Trao tặng học bổng cho các em đội viên, học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tối</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(255, 0, 0)"> </span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">ng&agrave;y 01/07/2022 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">, Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp c&ugrave;ng tổ chức VinaCapital Foundation v&agrave; C&ocirc;ng ty Nu Skin Việt Nam thực hiện trao tặng học bổng cho c&aacute;c em thiếu nhi bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.</span></strong></span></span></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="Không khí sôi động của thiếu nhi thành phố tại buổi lễ" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35249/ABC1.jpg" style="height:344px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng khí s&ocirc;i đ&ocirc;̣ng của thi&ecirc;́u nhi thành ph&ocirc;́ tại bu&ocirc;̉i l&ecirc;̃</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave;, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố c&oacute; đ&ocirc;i lời nhắn nhủ đến c&aacute;c em thiếu nhi: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; những phần thưởng cho c&aacute;c em trong qu&aacute; tr&igrave;nh nỗ lực, cố gắng. C&ocirc; mong muốn gửi đến c&aacute;c em một điều rằng, xung quanh ch&uacute;ng ta vẫn c&oacute; nhiều người, nhiều c&aacute; nh&acirc;n lu&ocirc;n d&agrave;nh sự quan t&acirc;m v&agrave; y&ecirc;u thương đến c&aacute;c em. Mong rằng c&aacute;c em sẽ lu&ocirc;n nỗ lực, cố gắng trong học tập, lu&ocirc;n mạnh khỏe, lu&ocirc;n vui tươi, để ch&uacute;ng ta trở th&agrave;nh những c&ocirc;ng d&acirc;n tốt v&agrave; c&oacute; &iacute;ch của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.&rdquo;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="Đ.c Trần Thu Hà - Phó bí thư Thành Đoàn, chủ tịch Hội đồng đội thành phố phát biểu tại buổi lễ" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35249/ABC2.jpg" style="height:448px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ/c Tr&acirc;̀n Thu Hà - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch H&ocirc;̣i đ&ocirc;̀ng đ&ocirc;̣i thành ph&ocirc;́ phát bi&ecirc;̉u tại chương tr&igrave;nh</span></span></em></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trước t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, từ th&aacute;ng 11 năm 2021, Th&agrave;nh Đo&agrave;n &nbsp;- Hội đồng Đội&nbsp;Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; VinaCapital Foundation (VCF) đ&atilde; triển khai chương tr&igrave;nh &ldquo;Y&ecirc;u thương N&acirc;ng bước&rdquo; nhằm hỗ trợ, bảo vệ v&agrave; tiếp sức cho hơn 2.000 trẻ em bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 tại Th&agrave;nh phố cho đến khi trưởng th&agrave;nh. Chương tr&igrave;nh được thực hiện th&ocirc;ng qua việc đ&aacute;nh gi&aacute; từng trẻ một c&aacute;ch khoa học, từ đ&oacute; x&acirc;y dựng phương &aacute;n để kịp thời chăm lo, hỗ trợ cho c&aacute;c em học sinh để c&aacute;c em c&oacute; thể tiếp tục đến trường, học tập v&agrave; r&egrave;n luyện. Chương tr&igrave;nh trao tặng học bổng cho thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 l&agrave; một trong số những hoạt động tiếp nối &yacute; nghĩa trong khu&ocirc;n khổ của chương tr&igrave;nh &ldquo;Y&ecirc;u thương n&acirc;ng bước&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="Trao quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35249/ABC3.jpg" style="height:327px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trao quà cho thi&ecirc;́u nhi có hoàn cảnh khó khăn</span></span></em></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">B&agrave; V&otilde; Thị Kim Chi -&nbsp;Chủ tịch C&ocirc;ng đo&agrave;n, Trưởng nh&oacute;m Truyền th&ocirc;ng Nu Skin Việt Nam cho biết, hơn 6 năm qua, Nu Skin Việt Nam đ&atilde; đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng tổ chức VinaCapital gi&uacute;p đỡ c&aacute;c trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh tại Việt Nam. Từ năm 2013 đến nay, tổ chức đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p 26,3 tỉ đồng v&agrave;o quỹ phẫu thuật tim cho trẻ em. B&agrave; cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ c&aacute;c em nhiều hơn nữa từ nay cho đến những năm về sau.</span></span></span></p> <div style="text-align: center;"><img alt="Trao quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35249/abc5.jpg" style="height:286px; width:600px" /></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trao quà cho thi&ecirc;́u nhi có hoàn cảnh khó khăn</span></span></em></div> <div style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">KHÁNH LINH - THU MINH</span></span></strong></div> </div> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;