Làm theo lời Bác từ công việc hằng ngày

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><strong>TTO - Hơn 250 điển h&igrave;nh trẻ, ti&ecirc;u biểu c&aacute;c lĩnh vực sẽ được Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM tuy&ecirc;n dương trong khu&ocirc;n khổ Đại hội thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2022 diễn ra trong hai ng&agrave;y 4 v&agrave; 5-6.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/6/35181/TTNTT12.jpg" style="height:330px; width:586px" /></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px">Anh Trần Thanh Khoa, b&iacute; thư Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty cổ phần Việt Nam kỹ nghệ s&uacute;c sản (Vissan, h&agrave;ng đứng b&igrave;a tr&aacute;i) trong một lần đi chăm lo cho trẻ em ở m&aacute;i ấm tại quận 12 - Ảnh: C.K.</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">C&acirc;u chuyện về hai đại diện được vinh danh trong đại hội lần n&agrave;y đều rất giản dị, đời thường nhưng mang &yacute; nghĩa s&acirc;u sắc, truyền cảm hứng từ những điển h&igrave;nh trẻ trong vườn hoa thơm d&acirc;ng l&ecirc;n B&aacute;c.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Nhớ lời dạy&nbsp;&quot;Lương y như từ mẫu&quot;</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">Tốt nghiệp Trường ĐH Y dược TP.HCM, b&aacute;c sĩ Ph&ugrave;ng Ng&ocirc; H&agrave; Ch&acirc;u (sinh năm 1991) d&ugrave; đứng trước nhiều lựa chọn song anh lại xin về Trung t&acirc;m Y tế quận 3 với mong mỏi được chăm s&oacute;c sức khỏe người d&acirc;n ngay tại tuyến cơ sở.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">C&acirc;u chuyện của những ng&agrave;y đi học, thực tập, l&uacute;c n&agrave;o cũng thấy bệnh viện tuyến đầu qu&aacute; tải v&igrave; th&oacute;i quen th&iacute;ch l&ecirc;n tuyến tr&ecirc;n d&ugrave; bệnh nh&acirc;n ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể điều trị tại tuyến cơ sở đ&atilde; để lại trong Ch&acirc;u nhiều suy nghĩ.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">&quot;M&igrave;nh muốn về cơ sở, g&oacute;p một ch&uacute;t v&agrave;o việc chăm s&oacute;c sức khỏe b&agrave; con&quot;, b&aacute;c sĩ Ch&acirc;u bộc bạch.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Trực tiếp điều trị, chữa bệnh lao, lao kh&aacute;ng thuốc từ năm 2018 đến nay, H&agrave; Ch&acirc;u lu&ocirc;n tạo sự tin tưởng nơi bệnh nh&acirc;n. Kh&ocirc;ng chỉ &acirc;n cần dặn d&ograve; bệnh nh&acirc;n uống thuốc, tu&acirc;n thủ qu&aacute; tr&igrave;nh điều trị bệnh, anh c&ograve;n t&igrave;m hiểu ho&agrave;n cảnh của bệnh nh&acirc;n để chia sẻ, động vi&ecirc;n như một c&aacute;ch n&acirc;ng đỡ tinh thần, gi&uacute;p họ mau&nbsp;khỏi bệnh hơn.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Thời điểm TP.HCM b&ugrave;ng ph&aacute;t dịch COVID-19, như những thi&ecirc;n thần &aacute;o trắng kh&aacute;c, anh lại c&oacute; mặt tr&ecirc;n trận tuyến chống dịch. L&uacute;c cao điểm ti&ecirc;m vắc xin, Ch&acirc;u nhận nhiệm vụ điều phối đội ti&ecirc;m vắc xin COVID-19 tại nh&agrave; cho người d&acirc;n 12 phường trong quận.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Giải ph&aacute;p l&agrave;m giảm sự chờ đợi v&agrave; cải thiện sự h&agrave;i l&ograve;ng của người d&acirc;n đến l&agrave;m x&eacute;t nghiệm test nhanh kh&aacute;ng nguy&ecirc;n SARS-CoV-2 tại Trung t&acirc;m Y tế quận 3 do anh đề xuất được Sở Y tế TP.HCM c&ocirc;ng nhận, tăng mức độ h&agrave;i l&ograve;ng&nbsp;của người d&acirc;n.</span></p> <p><span style="font-size:14px">B&aacute;c sĩ Ch&acirc;u n&oacute;i dịch COVID-19 ập đến l&agrave; l&uacute;c việc ti&ecirc;m vắc xin trong d&acirc;n chưa rộng, nhu cầu được x&eacute;t nghiệm nhanh rất cao n&ecirc;n số lượng người đ&ocirc;ng, rất kh&oacute; đảm bảo giữ khoảng c&aacute;ch v&agrave; dễ l&acirc;y nhiễm.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Ch&iacute;nh trăn trở phải đảm bảo an to&agrave;n cho người d&acirc;n đến l&agrave;m x&eacute;t nghiệm m&agrave; anh c&ugrave;ng đồng nghiệp đ&atilde; cho ra đời s&aacute;ng kiến tr&ecirc;n, cải tiến việc sắp xếp ph&acirc;n luồng, hướng dẫn người d&acirc;n đảm bảo quy tr&igrave;nh một chiều, giữ khoảng c&aacute;ch an to&agrave;n, tr&aacute;nh l&acirc;y nhiễm v&agrave; c&oacute; phương &aacute;n xử tr&iacute; kịp thời khi ph&aacute;t hiện trường&nbsp;hợp dương t&iacute;nh.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Anh c&ograve;n l&agrave; b&iacute; thư Đo&agrave;n Trung t&acirc;m Y tế quận 3 n&ecirc;n cũng c&oacute; thuận lợi khi triển khai việc học v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c tại đơn vị. &quot;Lương y như từ mẫu&quot;, lời dạy ấy được anh tự nhắc ch&iacute;nh m&igrave;nh v&agrave; chia sẻ c&ugrave;ng đồng nghiệp trẻ.