Hiến kế xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="content fck" id="main-detail-body" style="margin: 0px; padding: 0px 10px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: medium; line-height: 1.44; font-family: NotoSans-Regular; vertical-align: baseline; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px;"> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/6/35179/Hinh.jpg" style="height:391px; width:586px" /></p> <p style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại biểu tham quan &ldquo;Kh&ocirc;ng gian B&aacute;c Hồ với thiếu nhi&rdquo; tại Nh&agrave; thiếu nhi TP.HCM - Ảnh: B&Igrave;NH MINH</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiện nay,&nbsp;Việt Nam hiện c&oacute; khoảng 70% d&acirc;n số sử dụng&nbsp;mạng x&atilde; hội, đứng thứ 7 thế giới về số lượng người d&ugrave;ng Internet v&agrave; c&aacute;c trang&nbsp;mạng x&atilde; hội kh&aacute;c. Đ&acirc;y l&agrave; một trong c&aacute;c&nbsp;k&ecirc;nh th&ocirc;ng tin quan trọng g&oacute;p phần đưa c&aacute;c chủ trương, đường lối của Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước đến với người d&acirc;n một c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng, kịp thời.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm&nbsp;g&oacute;p phần lan tỏa những gi&aacute; trị tốt đẹp trong tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đến với thanh thiếu nhi v&agrave; người d&acirc;n TP, việc&nbsp;x&acirc;y dựng Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng&nbsp;đ&atilde; được nhiều cơ sở Đo&agrave;n thực hiện trong thời gian qua, ứng dụng nhiều h&igrave;nh thức s&aacute;ng tạo, đổi mới, ph&ugrave; hợp với đơn vị.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại diễn đ&agrave;n, đại diện nhiều cơ sở Đo&agrave;n đ&atilde; tham gia chia sẻ&nbsp;những c&aacute;ch l&agrave;m hay, hiệu quả tại đơn vị m&igrave;nh cũng như đề xuất, hiến kế để việc x&acirc;y dựng Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng ng&agrave;y c&agrave;ng hiệu quả.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2022/6/4/photo-4-1654341855180491486539.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Đại biểu Đặng Văn Khoa đến từ Trường đại học Sư phạm TP.HCM hiến kế giải pháp xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng - Ảnh: BÌNH MINH"><img alt="Hiến kế xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng - Ảnh 2." class="lightbox-content" id="img_d5734a60-e3f8-11ec-99f0-0d61238e1284" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2022/6/4/photo-4-1654341855180491486539.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:565.994px" title="Hiến kế xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng - Ảnh 2." /></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại biểu Đặng Văn Khoa đến từ Trường đại học Sư phạm TP.HCM hiến kế giải ph&aacute;p x&acirc;y dựng Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng - Ảnh: B&Igrave;NH MINH</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại biểu Đặng Văn Khoa đến từ Trường đại học Sư phạm TP.HCM chia sẻ anh cảm thấy&nbsp;rất may mắn khi sống, học tập v&agrave; l&agrave;m việc tại TP.HCM, nơi ghi dấu những kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a đậm n&eacute;t gắn liền với cuộc đời v&agrave; sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Tại Trường đại học Sư phạm TP.HCM, ch&uacute;ng t&ocirc;i x&acirc;y dựng trang web&nbsp;để chia sẻ v&agrave; lan tỏa gi&aacute; trị về cuộc đời, tư tưởng, sự nghiệp của Người, đồng thời tổ chức c&aacute;c hội thi, tọa đ&agrave;m. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, t&ocirc;i cũng đề xuất c&aacute;c đơn vị khu vực trường học, c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động, địa b&agrave;n d&acirc;n cư phối hợp tổ chức c&aacute;c hội thảo khoa học li&ecirc;n quan đến x&acirc;y dựng Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh. Từ c&aacute;c chất liệu, b&agrave;i b&aacute;o khoa học, c&oacute; thể sơ đồ h&oacute;a, x&acirc;y dựng infographic c&aacute;c th&ocirc;ng tin để tăng t&iacute;nh lan tỏa&quot;, anh Khoa n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại biểu Phạm Thị Thu Dung - b&iacute; thư Đo&agrave;n phường Sơn Kỳ, quận T&acirc;n Ph&uacute; - nhấn mạnh với tốc độ sử dụng c&ocirc;ng nghệ, đặc biệt l&agrave; mạng x&atilde; hội TikTok như hiện nay của người trẻ, chị kỳ vọng Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM thực hiện k&ecirc;nh TikTok ri&ecirc;ng, nơi giới thiệu, chia sẻ c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n n&oacute;i chung v&agrave;&nbsp;tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;n&oacute;i ri&ecirc;ng để tiếp cận đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trẻ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong hai ng&agrave;y 4 v&agrave; 5-6, 255 đại biểu tham dự&nbsp;Đại hội Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TP.HCM l&agrave;m theo lời B&aacute;c&nbsp;lần 7 năm 2022, với c&aacute;c hoạt động như h&agrave;nh tr&igrave;nh&nbsp;Tự h&agrave;o tuổi trẻ th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c, xem phim về Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, lễ tuy&ecirc;n dương diễn ra tại&nbsp;Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n&nbsp;(quận 1).&nbsp;</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&Igrave;NH MINH</span></strong></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;