Chú Năm Xuân trong trái tim của các thế hệ cán bộ Thành Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Nhiều kỷ niệm s&acirc;u đậm với đồng ch&iacute; Mai Ch&iacute; Thọ<em> (được thế hệ ch&uacute;ng t&ocirc;i k&iacute;nh trọng gọi l&agrave; ch&uacute; Năm Xu&acirc;n)</em> &ugrave;a về với c&aacute;c thế hệ c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong những ng&agrave;y kỷ niệm 100 ng&agrave;y sinh của ch&uacute; Năm, nhất l&agrave; thế hệ đ&atilde; c&oacute; dịp l&agrave; việc trực tiếp với Ch&uacute; trong kh&aacute;ng chiến cũng như trong những năm đầu đất nước h&ograve;a b&igrave;nh, thống nhất. </strong></p> <p style="text-align:justify">Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhớ lại, khắc ghi&nbsp;những chỉ đạo của Ch&uacute; về phong tr&agrave;o đấu tranh c&ocirc;ng khai của học sinh, sinh vi&ecirc;n trong cao tr&agrave;o những năm đầu 1970, trong cuộc tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy m&ugrave;a Xu&acirc;n năm 1975, t&igrave;nh cảm, sự chăm lo d&igrave;u dắt tổ chức Đo&agrave;n th&agrave;nh phố sau năm 1975.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35277/ch%C3%BA%20Mai%20Chi%20Tho.jpg" style="height:376px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ch&uacute; Năm Xu&acirc;n với thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố. Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></span></p> <p><strong>Hai c&acirc;u hỏi của ch&uacute; Năm&nbsp;</strong></p> <p style="text-align:justify">Hiệp định Pari năm 1973 - Chấm dứt chiến tranh, lập lại ho&agrave; b&igrave;nh ở Việt Nam được k&yacute;&nbsp;kết. Trong bối cảnh đ&oacute;, Th&agrave;nh Đo&agrave;n chủ trương di dời từ căn cứ Cần Thơ về căn cứ Củ Chi. T&ocirc;i c&ugrave;ng anh chị em trở về th&agrave;nh phố tiếp tục duy tr&igrave; v&agrave; tạo thế li&ecirc;n kết phong tr&agrave;o học sinh giữa c&aacute;c trường.</p> <p style="text-align:justify">Trong k&yacute; ức của t&ocirc;i về Củ Chi, kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; những kỷ niệm về những ng&agrave;y tuổi 11 c&ugrave;ng ba t&ocirc;i đi dưới c&aacute;nh rừng cao su bạt ng&agrave;n, m&agrave; thay v&agrave;o đ&oacute; l&agrave; sự t&agrave;n ph&aacute; nặng nề, xơ x&aacute;c từ trận c&agrave;n do những cuộc h&agrave;nh qu&acirc;n t&agrave;n bạo của đế quốc Mỹ trong hai chiến dịch &ldquo;Cedar Falls&rdquo; (08 - 16/01/1967) v&agrave; &ldquo;Junction City&rdquo; (02/02 - 15/4/1967). Mọi thứ tan hoang đến đau l&ograve;ng!</p> <p style="text-align:justify">Khi Th&agrave;nh Đo&agrave;n trở về căn cứ Củ Chi, t&ocirc;i hoạt động chủ yếu tại trung t&acirc;m th&agrave;nh phố, n&ecirc;n thường xuy&ecirc;n v&agrave;o - ra để b&aacute;o c&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh hoạt động của phong tr&agrave;o đ&ocirc; thị, học tập v&agrave; nhận chỉ đạo từ c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh Đo&agrave;n, l&agrave; anh Phạm Ch&aacute;nh Trực <em>(Năm Nghị),</em> chị Trương Mỹ Lệ<em> (Tư Li&ecirc;m), </em>anh Nguyễn Chơn Trung<em> (S&aacute;u Quang).