Không gian mở bật lên 'giá trị Hồ Chí Minh'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>TTO - H&agrave;nh tr&igrave;nh &quot;Tự h&agrave;o tuổi trẻ th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c&quot;, trong khu&ocirc;n khổ Đại hội Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c, v&agrave;o chiều 4-6 đ&atilde; dẫn đại biểu đi qua nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh v&agrave; địa chỉ văn h&oacute;a quan trọng của TP.HCM.</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/6/35180/BTHCM444.jpg" style="height:330px; width:586px" /></strong></p> <p style="text-align: center;"><em>C&aacute;c đại biểu d&acirc;ng hoa l&ecirc;n tượng đ&agrave;i Nguyễn Tất Th&agrave;nh tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP.HCM - Ảnh: K.ANH​</em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP.HCM, nơi B&aacute;c Hồ đặt ch&acirc;n xuống t&agrave;u cho h&agrave;nh tr&igrave;nh ra đi t&igrave;m đường cứu nước c&aacute;ch đ&acirc;y 111 năm (5-6-1911), c&aacute;c đại biểu trẻ c&oacute; ph&uacute;t lắng l&ograve;ng để chi&ecirc;m nghiệm về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y cũng l&agrave; dịp để c&aacute;c bạn t&igrave;m hiểu c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, dự &aacute;n x&acirc;y dựng g&oacute;p phần h&igrave;nh th&agrave;nh Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>Truyền th&ocirc;ng tăng t&iacute;nh tương t&aacute;c</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Trăn trở l&agrave;m sao truyền th&ocirc;ng để giới trẻ tiếp cận th&ocirc;ng tin về cuộc đời v&agrave; sự nghiệp của B&aacute;c, anh Huỳnh Hữu Nghị (quận B&igrave;nh Thạnh) n&oacute;i muốn x&acirc;y dựng Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh th&igrave; trước ti&ecirc;n ch&uacute;ng ta n&ecirc;n x&acirc;y dựng kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a gắn với đặc trưng của ng&agrave;nh, đơn vị v&agrave; cần c&oacute; n&eacute;t ri&ecirc;ng, đặc th&ugrave; của đơn vị.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&quot;T&ocirc;i thấy văn phong c&aacute;c trang web ch&iacute;nh thống qu&aacute; m&ocirc; phạm... v&agrave; cần d&ugrave;ng ng&ocirc;n phong gần gũi để học sinh 15 - 16 tuổi dễ tiếp cận hơn. L&agrave;m sao để c&aacute;c em học v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c bằng ch&iacute;nh nhiệm vụ học tập, phấn đấu v&agrave; r&egrave;n luyện ph&ugrave; hợp với lứa tuổi c&aacute;c em&quot;, anh Nghị b&agrave;y tỏ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Anh Trần Văn Sơn (Trường ĐH Luật TP.HCM) mong muốn lan tỏa Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng. Anh Sơn n&oacute;i khi mở rộng, Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP.HCM c&oacute; thể ứng dụng c&ocirc;ng nghệ để c&oacute; th&ecirc;m khu t&aacute;i hiện theo kh&ocirc;ng gian 3D một số h&igrave;nh ảnh của B&aacute;c Hồ nhằm tăng t&iacute;nh tương t&aacute;c cho người đến tham quan, t&igrave;m hiểu.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tự h&agrave;o được sinh ra từ qu&ecirc; Nghệ An, bạn Mỹ Uy&ecirc;n (Trường ĐH S&agrave;i G&ograve;n) n&oacute;i c&agrave;ng tự h&agrave;o hơn khi được c&oacute; mặt tại đ&uacute;ng nơi B&aacute;c ra đi t&igrave;m đường cứu nước nh&acirc;n dịp kỷ niệm 111 năm. &quot;Người d&acirc;n c&oacute; thể chưa hiểu r&otilde; Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh n&ecirc;n ch&uacute;ng ta phải x&acirc;y dựng kh&ocirc;ng gian mở, gi&uacute;p mọi người dễ d&agrave;ng tiếp cận&quot; - Uy&ecirc;n đề xuất.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>Người trẻ chủ động&nbsp;kiến tạo</strong></span></p> <div id="zone-jnvk0c1v" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: NotoSans-Regular; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div id="share-jnvk0cro" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 450px;"> <div id="placement-jp0wci2d" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"> <div id="banner-jnvk0c1v-jp0wcj5a" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; min-height: 0px; min-width: 0px;"> <div id="slot-1-jnvk0c1v-jp0wcj5a" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Anh T&ocirc; Th&agrave;nh T&acirc;m (Bệnh viện quận 4) cho biết đơn vị đ&atilde; x&acirc;y dựng tủ s&aacute;ch y khoa để đồng nghiệp chia sẻ s&aacute;ch hay c&ugrave;ng nhau đọc. &quot;Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n vận động c&aacute;c thầy thuốc trẻ tham gia học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c. Ch&uacute;ng ta cần th&ecirc;m nhiều th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh th&ocirc;ng tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng để giới trẻ dễ tiếp cận, lan tỏa Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh&quot; - anh T&acirc;m n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng L&acirc;m Hữu Đức (Ban tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy TP.HCM) t&acirc;m đắc với &yacute; kiến của c&aacute;c bạn trẻ v&agrave; cho rằng cần tr&aacute;nh l&agrave;m h&igrave;nh thức v&igrave; dễ bị l&atilde;ng qu&ecirc;n. Theo &ocirc;ng, n&ecirc;n thiết kế kh&ocirc;ng gian gắn với đặc th&ugrave; mỗi đơn vị, địa phương.