Đại hội “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” lần 7 - năm 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Đại hội &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; lần 7 l&agrave; sự khẳng định việc tiếp nối lan tỏa c&aacute;c gi&aacute; trị tốt đẹp trong x&atilde; hội, truyền đi những th&ocirc;ng điệp &yacute; nghĩa cho thế hệ trẻ r&egrave;n luyện, phấn đấu học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c từ những việc l&agrave;m cụ thể, thiết thực, g&oacute;p phần thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ng&agrave;y 18/5/2021 của Bộ Ch&iacute;nh trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh; thiết thực kỷ niệm 111 năm Ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2022).</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/6/35175/Ben%20NR.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Đại hội nằm trong đợt thi đua <strong><em>&ldquo;Tự h&agrave;o thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố anh h&ugrave;ng&rdquo;</em></strong> ch&agrave;o mừng Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI v&agrave; Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; l&agrave; dịp để Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh giới thiệu c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, sản phẩm, s&aacute;ng kiến, &yacute; tưởng hiệu quả của c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n điển h&igrave;nh học tập v&agrave; l&agrave;m theo B&aacute;c để c&aacute;c đơn vị học tập, nh&acirc;n rộng, g&oacute;p phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về h&igrave;nh th&agrave;nh Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>254</strong> đại biểu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; được biểu dương, t&ocirc;n vinh tại Đại hội l&agrave; những điển h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu nhất, xuất sắc nhất trong phong tr&agrave;o thi đua của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố, với những c&acirc;u chuyện giản dị m&agrave; &yacute; nghĩa s&acirc;u sắc, những việc l&agrave;m b&igrave;nh thường m&agrave; c&oacute; sức truyền cảm hứng lớn lao từ mỗi thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến mang đến Đại hội. Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n ghi nhận sự nỗ lực, những th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc của c&aacute;c bạn v&agrave; mong rằng c&aacute;c gương điển h&igrave;nh &ldquo;<em>Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c</em>&rdquo; năm 2022 sẽ l&agrave; người truyền cảm hứng, tạo động lực phấn đấu cho thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố. Trong số 254 đại biểu, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n trao tặng Bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n cho <strong>45 </strong>điển h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; năm 2022.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>1. Ng&agrave;y 04/6/2022 (từ 14g00 đến 17g00) sẽ diễn ra H&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Tự h&agrave;o tuổi trẻ Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c&rdquo;</strong>, với <strong>05</strong> nh&oacute;m hoạt động c&oacute; sự tham gia dẫn dắt, định hướng của c&aacute;c đồng ch&iacute; nguy&ecirc;n l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố, l&atilde;nh đạo c&aacute;c ph&ograve;ng chuy&ecirc;n m&ocirc;n của Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy, c&aacute;c kh&aacute;ch mời l&agrave; c&aacute;c nghệ sĩ, nhạc sĩ, giảng vi&ecirc;n, chuy&ecirc;n gia, nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu &hellip; C&aacute;c hoạt động được tổ chức như những diễn đ&agrave;n gi&uacute;p đại biểu đ&oacute;ng g&oacute;p hiến kế trong tham gia thực hiện &ldquo;Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố, g&oacute;p phần thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ng&agrave;y 18/5/2021 của Bộ Ch&iacute;nh trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Nh&oacute;m 1: <em>Diễn ra tại Hội trường Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh - Chi nh&aacute;nh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (Số 1 Nguyễn Tất Th&agrave;nh, Phường 12, Quận 4);</em></strong> với c&aacute;c nội dung: D&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tham quan Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh - Chi nh&aacute;nh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, nghe thuyết minh về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh; T&igrave;m hiểu c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, dự &aacute;n x&acirc;y dựng g&oacute;p phần h&igrave;nh th&agrave;nh Kh&ocirc;ng gian Văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố; Diễn đ&agrave;n &ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&oacute;ng g&oacute;p hiến kế g&oacute;p phần h&igrave;nh th&agrave;nh Kh&ocirc;ng gian Văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2022 - 2027&rdquo;. <em>Đơn vị phụ tr&aacute;ch:</em> Quận Đo&agrave;n 4, Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố, Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Cơ kh&iacute; Giao th&ocirc;ng Vận tải S&agrave;i G&ograve;n - TNHH MTV.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Nh&oacute;m 2: <em>Diễn ra tại Sảnh D - </em><em>&nbsp;Trường Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn - ĐHQG-HCM (10-12 Đinh Ti&ecirc;n Ho&agrave;ng, Phường Bến Ngh&eacute;, Quận 1),</em></strong> với c&aacute;c nội dung: Hoạt động t&igrave;m hiểu về cuộc đời, sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh qua c&aacute;c t&aacute;c phẩm văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm v&agrave; c&aacute;c hoạt động g&oacute;p phần ph&aacute;t triển t&aacute;c phẩm văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm về B&aacute;c; Triển l&atilde;m c&aacute;c t&aacute;c phẩm văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm giới thiệu về cuộc đời v&agrave; sự nghiệp c&aacute;ch mạng của B&aacute;c; giới thiệu chuy&ecirc;n trang &ldquo;Hồ Ch&iacute; Minh - Đẹp nhất t&ecirc;n Người&rdquo;; Phim k&yacute; sự &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh theo ch&acirc;n B&aacute;c&rdquo; - S&aacute;ch &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh theo ch&acirc;n B&aacute;c&rdquo; - Bản đồ &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh 30 năm t&igrave;m đường cứu nước của B&aacute;c Hồ&rdquo;; c&aacute;c s&aacute;ch, t&aacute;c phẩm văn học viết về B&aacute;c Hồ; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu về tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh; Chương tr&igrave;nh giao lưu chia sẻ c&aacute;c c&acirc;u chuyện trong qu&aacute; tr&igrave;nh s&aacute;ng t&aacute;c, thực hiện c&aacute;c t&aacute;c phẩm văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm về cuộc đời v&agrave; sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh; Ph&aacute;t động đại biểu Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến tham gia s&aacute;ng t&aacute;c thơ. <em>Đơn vị phụ tr&aacute;ch:</em> C&ocirc;ng ty TNHH MTV Nh&agrave; xuất bản Trẻ v&agrave; Đo&agrave;n Trường Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn - ĐHQG-HCM.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Nh&oacute;m 3: <em>Diễn ra tại Di t&iacute;ch lịch sử Nh&agrave; số 05 Ch&acirc;u Văn Li&ecirc;m (Số 05 Ch&acirc;u Văn Li&ecirc;m, Phường 14, Quận 5), Nh&agrave; tưởng niệm Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tại Quận 7 (458/25 Huỳnh Tấn Ph&aacute;t, Khu phố 2, Phường B&igrave;nh Thuận, Quận 7), </em></strong>với c&aacute;c nội dung: D&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tham quan, t&igrave;m hiểu tại Di t&iacute;ch lịch sử Nh&agrave; số 05 Ch&acirc;u Văn Li&ecirc;m, Nh&agrave; tưởng niệm Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tại Quận 7; Tr&ograve; chơi tương t&aacute;c t&igrave;m hiểu về qu&aacute; tr&igrave;nh 30 năm b&ocirc;n ba, t&igrave;m đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh; Thực hiện MV &ldquo;B&agrave;i ca Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; &hellip; Đ&acirc;y l&agrave; nh&oacute;m hoạt động c&oacute; sự tham gia của đại biểu quốc tế - l&agrave; sinh vi&ecirc;n nước ngo&agrave;i đang học tập tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng giao lưu với đại biểu thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến để t&igrave;m hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh. <em>Đơn vị phụ tr&aacute;ch:</em> K&yacute; t&uacute;c x&aacute; Sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, Quận Đo&agrave;n 5, Quận Đo&agrave;n 7.