</em></p> <p style="text-align:justify">Cho đến một ng&agrave;y cuối năm 1973, ch&uacute; Năm <em>(B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định)</em> đến l&agrave;m việc với l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh Đo&agrave;n tại huyện Củ Chi để chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa. T&ocirc;i l&uacute;c n&agrave;y chịu tr&aacute;ch nhiệm chỉ đạo chung hoạt động phong tr&agrave;o học sinh tại trường Trung học Kỹ thuật Cao Thắng, đ&atilde; chuẩn bị bản b&aacute;o c&aacute;o về hoạt động, th&agrave;nh t&iacute;ch của phong tr&agrave;o học sinh trường như: c&aacute;c hoạt động c&ocirc;ng khai v&agrave; b&aacute;n c&ocirc;ng khai của c&aacute;c đo&agrave;n, nh&oacute;m học sinh <em>(Đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội, nh&oacute;m văn nghệ L&ecirc;n Đường, nh&oacute;m &Aacute;o xanh kỹ thuật của học sinh khối lớp Đệ ngũ, Đệ tứ; hoạt động của nh&oacute;m xung k&iacute;ch,&hellip;).</em> Sự phối hợp h&agrave;nh động của trường Cao Thắng với c&aacute;c trường kh&aacute;c v&agrave; việc x&acirc;y dựng &ldquo;l&otilde;m căn cứ &rdquo;trong nội th&agrave;nh <em>(để sau n&agrave;y l&agrave; hai trong năm điểm khởi nghĩa của Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong Chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh lịch sử).</em></p> <p style="text-align:justify">Khi t&ocirc;i vừa b&aacute;o c&aacute;o xong, những tưởng được Ch&uacute; khen về những th&agrave;nh t&iacute;ch của học sinh trong hoạt động c&aacute;ch mạng, n&agrave;o ngờ Ch&uacute; hỏi t&ocirc;i: &ldquo;<em>Vậy, đồng ch&iacute; c&oacute; biết học sinh đi học bằng g&igrave;?&rdquo;</em> v&agrave; <em>&ldquo;Buổi s&aacute;ng học sinh ăn g&igrave;?&rdquo;.</em> Bất chợt được hỏi, t&ocirc;i nghĩ:&nbsp;<em>&ldquo;C&acirc;u n&agrave;y chưa được m&igrave;nh nghĩ đến huống chi l&agrave; phải chuẩn bị trong b&aacute;o c&aacute;o của m&igrave;nh&rdquo;.</em> T&ocirc;i bắt đầu vận dụng tr&iacute; nhớ, nhớ lại xem xung quanh trường b&atilde;i xe gồm c&aacute;c loại xe g&igrave;, h&agrave;ng qu&aacute;n b&aacute;n những g&igrave; để suy luận ra v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o với Ch&uacute;. Chỉ với hai c&acirc;u hỏi tr&ecirc;n của Ch&uacute;, t&ocirc;i hiểu hơn về ch&acirc;n dung người l&atilde;nh đạo trưởng th&agrave;nh từ c&aacute;ch mạng, lu&ocirc;n gần d&acirc;n v&agrave; chiến đấu v&igrave; d&acirc;n.</p> <p style="text-align:justify">Hơn hết, điều n&agrave;y thể hiện r&otilde; &ldquo;<em>c&aacute;i t&acirc;m v&agrave; tầm của người l&atilde;nh đạo</em>&rdquo; - lo cho việc nước ch&iacute;nh l&agrave; phải lo cho đời sống của người d&acirc;n. Noi gương Ch&uacute;, d&ugrave; ở cương vị l&agrave;m việc n&agrave;o t&ocirc;i vẫn lu&ocirc;n cố gắng &aacute;p dụng thực tế để mỗi người d&acirc;n được phục vụ tốt nhất.</p> <p style="text-align:justify"><strong>&Acirc;n cần chăm lo</strong></p> <p style="text-align:justify">Bước v&agrave;o giai đoạn mới của đất nước, Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; Th&agrave;nh ủy chỉ đạo: &ldquo;<em>Đo&agrave;n cần hết sức ch&uacute; &yacute; đi s&acirc;u, đi s&aacute;t, suy nghĩ s&aacute;ng tạo ra những h&igrave;nh thức mới để tổ chức rộng r&atilde;i v&agrave; thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo thanh ni&ecirc;n ngo&agrave;i Đo&agrave;n v&agrave;o c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội, văn h&oacute;a - văn nghệ, thể dục thể thao, giải tr&iacute; l&agrave;nh mạnh</em>&hellip;&rdquo;</p> <p style="text-align:justify">Từ chủ trương n&agrave;y, Th&agrave;nh Đo&agrave;n giao cho Nh&agrave; Văn h&oacute;a thanh ni&ecirc;n