Chú Năm Xuân trong trái tim của các thế hệ cán bộ Thành Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Nhiều kỷ niệm s&acirc;u đậm với đồng ch&iacute; Mai Ch&iacute; Thọ<em> (được thế hệ ch&uacute;ng t&ocirc;i k&iacute;nh trọng gọi l&agrave; ch&uacute; Năm Xu&acirc;n)</em> &ugrave;a về với c&aacute;c thế hệ c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong những ng&agrave;y kỷ niệm 100 ng&agrave;y sinh của ch&uacute; Năm, nhất l&agrave; thế hệ đ&atilde; c&oacute; dịp l&agrave; việc trực tiếp với Ch&uacute; trong kh&aacute;ng chiến cũng như trong những năm đầu đất nước h&ograve;a b&igrave;nh, thống nhất. </strong></p> <p style="text-align:justify">Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhớ lại, khắc ghi&nbsp;những chỉ đạo của Ch&uacute; về phong tr&agrave;o đấu tranh c&ocirc;ng khai của học sinh, sinh vi&ecirc;n trong cao tr&agrave;o những năm đầu 1970, trong cuộc tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy m&ugrave;a Xu&acirc;n năm 1975, t&igrave;nh cảm, sự chăm lo d&igrave;u dắt tổ chức Đo&agrave;n th&agrave;nh phố sau năm 1975.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35277/ch%C3%BA%20Mai%20Chi%20Tho.jpg" style="height:376px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ch&uacute; Năm Xu&acirc;n với thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố. Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></span></p> <p><strong>Hai c&acirc;u hỏi của ch&uacute; Năm&nbsp;</strong></p> <p style="text-align:justify">Hiệp định Pari năm 1973 - Chấm dứt chiến tranh, lập lại ho&agrave; b&igrave;nh ở Việt Nam được k&yacute;&nbsp;kết. Trong bối cảnh đ&oacute;, Th&agrave;nh Đo&agrave;n chủ trương di dời từ căn cứ Cần Thơ về căn cứ Củ Chi. T&ocirc;i c&ugrave;ng anh chị em trở về th&agrave;nh phố tiếp tục duy tr&igrave; v&agrave; tạo thế li&ecirc;n kết phong tr&agrave;o học sinh giữa c&aacute;c trường.</p> <p style="text-align:justify">Trong k&yacute; ức của t&ocirc;i về Củ Chi, kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; những kỷ niệm về những ng&agrave;y tuổi 11 c&ugrave;ng ba t&ocirc;i đi dưới c&aacute;nh rừng cao su bạt ng&agrave;n, m&agrave; thay v&agrave;o đ&oacute; l&agrave; sự t&agrave;n ph&aacute; nặng nề, xơ x&aacute;c từ trận c&agrave;n do những cuộc h&agrave;nh qu&acirc;n t&agrave;n bạo của đế quốc Mỹ trong hai chiến dịch &ldquo;Cedar Falls&rdquo; (08 - 16/01/1967) v&agrave; &ldquo;Junction City&rdquo; (02/02 - 15/4/1967). Mọi thứ tan hoang đến đau l&ograve;ng!</p> <p style="text-align:justify">Khi Th&agrave;nh Đo&agrave;n trở về căn cứ Củ Chi, t&ocirc;i hoạt động chủ yếu tại trung t&acirc;m th&agrave;nh phố, n&ecirc;n thường xuy&ecirc;n v&agrave;o - ra để b&aacute;o c&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh hoạt động của phong tr&agrave;o đ&ocirc; thị, học tập v&agrave; nhận chỉ đạo từ c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh Đo&agrave;n, l&agrave; anh Phạm Ch&aacute;nh Trực <em>(Năm Nghị),</em> chị Trương Mỹ Lệ<em> (Tư Li&ecirc;m), </em>anh Nguyễn Chơn Trung<em> (S&aacute;u Quang).