Đồng chí Mai Chí Thọ với tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Trong suốt 71 năm tham gia hoạt động c&aacute;ch mạng s&ocirc;i nổi, phong ph&uacute;, v&agrave; với 68 năm l&agrave; người chiến sĩ cộng sản ki&ecirc;n trung của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Đại tướng Mai Ch&iacute; Thọ đ&atilde; trải qua những năm th&aacute;ng đầy gian khổ, hy sinh trong cuộc chiến đấu chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p v&agrave; đế quốc Mỹ x&acirc;m lược để gi&agrave;nh độc lập d&acirc;n tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong c&ocirc;ng cuộc đổi mới, x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc. D&ugrave; ở cương vị v&agrave; ho&agrave;n cảnh n&agrave;o, đồng ch&iacute; cũng lu&ocirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n giao ph&oacute;. Với cương vị l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh ủy, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; lu&ocirc;n đồng h&agrave;nh, gắn b&oacute;, tạo điều kiện cho tổ chức Đo&agrave;n thực hiện tốt nhất nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n, chăm lo, hỗ trợ cho thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố ph&aacute;t triển to&agrave;n diện.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35272/53.jpg" style="height:411px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Đồng ch&iacute; Mai Ch&iacute; Thọ&nbsp;tham quan triển l&atilde;m X&acirc;y dựng đường phố tại Ph&ograve;ng Truyền thống đấu tranh c&aacute;ch mạng vẻ vang của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, th&aacute;ng 7 năm 1977. Ảnh: Thanhuytphcm.vn</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong cuộc đời v&agrave; sự nghiệp của đồng ch&iacute; c&oacute; qu&aacute; tr&igrave;nh gắn b&oacute; v&agrave; trực tiếp tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n. Bản th&acirc;n đồng ch&iacute; Mai Ch&iacute; Thọ (ch&uacute; Năm Xu&acirc;n) lu&ocirc;n d&agrave;nh rất nhiều t&igrave;nh cảm cho c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n v&agrave; thế hệ trẻ. Trong Hồi k&yacute; &ldquo;Những mẩu chuyện đời t&ocirc;i&rdquo;, đồng ch&iacute; c&oacute; chia sẻ &ldquo;</span><em>Vốn dĩ hoạt động trong Thanh</em><em> ni&ecirc;n D&acirc;n chủ rồi Thanh ni&ecirc;n Phản đế trước C&aacute;ch mạng th&aacute;ng T&aacute;m, v&agrave; sau C&aacute;ch mạng th&aacute;ng 8/1945, t&ocirc;i lại hoạt động trong Thanh ni&ecirc;n Cứu quốc rồi Thanh ni&ecirc;n Giải ph&oacute;ng ở Cần Thơ, <strong>t&ocirc;i v&ocirc; c&ugrave;ng say</strong><strong> sưa với c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n</strong></em><em>&hellip;&rdquo;</em><em>. </em><span style="font-size:14px">Rồi theo ph&acirc;n c&ocirc;ng, Đại tướng được giao trọng tr&aacute;ch trong ng&agrave;nh c&ocirc;ng an v&agrave; trở th&agrave;nh một trong những l&atilde;nh đạo của Th&agrave;nh ủy v&agrave; Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Ở từng cương vị kh&aacute;c nhau, đồng ch&iacute; đều c&oacute; những chỉ đạo s&acirc;u s&aacute;t đối với phong tr&agrave;o của tuổi trẻ th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>1. </em></strong><strong><em>Đồng ch&iacute; Mai Ch&iacute; Thọ với c&aacute;c cao tr&agrave;o đấu tranh của học sinh, sinh vi&ecirc;n chống Mỹ - Thiệu, giai đoạn 1970 - 1972:</em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong giai đoạn 1970 - 1972, trong vai tr&ograve; l&agrave; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, đồng ch&iacute; rất quan t&acirc;m đối với phong tr&agrave;o đấu tranh của học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n. Đồng ch&iacute; thể