1.000 bạn trẻ TP.HCM dự diễn đàn 'Khát vọng thanh niên thành phố Bác'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;strong&gt;TTO - Tại diễn đ&amp;agrave;n &amp;quot;Kh&amp;aacute;t vọng thanh ni&amp;ecirc;n th&amp;agrave;nh phố B&amp;aacute;c&amp;quot; do Th&amp;agrave;nh Đo&amp;agrave;n TP.HCM tổ chức s&amp;aacute;ng 14-10, thanh ni&amp;ecirc;n th&amp;agrave;nh phố đối thoại c&amp;ugrave;ng Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn M&amp;atilde;i v&amp;agrave; l&amp;atilde;nh đạo một số sở, ban, ng&amp;agrave;nh.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/980/2022/10/14/logo-anh-mai-dien-dan-1-16657122132251364604364.jpg&quot; style=&quot;height:378px; width:600px&quot; /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;<br /> &amp;nbsp;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn M&amp;atilde;i c&amp;oacute; mặt, đối thoại c&amp;ugrave;ng c&amp;aacute;c bạn trẻ th&amp;agrave;nh phố - Ảnh: HỮU HẠNH&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Trong 1.000 bạn trẻ đăng k&amp;yacute; dự diễn đ&amp;agrave;n c&amp;oacute; 441 đại biểu ch&amp;iacute;nh thức dự Đại hội đại biểu Đo&amp;agrave;n TNCS Hồ Ch&amp;iacute; Minh TP.HCM lần thứ XI (nhiệm kỳ 2022-2027, sẽ diễn ra trong hai ng&amp;agrave;y 15 v&amp;agrave; 16-10).&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;Ocirc;ng M&amp;atilde;i đặt c&amp;acirc;u hỏi gợi mở: &amp;quot;Bạn n&amp;agrave;o mang t&amp;acirc;m t&amp;igrave;nh g&amp;igrave;, suy nghĩ g&amp;igrave; đến đại hội Đo&amp;agrave;n v&amp;agrave; muốn n&amp;oacute;i với l&amp;atilde;nh đạo th&amp;agrave;nh phố để thực hiện được kh&amp;aacute;t vọng của thanh ni&amp;ecirc;n TP.HCM, mời c&amp;aacute;c bạn cứ chia sẻ&amp;quot;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Video: Thanh ni&amp;ecirc;n th&amp;agrave;nh phố đối thoại c&amp;ugrave;ng Chủ tịch UBND TP.HCM v&amp;agrave; l&amp;atilde;nh đạo sở, ng&amp;agrave;nh&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Ph&amp;aacute;t huy đội ngũ tr&amp;iacute; thức trẻ, đ&amp;agrave;o tạo người t&amp;agrave;i ngay tại TP&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Anh Nguyễn Vũ Ho&amp;agrave;i &amp;Acirc;n - b&amp;iacute; thư Đo&amp;agrave;n Trường đại học Sư phạm TP.HCM - cho hay anh mong muốn được nghe c&amp;aacute;c định hướng, ch&amp;iacute;nh s&amp;aacute;ch của th&amp;agrave;nh phố để ph&amp;aacute;t huy đội ngũ tr&amp;iacute; thức trẻ.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;Ocirc;ng M&amp;atilde;i hỏi lại: &amp;quot;Theo bạn, th&amp;agrave;nh phố cần ch&amp;iacute;nh s&amp;aacute;ch g&amp;igrave; để ph&amp;aacute;t huy đội ngũ tr&amp;iacute; thức trẻ?&amp;quot;. Anh &amp;Acirc;n n&amp;oacute;i mong được tạo điều kiện, kết nối nhiều hơn.