</em></p> <p style="text-align:justify">Cho đến một ng&agrave;y cuối năm 1973, ch&uacute; Năm <em>(B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định)</em> đến l&agrave;m việc với l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh Đo&agrave;n tại huyện Củ Chi để chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa. T&ocirc;i l&uacute;c n&agrave;y chịu tr&aacute;ch nhiệm chỉ đạo chung hoạt động phong tr&agrave;o học sinh tại trường Trung học Kỹ thuật Cao Thắng, đ&atilde; chuẩn bị bản b&aacute;o c&aacute;o về hoạt động, th&agrave;nh t&iacute;ch của phong tr&agrave;o học sinh trường như: c&aacute;c hoạt động c&ocirc;ng khai v&agrave; b&aacute;n c&ocirc;ng khai của c&aacute;c đo&agrave;n, nh&oacute;m học sinh <em>(Đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội, nh&oacute;m văn nghệ L&ecirc;n Đường, nh&oacute;m &Aacute;o xanh kỹ thuật của học sinh khối lớp Đệ ngũ, Đệ tứ; hoạt động của nh&oacute;m xung k&iacute;ch,&hellip;).</em> Sự phối hợp h&agrave;nh động của trường Cao Thắng với c&aacute;c trường kh&aacute;c v&agrave; việc x&acirc;y dựng &ldquo;l&otilde;m căn cứ &rdquo;trong nội th&agrave;nh <em>(để sau n&agrave;y l&agrave; hai trong năm điểm khởi nghĩa của Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong Chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh lịch sử).</em></p> <p style="text-align:justify">Khi t&ocirc;i vừa b&aacute;o c&aacute;o xong, những tưởng được Ch&uacute; khen về những th&agrave;nh t&iacute;ch của học sinh trong hoạt động c&aacute;ch mạng, n&agrave;o ngờ Ch&uacute; hỏi t&ocirc;i: &ldquo;<em>Vậy, đồng ch&iacute; c&oacute; biết học sinh đi học bằng g&igrave;?&rdquo;</em> v&agrave; <em>&ldquo;Buổi s&aacute;ng học sinh ăn g&igrave;?&rdquo;.</em> Bất chợt được hỏi, t&ocirc;i nghĩ:&nbsp;<em>&ldquo;C&acirc;u n&agrave;y chưa được m&igrave;nh nghĩ đến huống chi l&agrave; phải chuẩn bị trong b&aacute;o c&aacute;o của m&igrave;nh&rdquo;.</em> T&ocirc;i bắt đầu vận dụng tr&iacute; nhớ, nhớ lại xem xung quanh trường b&atilde;i xe gồm c&aacute;c loại xe g&igrave;, h&agrave;ng qu&aacute;n b&aacute;n những g&igrave; để suy luận ra v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o với Ch&uacute;. Chỉ với hai c&acirc;u hỏi tr&ecirc;n của Ch&uacute;, t&ocirc;i hiểu hơn về ch&acirc;n dung người l&atilde;nh đạo trưởng th&agrave;nh từ c&aacute;ch mạng, lu&ocirc;n gần d&acirc;n v&agrave; chiến đấu v&igrave; d&acirc;n.</p> <p style="text-align:justify">Hơn hết, điều n&agrave;y thể hiện r&otilde; &ldquo;<em>c&aacute;i t&acirc;m v&agrave; tầm của người l&atilde;nh đạo</em>&rdquo; - lo cho việc nước ch&iacute;nh l&agrave; phải lo cho đời sống của người d&acirc;n. Noi gương Ch&uacute;, d&ugrave; ở cương vị l&agrave;m việc n&agrave;o t&ocirc;i vẫn lu&ocirc;n cố gắng &aacute;p dụng thực tế để mỗi người d&acirc;n được phục vụ tốt nhất.</p> <p style="text-align:justify"><strong>&Acirc;n cần chăm lo</strong></p> <p style="text-align:justify">Bước v&agrave;o giai đoạn mới của đất nước, Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; Th&agrave;nh ủy chỉ đạo: &ldquo;<em>Đo&agrave;n cần hết sức ch&uacute; &yacute; đi s&acirc;u, đi s&aacute;t, suy nghĩ s&aacute;ng tạo ra những h&igrave;nh thức mới để tổ chức rộng r&atilde;i v&agrave; thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo thanh ni&ecirc;n ngo&agrave;i Đo&agrave;n v&agrave;o c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội, văn h&oacute;a - văn nghệ, thể dục thể thao, giải tr&iacute; l&agrave;nh mạnh</em>&hellip;&rdquo;</p> <p style="text-align:justify">Từ chủ trương n&agrave;y, Th&agrave;nh Đo&agrave;n giao cho Nh&agrave; Văn