hiện sự quan t&acirc;m, chỉ đạo rất cụ thể, s&acirc;u s&aacute;t, t&igrave;nh cảm, l&agrave; sự động vi&ecirc;n đối với phong tr&agrave;o chung. Đồng ch&iacute; d&agrave;nh thời gian, gặp gỡ, tr&ograve; chuyện trực tiếp với nhiều thanh ni&ecirc;n cảm t&igrave;nh với c&aacute;ch mạng như L&ecirc; Văn Nghĩa, nhạc sĩ Trần Long Ẩn &hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 1971, đồng ch&iacute; Mai Ch&iacute; Thọ đ&atilde; d&agrave;nh lời khen cho ca kh&uacute;c &ldquo;Người mẹ B&agrave;n Cờ&rdquo; do nhạc sĩ Trần Long Ẩn phổ nhạc từ b&agrave;i thơ c&ugrave;ng t&ecirc;n của Nguyễn Kim Ng&acirc;n: B&agrave;i h&aacute;t c&oacute; phần lời thơ v&agrave; &acirc;m nhạc nhẹ nh&agrave;ng, s&acirc;u lắng, đi v&agrave;o l&ograve;ng người nhưng cũng đồng thời thể hiện được t&iacute;nh Đảng rất r&otilde; n&eacute;t v&igrave; c&oacute; nội dung tuy&ecirc;n truyền, vận động quần ch&uacute;ng ủng hộ cho phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng đang ph&aacute;t triển mạnh mẽ ở Th&agrave;nh phố. Những lời động vi&ecirc;n đ&oacute; của đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Đảng vừa thể hiện sự quan t&acirc;m đối với phong tr&agrave;o s&aacute;ng t&aacute;c, phong tr&agrave;o văn h&oacute;a văn nghệ của tuổi trẻ S&agrave;i G&ograve;n, vừa thể hiện quan điểm l&atilde;nh đạo của Đảng về nội dung, phương thức của c&aacute;c s&aacute;ng t&aacute;c trẻ một c&aacute;ch rất gần gũi m&agrave; s&acirc;u sắc. Ch&iacute;nh những kỷ niệm đ&oacute; đ&atilde; l&agrave;m cho c&aacute;c c&aacute;n bộ trẻ của Th&agrave;nh Đo&agrave;n th&ecirc;m k&iacute;nh trọng, d&agrave;nh nhiều t&igrave;nh cảm qu&yacute; mến đối với ch&uacute; Năm Xu&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>2. </em></strong><strong><em>Đồng ch&iacute; Mai Ch&iacute; Thọ chỉ đạo Th&agrave;nh Đo&agrave;n chuẩn bị 5 điểm khởi nghĩa trong Chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh lịch sử năm 1975:</em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;Th&aacute;ng 4/1975, Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy chủ trương điều chỉnh c&aacute;c lực lượng, c&aacute;nh qu&acirc;n để chuẩn bị cho cuộc Tổng c&ocirc;ng k&iacute;ch - Tổng khởi nghĩa gi&agrave;nh to&agrave;n bộ ch&iacute;nh quyền về tay nh&acirc;n d&acirc;n, ho&agrave;n th&agrave;nh giai đoạn ch&oacute;t của c&aacute;ch mạng d&acirc;n tộc d&acirc;n chủ ở miền Nam. Đồng ch&iacute; Mai Ch&iacute; Thọ được ph&acirc;n c&ocirc;ng trực tiếp phụ tr&aacute;ch c&aacute;c huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, Nh&agrave; B&egrave; v&agrave; nội th&agrave;nh S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn. Thời điểm n&agrave;y, Th&agrave;nh ủy c&oacute; chủ trương tổ chức lại Th&agrave;nh Đo&agrave;n để chuẩn bị v&agrave;o chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh, điều động một số c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n biệt ph&aacute;i về tăng cường, bổ sung lực lượng cho c&aacute;c c&aacute;c quận, huyện ủy. Th&agrave;nh Đo&agrave;n chỉ c&ograve;n 05 đồng ch&iacute; trong Ban chấp h&agrave;nh. Trước t&igrave;nh h&igrave;nh đ&oacute;, với niềm tin v&agrave;o thanh ni&ecirc;n, đồng ch&iacute; Mai Ch&iacute; Thọ đ&atilde; giao nhiệm vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tiếp tục kết nối, x&acirc;y dựng cơ sở mới, ph&aacute;t triển c&aacute;c đồng ch&iacute; cảm t&igrave;nh, đ&ocirc;n l&ecirc;n để tham gia v&agrave;o c&aacute;c vị tr&iacute;, thực hiện nhiệm vụ khởi nghĩa tại 05 địa điểm: Ng&atilde; bảy - B&agrave;n Cờ - Vườn Chuối, Ph&uacute; Nhuận - Cầu Kiệu, Gia Định - Đa Kao - Cầu B&ocirc;ng, Kh&aacute;nh Hội - X&oacute;m Chiếu. Ngo&agrave;i ra, đồng ch&iacute; c&ograve;n chỉ đạo th&ecirc;m việc th&agrave;nh lập chi bộ Đảng đồng thời l&agrave; Ban chỉ huy chịu tr&aacute;ch nhiệm ph&aacute;t động quần ch&uacute;ng khởi nghĩa. Điều n&agrave;y thể hiện sự tin tưởng của đồng ch&iacute; đối với lực lượng của Th&agrave;nh Đo&agrave;n, d&ugrave; trong điều kiện kh&oacute; khăn vẫn c&oacute; thể khắc phục v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ chung của Th&agrave;nh ủy giao.