Trao tặng học bổng cho các em đội viên, học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tối</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(255, 0, 0)"> </span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">ng&agrave;y 01/07/2022 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">, Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp c&ugrave;ng tổ chức VinaCapital Foundation v&agrave; C&ocirc;ng ty Nu Skin Việt Nam thực hiện trao tặng học bổng cho c&aacute;c em thiếu nhi bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.</span></strong></span></span></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="Không khí sôi động của thiếu nhi thành phố tại buổi lễ" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35249/ABC1.jpg" style="height:344px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng khí s&ocirc;i đ&ocirc;̣ng của thi&ecirc;́u nhi thành ph&ocirc;́ tại bu&ocirc;̉i l&ecirc;̃</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave;, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố c&oacute; đ&ocirc;i lời nhắn nhủ đến c&aacute;c em thiếu nhi: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; những phần thưởng cho c&aacute;c em trong qu&aacute; tr&igrave;nh nỗ lực, cố gắng. C&ocirc; mong muốn gửi đến c&aacute;c em một điều rằng, xung quanh ch&uacute;ng ta vẫn c&oacute; nhiều người, nhiều c&aacute; nh&acirc;n lu&ocirc;n d&agrave;nh sự quan t&acirc;m v&agrave; y&ecirc;u thương đến c&aacute;c em. Mong rằng c&aacute;c em sẽ lu&ocirc;n nỗ lực, cố gắng trong học tập, lu&ocirc;n mạnh khỏe, lu&ocirc;n vui tươi, để ch&uacute;ng ta trở th&agrave;nh những c&ocirc;ng d&acirc;n tốt v&agrave; c&oacute; &iacute;ch của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.&rdquo;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="Đ.c Trần Thu Hà - Phó bí thư Thành Đoàn, chủ tịch Hội đồng đội thành phố phát biểu tại buổi lễ" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35249/ABC2.jpg" style="height:448px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ/c Tr&acirc;̀n Thu Hà - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch H&ocirc;̣i đ&ocirc;̀ng đ&ocirc;̣i thành ph&ocirc;́ phát bi&ecirc;̉u tại chương tr&igrave;nh</span></span></em></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trước t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, từ th&aacute;ng 11 năm 2021, Th&agrave;nh Đo&agrave;n &nbsp;- Hội đồng Đội&nbsp;Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; VinaCapital Foundation (VCF) đ&atilde; triển khai chương tr&igrave;nh &ldquo;Y&ecirc;u thương N&acirc;ng bước&rdquo; nhằm hỗ trợ, bảo vệ v&agrave; tiếp sức cho hơn 2.000 trẻ em bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 tại Th&agrave;nh phố cho đến khi trưởng th&agrave;nh. Chương tr&igrave;nh được thực hiện th&ocirc;ng qua việc đ&aacute;nh gi&aacute; từng trẻ một c&aacute;ch khoa học, từ đ&oacute; x&acirc;y dựng phương &aacute;n để kịp thời chăm lo, hỗ trợ cho c&aacute;c em học sinh để c&aacute;c em c&oacute; thể tiếp tục đến trường, học tập v&agrave; r&egrave;n luyện. Chương tr&igrave;nh trao tặng học bổng cho thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 l&agrave; một trong số những hoạt động tiếp nối &yacute; nghĩa trong khu&ocirc;n khổ của chương tr&igrave;nh &ldquo;Y&ecirc;u thương n&acirc;ng bước&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="Trao quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35249/ABC3.jpg" style="height:327px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trao quà cho thi&ecirc;́u nhi có hoàn cảnh khó khăn</span></span></em></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">B&agrave; V&otilde; Thị Kim Chi -&nbsp;Chủ tịch C&ocirc;ng đo&agrave;n, Trưởng nh&oacute;m Truyền th&ocirc;ng Nu Skin Việt Nam cho biết, hơn 6 năm qua, Nu Skin Việt Nam đ&atilde; đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng tổ chức VinaCapital gi&uacute;p đỡ c&aacute;c trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh tại Việt Nam. Từ năm 2013 đến nay, tổ chức đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p 26,3 tỉ đồng v&agrave;o quỹ phẫu thuật tim cho trẻ em. B&agrave; cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ c&aacute;c em nhiều hơn nữa từ nay cho đến những năm về sau.</span></span></span></p> <div style="text-align: center;"><img alt="Trao quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35249/abc5.jpg" style="height:286px; width:600px" /></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trao quà cho thi&ecirc;́u nhi có hoàn cảnh khó khăn</span></span></em></div> <div style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">KHÁNH LINH - THU MINH</span></span></strong></div> </div> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;