1.000 bạn trẻ TP.HCM dự diễn đàn 'Khát vọng thanh niên thành phố Bác'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;strong&gt;TTO - Tại diễn đ&amp;agrave;n &amp;quot;Kh&amp;aacute;t vọng thanh ni&amp;ecirc;n th&amp;agrave;nh phố B&amp;aacute;c&amp;quot; do Th&amp;agrave;nh Đo&amp;agrave;n TP.HCM tổ chức s&amp;aacute;ng 14-10, thanh ni&amp;ecirc;n th&amp;agrave;nh phố đối thoại c&amp;ugrave;ng Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn M&amp;atilde;i v&amp;agrave; l&amp;atilde;nh đạo một số sở, ban, ng&amp;agrave;nh.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/980/2022/10/14/logo-anh-mai-dien-dan-1-16657122132251364604364.jpg&quot; style=&quot;height:378px; width:600px&quot; /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;<br /> &amp;nbsp;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn M&amp;atilde;i c&amp;oacute; mặt, đối thoại c&amp;ugrave;ng c&amp;aacute;c bạn trẻ th&amp;agrave;nh phố - Ảnh: HỮU HẠNH&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Trong 1.000 bạn trẻ đăng k&amp;yacute; dự diễn đ&amp;agrave;n c&amp;oacute; 441 đại biểu ch&amp;iacute;nh thức dự Đại hội đại biểu Đo&amp;agrave;n TNCS Hồ Ch&amp;iacute; Minh TP.HCM lần thứ XI (nhiệm kỳ 2022-2027, sẽ diễn ra trong hai ng&amp;agrave;y 15 v&amp;agrave; 16-10).&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;Ocirc;ng M&amp;atilde;i đặt c&amp;acirc;u hỏi gợi mở: &amp;quot;Bạn n&amp;agrave;o mang t&amp;acirc;m t&amp;igrave;nh g&amp;igrave;, suy nghĩ g&amp;igrave; đến đại hội Đo&amp;agrave;n v&amp;agrave; muốn n&amp;oacute;i với l&amp;atilde;nh đạo th&amp;agrave;nh phố để thực hiện được kh&amp;aacute;t vọng của thanh ni&amp;ecirc;n TP.HCM, mời c&amp;aacute;c bạn cứ chia sẻ&amp;quot;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Video: Thanh ni&amp;ecirc;n th&amp;agrave;nh phố đối thoại c&amp;ugrave;ng Chủ tịch UBND TP.HCM v&amp;agrave; l&amp;atilde;nh đạo sở, ng&amp;agrave;nh&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Ph&amp;aacute;t huy đội ngũ tr&amp;iacute; thức trẻ, đ&amp;agrave;o tạo người t&amp;agrave;i ngay tại TP&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Anh Nguyễn Vũ Ho&amp;agrave;i &amp;Acirc;n - b&amp;iacute; thư Đo&amp;agrave;n Trường đại học Sư phạm TP.HCM - cho hay anh mong muốn được nghe c&amp;aacute;c định hướng, ch&amp;iacute;nh s&amp;aacute;ch của th&amp;agrave;nh phố để ph&amp;aacute;t huy đội ngũ tr&amp;iacute; thức trẻ.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;Ocirc;ng M&amp;atilde;i hỏi lại: &amp;quot;Theo bạn, th&amp;agrave;nh phố cần ch&amp;iacute;nh s&amp;aacute;ch g&amp;igrave; để ph&amp;aacute;t huy đội ngũ tr&amp;iacute; thức trẻ?&amp;quot;. Anh &amp;Acirc;n n&amp;oacute;i mong được tạo điều kiện, kết nối nhiều hơn.