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/980/2022/10/14/logo-anh-mai-2-16657120051681958486800.jpg&quot; style=&quot;height:400px; width:600px&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;em&gt;Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn M&amp;atilde;i đối thoại tại diễn đ&amp;agrave;n - Ảnh: HỮU HẠNH&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Anh Trần Đức Sự - ph&amp;oacute; gi&amp;aacute;m đốc Trung t&amp;acirc;m Ph&amp;aacute;t triển khoa học v&amp;agrave; c&amp;ocirc;ng nghệ trẻ (Th&amp;agrave;nh Đo&amp;agrave;n TP.HCM) - hỏi: &amp;quot;Th&amp;agrave;nh phố c&amp;oacute; giải ph&amp;aacute;p n&amp;agrave;o đề xuất Quốc hội c&amp;oacute; những cơ chế, ch&amp;iacute;nh s&amp;aacute;ch d&amp;agrave;nh ri&amp;ecirc;ng cho giới trẻ kh&amp;ocirc;ng, c&amp;oacute; ch&amp;iacute;nh s&amp;aacute;ch mới n&amp;agrave;o đột ph&amp;aacute; hơn trong sử dụng người t&amp;agrave;i?&amp;quot;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;Ocirc;ng Phan Văn M&amp;atilde;i cho hay, trung ương rất quan t&amp;acirc;m đến TP.HCM. Quốc hội đ&amp;atilde; c&amp;oacute; nghị quyết 54 về cơ chế đặc th&amp;ugrave; cho TP.HCM với vai tr&amp;ograve; đầu t&amp;agrave;u kinh tế của cả nước.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;Ocirc;ng M&amp;atilde;i cho biết ng&amp;agrave;y 12-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất tr&amp;igrave;nh b&amp;aacute;o c&amp;aacute;o sẽ k&amp;eacute;o d&amp;agrave;i nghị quyết 54 đến hết năm sau, định hướng x&amp;acirc;y dựng nghị quyết mới đề xuất những trọng t&amp;acirc;m gi&amp;uacute;p th&amp;agrave;nh phố c&amp;oacute; nhiều kh&amp;ocirc;ng gian khai th&amp;aacute;c c&amp;aacute;c nguồn lực để ph&amp;aacute;t triển.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Th&amp;agrave;nh phố đang ho&amp;agrave;n thiện những đề xuất để c&amp;oacute; nghị quyết tiếp theo cho th&amp;agrave;nh phố. &amp;Ocirc;ng M&amp;atilde;i đề nghị nếu c&amp;oacute; đề xuất n&amp;agrave;o, bạn trẻ cần khẩn trương gửi về để th&amp;agrave;nh phố ho&amp;agrave;n thiện dự thảo mới tr&amp;igrave;nh trung ương.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;quot;C&amp;aacute;c bạn h&amp;atilde;y đề xuất những cơ chế, ch&amp;iacute;nh s&amp;aacute;ch vượt trội, khơi được tiềm năng sức mạnh của th&amp;agrave;nh phố để th&amp;agrave;nh phố ch&amp;uacute;ng ta ph&amp;aacute;t triển v&amp;agrave; c&amp;ugrave;ng cả nước ph&amp;aacute;t triển&amp;quot; - &amp;ocirc;ng M&amp;atilde;i gợi mở.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/980/2022/10/14/logo-pham-hong-ngoc-16657162654361379305987.jpg&quot; style=&quot;height:372px; width:600px&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Chị Phạm Hồng Ngọc (Đo&amp;agrave;n cơ quan Đại học Quốc gia TP.HCM) ph&amp;aacute;t biểu - Ảnh: HỮU HẠNH&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Trong khi đ&amp;oacute;, chị Phạm Hồng Ngọc (Đo&amp;agrave;n cơ quan Đại học Quốc gia TP.HCM) v&amp;iacute; TP.HCM như thỏi nam ch&amp;acirc;m của đất nước, c&amp;oacute; sức h&amp;uacute;t nhiều với nguồn nh&amp;acirc;n lực, nhưng nhu cầu việc l&amp;agrave;m hiện nay của th&amp;agrave;nh phố ra sao để sinh vi&amp;ecirc;n biết th&amp;agrave;nh phố đang cần g&amp;igrave; ở c&amp;aacute;c bạn?