&nbsp;</span></p> <div id="zone-jnvk0c1v" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: NotoSans-Regular; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div id="share-jnvk0cro" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 450px;"> <div id="placement-jp0wci2d" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"> <div id="banner-jnvk0c1v-jp0wcj5a" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; min-height: 10px; min-width: 10px;"> <div id="slot-1-jnvk0c1v-jp0wcj5a" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <p><span style="font-size:14px">&quot;Sẽ c&oacute; khi c&ocirc;ng việc qu&aacute; tải, nhiều &aacute;p lực như đợt dịch COVID-19 vừa qua nhưng t&ocirc;i lu&ocirc;n tuần tự giải quyết từng việc. Thậm ch&iacute; trước lằn ranh sinh tử v&igrave; c&oacute; thể nhiễm bệnh bất cứ l&uacute;c n&agrave;o nhưng t&ocirc;i v&agrave; đồng nghiệp kh&ocirc;ng bao giờ qu&ecirc;n sứ mệnh bảo vệ, chăm s&oacute;c sức khỏe cho người d&acirc;n&quot;, b&aacute;c&nbsp;sĩ Ch&acirc;u chia sẻ.</span></p> <p>&nbsp;</p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2022/6/3/ka-bac-si-chau-uuuuuuuuuuu-1read-only-16542731742411470590152.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Bác sĩ Phùng Ngô Hà Châu, bí thư Đoàn Trung tâm Y tế quận 3, TP.HCM - Ảnh: C.K."><img alt="Làm theo lời Bác từ công việc hằng ngày - Ảnh 2." class="lightbox-content" id="img_3ae98620-e359-11ec-8ea3-773c32df744d" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2022/6/3/ka-bac-si-chau-uuuuuuuuuuu-1read-only-16542731742411470590152.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.994px" title="Làm theo lời Bác từ công việc hằng ngày - Ảnh 2." /></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-size:14px">B&aacute;c sĩ Ph&ugrave;ng Ng&ocirc; H&agrave; Ch&acirc;u, b&iacute; thư Đo&agrave;n Trung t&acirc;m Y tế quận 3, TP.HCM - Ảnh: C.K.</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>Th&ecirc;m niềm vui&nbsp;cho người lao động</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Trần Thanh Khoa (sinh năm 1993) - b&iacute; thư Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty cổ phần Việt Nam kỹ nghệ s&uacute;c sản (Vissan) - đ&atilde; hai lần được Trung ương Đo&agrave;n vinh danh &quot;Người thợ trẻ giỏi&quot; to&agrave;n quốc v&agrave;o hai năm 2020, 2021. Nhiều s&aacute;ng kiến của anh l&agrave;m lợi h&agrave;ng trăm triệu đồng, gi&uacute;p c&ocirc;ng nh&acirc;n l&agrave;m việc hiệu quả hơn, giảm chi ph&iacute;, giảm hao hụt trong sản xuất.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Để lan tỏa tinh thần &quot;Học v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c&quot;, anh c&ugrave;ng ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức cho hơn 500 lượt c&ocirc;ng nh&acirc;n trẻ c&ugrave;ng chia sẻ chuy&ecirc;n đề &quot;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&quot;.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Khoa thiết kế h&agrave;nh tr&igrave;nh đến Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP.HCM để c&aacute;c bạn trẻ c&oacute; những gi&acirc;y ph&uacute;t lắng l&ograve;ng nghe về cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của B&aacute;c.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đợt dịch COVID-19 vừa qua, anh c&ugrave;ng c&aacute;c bạn trẻ l&agrave;m hơn 1.200 n&oacute;n chống giọt bắn, 1.000 l&iacute;t dung dịch s&aacute;t khuẩn nano bạc phục vụ việc ph&ograve;ng chống dịch tại đơn vị. Khoa xung phong tham gia hoạt động ph&ograve;ng chống dịch tại đơn vị, nhất l&agrave; khi đơn vị phải l&agrave;m việc &quot;3 tại chỗ&quot;, anh phụ chăm lo đời sống c&ocirc;ng nh&acirc;n.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Di chuyển, tiếp x&uacute;c nhiều khiến anh nhiễm bệnh, phải đi c&aacute;ch ly điều trị.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Khỏi bệnh, Khoa lại trực chiến tại đơn vị, pha từng ly nước chanh để tăng cường sức đề kh&aacute;ng cho anh em. Cả việc duy tr&igrave; m&ocirc; h&igrave;nh sinh hoạt &quot;C&agrave; ph&ecirc; thanh ni&ecirc;n&quot; tạo nơi thư gi&atilde;n cho người lao động v&agrave;o giờ giải lao, cũng l&agrave; nơi tạo th&ecirc;m thu nhập cho 10 lao động trẻ c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&quot;T&ocirc;i học từ B&aacute;c tinh thần kh&ocirc;ng ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; lu&ocirc;n cố gắng sống, l&agrave;m việc với tinh thần tiết kiệm, giản dị nhất c&oacute; thể&quot;&nbsp;- Khoa b&agrave;y tỏ.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong>KIM ANH (Tuổi Trẻ)</strong></p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 10px 0px; padding: 10px 0px; border-width: 1px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: rgba(34, 34, 34, 0.1); border-right-color: initial; border-bottom-color: rgba(34, 34, 34, 0.1); border-left-color: initial; border-image: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; display: inline-block; width: 585.994px; overflow: hidden; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95); text-align: justify;">&nbsp;</div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;