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/980/2022/10/14/logo-anh-mai-2-16657120051681958486800.jpg&quot; style=&quot;height:400px; width:600px&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;em&gt;Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn M&amp;atilde;i đối thoại tại diễn đ&amp;agrave;n - Ảnh: HỮU HẠNH&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Anh Trần Đức Sự - ph&amp;oacute; gi&amp;aacute;m đốc Trung t&amp;acirc;m Ph&amp;aacute;t triển khoa học v&amp;agrave; c&amp;ocirc;ng nghệ trẻ (Th&amp;agrave;nh Đo&amp;agrave;n TP.HCM) - hỏi: &amp;quot;Th&amp;agrave;nh phố c&amp;oacute; giải ph&amp;aacute;p n&amp;agrave;o đề xuất Quốc hội c&amp;oacute; những cơ chế, ch&amp;iacute;nh s&amp;aacute;ch d&amp;agrave;nh ri&amp;ecirc;ng cho giới trẻ kh&amp;ocirc;ng, c&amp;oacute; ch&amp;iacute;nh s&amp;aacute;ch mới n&amp;agrave;o đột ph&amp;aacute; hơn trong sử dụng người t&amp;agrave;i?&amp;quot;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;Ocirc;ng Phan Văn M&amp;atilde;i cho hay, trung ương rất quan t&amp;acirc;m đến TP.HCM. Quốc hội đ&amp;atilde; c&amp;oacute; nghị quyết 54 về cơ chế đặc th&amp;ugrave; cho TP.HCM với vai tr&amp;ograve; đầu t&amp;agrave;u kinh tế của cả nước.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;Ocirc;ng M&amp;atilde;i cho biết ng&amp;agrave;y 12-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất tr&amp;igrave;nh b&amp;aacute;o c&amp;aacute;o sẽ k&amp;eacute;o d&amp;agrave;i nghị quyết 54 đến hết năm sau, định hướng x&amp;acirc;y dựng nghị quyết mới đề xuất những trọng t&amp;acirc;m gi&amp;uacute;p th&amp;agrave;nh phố c&amp;oacute; nhiều kh&amp;ocirc;ng gian khai th&amp;aacute;c c&amp;aacute;c nguồn lực để ph&amp;aacute;t triển.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Th&amp;agrave;nh phố đang ho&amp;agrave;n thiện những đề xuất để c&amp;oacute; nghị quyết tiếp theo cho th&amp;agrave;nh phố. &amp;Ocirc;ng M&amp;atilde;i đề nghị nếu c&amp;oacute; đề xuất n&amp;agrave;o, bạn trẻ cần khẩn trương gửi về để th&amp;agrave;nh phố ho&amp;agrave;n thiện dự thảo mới tr&amp;igrave;nh trung ương.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;quot;C&amp;aacute;c bạn h&amp;atilde;y đề xuất những cơ chế, ch&amp;iacute;nh s&amp;aacute;ch vượt trội, khơi được tiềm năng sức mạnh của th&amp;agrave;nh phố để th&amp;agrave;nh phố ch&amp;uacute;ng ta ph&amp;aacute;t triển v&amp;agrave; c&amp;ugrave;ng cả nước ph&amp;aacute;t triển&amp;quot; - &amp;ocirc;ng M&amp;atilde;i gợi mở.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/980/2022/10/14/logo-pham-hong-ngoc-16657162654361379305987.jpg&quot; style=&quot;height:372px; width:600px&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Chị Phạm Hồng Ngọc (Đo&amp;agrave;n cơ quan Đại học Quốc gia TP.HCM) ph&amp;aacute;t biểu - Ảnh: HỮU HẠNH&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Trong khi đ&amp;oacute;, chị Phạm Hồng Ngọc (Đo&amp;agrave;n cơ quan Đại học Quốc gia TP.HCM) v&amp;iacute; TP.HCM như thỏi nam ch&amp;acirc;m của đất nước, c&amp;oacute; sức h&amp;uacute;t nhiều với nguồn nh&amp;acirc;n lực, nhưng nhu cầu việc l&amp;agrave;m hiện nay của th&amp;agrave;nh phố ra sao để sinh vi&amp;ecirc;n biết th&amp;agrave;nh phố đang cần g&amp;igrave; ở c&amp;aacute;c bạn?