Thiếu nhi Bình Chánh giao lưu cùng tình nguyện viên Malaysia

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Hơn 200 thiếu nhi tại x&atilde; T&acirc;n Nhựt, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh tham gia nhiều tr&ograve; chơi vận động bổ &iacute;ch trong khu&ocirc;n khổ hoạt động cao điểm Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện &ldquo;X&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới&rdquo; tổ chức s&aacute;ng 17/7.</strong></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">C&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Malaysia tham gia tr&ograve; chơi tập thể c&ugrave;ng thiếu nhi địa phương</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Chương tr&igrave;nh được phối hợp tổ chức bởi Đo&agrave;n cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đo&agrave;n x&atilde; T&acirc;n Nhựt, đội h&igrave;nh thường trực Hỗ trợ Sinh vi&ecirc;n Quốc tế Malaysia v&agrave; đội h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện Malaysia.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Điểm nhấn của chương tr&igrave;nh ch&iacute;nh l&agrave; sự tham gia của c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đến từ Malaysia. Bất chấp r&agrave;o cản về ng&ocirc;n ngữ, c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n ngoại quốc c&ugrave;ng trẻ em địa phương đ&atilde; c&oacute; một buổi giao lưu sinh hoạt đ&aacute;ng nhớ. Sự phối hợp nhịp nh&agrave;ng trong c&aacute;c tr&ograve; chơi tập thể kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; kỷ niệm đ&aacute;ng nhớ với người tham gia m&agrave; c&ograve;n mang đến th&ocirc;ng điệp t&iacute;ch cực về tinh thần xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện vượt qua mọi bi&ecirc;n giới.</span></p> <p style="text-align:center">&nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35286/Binh%20Chanh%20Malay%204.jpg" style="height:353px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đại diện Đo&agrave;n x&atilde; T&acirc;n Nhựt v&agrave; thiếu nhi địa phương&nbsp;nhận c&aacute;c phần qu&agrave; từ Đo&agrave;n cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Cũng trong chương tr&igrave;nh, đại diện Đo&agrave;n cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; trao một tủ s&aacute;ch tri thức đến x&atilde; đo&agrave;n T&acirc;n Nhựt v&agrave; nhiều phần qu&agrave; cho thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; với mong muốn tiếp sức th&ecirc;m cho c&aacute;c em đến trường.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>MINH ĐỨC</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;