Hội nghị Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thành phố năm học 2021 - 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức Hội nghị Tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi năm học 2021 - 2022, triển khai kế hoạch c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Th&agrave;nh phố năm học 2022 - 2023.</span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Hội nghị, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh năm học 2021 - 2022. Theo đ&oacute;, năm học 2021 - 2022 bắt đầu trong bối cảnh t&igrave;nh h&igrave;nh dịch COVID-19, phần lớn năm học phải diễn ra với h&igrave;nh thức trực tuyến, c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi của Th&agrave;nh phố gặp nhiều kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch. Trước t&igrave;nh h&igrave;nh đ&oacute;, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c quận, huyện, Th&agrave;nh phố Thủ Đức đ&atilde; chủ động, linh hoạt chuyển đổi h&igrave;nh thức triển khai c&ocirc;ng t&aacute;c, từ đ&oacute; tổ chức được nhiều hoạt động, chương tr&igrave;nh ph&ugrave; hợp, vui tươi v&agrave; bổ &iacute;ch cho c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội nghị cũng đ&atilde; nghe tr&igrave;nh b&agrave;y b&aacute;o c&aacute;o tham luận của c&aacute;c đại diện Ban Chỉ huy Li&ecirc;n đội, Hội đồng Đội c&aacute;c quận, huyện, Th&agrave;nh phố về những c&aacute;ch l&agrave;m hay, hiệu quả trong năm học, điển h&igrave;nh như c&ocirc;ng t&aacute;c hỗ trợ, n&acirc;ng cao chất lượng c&aacute;c li&ecirc;n đội hoạt động hạn chế, hoạt động kh&oacute; khăn th&ocirc;ng qua giải ph&aacute;p Li&ecirc;n đội c&ugrave;ng tiến, giải ph&aacute;p tiếp cận v&agrave; x&acirc;y dựng Đội ở c&aacute;c trường ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập tr&ecirc;n địa b&agrave;n &hellip;</span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, Hội Đồng Đội Th&agrave;nh phố cũng tiến h&agrave;nh tuy&ecirc;n dương, khen thưởng c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; đ&oacute;ng g&oacute;p xuất sắc trong năm học qua. Đặc biệt, Hội đồng Đội c&aacute;c đơn vị Quận 3, quận B&igrave;nh Thạnh, Quận 12 v&agrave; huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh đ&atilde; vinh dự nhận cờ thưởng cho đơn vị dẫn đầu c&aacute;c Cụm thi đua c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi năm học 2021 - 2022.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>MINH ĐỨC</strong></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-6, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng khánh thành Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 28-5, Đoàn xã Tân Nhựt, thuộc Huyện Đoàn Bình Chánh chính thức khai giảng 10 lớp dạy năng khiếu hè miễn cho các em thiếu nhi trong địa bàn huyện. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các bậc phụ huynh và các em học sinh

Agile Việt Nam
;