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Nh&oacute;m 4: <em>Diễn ra tại Nh&agrave; Văn ho&aacute; Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố (Số 4 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Ngh&eacute;, Quận 1), </em></strong>với c&aacute;c nội dung: Tổ chức kh&ocirc;ng gian &acirc;m nhạc &ldquo;Nhớ B&aacute;c, l&ograve;ng ta trong s&aacute;ng hơn&rdquo; v&agrave; diễn đ&agrave;n &ldquo;Đổi mới, n&acirc;ng cao chất lượng, hiệu quả nghi&ecirc;n cứu, giảng dạy, học tập v&agrave; tuy&ecirc;n truyền chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh trong giai đoạn hiện nay&rdquo;. <em>Đơn vị phụ tr&aacute;ch:</em> Đo&agrave;n Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Đo&agrave;n Học viện C&aacute;n bộ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Nh&oacute;m 5: <em>Diễn ra tại Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố (169 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường V&otilde; Thị S&aacute;u, Quận 3), </em></strong>với c&aacute;c nội dung: Tham quan Kh&ocirc;ng gian &ldquo;B&aacute;c Hồ với thiếu nhi&rdquo; v&agrave; diễn đ&agrave;n &ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tham gia x&acirc;y dựng Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng&rdquo;. <em>Đơn vị phụ tr&aacute;ch:</em> Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố v&agrave; Đo&agrave;n Trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>* Chiều ng&agrave;y 04/6/2022 (từ 17g00 đến 19g00) c&aacute;c đại biểu sẽ xem c&aacute;c phim, tư liệu về Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>2. Chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; năm 2022:</strong></p> <p style="text-align: justify;">- <strong><em>Thời gian</em></strong>: 14g00 - 17g00 ng&agrave;y 05/6/2022 <em>(Chủ nhật).</em></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - <strong><em>Địa điểm</em></strong><em>:&nbsp; </em>Hội trường Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố</p> <p style="text-align: justify;"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Số 04 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Ngh&eacute;, Quận 1)</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>- Th&agrave;nh phần:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">+ Thường trực Th&agrave;nh ủy;</p> <p style="text-align: justify;">+ L&atilde;nh đạo Trung ương Đo&agrave;n;</p> <p style="text-align: justify;">+ Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy, Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy;</p> <p style="text-align: justify;">+ C&aacute;c sở, ban, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể th&agrave;nh phố;</p> <p style="text-align: justify;">+ Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n;</p> <p style="text-align: justify;">+ Đại diện l&atilde;nh đạo c&aacute;c đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n;</p> <p style="text-align: justify;">+ Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Thủ Đức, Quận - Huyện Đo&agrave;n v&agrave; tương đương, Đo&agrave;n cơ sở trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n;</p> <p style="text-align: justify;">+ C&aacute;c đại biểu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; năm 2022.</p> <p style="text-align: justify;">+ 30 sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, sinh vi&ecirc;n Campuchia v&agrave; người nước ngo&agrave;i đang học tập, l&agrave;m việc tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align: justify;">-<strong><em> Nội dung:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">+ Chương tr&igrave;nh nghệ thuật kỷ niệm 111 năm Ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2022).</p> <p style="text-align: justify;">+ Tuy&ecirc;n bố l&yacute; do - Giới thiệu đại biểu.</p> <p style="text-align: justify;">+ Giao lưu với c&aacute;c gương điển h&igrave;nh Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2022.</p> <p style="text-align: justify;">+ Tuy&ecirc;n dương 254 gương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; năm 2022..</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>Từ ng&agrave;y 03/6 đến ng&agrave;y 05/6/2022: đại biểu tham gia c&aacute;c hoạt động trực tuyến tương t&aacute;c tại trang cộng đồng &ldquo;Tuổi trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;.</em></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20, 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Agile Việt Nam
;