&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;Ocirc;ng Phan Văn M&amp;atilde;i n&amp;oacute;i TP.HCM đang tập trung trở th&amp;agrave;nh trung t&amp;acirc;m đ&amp;agrave;o tạo nguồn nh&amp;acirc;n lực, đặt mục ti&amp;ecirc;u kh&amp;ocirc;ng chỉ l&amp;agrave; nơi đ&amp;agrave;o tạo của cả nước m&amp;agrave; phải l&amp;agrave; nơi đ&amp;agrave;o tạo nguồn nh&amp;acirc;n lực trong khu vực.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;quot;Ch&amp;uacute;ng ta đ&amp;oacute;n nhiều sinh vi&amp;ecirc;n quốc tế đến học tập tại c&amp;aacute;c trường ở TP.HCM. Ch&amp;uacute;ng ta tiếp tục đầu tư đội ngũ, cơ sở vật chất v&amp;agrave; phương ph&amp;aacute;p để c&amp;oacute; thể trở th&amp;agrave;nh trung t&amp;acirc;m đ&amp;agrave;o tạo nguồn nh&amp;acirc;n lực&amp;quot; - &amp;ocirc;ng M&amp;atilde;i chia sẻ.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Chủ tịch UBND TP.HCM n&amp;oacute;i hằng năm sinh vi&amp;ecirc;n TP.HCM đi học nước ngo&amp;agrave;i nhiều, chi h&amp;agrave;ng tỉ đ&amp;ocirc; la. Nếu TP đầu tư trung t&amp;acirc;m gi&amp;aacute;o dục, đ&amp;agrave;o tạo th&amp;igrave; kh&amp;ocirc;ng bị &amp;quot;chảy m&amp;aacute;u&amp;quot; nguồn sinh vi&amp;ecirc;n n&amp;agrave;y.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/980/2022/10/14/logo-765fa059a663613d3872-16657174357881745623696.jpg&quot; style=&quot;height:402px; width:600px&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;C&amp;aacute;c vị kh&amp;aacute;ch mời c&amp;ugrave;ng giao lưu, chia sẻ &amp;yacute; kiến với c&amp;aacute;c bạn trẻ TP.HCM dự diễn đ&amp;agrave;n - Ảnh: HỮU HẠNH&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Đặt h&amp;agrave;ng &amp;yacute; tưởng từ người trẻ&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Trao đổi với thanh ni&amp;ecirc;n th&amp;agrave;nh phố, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn M&amp;atilde;i cho rằng c&amp;aacute;c khu c&amp;ocirc;ng nghiệp tại th&amp;agrave;nh phố đang đ&amp;oacute;ng g&amp;oacute;p rất lớn cho nền kinh tế của th&amp;agrave;nh phố v&amp;agrave; cả nước. Tuy nhi&amp;ecirc;n, cần t&amp;aacute;i cơ cấu, cần tập trung c&amp;ocirc;ng nghiệp c&amp;ocirc;ng nghệ cao tạo gi&amp;aacute; trị lớn hơn, tạo l&amp;otilde;i cho sự ph&amp;aacute;t triển.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;N&amp;ocirc;ng nghiệp d&amp;ugrave; chỉ chiếm dưới 1% tỉ trọng cơ cấu kinh tế của th&amp;agrave;nh phố song vẫn rất cần được đầu tư. Trong đ&amp;oacute;, ưu ti&amp;ecirc;n ph&amp;aacute;t triển n&amp;ocirc;ng nghiệp c&amp;ocirc;ng nghệ cao.