&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;Ocirc;ng Phan Văn M&amp;atilde;i n&amp;oacute;i TP.HCM đang tập trung trở th&amp;agrave;nh trung t&amp;acirc;m đ&amp;agrave;o tạo nguồn nh&amp;acirc;n lực, đặt mục ti&amp;ecirc;u kh&amp;ocirc;ng chỉ l&amp;agrave; nơi đ&amp;agrave;o tạo của cả nước m&amp;agrave; phải l&amp;agrave; nơi đ&amp;agrave;o tạo nguồn nh&amp;acirc;n lực trong khu vực.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;quot;Ch&amp;uacute;ng ta đ&amp;oacute;n nhiều sinh vi&amp;ecirc;n quốc tế đến học tập tại c&amp;aacute;c trường ở TP.HCM. Ch&amp;uacute;ng ta tiếp tục đầu tư đội ngũ, cơ sở vật chất v&amp;agrave; phương ph&amp;aacute;p để c&amp;oacute; thể trở th&amp;agrave;nh trung t&amp;acirc;m đ&amp;agrave;o tạo nguồn nh&amp;acirc;n lực&amp;quot; - &amp;ocirc;ng M&amp;atilde;i chia sẻ.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Chủ tịch UBND TP.HCM n&amp;oacute;i hằng năm sinh vi&amp;ecirc;n TP.HCM đi học nước ngo&amp;agrave;i nhiều, chi h&amp;agrave;ng tỉ đ&amp;ocirc; la. Nếu TP đầu tư trung t&amp;acirc;m gi&amp;aacute;o dục, đ&amp;agrave;o tạo th&amp;igrave; kh&amp;ocirc;ng bị &amp;quot;chảy m&amp;aacute;u&amp;quot; nguồn sinh vi&amp;ecirc;n n&amp;agrave;y.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/980/2022/10/14/logo-765fa059a663613d3872-16657174357881745623696.jpg&quot; style=&quot;height:402px; width:600px&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;C&amp;aacute;c vị kh&amp;aacute;ch mời c&amp;ugrave;ng giao lưu, chia sẻ &amp;yacute; kiến với c&amp;aacute;c bạn trẻ TP.HCM dự diễn đ&amp;agrave;n - Ảnh: HỮU HẠNH&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Đặt h&amp;agrave;ng &amp;yacute; tưởng từ người trẻ&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Trao đổi với thanh ni&amp;ecirc;n th&amp;agrave;nh phố, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn M&amp;atilde;i cho rằng c&amp;aacute;c khu c&amp;ocirc;ng nghiệp tại th&amp;agrave;nh phố đang đ&amp;oacute;ng g&amp;oacute;p rất lớn cho nền kinh tế của th&amp;agrave;nh phố v&amp;agrave; cả nước. Tuy nhi&amp;ecirc;n, cần t&amp;aacute;i cơ cấu, cần tập trung c&amp;ocirc;ng nghiệp c&amp;ocirc;ng nghệ cao tạo gi&amp;aacute; trị lớn hơn, tạo l&amp;otilde;i cho sự ph&amp;aacute;t triển.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;N&amp;ocirc;ng nghiệp d&amp;ugrave; chỉ chiếm dưới 1% tỉ trọng cơ cấu kinh tế của th&amp;agrave;nh phố song vẫn rất cần được đầu tư. Trong đ&amp;oacute;, ưu ti&amp;ecirc;n ph&amp;aacute;t triển n&amp;ocirc;ng nghiệp c&amp;ocirc;ng nghệ cao.