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ng&agrave;y 18/5/2021 của Bộ Ch&iacute;nh trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh; thiết thực kỷ niệm 111 năm Ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2022).</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/6/35175/Ben%20NR.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Đại hội nằm trong đợt thi đua <strong><em>&ldquo;Tự h&agrave;o thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố anh h&ugrave;ng&rdquo;</em></strong> ch&agrave;o mừng Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI v&agrave; Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; l&agrave; dịp để Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh giới thiệu c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, sản phẩm, s&aacute;ng kiến, &yacute; tưởng hiệu quả của c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n điển h&igrave;nh học tập v&agrave; l&agrave;m theo B&aacute;c để c&aacute;c đơn vị học tập, nh&acirc;n rộng, g&oacute;p phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về h&igrave;nh th&agrave;nh Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>254</strong> đại biểu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; được biểu dương, t&ocirc;n vinh tại Đại hội l&agrave; những điển h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu nhất, xuất sắc nhất trong phong tr&agrave;o thi đua của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố, với những c&acirc;u chuyện giản dị m&agrave; &yacute; nghĩa s&acirc;u sắc, những việc l&agrave;m b&igrave;nh thường m&agrave; c&oacute; sức truyền cảm hứng lớn lao từ mỗi thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến mang đến Đại hội. Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n ghi nhận sự nỗ lực, những th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc của c&aacute;c bạn v&agrave; mong rằng c&aacute;c gương điển h&igrave;nh &ldquo;<em>Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c</em>&rdquo; năm 2022 sẽ l&agrave; người truyền cảm hứng, tạo động lực phấn đấu cho thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố. Trong số 254 đại biểu, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n trao tặng Bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n cho <strong>45 </strong>điển h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; năm 2022.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>1. Ng&agrave;y 04/6/2022 (từ 14g00 đến 17g00) sẽ diễn ra H&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Tự h&agrave;o tuổi trẻ Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c&rdquo;</strong>, với <strong>05</strong> nh&oacute;m hoạt động c&oacute; sự tham gia dẫn dắt, định hướng của c&aacute;c đồng ch&iacute; nguy&ecirc;n l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố, l&atilde;nh đạo c&aacute;c ph&ograve;ng chuy&ecirc;n m&ocirc;n của Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy, c&aacute;c kh&aacute;ch mời l&agrave; c&aacute;c nghệ sĩ, nhạc sĩ, giảng vi&ecirc;n, chuy&ecirc;n gia, nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu &hellip; C&aacute;c hoạt động được tổ chức như những diễn đ&agrave;n gi&uacute;p đại biểu đ&oacute;ng g&oacute;p hiến kế trong tham gia thực hiện &ldquo;Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố, g&oacute;p phần thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ng&agrave;y 18/5/2021 của Bộ Ch&iacute;nh trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Nh&oacute;m 1: <em>Diễn ra tại Hội trường Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh - Chi nh&aacute;nh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (Số 1 Nguyễn Tất Th&agrave;nh, Phường 12, Quận 4);</em></strong> với c&aacute;c nội dung: D&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tham quan Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh - Chi nh&aacute;nh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, nghe thuyết minh về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh; T&igrave;m hiểu c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, dự &aacute;n x&acirc;y dựng g&oacute;p phần h&igrave;nh th&agrave;nh Kh&ocirc;ng gian Văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố; Diễn đ&agrave;n &ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&oacute;ng g&oacute;p hiến kế g&oacute;p phần h&igrave;nh th&agrave;nh Kh&ocirc;ng gian Văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2022 - 2027&rdquo;. <em>Đơn vị phụ tr&aacute;ch:</em> Quận Đo&agrave;n 4, Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố, Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Cơ kh&iacute; Giao th&ocirc;ng Vận tải S&agrave;i G&ograve;n - TNHH MTV.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Nh&oacute;m 2: <em>Diễn ra tại Sảnh D - </em><em>&nbsp;Trường Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn - ĐHQG-HCM (10-12 Đinh Ti&ecirc;n Ho&agrave;ng, Phường Bến Ngh&eacute;, Quận 1),</em></strong> với c&aacute;c nội dung: Hoạt động t&igrave;m hiểu về cuộc đời, sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh qua c&aacute;c t&aacute;c phẩm văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm v&agrave; c&aacute;c hoạt động g&oacute;p phần ph&aacute;t triển t&aacute;c phẩm văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm về B&aacute;c; Triển l&atilde;m c&aacute;c t&aacute;c phẩm văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm giới thiệu về cuộc đời v&agrave; sự nghiệp c&aacute;ch mạng của B&aacute;c; giới thiệu chuy&ecirc;n trang &ldquo;Hồ Ch&iacute; Minh - Đẹp nhất t&ecirc;n Người&rdquo;; Phim k&yacute; sự &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh theo ch&acirc;n B&aacute;c&rdquo; - S&aacute;ch &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh theo ch&acirc;n B&aacute;c&rdquo; - Bản đồ &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh 30 năm t&igrave;m đường cứu nước của B&aacute;c Hồ&rdquo;; c&aacute;c s&aacute;ch, t&aacute;c phẩm văn học viết về B&aacute;c Hồ; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu về tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh; Chương tr&igrave;nh giao lưu chia sẻ c&aacute;c c&acirc;u chuyện trong qu&aacute; tr&igrave;nh s&aacute;ng t&aacute;c, thực hiện c&aacute;c t&aacute;c phẩm văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm về cuộc đời v&agrave; sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh; Ph&aacute;t động đại biểu Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến tham gia s&aacute;ng t&aacute;c thơ. <em>Đơn vị phụ tr&aacute;ch:</em> C&ocirc;ng ty TNHH MTV Nh&agrave; xuất bản Trẻ v&agrave; Đo&agrave;n Trường Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn - ĐHQG-HCM.