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;quot;Đ&amp;acirc;y l&amp;agrave; những vấn đề m&amp;agrave; tuổi trẻ cần hết sức quan t&amp;acirc;m, phải l&amp;agrave; nguồn nh&amp;acirc;n lực c&amp;oacute; chất lượng để c&amp;ugrave;ng th&amp;agrave;nh phố ph&amp;aacute;t triển&amp;quot; - &amp;ocirc;ng M&amp;atilde;i nhấn mạnh.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/980/2022/10/14/logo-954fcd47667da123f86c-1665720540512541209291.jpg&quot; style=&quot;height:395px; width:600px&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;Ocirc;ng Phạm Ph&amp;uacute; Ngọc Trai, chủ tịch v&amp;agrave; s&amp;aacute;ng lập C&amp;ocirc;ng ty tư vấn kinh doanh Hội nhập to&amp;agrave;n cầu, giao lưu với c&amp;aacute;c bạn trẻ - Ảnh: HỮU HẠNH&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;quot;Giao th&amp;ocirc;ng l&amp;agrave; vấn đề nhức nhối của th&amp;agrave;nh phố ch&amp;uacute;ng ta. Trời mưa ngập nước, kẹt xe giờ cao điểm m&amp;agrave; thời gian sắp tới, ph&amp;aacute;t triển hạ tầng cũng phải t&amp;iacute;nh to&amp;aacute;n lại giao th&amp;ocirc;ng đ&amp;ocirc; thị, c&amp;oacute; lộ tr&amp;igrave;nh hạn chế phương tiện c&amp;aacute; nh&amp;acirc;n&amp;quot; - &amp;ocirc;ng M&amp;atilde;i n&amp;oacute;i.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;quot;L&amp;agrave;m sao để c&amp;oacute; kh&amp;ocirc;ng gian cho tuổi trẻ tham gia đổi mới s&amp;aacute;ng tạo?&amp;quot;, &amp;ocirc;ng đặt c&amp;acirc;u hỏi. Rồi &amp;ocirc;ng dẫn vấn đề giao th&amp;ocirc;ng c&amp;ocirc;ng cộng, ngập nước, nh&amp;agrave; ở, thủ tục h&amp;agrave;nh ch&amp;iacute;nh&amp;hellip; l&amp;agrave; kh&amp;ocirc;ng gian để tuổi trẻ tham gia đổi mới s&amp;aacute;ng tạo.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;quot;C&amp;aacute;i n&amp;agrave;o l&amp;agrave;m chưa đ&amp;uacute;ng th&amp;igrave; sửa lại, c&amp;aacute;i n&amp;agrave;o c&amp;oacute; giải ph&amp;aacute;p m&amp;agrave; chưa thỏa đ&amp;aacute;ng th&amp;igrave; cần đề xuất sửa, chưa hiệu quả đề xuất cải thiện cho tốt hơn. Mỗi người trẻ h&amp;atilde;y ph&amp;aacute;t huy vai tr&amp;ograve; của m&amp;igrave;nh&amp;quot; - &amp;ocirc;ng n&amp;oacute;i.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Nhắc lại lời Chủ tịch nước Nguyễn Xu&amp;acirc;n Ph&amp;uacute;c khi l&amp;agrave;m việc với TP.HCM rằng TP.HCM phải l&amp;agrave; nơi ph&amp;aacute;t triển về đổi mới s&amp;aacute;ng tạo v&amp;agrave; trung ương sẽ tiếp tục ho&amp;agrave;n thiện mặt thể chế cho th&amp;agrave;nh phố, &amp;ocirc;ng Phan Văn M&amp;atilde;i n&amp;oacute;i th&amp;agrave;nh phố đang x&amp;acirc;y dựng c&amp;ocirc;ng tr&amp;igrave;nh Trung t&amp;acirc;m đổi mới s&amp;aacute;ng tạo, c&amp;aacute;c trường cũng c&amp;oacute; nhiều chương tr&amp;igrave;nh li&amp;ecirc;n quan đến đổi mới s&amp;aacute;ng tạo.