h&igrave;nh th&agrave;nh nh&oacute;m ca kh&uacute;c Rạng Đ&ocirc;ng dự &ldquo;Li&ecirc;n hoan ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị&rdquo; tại Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Đức năm 1981, tạo&nbsp;m&ocirc; h&igrave;nh mới cho phong tr&agrave;o văn nghệ của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố v&agrave; cả nước: phối dựng ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng với d&agrave;n nhạc điện tử. Nh&agrave; Văn h&oacute;a thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng c&aacute;c nhạc sĩ Ch&aacute;nh Trực, Thanh Tr&uacute;c phải đi &ldquo;tuyển&rdquo; nghệ sĩ, ca sĩ, cuối c&ugrave;ng tập hợp được: Sĩ Thanh, Hồng Danh, Thanh Long Bass, H&ugrave;ng Organ,&hellip;</p> <p style="text-align:justify">Trước giờ khởi h&agrave;nh l&agrave;m nhiệm vụ quốc tế, đo&agrave;n thiếu c&acirc;y đ&agrave;n Organ (do kinh ph&iacute; kh&ocirc;ng đảm bảo). Th&agrave;nh Đo&agrave;n cử t&ocirc;i đến nh&agrave; ch&uacute; Năm <em>(đang l&agrave; Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh), </em>xin duyệt kinh ph&iacute; để mua đ&agrave;n. Ch&uacute; chia sẻ: <em>&ldquo;B&acirc;y giờ kh&oacute; khăn qu&aacute; nhiều đơn vị nh&agrave; nước &ldquo;người ta&rdquo; phải b&aacute;n đ&agrave;n piano để trả lương m&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ldquo;mấy đứa&rdquo; lại đi mua đ&agrave;n&rdquo;</em>. Tuy n&oacute;i vậy, nhưng Ch&uacute; chỉ đạo thư k&yacute; hẹn t&ocirc;i ng&agrave;y h&ocirc;m sau l&ecirc;n Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố để nhận văn bản đồng &yacute;. Nh&oacute;m ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị Rạng Đ&ocirc;ng đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ v&agrave; nhận Bằng khen của Trung ương Đo&agrave;n. Nh&oacute;m n&agrave;y đ&atilde; truyền cảm hứng cho phong tr&agrave;o ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị trong nước.</p> <p style="text-align:justify">Tiếp theo thắng lợi của nh&oacute;m ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị Rạng Đ&ocirc;ng, nh&oacute;m nữ ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị &ldquo;30 th&aacute;ng 4&rdquo; được h&igrave;nh th&agrave;nh dự Li&ecirc;n hoan c&aacute;c nh&oacute;m ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị tại Bulgaria gồm Kim Phương, Cẩm V&acirc;n, Kim Yến, Th&uacute;y Quang, Ngọc Hạnh, Minh Nguyệt, Bạch L&yacute;,&hellip; Đ&acirc;y l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh từ &yacute; tưởng trước ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước c&oacute; nh&oacute;m nhạc trẻ CBC to&agrave;n nữ g&acirc;y ấn tượng trong giới nhạc trẻ th&agrave;nh phố. Nhưng nh&oacute;m &ldquo;30 th&aacute;ng 4&rdquo; n&agrave;y với h&igrave;nh ảnh nữ nghệ sĩ Việt Nam thướt tha &aacute;o d&agrave;i, kết hợp đ&agrave;n điện tử với bộ g&otilde; d&acirc;n tộc đ&atilde; tạo n&ecirc;n dấu ấn kh&oacute; qu&ecirc;n với bạn b&egrave; quốc tế v&agrave; trong nước.</p> <p style="text-align:justify">T&ocirc;i c&ograve;n nhớ buổi mời ch&uacute; Năm đến duyệt chương tr&igrave;nh. Sau chương tr&igrave;nh, Ch&uacute; kh&ocirc;ng đ&oacute;ng g&oacute;p g&igrave; về kịch bản chương tr&igrave;nh, Ch&uacute; chỉ hỏi: &ldquo;<em>Mỗi ch&aacute;u được may mấy &aacute;o d&agrave;i để diễn?&rdquo;.</em> Kim Phương trả lời: <em>&ldquo;Dạ! Một &aacute;o d&agrave;i&rdquo;.