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>3. </em></strong><strong><em>Đồng ch&iacute; Mai Ch&iacute; Thọ với Phong tr&agrave;o Thanh ni&ecirc;n xung phong Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh:</em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Những ng&agrave;y sau khi Th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n được giải ph&oacute;ng, nhằm đ&aacute;p ứng nhu cầu thưởng thức &acirc;m nhạc của thanh ni&ecirc;n, Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&oacute; chủ trương phong tr&agrave;o ca kh&uacute;c tuổi trẻ, tức l&agrave; h&igrave;nh th&agrave;nh những tốp vừa đ&agrave;n vừa h&aacute;t phục vụ c&aacute;c ca kh&uacute;c cổ vũ ch&iacute;nh trị, phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng, ca ngợi t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước cho c&aacute;c lễ hội, đi v&agrave;o c&ocirc;ng nh&acirc;n, học sinh sinh vi&ecirc;n, c&aacute;c c&ocirc;ng trường, n&ocirc;ng trường. Nhiều nh&oacute;m nhạc trẻ được h&igrave;nh th&agrave;nh, trong đ&oacute; c&oacute; cả th&agrave;nh vi&ecirc;n c&aacute;c ban nhạc trẻ nổi tiếng ở S&agrave;i G&ograve;n trước năm 1975, tham gia lực lượng thanh ni&ecirc;n xung phong th&agrave;nh phố. Khi nh&oacute;m nữ 30 th&aacute;ng 4 được h&igrave;nh th&agrave;nh để tham dự Li&ecirc;n hoan c&aacute;c nh&oacute;m ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị tại Bulgaria với h&igrave;nh ảnh &aacute;o d&agrave;i thướt tha, kết hợp đ&agrave;n điện tử với bộ g&otilde; d&acirc;n tộc, đồng ch&iacute; Mai Ch&iacute; Thọ l&uacute;c đ&oacute; trong cương vị Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố nhưng đ&atilde; sắp xếp thời gian để đến dự buổi ph&uacute;c khảo chương tr&igrave;nh, động vi&ecirc;n bằng việc hỗ trợ trang bị cho mỗi ca sĩ 03 chiếc &aacute;o d&agrave;i để phục vụ việc biểu diễn ở nước bạn. Khi về nước nh&oacute;m &ldquo;30 th&aacute;ng 4&rdquo; rất hấp dẫn thanh ni&ecirc;n, sau đ&oacute; l&agrave; phong tr&agrave;o ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị nở rộ khắp nơi ở cơ sở, c&oacute; nhiều nh&oacute;m ti&ecirc;u biểu như: Nh&oacute;m ca kh&uacute;c C&acirc;u Lạc Bộ th&aacute;ng 9, nh&oacute;m nữ Sinco với Hồng Hạnh, nh&oacute;m ca kh&uacute;c Thanh ni&ecirc;n Xung phong của Nguyễn Đức Trung, Th&uacute;y Hồng, Ngọc B&iacute;ch&hellip;nh&oacute;m ca kh&uacute;c Đại học Tổng hợp của Ho&agrave;ng Cao, nh&oacute;m Ca nhạc d&acirc;n tộc Ph&ugrave; Sa với Ngọc Yến, Văn T&agrave;i, Ngọc Điệp&hellip; phong tr&agrave;o ca h&aacute;t của tuổi trẻ th&agrave;nh phố trở n&ecirc;n sống động, hấp dẫn, l&ocirc;i cuốn tuổi trẻ đến c&aacute;c lễ hội truyền thống, s&acirc;n chơi tập thể l&agrave;nh mạnh v&agrave; đến với Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại Đại hội tổng kết 8 năm th&agrave;nh lập Lực lượng Thanh ni&ecirc;n Xung phong th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; đ&atilde; ph&aacute;t biểu: &ldquo;<em>Đời sống của người Thanh ni&ecirc;n Xung phong l&agrave; một cuộc sống rộng r&atilde;i, bao la v&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng đẹp đẽ, kh&aacute;c hẳn cuộc sống &iacute;ch kỷ, chỉ c&oacute; m&igrave;nh. Đ&acirc;y l&agrave; cuộc sống &ldquo;mỗi người v&igrave; mọi người, mọi người v&igrave; mỗi người&rdquo;. Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; cuộc c&aacute;ch mạng văn h&oacute;a, cuộc c&aacute;ch mạng x&acirc;y dựng con người mới của ch&uacute;ng ta. C&aacute;i đ&oacute; kh&ocirc;ng chỉ t&aacute;c động trong Thanh ni&ecirc;n Xung phong l&agrave; một đội qu&acirc;n xung k&iacute;ch, một dội qu&acirc;n đi đầu dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng l&agrave;m cuộc c&aacute;ch mạng tư tưởng v&agrave; văn h&oacute;a trong thanh ni&ecirc;n v&agrave; t&aacute;c động đến lối sống của Th&agrave;nh phố. H&igrave;nh ảnh bộ đồ v&agrave; mũ tai b&egrave;o của Thanh ni&ecirc;n Xung phong đ&atilde; c&oacute; dấu ấn s&acirc;u sắc trong thanh ni&ecirc;n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố ta&hellip; Chiến thắng mọi kh&oacute; khăn, cắm cờ l&ecirc;n mọi đ&iacute;ch vinh quang v&agrave; đem lại thắng lợi kh&ocirc;ng chỉ cho Thanh ni&ecirc;n Xung phong m&agrave; cho to&agrave;n Th&agrave;nh phố</em>&rdquo;. &nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n dịp kỷ niệm 10 năm th&agrave;nh lập Lực lượng Thanh ni&ecirc;n Xung phong Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (28/3/1976 - 28/3/1986), đồng ch&iacute; đ&atilde; đến dự v&agrave; tặng hoa, ch&uacute;c mừng v&agrave; gửi gắm niềm tin đối với phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n xung phong, thổi l&ecirc;n phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng của tuổi trẻt phố sau Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>4. Đồng ch&iacute; Mai Ch&iacute; Thọ quan t&acirc;m chăm lo x&acirc;y dựng đời sống ch&iacute;nh trị, tinh thần của tuổi trẻ</em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">L&agrave; người gắn b&oacute; với thanh ni&ecirc;n, ch&uacute; Năm Xu&acirc;n <em>(t&ecirc;n gọi th&acirc;n thương khi nhắc về đồng ch&iacute; Mai Ch&iacute; Thọ)</em> từng l&agrave;m việc, gặp gỡ, trao đổi với nhiều đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo, c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n trước v&agrave; sau Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong k&yacute; ức của nhiều đồng ch&iacute;, ch&uacute; Năm Xu&acirc;n lu&ocirc;n gần gũi, quan t&acirc;m, d&agrave;nh t&igrave;nh cảm, chăm lo đến đời sống của c&aacute;n bộ, đời sống của thanh ni&ecirc;n. D&ugrave; bận nhiều c&ocirc;ng việc t&aacute;i thiết th&agrave;nh phố sau ng&agrave;y giải ph&oacute;ng, đồng ch&iacute; vẫn d&agrave;nh nhiều thời gian để lắng nghe c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo, c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n b&aacute;o c&aacute;o c&aacute;c vấn đề của thanh ni&ecirc;n; trực tiếp gặp gỡ v&agrave; tham gia giải quyết những kh&oacute; khăn của thanh ni&ecirc;n; tham dự v&agrave; động vi&ecirc;n nhiều phong tr&agrave;o của thanh ni&ecirc;n. Đến nay, nhiều đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n vẫn c&ograve;n nhớ những lời căn dặn của đồng ch&iacute; Mai Ch&iacute; Thọ: l&agrave;m hoạt động phong tr&agrave;o phải căn cơ, giải quyết được những vấn đề thực tiễn, phong tr&agrave;o phải gắn với quần ch&uacute;ng nh&acirc;n d&acirc;n, kh&ocirc;ng m&aacute;y m&oacute;c, s&aacute;ch vở.