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;quot;L&amp;agrave;m sao để Đo&amp;agrave;n tham gia x&amp;acirc;y dựng nguồn nh&amp;acirc;n lực trẻ đ&amp;oacute;ng g&amp;oacute;p v&amp;agrave;o ph&amp;aacute;t triển. T&amp;ocirc;i mong c&amp;aacute;c bạn phải ph&amp;aacute;t triển bản th&amp;acirc;n trước. Mỗi người ph&amp;aacute;t triển l&amp;agrave; ch&amp;uacute;ng ta đ&amp;oacute;ng g&amp;oacute;p v&amp;agrave;o sự ph&amp;aacute;t triển chung của th&amp;agrave;nh phố&amp;quot; - &amp;ocirc;ng chia sẻ.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Đất nước m&amp;igrave;nh rất đẹp, sẽ c&amp;ograve;n ph&amp;aacute;t triển...&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/980/2022/10/14/logo-c5554dc3e3f924a77de8-1665720594544243462945.jpg&quot; style=&quot;height:389px; width:600px&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Gi&amp;aacute;m đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM Trần Phước Anh chia sẻ - Ảnh: HỮU HẠNH&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Giao lưu tại diễn đ&amp;agrave;n, Gi&amp;aacute;m đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM Trần Phước Anh nhận được c&amp;acirc;u hỏi: &amp;quot;Đ&amp;acirc;u l&amp;agrave; điều th&amp;ocirc;i th&amp;uacute;c &amp;ocirc;ng trong c&amp;acirc;u chuyện học tập, phấn đấu v&amp;agrave; l&amp;agrave;m việc?&amp;quot; v&amp;agrave; &amp;ocirc;ng n&amp;oacute;i nếu nh&amp;igrave;n lại chặng đường 20 năm qua, với &amp;ocirc;ng như một thước phim.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Du học bằng học bổng ở Anh, &amp;ocirc;ng từng được một số c&amp;ocirc;ng ty mời ch&amp;agrave;o l&amp;agrave;m việc với mức lương hơn 3.000 USD/th&amp;aacute;ng (so với mức lương &amp;ocirc;ng nhận tại sở thời điểm đ&amp;oacute; chỉ khoảng 4 triệu đồng/th&amp;aacute;ng).&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Tuy nhi&amp;ecirc;n, &amp;ocirc;ng Phước Anh chia sẻ chưa từng c&amp;oacute; &amp;yacute; định sẽ định cư v&amp;agrave; l&amp;agrave;m việc ở nước ngo&amp;agrave;i. &amp;quot;Đất nước m&amp;igrave;nh rất đẹp, c&amp;ograve;n rất nhiều cơ hội, sẽ c&amp;ograve;n ph&amp;aacute;t triển nếu ta chịu dấn th&amp;acirc;n. L&amp;uacute;c đ&amp;oacute; t&amp;ocirc;i nghĩ vậy&amp;quot;, &amp;ocirc;ng Phước Anh n&amp;oacute;i.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;L&amp;yacute; tưởng l&amp;agrave; quan trọng, tuy nhi&amp;ecirc;n người trẻ cần phải thực tế, cụ thể rằng bằng l&amp;yacute; tưởng đ&amp;oacute; phải lo được cho cuộc sống hằng ng&amp;agrave;y. &amp;Ocirc;ng n&amp;oacute;i cần nhận thức r&amp;otilde; về năng lực của m&amp;igrave;nh.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;quot;Y&amp;ecirc;u nước, muốn được đ&amp;oacute;ng g&amp;oacute;p cho đất nước cũng phải hết sức r&amp;otilde; r&amp;agrave;ng trước niềm đam m&amp;ecirc; với c&amp;ocirc;ng việc, kh&amp;ocirc;ng ngừng dấn th&amp;acirc;n, trau dồi th&amp;ecirc;m ngoại ngữ để cho m&amp;igrave;nh th&amp;ecirc;m nhiều cơ hội&amp;quot;, &amp;ocirc;ng Phước Anh t&amp;acirc;m sự.