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;quot;Đ&amp;acirc;y l&amp;agrave; những vấn đề m&amp;agrave; tuổi trẻ cần hết sức quan t&amp;acirc;m, phải l&amp;agrave; nguồn nh&amp;acirc;n lực c&amp;oacute; chất lượng để c&amp;ugrave;ng th&amp;agrave;nh phố ph&amp;aacute;t triển&amp;quot; - &amp;ocirc;ng M&amp;atilde;i nhấn mạnh.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/980/2022/10/14/logo-954fcd47667da123f86c-1665720540512541209291.jpg&quot; style=&quot;height:395px; width:600px&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;Ocirc;ng Phạm Ph&amp;uacute; Ngọc Trai, chủ tịch v&amp;agrave; s&amp;aacute;ng lập C&amp;ocirc;ng ty tư vấn kinh doanh Hội nhập to&amp;agrave;n cầu, giao lưu với c&amp;aacute;c bạn trẻ - Ảnh: HỮU HẠNH&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;quot;Giao th&amp;ocirc;ng l&amp;agrave; vấn đề nhức nhối của th&amp;agrave;nh phố ch&amp;uacute;ng ta. Trời mưa ngập nước, kẹt xe giờ cao điểm m&amp;agrave; thời gian sắp tới, ph&amp;aacute;t triển hạ tầng cũng phải t&amp;iacute;nh to&amp;aacute;n lại giao th&amp;ocirc;ng đ&amp;ocirc; thị, c&amp;oacute; lộ tr&amp;igrave;nh hạn chế phương tiện c&amp;aacute; nh&amp;acirc;n&amp;quot; - &amp;ocirc;ng M&amp;atilde;i n&amp;oacute;i.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;quot;L&amp;agrave;m sao để c&amp;oacute; kh&amp;ocirc;ng gian cho tuổi trẻ tham gia đổi mới s&amp;aacute;ng tạo?&amp;quot;, &amp;ocirc;ng đặt c&amp;acirc;u hỏi. Rồi &amp;ocirc;ng dẫn vấn đề giao th&amp;ocirc;ng c&amp;ocirc;ng cộng, ngập nước, nh&amp;agrave; ở, thủ tục h&amp;agrave;nh ch&amp;iacute;nh&amp;hellip; l&amp;agrave; kh&amp;ocirc;ng gian để tuổi trẻ tham gia đổi mới s&amp;aacute;ng tạo.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;quot;C&amp;aacute;i n&amp;agrave;o l&amp;agrave;m chưa đ&amp;uacute;ng th&amp;igrave; sửa lại, c&amp;aacute;i n&amp;agrave;o c&amp;oacute; giải ph&amp;aacute;p m&amp;agrave; chưa thỏa đ&amp;aacute;ng th&amp;igrave; cần đề xuất sửa, chưa hiệu quả đề xuất cải thiện cho tốt hơn. Mỗi người trẻ h&amp;atilde;y ph&amp;aacute;t huy vai tr&amp;ograve; của m&amp;igrave;nh&amp;quot; - &amp;ocirc;ng n&amp;oacute;i.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Nhắc lại lời Chủ tịch nước Nguyễn Xu&amp;acirc;n Ph&amp;uacute;c khi l&amp;agrave;m việc với TP.HCM rằng TP.HCM phải l&amp;agrave; nơi ph&amp;aacute;t triển về đổi mới s&amp;aacute;ng tạo v&amp;agrave; trung ương sẽ tiếp tục ho&amp;agrave;n thiện mặt thể chế cho th&amp;agrave;nh phố, &amp;ocirc;ng Phan Văn M&amp;atilde;i n&amp;oacute;i th&amp;agrave;nh phố đang x&amp;acirc;y dựng c&amp;ocirc;ng tr&amp;igrave;nh Trung t&amp;acirc;m đổi mới s&amp;aacute;ng tạo, c&amp;aacute;c trường cũng c&amp;oacute; nhiều chương tr&amp;igrave;nh li&amp;ecirc;n quan đến đổi mới s&amp;aacute;ng tạo.