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Nh&oacute;m 3: <em>Diễn ra tại Di t&iacute;ch lịch sử Nh&agrave; số 05 Ch&acirc;u Văn Li&ecirc;m (Số 05 Ch&acirc;u Văn Li&ecirc;m, Phường 14, Quận 5), Nh&agrave; tưởng niệm Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tại Quận 7 (458/25 Huỳnh Tấn Ph&aacute;t, Khu phố 2, Phường B&igrave;nh Thuận, Quận 7), </em></strong>với c&aacute;c nội dung: D&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tham quan, t&igrave;m hiểu tại Di t&iacute;ch lịch sử Nh&agrave; số 05 Ch&acirc;u Văn Li&ecirc;m, Nh&agrave; tưởng niệm Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tại Quận 7; Tr&ograve; chơi tương t&aacute;c t&igrave;m hiểu về qu&aacute; tr&igrave;nh 30 năm b&ocirc;n ba, t&igrave;m đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh; Thực hiện MV &ldquo;B&agrave;i ca Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; &hellip; Đ&acirc;y l&agrave; nh&oacute;m hoạt động c&oacute; sự tham gia của đại biểu quốc tế - l&agrave; sinh vi&ecirc;n nước ngo&agrave;i đang học tập tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng giao lưu với đại biểu thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến để t&igrave;m hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh. <em>Đơn vị phụ tr&aacute;ch:</em> K&yacute; t&uacute;c x&aacute; Sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, Quận Đo&agrave;n 5, Quận Đo&agrave;n 7.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Nh&oacute;m 4: <em>Diễn ra tại Nh&agrave; Văn ho&aacute; Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố (Số 4 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Ngh&eacute;, Quận 1), </em></strong>với c&aacute;c nội dung: Tổ chức kh&ocirc;ng gian &acirc;m nhạc &ldquo;Nhớ B&aacute;c, l&ograve;ng ta trong s&aacute;ng hơn&rdquo; v&agrave; diễn đ&agrave;n &ldquo;Đổi mới, n&acirc;ng cao chất lượng, hiệu quả nghi&ecirc;n cứu, giảng dạy, học tập v&agrave; tuy&ecirc;n truyền chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh trong giai đoạn hiện nay&rdquo;. <em>Đơn vị phụ tr&aacute;ch:</em> Đo&agrave;n Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Đo&agrave;n Học viện C&aacute;n bộ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Nh&oacute;m 5: <em>Diễn ra tại Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố (169 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường V&otilde; Thị S&aacute;u, Quận 3), </em></strong>với c&aacute;c nội dung: Tham quan Kh&ocirc;ng gian &ldquo;B&aacute;c Hồ với thiếu nhi&rdquo; v&agrave; diễn đ&agrave;n &ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tham gia x&acirc;y dựng Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng&rdquo;. <em>Đơn vị phụ tr&aacute;ch:</em> Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố v&agrave; Đo&agrave;n Trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>* Chiều ng&agrave;y 04/6/2022 (từ 17g00 đến 19g00) c&aacute;c đại biểu sẽ xem c&aacute;c phim, tư liệu về Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>2. Chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; năm 2022:</strong></p> <p style="text-align: justify;">- <strong><em>Thời gian</em></strong>: 14g00 - 17g00 ng&agrave;y 05/6/2022 <em>(Chủ nhật).</em></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - <strong><em>Địa điểm</em></strong><em>:&nbsp; </em>Hội trường Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố</p> <p style="text-align: justify;"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Số 04 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Ngh&eacute;, Quận 1)</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>- Th&agrave;nh phần:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">+ Thường trực Th&agrave;nh ủy;</p> <p style="text-align: justify;">+ L&atilde;nh đạo Trung ương Đo&agrave;n;</p> <p style="text-align: justify;">+ Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy, Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy;</p> <p style="text-align: justify;">+ C&aacute;c sở, ban, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể th&agrave;nh phố;</p> <p style="text-align: justify;">+ Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n;</p> <p style="text-align: justify;">+ Đại diện l&atilde;nh đạo c&aacute;c đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n;</p> <p style="text-align: justify;">+ Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Thủ Đức, Quận - Huyện Đo&agrave;n v&agrave; tương đương, Đo&agrave;n cơ sở trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n;</p> <p style="text-align: justify;">+ C&aacute;c đại biểu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; năm 2022.</p> <p style="text-align: justify;">+ 30 sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, sinh vi&ecirc;n Campuchia v&agrave; người nước ngo&agrave;i đang học tập, l&agrave;m việc tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align: justify;">-<strong><em> Nội dung:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">+ Chương tr&igrave;nh nghệ thuật kỷ niệm 111 năm Ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2022).</p> <p style="text-align: justify;">+ Tuy&ecirc;n bố l&yacute; do - Giới thiệu đại biểu.</p> <p style="text-align: justify;">+ Giao lưu với c&aacute;c gương điển h&igrave;nh Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2022.</p> <p style="text-align: justify;">+ Tuy&ecirc;n dương 254 gương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; năm 2022..</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>Từ ng&agrave;y 03/6 đến ng&agrave;y 05/6/2022: đại biểu tham gia c&aacute;c hoạt động trực tuyến tương t&aacute;c tại trang cộng đồng &ldquo;Tuổi trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;.</em></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;