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;Ocirc;ng Phạm Ph&amp;uacute; Ngọc Trai - chủ tịch v&amp;agrave; s&amp;aacute;ng lập C&amp;ocirc;ng tư Tư vấn kinh doanh Hội nhập to&amp;agrave;n cầu - n&amp;oacute;i vinh dự khi được tham dự diễn đ&amp;agrave;n, chia sẻ c&amp;ugrave;ng c&amp;aacute;c bạn trẻ.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Theo &amp;ocirc;ng Ngọc Trai, mỗi thế hệ đều c&amp;oacute; một kh&amp;aacute;t vọng gắn liền với thời cuộc của đất nước v&amp;agrave; chắc chắn ở đ&amp;oacute; sẽ lu&amp;ocirc;n c&amp;oacute; những kh&amp;oacute; khăn, th&amp;aacute;ch thức. Kh&amp;aacute;t vọng của thế hệ của &amp;ocirc;ng ch&amp;iacute;nh l&amp;agrave; phải l&amp;agrave;m sao cho đất nước gi&amp;agrave;u c&amp;oacute; hơn, bước ra quốc tế sẽ nhận được sự t&amp;ocirc;n trọng hơn.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;N&amp;oacute;i về kh&amp;aacute;t vọng của thế hệ m&amp;igrave;nh, &amp;ocirc;ng Ngọc Trai n&amp;oacute;i: &amp;quot;Thời điểm đ&amp;oacute; ch&amp;uacute;ng t&amp;ocirc;i đi ra quốc tế nhưng rất tự ti, nh&amp;igrave;n l&amp;agrave; thấy ngh&amp;egrave;o, trong c&amp;aacute;c c&amp;ocirc;ng ty đa quốc gia th&amp;igrave; ch&amp;uacute;ng t&amp;ocirc;i lu&amp;ocirc;n ở vai vế rất khi&amp;ecirc;m tốn. Đ&amp;oacute; l&amp;agrave; l&amp;yacute; do ch&amp;uacute;ng t&amp;ocirc;i quyết t&amp;acirc;m l&amp;agrave;m sao cho đất nước m&amp;igrave;nh gi&amp;agrave;u c&amp;oacute; hơn, quốc tế nh&amp;igrave;n nhận m&amp;igrave;nh với sự t&amp;ocirc;n trọng hơn&amp;quot;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/980/2022/10/14/logo-880d7b36de0c1952401d-16657206422422102428426.jpg&quot; style=&quot;height:400px; width:600px&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;Aacute; hậu Phạm Ngọc Phương Anh chia sẻ tại diễn đ&amp;agrave;n - Ảnh: HỮU HẠNH&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;Aacute; hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh n&amp;oacute;i khi tham gia c&amp;aacute;c cuộc thi sắc đẹp, bản th&amp;acirc;n c&amp;ocirc; lu&amp;ocirc;n cố gắng thể hiện đ&amp;uacute;ng tinh thần của tuổi trẻ th&amp;agrave;nh phố mang t&amp;ecirc;n B&amp;aacute;c: tự tin, học hỏi, d&amp;aacute;m nghĩ d&amp;aacute;m l&amp;agrave;m.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;quot;Ch&amp;uacute;ng ta đ&amp;atilde; chịu đựng rất nhiều hệ quả của dịch bệnh. Thời gian dịch COVID-19, t&amp;ocirc;i đ&amp;atilde; tham gia một bếp ăn miễn ph&amp;iacute; phục vụ cho c&amp;aacute;c chiến sĩ, y b&amp;aacute;c sĩ. Cũng c&amp;oacute; nhiều rủi ro nhưng t&amp;ocirc;i kh&amp;ocirc;ng hề nghĩ g&amp;igrave; ngo&amp;agrave;i chuyện đ&amp;oacute; l&amp;agrave; việc cần thiết&amp;quot;, Phương Anh n&amp;oacute;i về l&amp;yacute; tưởng tuổi trẻ dấn th&amp;acirc;n.