</em> Ch&uacute; n&oacute;i: <em>&ldquo;May cho mỗi ch&aacute;u th&ecirc;m &aacute;o d&agrave;i, kh&ocirc;ng lẽ th&agrave;nh phố kh&ocirc;ng lo nổi cho mỗi ch&aacute;u ba chiếc &aacute;o d&agrave;i hay sao&rdquo;. </em>Rồi nh&oacute;m &ldquo;30 th&aacute;ng 4&rdquo; được Bằng khen của Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Đo&agrave;n TNCS Dimitrov (Bulgaria): <em>&ldquo;Nh&oacute;m ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị được y&ecirc;u th&iacute;ch nhất&rdquo;.</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35277/ch%C3%BA%20Mai%20Chi%20Tho%202.jpg" style="height:396px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Tấm ảnh kỷ niệm của đồng ch&iacute; Phạm Xu&acirc;n B&igrave;nh với ch&uacute; Năm Xu&acirc;n. Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><strong>&nbsp;B&agrave;i h&aacute;t ch&uacute; Năm y&ecirc;u th&iacute;ch</strong></p> <p style="text-align:justify">Ng&agrave;y ch&uacute; Năm qua đời, c&aacute;c đồng ch&iacute; cựu c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; n&ograve;ng cốt phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n tập trung đ&ocirc;ng đủ b&ecirc;n di ảnh của Ch&uacute;. Ai cũng x&uacute;c động&nbsp;nhớ ng&agrave;y sống trong chiến khu Ch&uacute; hay k&ecirc;u Th&agrave;nh Đo&agrave;n qua ăn cơm với Ch&uacute; trong căn cứ Th&agrave;nh ủy, Ch&uacute; hay mắng y&ecirc;u: &ldquo;<em>Mấy đứa ăn ở phải căn cơ, căn cứ, &ldquo;mấy đứa&rdquo; ăn ở l&ocirc;i th&ocirc;i, cứ bươi dưới l&ugrave;m c&acirc;y một lỗ l&agrave; chui v&agrave;o nằm, qua đ&acirc;y ăn cơm với ch&uacute;&rdquo;.</em></p> <p style="text-align:justify">Rồi khi cao tr&agrave;o những năm đầu 1970 b&ugrave;ng nổ, Ch&uacute; quan t&acirc;m phong tr&agrave;o &ldquo;H&aacute;t cho đồng b&agrave;o t&ocirc;i nghe&rdquo;. L&uacute;c c&aacute;c nhạc sĩ sinh vi&ecirc;n v&agrave;o căn cứ, Ch&uacute; mời v&agrave;o h&aacute;t cho Ch&uacute; nghe. Ch&uacute; y&ecirc;u th&iacute;ch b&agrave;i &ldquo;B&agrave; mẹ B&agrave;n Cờ<em>&rdquo; (Nhạc: Trần Long Ẩn, Thơ: Nguyễn Kim Ng&acirc;n),</em> rồi b&agrave;i &ldquo;Tự nguyện&rdquo; <em>(S&aacute;ng t&aacute;c: Trương Quốc Kh&aacute;nh). </em></p> <p style="text-align:justify">Tại lễ tang của Ch&uacute;, hơn 30 cựu c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; n&ograve;ng cốt phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n đứng nghi&ecirc;m trang b&ecirc;n di ảnh của ch&uacute; Năm c&ugrave;ng đồng ca b&agrave;i&nbsp;&ldquo;Tự nguyện&rdquo; như lời hứa trong giờ ph&uacute;t vĩnh biệt người Ch&uacute; th&acirc;n thương của c&aacute;c thế hệ trẻ th&agrave;nh phố:</p> <p style="text-align:justify"><em>&ldquo;Nếu l&agrave; chim t&ocirc;i sẽ l&agrave;m lo&agrave;i Bồ c&acirc;u trắng</em></p> <p style="text-align:justify"><em>Nếu l&agrave; hoa t&ocirc;i sẽ l&agrave;m một đ&oacute;a hương dương</em></p> <p style="text-align:justify"><em>Nếu l&agrave; m&acirc;y t&ocirc;i sẽ l&agrave;m một vầng m&acirc;y ấm</em></p> <p style="text-align:justify"><em>Nếu l&agrave; người t&ocirc;i sẽ chết cho qu&ecirc; hương&hellip;&rdquo;</em></p> <p style="text-align:right"><strong>PHẠM XU&Acirc;N B&Igrave;NH - HO&Agrave;NG Đ&Ocirc;N NHẬT T&Acirc;N </strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20, 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Agile Việt Nam
;