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;quot;L&amp;agrave;m sao để Đo&amp;agrave;n tham gia x&amp;acirc;y dựng nguồn nh&amp;acirc;n lực trẻ đ&amp;oacute;ng g&amp;oacute;p v&amp;agrave;o ph&amp;aacute;t triển. T&amp;ocirc;i mong c&amp;aacute;c bạn phải ph&amp;aacute;t triển bản th&amp;acirc;n trước. Mỗi người ph&amp;aacute;t triển l&amp;agrave; ch&amp;uacute;ng ta đ&amp;oacute;ng g&amp;oacute;p v&amp;agrave;o sự ph&amp;aacute;t triển chung của th&amp;agrave;nh phố&amp;quot; - &amp;ocirc;ng chia sẻ.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Đất nước m&amp;igrave;nh rất đẹp, sẽ c&amp;ograve;n ph&amp;aacute;t triển...&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/980/2022/10/14/logo-c5554dc3e3f924a77de8-1665720594544243462945.jpg&quot; style=&quot;height:389px; width:600px&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Gi&amp;aacute;m đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM Trần Phước Anh chia sẻ - Ảnh: HỮU HẠNH&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Giao lưu tại diễn đ&amp;agrave;n, Gi&amp;aacute;m đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM Trần Phước Anh nhận được c&amp;acirc;u hỏi: &amp;quot;Đ&amp;acirc;u l&amp;agrave; điều th&amp;ocirc;i th&amp;uacute;c &amp;ocirc;ng trong c&amp;acirc;u chuyện học tập, phấn đấu v&amp;agrave; l&amp;agrave;m việc?&amp;quot; v&amp;agrave; &amp;ocirc;ng n&amp;oacute;i nếu nh&amp;igrave;n lại chặng đường 20 năm qua, với &amp;ocirc;ng như một thước phim.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Du học bằng học bổng ở Anh, &amp;ocirc;ng từng được một số c&amp;ocirc;ng ty mời ch&amp;agrave;o l&amp;agrave;m việc với mức lương hơn 3.000 USD/th&amp;aacute;ng (so với mức lương &amp;ocirc;ng nhận tại sở thời điểm đ&amp;oacute; chỉ khoảng 4 triệu đồng/th&amp;aacute;ng).&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Tuy nhi&amp;ecirc;n, &amp;ocirc;ng Phước Anh chia sẻ chưa từng c&amp;oacute; &amp;yacute; định sẽ định cư v&amp;agrave; l&amp;agrave;m việc ở nước ngo&amp;agrave;i. &amp;quot;Đất nước m&amp;igrave;nh rất đẹp, c&amp;ograve;n rất nhiều cơ hội, sẽ c&amp;ograve;n ph&amp;aacute;t triển nếu ta chịu dấn th&amp;acirc;n. L&amp;uacute;c đ&amp;oacute; t&amp;ocirc;i nghĩ vậy&amp;quot;, &amp;ocirc;ng Phước Anh n&amp;oacute;i.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;L&amp;yacute; tưởng l&amp;agrave; quan trọng, tuy nhi&amp;ecirc;n người trẻ cần phải thực tế, cụ thể rằng bằng l&amp;yacute; tưởng đ&amp;oacute; phải lo được cho cuộc sống hằng ng&amp;agrave;y. &amp;Ocirc;ng n&amp;oacute;i cần nhận thức r&amp;otilde; về năng lực của m&amp;igrave;nh.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;quot;Y&amp;ecirc;u nước, muốn được đ&amp;oacute;ng g&amp;oacute;p cho đất nước cũng phải hết sức r&amp;otilde; r&amp;agrave;ng trước niềm đam m&amp;ecirc; với c&amp;ocirc;ng việc, kh&amp;ocirc;ng ngừng dấn th&amp;acirc;n, trau dồi th&amp;ecirc;m ngoại ngữ để cho m&amp;igrave;nh th&amp;ecirc;m nhiều cơ hội&amp;quot;, &amp;ocirc;ng Phước Anh t&amp;acirc;m sự.