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Trong ng&amp;agrave;y 14-10, c&amp;aacute;c đại biểu cũng sẽ chia th&amp;agrave;nh năm tổ để tham gia c&amp;aacute;c diễn đ&amp;agrave;n gắn với c&amp;aacute;c chủ đề: y&amp;ecirc;u nước, đo&amp;agrave;n kết, xung k&amp;iacute;ch, s&amp;aacute;ng tạo, hội nhập - cũng ch&amp;iacute;nh l&amp;agrave; chủ đề của đại hội lần n&amp;agrave;y.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Trước đ&amp;oacute;, tại cơ sở đ&amp;atilde; diễn ra c&amp;aacute;c diễn đ&amp;agrave;n gắn với đợt sinh hoạt chủ điểm th&amp;aacute;ng 10. Th&amp;ocirc;ng qua c&amp;aacute;c diễn đ&amp;agrave;n, c&amp;aacute;c bạn trẻ c&amp;oacute; dịp thể hiện kh&amp;aacute;t vọng, t&amp;igrave;nh cảm, đề xuất c&amp;aacute;c &amp;yacute; tưởng, hiến kế trong x&amp;acirc;y dựng, ph&amp;aacute;t triển th&amp;agrave;nh phố v&amp;agrave; đ&amp;oacute;ng g&amp;oacute;p cho tổ chức Đo&amp;agrave;n&amp;hellip;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Ch&amp;agrave;o mừng đại hội, Th&amp;agrave;nh Đo&amp;agrave;n TP.HCM đ&amp;atilde; tổ chức nhiều c&amp;ocirc;ng tr&amp;igrave;nh, phần việc. Kh&amp;aacute;nh th&amp;agrave;nh ph&amp;ograve;ng truyền thống Đo&amp;agrave;n TP.HCM giai đoạn 2, thực hiện 25 &amp;quot;Kh&amp;ocirc;ng gian xanh&amp;quot;, 50 mảng xanh tr&amp;ecirc;n địa b&amp;agrave;n th&amp;agrave;nh phố, 30 chợ d&amp;acirc;n sinh giảm thiểu r&amp;aacute;c thải nhựa, x&amp;acirc;y dựng 20 khu lưu tr&amp;uacute; thanh ni&amp;ecirc;n c&amp;ocirc;ng nh&amp;acirc;n &amp;quot;Văn minh - sạch đẹp - an to&amp;agrave;n&amp;quot;, sơn mới 300 ph&amp;ograve;ng học, x&amp;acirc;y dựng 10 s&amp;acirc;n chơi thiếu nhi bằng vật liệu t&amp;aacute;i chế, n&amp;acirc;ng cấp v&amp;agrave; b&amp;ecirc; t&amp;ocirc;ng h&amp;oacute;a 35km đường - hẻm, x&amp;acirc;y mới v&amp;agrave; sửa chữa 25 nh&amp;agrave; t&amp;igrave;nh bạn, chăm lo v&amp;agrave; bảo trợ học tập cho trẻ em c&amp;oacute; ho&amp;agrave;n cảnh kh&amp;oacute; khăn, mồ c&amp;ocirc;i v&amp;igrave; dịch COVID-19&amp;hellip;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/980/2022/10/14/logo-z37981082501338b6844d3780510bdf51d7a30b31f444d-1665709568464833787830.jpg&quot; style=&quot;height:440px; width:600px&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Đại hội đại biểu Đo&amp;agrave;n TNCS Hồ Ch&amp;iacute; Minh TP.HCM lần thứ XI sẽ diễn ra trong hai ng&amp;agrave;y 15 v&amp;agrave; 16-10 - Ảnh: HỮU HẠNH&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/980/2022/10/14/logo-hoai-an-anh-huu-hanh-16657119915791827421844.jpg&quot; style=&quot;height:400px; width:600px&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Anh Nguyễn Vũ Ho&amp;agrave;i &amp;Acirc;n, b&amp;iacute; thư Đo&amp;agrave;n Trường đại học Sư phạm TP.HCM, trao đổi &amp;yacute; kiến tại diễn đ&amp;agrave;n - Ảnh: HỮU HẠNH&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;strong&gt;K.ANH - C.TRIỆU (B&amp;aacute;o Tuổi Trẻ)&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;