Thiếu nhi Bình Chánh giao lưu cùng tình nguyện viên Malaysia

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Hơn 200 thiếu nhi tại x&atilde; T&acirc;n Nhựt, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh tham gia nhiều tr&ograve; chơi vận động bổ &iacute;ch trong khu&ocirc;n khổ hoạt động cao điểm Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện &ldquo;X&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới&rdquo; tổ chức s&aacute;ng 17/7.</strong></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">C&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Malaysia tham gia tr&ograve; chơi tập thể c&ugrave;ng thiếu nhi địa phương</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Chương tr&igrave;nh được phối hợp tổ chức bởi Đo&agrave;n cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đo&agrave;n x&atilde; T&acirc;n Nhựt, đội h&igrave;nh thường trực Hỗ trợ Sinh vi&ecirc;n Quốc tế Malaysia v&agrave; đội h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện Malaysia.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Điểm nhấn của chương tr&igrave;nh ch&iacute;nh l&agrave; sự tham gia của c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đến từ Malaysia. Bất chấp r&agrave;o cản về ng&ocirc;n ngữ, c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n ngoại quốc c&ugrave;ng trẻ em địa phương đ&atilde; c&oacute; một buổi giao lưu sinh hoạt đ&aacute;ng nhớ. Sự phối hợp nhịp nh&agrave;ng trong c&aacute;c tr&ograve; chơi tập thể kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; kỷ niệm đ&aacute;ng nhớ với người tham gia m&agrave; c&ograve;n mang đến th&ocirc;ng điệp t&iacute;ch cực về tinh thần xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện vượt qua mọi bi&ecirc;n giới.</span></p> <p style="text-align:center">&nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35286/Binh%20Chanh%20Malay%204.jpg" style="height:353px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đại diện Đo&agrave;n x&atilde; T&acirc;n Nhựt v&agrave; thiếu nhi địa phương&nbsp;nhận c&aacute;c phần qu&agrave; từ Đo&agrave;n cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Cũng trong chương tr&igrave;nh, đại diện Đo&agrave;n cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; trao một tủ s&aacute;ch tri thức đến x&atilde; đo&agrave;n T&acirc;n Nhựt v&agrave; nhiều phần qu&agrave; cho thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; với mong muốn tiếp sức th&ecirc;m cho c&aacute;c em đến trường.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>MINH ĐỨC</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;