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;Ocirc;ng Phạm Ph&amp;uacute; Ngọc Trai - chủ tịch v&amp;agrave; s&amp;aacute;ng lập C&amp;ocirc;ng tư Tư vấn kinh doanh Hội nhập to&amp;agrave;n cầu - n&amp;oacute;i vinh dự khi được tham dự diễn đ&amp;agrave;n, chia sẻ c&amp;ugrave;ng c&amp;aacute;c bạn trẻ.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Theo &amp;ocirc;ng Ngọc Trai, mỗi thế hệ đều c&amp;oacute; một kh&amp;aacute;t vọng gắn liền với thời cuộc của đất nước v&amp;agrave; chắc chắn ở đ&amp;oacute; sẽ lu&amp;ocirc;n c&amp;oacute; những kh&amp;oacute; khăn, th&amp;aacute;ch thức. Kh&amp;aacute;t vọng của thế hệ của &amp;ocirc;ng ch&amp;iacute;nh l&amp;agrave; phải l&amp;agrave;m sao cho đất nước gi&amp;agrave;u c&amp;oacute; hơn, bước ra quốc tế sẽ nhận được sự t&amp;ocirc;n trọng hơn.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;N&amp;oacute;i về kh&amp;aacute;t vọng của thế hệ m&amp;igrave;nh, &amp;ocirc;ng Ngọc Trai n&amp;oacute;i: &amp;quot;Thời điểm đ&amp;oacute; ch&amp;uacute;ng t&amp;ocirc;i đi ra quốc tế nhưng rất tự ti, nh&amp;igrave;n l&amp;agrave; thấy ngh&amp;egrave;o, trong c&amp;aacute;c c&amp;ocirc;ng ty đa quốc gia th&amp;igrave; ch&amp;uacute;ng t&amp;ocirc;i lu&amp;ocirc;n ở vai vế rất khi&amp;ecirc;m tốn. Đ&amp;oacute; l&amp;agrave; l&amp;yacute; do ch&amp;uacute;ng t&amp;ocirc;i quyết t&amp;acirc;m l&amp;agrave;m sao cho đất nước m&amp;igrave;nh gi&amp;agrave;u c&amp;oacute; hơn, quốc tế nh&amp;igrave;n nhận m&amp;igrave;nh với sự t&amp;ocirc;n trọng hơn&amp;quot;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/980/2022/10/14/logo-880d7b36de0c1952401d-16657206422422102428426.jpg&quot; style=&quot;height:400px; width:600px&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;Aacute; hậu Phạm Ngọc Phương Anh chia sẻ tại diễn đ&amp;agrave;n - Ảnh: HỮU HẠNH&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;Aacute; hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh n&amp;oacute;i khi tham gia c&amp;aacute;c cuộc thi sắc đẹp, bản th&amp;acirc;n c&amp;ocirc; lu&amp;ocirc;n cố gắng thể hiện đ&amp;uacute;ng tinh thần của tuổi trẻ th&amp;agrave;nh phố mang t&amp;ecirc;n B&amp;aacute;c: tự tin, học hỏi, d&amp;aacute;m nghĩ d&amp;aacute;m l&amp;agrave;m.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&amp;quot;Ch&amp;uacute;ng ta đ&amp;atilde; chịu đựng rất nhiều hệ quả của dịch bệnh. Thời gian dịch COVID-19, t&amp;ocirc;i đ&amp;atilde; tham gia một bếp ăn miễn ph&amp;iacute; phục vụ cho c&amp;aacute;c chiến sĩ, y b&amp;aacute;c sĩ. Cũng c&amp;oacute; nhiều rủi ro nhưng t&amp;ocirc;i kh&amp;ocirc;ng hề nghĩ g&amp;igrave; ngo&amp;agrave;i chuyện đ&amp;oacute; l&amp;agrave; việc cần thiết&amp;quot;, Phương Anh n&amp;oacute;i về l&amp;yacute; tưởng tuổi trẻ dấn th&amp;acirc;n.