Hội nghị Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thành phố năm học 2021 - 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức Hội nghị Tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi năm học 2021 - 2022, triển khai kế hoạch c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Th&agrave;nh phố năm học 2022 - 2023.</span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Hội nghị, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh năm học 2021 - 2022. Theo đ&oacute;, năm học 2021 - 2022 bắt đầu trong bối cảnh t&igrave;nh h&igrave;nh dịch COVID-19, phần lớn năm học phải diễn ra với h&igrave;nh thức trực tuyến, c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi của Th&agrave;nh phố gặp nhiều kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch. Trước t&igrave;nh h&igrave;nh đ&oacute;, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c quận, huyện, Th&agrave;nh phố Thủ Đức đ&atilde; chủ động, linh hoạt chuyển đổi h&igrave;nh thức triển khai c&ocirc;ng t&aacute;c, từ đ&oacute; tổ chức được nhiều hoạt động, chương tr&igrave;nh ph&ugrave; hợp, vui tươi v&agrave; bổ &iacute;ch cho c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội nghị cũng đ&atilde; nghe tr&igrave;nh b&agrave;y b&aacute;o c&aacute;o tham luận của c&aacute;c đại diện Ban Chỉ huy Li&ecirc;n đội, Hội đồng Đội c&aacute;c quận, huyện, Th&agrave;nh phố về những c&aacute;ch l&agrave;m hay, hiệu quả trong năm học, điển h&igrave;nh như c&ocirc;ng t&aacute;c hỗ trợ, n&acirc;ng cao chất lượng c&aacute;c li&ecirc;n đội hoạt động hạn chế, hoạt động kh&oacute; khăn th&ocirc;ng qua giải ph&aacute;p Li&ecirc;n đội c&ugrave;ng tiến, giải ph&aacute;p tiếp cận v&agrave; x&acirc;y dựng Đội ở c&aacute;c trường ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập tr&ecirc;n địa b&agrave;n &hellip;</span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, Hội Đồng Đội Th&agrave;nh phố cũng tiến h&agrave;nh tuy&ecirc;n dương, khen thưởng c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; đ&oacute;ng g&oacute;p xuất sắc trong năm học qua. Đặc biệt, Hội đồng Đội c&aacute;c đơn vị Quận 3, quận B&igrave;nh Thạnh, Quận 12 v&agrave; huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh đ&atilde; vinh dự nhận cờ thưởng cho đơn vị dẫn đầu c&aacute;c Cụm thi đua c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi năm học 2021 - 2022.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>MINH ĐỨC</strong></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;