Khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp Vietnam Startup Day 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="l7ghb35v kjdc1dyq kmwttqpk gh25dzvf jikcssrz n3t5jt4f" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; animation-name: none !important; transition-property: none !important; font-family: inherit;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; animation-name: none !important; transition-property: none !important;"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><strong>Lễ khai mạc Ng&agrave;y hội Khởi nghiệp Vietnam Startup Day năm 2022 diễn ra th&agrave;nh c&ocirc;ng s&aacute;ng ng&agrave;y 25/8, thu h&uacute;t sự tham gia của hơn 150 startup, 1400 nh&agrave; đầu tư, quỹ đầu tư, doanh nh&acirc;n, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Với chủ đề &ldquo;The Tipping Point - Điểm b&ugrave;ng ph&aacute;t&rdquo;, Vietnam Startup Day 2022 mang đến th&ocirc;ng điệp mỗi startup muốn ph&aacute;t triển mạnh mẽ đều cần một điểm b&ugrave;ng ph&aacute;t v&agrave; Sự hội tụ nguồn lực của 150 startup nổi bật trong nước v&agrave; quốc tế tại Ng&agrave;y hội ch&iacute;nh l&agrave; sức mạnh ngoại cảnh đưa c&aacute;c startup đến điểm b&ugrave;ng ph&aacute;t ấy.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35370/VN%20Startup%20Day%201.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em>Đại diện Uỷ ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố trao hoa cho Ban Tổ chức Ng&agrave;y hội</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Điểm nhấn của Ng&agrave;y hội l&agrave; V&ograve;ng B&aacute;n kết cuộc thi khởi nghiệp Startup Wheel năm 2022. Tại đ&acirc;y, 100 dự &aacute;n xuất sắc nhất trong số hơn 2000 hồ sơ khởi nghiệp tại V&ograve;ng Sơ loại sẽ thi đấu với nhau bằng h&igrave;nh thức thuyết tr&igrave;nh gọi vốn trong v&ograve;ng 2 ph&uacute;t. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh n&agrave;y, c&aacute;c nh&agrave; đầu tư c&oacute; thể quyết định hỗ trợ dự &aacute;n th&ocirc;ng qua t&agrave;i khoản đầu tư của m&igrave;nh, biến cuộc thi n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; cả Ng&agrave;y hội n&oacute;i chung th&agrave;nh cầu nối giữa c&aacute;c tập đo&agrave;n, quỹ đầu tư v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng ty đổi mới s&aacute;ng tạo. Năm nay, c&aacute;c dự &aacute;n tham gia cuộc thi đa dạng về lĩnh vực như tr&iacute; tuệ nh&acirc;n tạo, Big Data, IoT, t&agrave;i ch&iacute;nh, gi&aacute;o dục, n&ocirc;ng nghiệp&hellip; </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35370/VN%20Startup%20Day%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px">Phần thuyết tr&igrave;nh gọi vốn của một startup dự thi Startup Wheel 2022</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Song song với Startup Wheel, người tham dự c&ograve;n c&oacute; thể tham quan hơn 150 gian h&agrave;ng trưng b&agrave;y, giới thiệu, tr&igrave;nh diễn c&ocirc;ng nghệ của c&aacute;c startup tiềm năng trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Sau 9 năm li&ecirc;n tục tổ chức, Vietnam Startup Day do Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp, c&ocirc;ng ty IBP, Hội Doanh nh&acirc;n trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp tổ chức dưới sự chỉ đạo của Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam c&ugrave;ng Sở Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Th&agrave;nh phố đ&atilde; trở th&agrave;nh th&agrave;nh tố quan trọng trong hệ sinh th&aacute;i khởi nghiệp Việt Nam v&agrave; khu vực, l&agrave; bệ ph&oacute;ng vững chắc cho h&agrave;ng trăm dự &aacute;n khởi nghiệp của thanh ni&ecirc;n Việt Nam.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><strong>MINH ĐỨC</strong></span></p> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;