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Trong ng&amp;agrave;y 14-10, c&amp;aacute;c đại biểu cũng sẽ chia th&amp;agrave;nh năm tổ để tham gia c&amp;aacute;c diễn đ&amp;agrave;n gắn với c&amp;aacute;c chủ đề: y&amp;ecirc;u nước, đo&amp;agrave;n kết, xung k&amp;iacute;ch, s&amp;aacute;ng tạo, hội nhập - cũng ch&amp;iacute;nh l&amp;agrave; chủ đề của đại hội lần n&amp;agrave;y.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Trước đ&amp;oacute;, tại cơ sở đ&amp;atilde; diễn ra c&amp;aacute;c diễn đ&amp;agrave;n gắn với đợt sinh hoạt chủ điểm th&amp;aacute;ng 10. Th&amp;ocirc;ng qua c&amp;aacute;c diễn đ&amp;agrave;n, c&amp;aacute;c bạn trẻ c&amp;oacute; dịp thể hiện kh&amp;aacute;t vọng, t&amp;igrave;nh cảm, đề xuất c&amp;aacute;c &amp;yacute; tưởng, hiến kế trong x&amp;acirc;y dựng, ph&amp;aacute;t triển th&amp;agrave;nh phố v&amp;agrave; đ&amp;oacute;ng g&amp;oacute;p cho tổ chức Đo&amp;agrave;n&amp;hellip;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Ch&amp;agrave;o mừng đại hội, Th&amp;agrave;nh Đo&amp;agrave;n TP.HCM đ&amp;atilde; tổ chức nhiều c&amp;ocirc;ng tr&amp;igrave;nh, phần việc. Kh&amp;aacute;nh th&amp;agrave;nh ph&amp;ograve;ng truyền thống Đo&amp;agrave;n TP.HCM giai đoạn 2, thực hiện 25 &amp;quot;Kh&amp;ocirc;ng gian xanh&amp;quot;, 50 mảng xanh tr&amp;ecirc;n địa b&amp;agrave;n th&amp;agrave;nh phố, 30 chợ d&amp;acirc;n sinh giảm thiểu r&amp;aacute;c thải nhựa, x&amp;acirc;y dựng 20 khu lưu tr&amp;uacute; thanh ni&amp;ecirc;n c&amp;ocirc;ng nh&amp;acirc;n &amp;quot;Văn minh - sạch đẹp - an to&amp;agrave;n&amp;quot;, sơn mới 300 ph&amp;ograve;ng học, x&amp;acirc;y dựng 10 s&amp;acirc;n chơi thiếu nhi bằng vật liệu t&amp;aacute;i chế, n&amp;acirc;ng cấp v&amp;agrave; b&amp;ecirc; t&amp;ocirc;ng h&amp;oacute;a 35km đường - hẻm, x&amp;acirc;y mới v&amp;agrave; sửa chữa 25 nh&amp;agrave; t&amp;igrave;nh bạn, chăm lo v&amp;agrave; bảo trợ học tập cho trẻ em c&amp;oacute; ho&amp;agrave;n cảnh kh&amp;oacute; khăn, mồ c&amp;ocirc;i v&amp;igrave; dịch COVID-19&amp;hellip;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/980/2022/10/14/logo-z37981082501338b6844d3780510bdf51d7a30b31f444d-1665709568464833787830.jpg&quot; style=&quot;height:440px; width:600px&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Đại hội đại biểu Đo&amp;agrave;n TNCS Hồ Ch&amp;iacute; Minh TP.HCM lần thứ XI sẽ diễn ra trong hai ng&amp;agrave;y 15 v&amp;agrave; 16-10 - Ảnh: HỮU HẠNH&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/980/2022/10/14/logo-hoai-an-anh-huu-hanh-16657119915791827421844.jpg&quot; style=&quot;height:400px; width:600px&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;Anh Nguyễn Vũ Ho&amp;agrave;i &amp;Acirc;n, b&amp;iacute; thư Đo&amp;agrave;n Trường đại học Sư phạm TP.HCM, trao đổi &amp;yacute; kiến tại diễn đ&amp;agrave;n - Ảnh: HỮU HẠNH&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;strong&gt;K.ANH - C.TRIỆU (B&amp;aacute;o Tuổi Trẻ)&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;