h&oacute;a thanh ni&ecirc;n h&igrave;nh th&agrave;nh nh&oacute;m ca kh&uacute;c Rạng Đ&ocirc;ng dự &ldquo;Li&ecirc;n hoan ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị&rdquo; tại Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Đức năm 1981, tạo&nbsp;m&ocirc; h&igrave;nh mới cho phong tr&agrave;o văn nghệ của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố v&agrave; cả nước: phối dựng ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng với d&agrave;n nhạc điện tử. Nh&agrave; Văn h&oacute;a thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng c&aacute;c nhạc sĩ Ch&aacute;nh Trực, Thanh Tr&uacute;c phải đi &ldquo;tuyển&rdquo; nghệ sĩ, ca sĩ, cuối c&ugrave;ng tập hợp được: Sĩ Thanh, Hồng Danh, Thanh Long Bass, H&ugrave;ng Organ,&hellip;</p> <p style="text-align:justify">Trước giờ khởi h&agrave;nh l&agrave;m nhiệm vụ quốc tế, đo&agrave;n thiếu c&acirc;y đ&agrave;n Organ (do kinh ph&iacute; kh&ocirc;ng đảm bảo). Th&agrave;nh Đo&agrave;n cử t&ocirc;i đến nh&agrave; ch&uacute; Năm <em>(đang l&agrave; Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh), </em>xin duyệt kinh ph&iacute; để mua đ&agrave;n. Ch&uacute; chia sẻ: <em>&ldquo;B&acirc;y giờ kh&oacute; khăn qu&aacute; nhiều đơn vị nh&agrave; nước &ldquo;người ta&rdquo; phải b&aacute;n đ&agrave;n piano để trả lương m&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ldquo;mấy đứa&rdquo; lại đi mua đ&agrave;n&rdquo;</em>. Tuy n&oacute;i vậy, nhưng Ch&uacute; chỉ đạo thư k&yacute; hẹn t&ocirc;i ng&agrave;y h&ocirc;m sau l&ecirc;n Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố để nhận văn bản đồng &yacute;. Nh&oacute;m ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị Rạng Đ&ocirc;ng đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ v&agrave; nhận Bằng khen của Trung ương Đo&agrave;n. Nh&oacute;m n&agrave;y đ&atilde; truyền cảm hứng cho phong tr&agrave;o ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị trong nước.</p> <p style="text-align:justify">Tiếp theo thắng lợi của nh&oacute;m ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị Rạng Đ&ocirc;ng, nh&oacute;m nữ ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị &ldquo;30 th&aacute;ng 4&rdquo; được h&igrave;nh th&agrave;nh dự Li&ecirc;n hoan c&aacute;c nh&oacute;m ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị tại Bulgaria gồm Kim Phương, Cẩm V&acirc;n, Kim Yến, Th&uacute;y Quang, Ngọc Hạnh, Minh Nguyệt, Bạch L&yacute;,&hellip; Đ&acirc;y l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh từ &yacute; tưởng trước ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước c&oacute; nh&oacute;m nhạc trẻ CBC to&agrave;n nữ g&acirc;y ấn tượng trong giới nhạc trẻ th&agrave;nh phố. Nhưng nh&oacute;m &ldquo;30 th&aacute;ng 4&rdquo; n&agrave;y với h&igrave;nh ảnh nữ nghệ sĩ Việt Nam thướt tha &aacute;o d&agrave;i, kết hợp đ&agrave;n điện tử với bộ g&otilde; d&acirc;n tộc đ&atilde; tạo n&ecirc;n dấu ấn kh&oacute; qu&ecirc;n với bạn b&egrave; quốc tế v&agrave; trong nước.</p> <p style="text-align:justify">T&ocirc;i c&ograve;n nhớ buổi mời ch&uacute; Năm đến duyệt chương tr&igrave;nh. Sau chương tr&igrave;nh, Ch&uacute; kh&ocirc;ng đ&oacute;ng g&oacute;p g&igrave; về kịch bản chương tr&igrave;nh, Ch&uacute; chỉ hỏi: &ldquo;<em>Mỗi ch&aacute;u được may mấy &aacute;o d&agrave;i để diễn?&rdquo;.