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35272/79.jpg" style="height:832px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Mặc d&ugrave; bận rộn với c&ocirc;ng việc nhưng Đại tướng Mai Ch&iacute; Thọ lu&ocirc;n d&agrave;nh thời gian cho những chuyến đi, tiếp x&uacute;c, thăm hỏi, động vi&ecirc;n những mảnh đời thiếu may mắn. Ảnh: Thanhuytphcm.vn</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước, để chăm lo cho thanh ni&ecirc;n, đồng ch&iacute; c&ugrave;ng l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh ủy, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố rất quan t&acirc;m đến đời sống tinh thần của thanh ni&ecirc;n, đ&atilde; quyết định giao nhiều địa điểm, trụ sở của Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&aacute;o Tuổi trẻ, Nh&agrave; Thiếu nhi th&agrave;nh phố để tạo điều kiện cho c&ocirc;ng t&aacute;c tập hợp thanh ni&ecirc;n thuận lợi hơn, ph&aacute;t triển c&aacute;c điểm hẹn văn h&oacute;a l&agrave;nh mạnh cho thanh thiếu nhi, gi&uacute;p thế hệ trẻ tr&aacute;nh xa c&aacute;c văn h&oacute;a phẩm đồi trụy, độc hại ảnh hưởng đến t&acirc;m l&yacute;, sự ph&aacute;t triển nhận thức của thanh thiếu nhi. Trăn trở với việc giữ g&igrave;n, bảo vệ v&agrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố sau ng&agrave;y giải ph&oacute;ng, đồng ch&iacute; đ&atilde; sớm đặt ra cho Th&agrave;nh Đo&agrave;n những vấn đề về gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường, x&acirc;y dựng &yacute; thức tiết kiệm, ph&aacute;t triển c&aacute;c địa điểm c&ocirc;ng cộng như c&ocirc;ng vi&ecirc;n, nh&agrave; văn h&oacute;a để thanh ni&ecirc;n c&oacute; nơi đến vui chơi, giải tr&iacute;, sinh hoạt; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n cần gắn b&oacute; với thanh thiếu nhi để thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c x&oacute;a đ&oacute;i giảm ngh&egrave;o, gi&uacute;p đỡ thanh ni&ecirc;n kh&oacute; khăn, thanh ni&ecirc;n bị ảnh hưởng của chiến tranh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo lời kể của t&aacute;c giả Nguyễn Thị Ngọc Hải - T&aacute;c giả cuốn <strong>Hồi k&yacute; </strong><strong>&ldquo;</strong><strong>Đại tướng Mai Ch&iacute; Thọ - K&yacute; sự nh&acirc;n vật</strong><strong>&rdquo;</strong> [1] chia sẻ về những điều chưa viết trong hồi k&yacute;: <em>&ldquo;</em><em>Thật ngạc nhi&ecirc;n khi nghe &ocirc;ng n&oacute;i rằng chưa hề học qua một lớp ch&iacute;nh trị ch&iacute;nh qui n&agrave;o, chỉ c&oacute; những lớp học M&aacute;c - L&ecirc;nin trong t&ugrave; v&agrave; sau n&agrave;y l&agrave; học trong thực tiễn đấu tranh c&aacute;ch mạng m&agrave; trưởng th&agrave;nh. &Ocirc;ng cũng đọc triết học phương Đ&ocirc;ng, kh&ocirc;ng đi s&acirc;u kiểu học giả m&agrave; để nắm bắt vấn đề v&agrave; cảm nhận cuộc sống. Nhờ vậy m&agrave; những l&yacute; lẽ của &ocirc;ng như từ trong tim chứ kh&ocirc;ng rập khu&ocirc;n theo s&aacute;ch vở n&agrave;o cả</em><em>&rdquo;</em> [2]. Thế nhưng đồng ch&iacute; Mai Ch&iacute; Thọ đ&atilde; trăn trở đối với việc gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n về Chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh: <em>&ldquo;T&ocirc;i nghe n&oacute;i sinh vi&ecirc;n ng&aacute;n học ch&iacute;nh trị, gi&aacute;o vi&ecirc;n sợ nghe c&acirc;u hỏi. T&ocirc;i nhớ ng&agrave;y xưa T&acirc;y c&oacute; cuốn s&aacute;ch tập hợp để trả lời những c&acirc;u hỏi về Chủ nghĩa cộng sản. C&aacute;c anh chị b&ecirc;n Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng tập hợp những thắc mắc của thanh ni&ecirc;n về Chủ nghĩa x&atilde; hội th&igrave; hay biết bao&rdquo;</em><em>&hellip;</em> Từ những g&oacute;p &yacute;, trăn trở của đồng ch&iacute; Mai Ch&iacute; Thọ v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng, nhận thức r&otilde; vai tr&ograve; trường học x&atilde; hội chủ nghĩa của thanh ni&ecirc;n, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; nỗ lực s&aacute;ng tạo c&aacute;c giải ph&aacute;p mới trong c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị - tư tưởng, tuy&ecirc;n truyền chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n; đổi mới phương thức giảng dạy, học tập, t&igrave;m hiểu chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin th&ocirc;ng qua việc nỗ lực, t&igrave;m t&ograve;i, s&aacute;ng tạo nhiều m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p, điển h&igrave;nh l&agrave; Hội thi Olympic c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;Tầm nh&igrave;n xuy&ecirc;n thế kỷ&rdquo; <em>(d&agrave;nh cho sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp)</em> v&agrave; cuộc thi &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; <em>(d&agrave;nh cho c&aacute;n bộ, giảng vi&ecirc;n, gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ) </em>do <strong>Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n phối hợp với Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy, Ban Gi&aacute;m đốc Đại học Quốc gia Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Đảng ủy Khối Đại học - Cao đẳng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức nhằm</strong> g&oacute;p phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự hiệu quả, thiết thực trong việc học tập, nghi&ecirc;n cứu, vận dụng v&agrave; ph&aacute;t triển chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu, nhiệm vụ x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ&nbsp;quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa, x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới. Hằng năm, Nh&agrave; xuất bản Trẻ xuất bản, t&aacute;i bản c&aacute;c t&agrave;i liệu hỏi - đ&aacute;p về Chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; những vấn đề ứng dụng trong thực tiễn như &ldquo;Ng&acirc;n h&agrave;ng c&acirc;u hỏi t&igrave;m hiểu Chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;, &ldquo;Nh&acirc;n c&aacute;ch B&aacute;c Hồ - Mỗi người c&oacute; thể học ở B&aacute;c một số điều&rdquo;, &ldquo;Học sinh kể chuyện B&aacute;c Hồ&rdquo;, &hellip;để thanh ni&ecirc;n c&oacute; thể t&igrave;m hiểu, giải đ&aacute;p những vấn đề thắc mắc về chủ nghĩa cộng sản. Nhiều năm qua, c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n cũng thường xuy&ecirc;n tổ chức c&aacute;c s&acirc;n chơi, chương tr&igrave;nh, hoạt động để ph&aacute;t triển tư duy phản biện, n&acirc;ng cao nhận thức v&agrave; khả năng l&yacute; luận ch&iacute;nh trị trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n; x&acirc;y dựng, duy tr&igrave; v&agrave; n&acirc;ng chất, củng cố c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ; ph&aacute;t huy đội ngũ giảng vi&ecirc;n, gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ c&aacute;c m&ocirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị trong tham gia n&acirc;ng chất việc học tập c&aacute;c b&agrave;i học l&yacute; luận ch&iacute;nh trị cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, s&aacute;ng tạo c&aacute;c sản phẩm, ứng dụng c&ocirc;ng cụ hiện đại trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập v&agrave; giảng dạy c&aacute;c m&ocirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị; triển khai hiệu quả c&aacute;c đợt sinh hoạt ch&iacute;nh trị, sinh hoạt chi đo&agrave;n chủ điểm để kịp thời cung cấp th&ocirc;ng tin, tạo diễn đ&agrave;n trao đổi, b&agrave;n luận c&aacute;c vấn đề l&yacute; luận v&agrave; thực tiễn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">X&uacute;c động trước t&igrave;nh cảm, sự quan t&acirc;m đặc biệt của ch&uacute; d&agrave;nh cho tuổi trẻ th&agrave;nh phố, trong tang lễ của đồng ch&iacute; Mai Ch&iacute; Thọ, hơn 30 c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; mặt