Lễ ra quân Chương trình Tiếp sức mùa thi 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 02/7/2022, tại trường THPT Chuy&ecirc;n L&ecirc; Hồng Phong&nbsp;đ&atilde; diễn ra Lễ ra qu&acirc;n Chương tr&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi năm 2022.</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; m&ugrave;a h&egrave; thứ 26 đ&aacute;nh dấu tinh thần, nhiệt huyết, sức trẻ của c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện tại th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c, c&ugrave;ng đồng h&agrave;nh với c&aacute;c bạn th&iacute; sinh lớp 12, trong vai tr&ograve; hỗ trợ, gi&uacute;p đỡ c&aacute;c bạn trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT v&agrave; tuyển sinh v&agrave;o c&aacute;c trường Đại học, Học viện, Cao đẳng một c&aacute;ch tốt nhất.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Đ.c Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố cùng quý lãnh đạo trao hoa tri ân các đơn vị đã đồng hành cùng chương trình" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35248/TSMT2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ/c Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy vi&ecirc;n, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch H&ocirc;̣i Sinh vi&ecirc;n thành ph&ocirc;́ cùng Quý lãnh đạo trao hoa tri &acirc;n các đơn vị đã đ&ocirc;̀ng hành cùng chương trình</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua một năm 2021 với nhiều kh&oacute; khăn, trở ngại v&igrave; dịch bệnh COVID-19, chương tr&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi năm 2022 quay trở lại với một diện mạo s&ocirc;i nổi, nhộn nhịp v&agrave; c&oacute; sức l&ocirc;i cuốn mạnh mẽ hơn. Đ&acirc;y l&agrave; một trong 6 chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của th&agrave;nh phố, do Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Trung t&acirc;m Hỗ trợ học sinh sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave; Tập đo&agrave;n Thi&ecirc;n Long tổ chức. Cụ thể trong năm 2022 n&agrave;y, chương tr&igrave;nh nhận được hơn 18.000 lượt sinh vi&ecirc;n đăng k&yacute; tham gia, đến từ hầu hết c&aacute;c trường Đại học, Học viện, Cao đẳng của th&agrave;nh phố, ph&acirc;n th&agrave;nh 16 đội h&igrave;nh trực tiếp hỗ trợ c&aacute;c th&iacute; sinh tại 158 điểm thi.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Không khí sôi nổi của hơn 18000 sinh viên tình nguyện tham gia buổi lễ" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35248/TSMT1.jpg" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng khí s&ocirc;i n&ocirc;̉i của hơn 18000 sinh vi&ecirc;n tình nguy&ecirc;̣n tham gia bu&ocirc;̉i l&ecirc;̃</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Anh Lê Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức chương trình phát biểu tại buổi lễ" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35248/IMG_2293.JPG" style="height:310px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ/c L&ecirc; Xu&acirc;n Dũng -&nbsp;Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n TP Hồ Ch&iacute; Minh, Trưởng Ban tổ chức chương tr&igrave;nh phát bi&ecirc;̉u tại bu&ocirc;̉i l&ecirc;̃</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(52, 58, 64)">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ ra qu&acirc;n, đồng ch&iacute;&nbsp;L&ecirc; Xu&acirc;n Dũng -&nbsp;Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Trưởng Ban t&ocirc;̉ chức&nbsp;cho biết,&nbsp;</span>tại c&aacute;c trường c&oacute; tổ chức thi năng khiếu, sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện sẽ phối hợp với đơn vị chức năng tư vấn, hướng dẫn nộp hồ sơ, giải đ&aacute;p thắc mắc của th&iacute; sinh, bố tr&iacute; chỗ ăn ở, nghỉ ngơi cho th&iacute; sinh c&oacute; nhu cầu, đồng thời, giới thiệu chỗ trọ, k&yacute; t&uacute;c x&aacute; cho c&aacute;c &quot;sĩ tử&quot;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35248/IMG_2294.JPG" style="height:409px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban t&ocirc;̉ chức chương trình Tiếp sức m&ugrave;a thi năm 2022 tuy&ecirc;n b&ocirc;́ xu&acirc;́t qu&acirc;n</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Năm nay, chương tr&igrave;nh sẽ được chia ra th&agrave;nh 3 giai đoạn hoạt động: giai đoạn 1 từ th&aacute;ng 05 - 06/2022 với chuy&ecirc;n mục &ocirc;n tập kiến thức, tư vấn trực tuyến cho c&aacute;c th&iacute; sinh; giai đoạn 2 từ ng&agrave;y 06 - 09/07/2022 sẽ tập trung hỗ trợ c&aacute;c th&iacute; sinh trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện b&agrave;i thi tốt nghiệp; giai đoạn 3 xuy&ecirc;n suốt th&aacute;ng 7, 8 sẽ tập trung hỗ trợ c&aacute;c th&iacute; sinh khi x&eacute;t tuyển v&agrave;o c&aacute;c trường Đại học, Học viện, Cao đẳng. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; trong giai đoạn 1, ban tổ chức chương tr&igrave;nh cũng đ&atilde; thực hiện r&agrave; so&aacute;t nhằm hỗ trợ kịp thời cho c&aacute;c th&iacute; sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt kh&oacute; khăn, với dự kiến 60 suất học bổng (mỗi suất bao gồm 2 triệu đồng tiền mặt v&agrave; một bộ văn ph&ograve;ng phẩm) được trao đi gi&uacute;p c&aacute;c bạn an t&acirc;m thi cử.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">THU HƯƠNG - THU MINH</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chiều 15-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bước vào phiên làm việc thứ tư. Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII.

Agile Việt Nam
;