</em> Kim Phương trả lời: <em>&ldquo;Dạ! Một &aacute;o d&agrave;i&rdquo;.</em> Ch&uacute; n&oacute;i: <em>&ldquo;May cho mỗi ch&aacute;u th&ecirc;m &aacute;o d&agrave;i, kh&ocirc;ng lẽ th&agrave;nh phố kh&ocirc;ng lo nổi cho mỗi ch&aacute;u ba chiếc &aacute;o d&agrave;i hay sao&rdquo;. </em>Rồi nh&oacute;m &ldquo;30 th&aacute;ng 4&rdquo; được Bằng khen của Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Đo&agrave;n TNCS Dimitrov (Bulgaria): <em>&ldquo;Nh&oacute;m ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị được y&ecirc;u th&iacute;ch nhất&rdquo;.</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35277/ch%C3%BA%20Mai%20Chi%20Tho%202.jpg" style="height:396px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Tấm ảnh kỷ niệm của đồng ch&iacute; Phạm Xu&acirc;n B&igrave;nh với ch&uacute; Năm Xu&acirc;n. Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><strong>&nbsp;B&agrave;i h&aacute;t ch&uacute; Năm y&ecirc;u th&iacute;ch</strong></p> <p style="text-align:justify">Ng&agrave;y ch&uacute; Năm qua đời, c&aacute;c đồng ch&iacute; cựu c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; n&ograve;ng cốt phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n tập trung đ&ocirc;ng đủ b&ecirc;n di ảnh của Ch&uacute;. Ai cũng x&uacute;c động&nbsp;nhớ ng&agrave;y sống trong chiến khu Ch&uacute; hay k&ecirc;u Th&agrave;nh Đo&agrave;n qua ăn cơm với Ch&uacute; trong căn cứ Th&agrave;nh ủy, Ch&uacute; hay mắng y&ecirc;u: &ldquo;<em>Mấy đứa ăn ở phải căn cơ, căn cứ, &ldquo;mấy đứa&rdquo; ăn ở l&ocirc;i th&ocirc;i, cứ bươi dưới l&ugrave;m c&acirc;y một lỗ l&agrave; chui v&agrave;o nằm, qua đ&acirc;y ăn cơm với ch&uacute;&rdquo;.</em></p> <p style="text-align:justify">Rồi khi cao tr&agrave;o những năm đầu 1970 b&ugrave;ng nổ, Ch&uacute; quan t&acirc;m phong tr&agrave;o &ldquo;H&aacute;t cho đồng b&agrave;o t&ocirc;i nghe&rdquo;. L&uacute;c c&aacute;c nhạc sĩ sinh vi&ecirc;n v&agrave;o căn cứ, Ch&uacute; mời v&agrave;o h&aacute;t cho Ch&uacute; nghe. Ch&uacute; y&ecirc;u th&iacute;ch b&agrave;i &ldquo;B&agrave; mẹ B&agrave;n Cờ<em>&rdquo; (Nhạc: Trần Long Ẩn, Thơ: Nguyễn Kim Ng&acirc;n),</em> rồi b&agrave;i &ldquo;Tự nguyện&rdquo; <em>(S&aacute;ng t&aacute;c: Trương Quốc Kh&aacute;nh). </em></p> <p style="text-align:justify">Tại lễ tang của Ch&uacute;, hơn 30 cựu c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; n&ograve;ng cốt phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n đứng nghi&ecirc;m trang b&ecirc;n di ảnh của ch&uacute; Năm c&ugrave;ng đồng ca b&agrave;i&nbsp;&ldquo;Tự nguyện&rdquo; như lời hứa trong giờ ph&uacute;t vĩnh biệt người Ch&uacute; th&acirc;n thương của c&aacute;c thế hệ trẻ th&agrave;nh phố:</p> <p style="text-align:justify"><em>&ldquo;Nếu l&agrave; chim t&ocirc;i sẽ l&agrave;m lo&agrave;i Bồ c&acirc;u trắng</em></p> <p style="text-align:justify"><em>Nếu l&agrave; hoa t&ocirc;i sẽ l&agrave;m một đ&oacute;a hương dương</em></p> <p style="text-align:justify"><em>Nếu l&agrave; m&acirc;y t&ocirc;i sẽ l&agrave;m một vầng m&acirc;y ấm</em></p> <p style="text-align:justify"><em>Nếu l&agrave; người t&ocirc;i sẽ chết cho qu&ecirc; hương&hellip;&rdquo;</em></p> <p style="text-align:right"><strong>PHẠM XU&Acirc;N B&Igrave;NH - HO&Agrave;NG Đ&Ocirc;N NHẬT T&Acirc;N </strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;