b&ecirc;n linh cữu của ch&uacute;, h&ograve;a nhịp b&agrave;i h&aacute;t &ldquo;Tự nguyện&rdquo; của nhạc sĩ sinh vi&ecirc;n Trương Quốc Kh&aacute;nh s&aacute;ng t&aacute;c. Đ&oacute; cũng l&agrave; b&agrave;i h&aacute;t ch&uacute; Năm Xu&acirc;n th&iacute;ch nhất v&agrave; nhiều lần đề nghị c&aacute;c nhạc sĩ sinh vi&ecirc;n biểu diễn trong những dịp gặp gơ với tuổi trẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">&ldquo;Nếu l&agrave; chim, t&ocirc;i sẽ l&agrave; lo&agrave;i bồ c&acirc;u trắng</span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Nếu l&agrave; hoa, t&ocirc;i sẽ l&agrave; một đ&oacute;a hướng dương</span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Nếu l&agrave; m&acirc;y, t&ocirc;i sẽ l&agrave; một vầng m&acirc;y ấm</span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Nếu l&agrave; người, t&ocirc;i sẽ chết cho qu&ecirc; hương&rdquo;</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Noi gương đồng ch&iacute; Mai Ch&iacute; Thọ, khắc ghi những lời căn dặn, chia sẻ, thể hiện niềm tin của ch&uacute; d&agrave;nh cho thế hệ trẻ th&agrave;nh phố, tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh h&ocirc;m nay tiếp tục nỗ lực, kh&ocirc;ng ngừng đổi mới, n&acirc;ng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, nghi&ecirc;n cứu, ph&aacute;t triển v&agrave; vận dụng chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao nhận thức, củng cố niềm tin, t&igrave;nh cảm, tr&aacute;ch nhiệm, l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho thanh ni&ecirc;n, đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n trong học tập, r&egrave;n luyện, ph&aacute;t triển to&agrave;n diện, t&iacute;ch cực x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa; xứng đ&aacute;ng với niềm tin y&ecirc;u, kỳ vọng, t&igrave;nh cảm của đồng ch&iacute; Mai Ch&iacute; Thọ - Ch&uacute; Năm Xu&acirc;n đối với tuổi trẻ th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35272/CATP2.jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Ng&agrave;y 01- 02/7/2022, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;tổ chức sinh hoạt truyền thống&nbsp;nh&acirc;n kỷ niệm 100 năm Ng&agrave;y sinh đồng ch&iacute; Đại tướng Mai Ch&iacute; Thọ. Ảnh: Đo&agrave;n CATP</em></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">BAN THƯỜNG VỤ TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N TH&Agrave;NH PHỐ HỒ CH&Iacute; MINH</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">-----------------</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>T&agrave;i liệu tham khảo:</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">[1] Nguyễn Thị Ngọc Hải (2018), Hồi k&yacute; &ldquo;Đại tướng Mai Ch&iacute; Thọ - K&yacute; sự nh&acirc;n vật&rdquo;, Nxb. Tổng hợp Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">[2] Nguyễn Thị Ngọc Hải (2005), Đại tướng Mai Ch&iacute; Thọ v&agrave; những điều chưa viết trong hồi k&yacute;, B&aacute;o C&ocirc;ng an Nh&acirc;n d&acirc;n, truy cập tại https://cand.com.vn/Truyen-thong/Dai-tuong-Mai-Chi-Tho-va-nhung-dieu-chua-viet-trong-hoi-ky-i324205</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>* Tham luận tại Hội thảo khoa học &ldquo;Đại tướng</em><em>&nbsp;Mai Ch&iacute; Thọ</em><em>&nbsp;với lực lượng C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam&nbsp;v&agrave; Đảng bộ, ch&iacute;nh quyền v&agrave;&nbsp;Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; của Bộ C&ocirc;ng an v&agrave; Th&agrave;nh ủy Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, tổ chức ng&agrave;y 12/7/2022.</em></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;