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&quot;N&oacute;i với c&aacute;c bạn tuổi teen phải d&ugrave;ng từ ph&ugrave; hợp, c&aacute;ch l&agrave;m nhẹ nh&agrave;ng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đẩy mạnh tuy&ecirc;n truyền về t&aacute;c phẩm nghệ thuật gắn với cuộc đời sự nghiệp của B&aacute;c. Cần nghi&ecirc;n cứu để c&oacute; những sản phẩm văn h&oacute;a ph&ugrave; hợp với giới trẻ&quot; - &ocirc;ng Đức gợi &yacute;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Nguy&ecirc;n chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Phương Thảo cho rằng c&aacute;c &yacute; kiến đều thể hiện t&acirc;m huyết của c&aacute;c bạn trẻ khi b&agrave;n c&aacute;ch x&acirc;y dựng Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&quot;Ch&iacute;nh c&aacute;c bạn l&agrave; chủ thể n&ograve;ng cốt, t&iacute;ch cực tham gia x&acirc;y dựng, kiến tạo Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh ngay tại đơn vị m&igrave;nh. Kh&ocirc;ng gian ấy phải ph&aacute;t huy th&agrave;nh quả, x&acirc;y dựng TP.HCM ng&agrave;y c&agrave;ng tốt hơn để ai đến đ&acirc;y cũng cảm nhận được sự hiện hữu của Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh&quot; - b&agrave; Thảo n&oacute;i.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(245, 247, 249); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>Theo dấu ch&acirc;n Người</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">H&agrave;nh tr&igrave;nh đồng thời diễn ra tại nhiều địa điểm kh&aacute;c. Tại Trường ĐH Khoa học x&atilde; hội v&agrave; nh&acirc;n văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), c&aacute;c đại biểu t&igrave;m hiểu về cuộc đời, sự nghiệp c&aacute;ch mạng của B&aacute;c qua c&aacute;c t&aacute;c phẩm văn học, nghệ thuật.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Hoạt động của c&aacute;c nh&oacute;m đại biểu kh&aacute;c diễn ra tại di t&iacute;ch lịch sử Nh&agrave; số 05 Ch&acirc;u Văn Li&ecirc;m (quận 5) v&agrave; Nh&agrave; tưởng niệm Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (quận 7).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng gian &acirc;m nhạc &quot;Nhớ B&aacute;c l&ograve;ng ta trong s&aacute;ng hơn&quot; v&agrave; diễn đ&agrave;n &quot;Đổi mới, n&acirc;ng cao chất lượng, hiệu quả nghi&ecirc;n cứu, giảng dạy, học tập v&agrave; tuy&ecirc;n truyền chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn hiện nay&quot; tổ chức tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. C&ograve;n tại Nh&agrave; Thiếu nhi TP.HCM l&agrave; diễn đ&agrave;n &quot;Tuổi trẻ TP.HCM tham gia x&acirc;y dựng Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng&quot;.</span></p> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(245, 247, 249); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>Nhiều hoạt động kỷ niệm 111 năm&nbsp;ng&agrave;y B&aacute;c Hồ&nbsp;ra đi t&igrave;m đường cứu nước</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">UBND TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 111 năm ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m được cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2022).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Cụ thể từ ng&agrave;y 17-5 đến ng&agrave;y 10-6 l&agrave; triển l&atilde;m kỷ niệm 132 năm ng&agrave;y sinh của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; 111 năm ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước tổ chức ở đường Đồng Khởi.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tối 5-6 tại Nh&agrave; h&aacute;t TP.HCM sẽ diễn ra buổi truyền h&igrave;nh, ph&aacute;t thanh trực tiếp chương tr&igrave;nh biểu diễn văn nghệ. C&ugrave;ng với đ&oacute;, c&aacute;c sở ban ng&agrave;nh sẽ đồng loạt tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh như triển l&atilde;m tư liệu, h&igrave;nh ảnh B&aacute;c; ph&aacute;t động chương tr&igrave;nh trồng c&acirc;y nhớ ơn B&aacute;c...</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>THẢO L&Ecirc; (Theo Tuổi Trẻ)</strong></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;