Nói về “Đoàn kết” tại diễn đàn chủ đề “Triệu trái tim, một ý chí”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Diễn đ&agrave;n chủ đề &ldquo;Triệu tr&aacute;i tim, một &yacute; ch&iacute;&rdquo; diễn ra v&agrave;o s&aacute;ng ng&agrave;y 14/10/2022 tại Hội trường Th&agrave;nh phố. Đ&acirc;y l&agrave; diễn gắn với th&agrave;nh tố chủ đề &ldquo;Đo&agrave;n kết&rdquo;, thuộc diễn đ&agrave;n &ldquo;Kh&aacute;t vọng thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c&rdquo; do Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức.</strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35436/THP08563.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px">C&aacute;c đại biểu c&ugrave;ng h&aacute;t b&agrave;i ca &quot;Đo&agrave;n kết&quot;</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:be vietnam,sans-serif">Tham dự diễn đ&agrave;n gồm c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị B&iacute;ch Ngọc - Nguy&ecirc;n Ph&oacute; Trưởng&nbsp;Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy Th&agrave;nh phố, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết tật v&agrave; Trẻ mồ c&ocirc;i Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; Nhạc&nbsp; sĩ Trần Xu&acirc;n Tiến - Hội vi&ecirc;n Hội nhạc sĩ Việt Nam, Uỷ vi&ecirc;n Hội đồng L&yacute; luận Ph&ecirc; b&igrave;nh Văn học nghệ thuật Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; anh Phạm Ph&uacute; Trường - Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Chủ tịch Hội Doanh nh&acirc;n trẻ Th&agrave;nh phố, </span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:be vietnam,sans-serif">Ph&oacute; Chủ tịch HĐTV Tư Vấn Kinh Doanh Hội Nhập To&agrave;n Cầu c&ugrave;ng c&aacute;c Đo&agrave;n vi&ecirc;n Thanh ni&ecirc;n đến từ c&aacute;c Đo&agrave;n cơ sở.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:be vietnam,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35436/THP08522.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em>Anh Phạm Ph&uacute; Trường giao lưu với c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n</em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:be vietnam,sans-serif">Với chủ đề &ldquo;Đo&agrave;n kết&rdquo;, diễn đ&agrave;n đ&atilde; khẳng định vai tr&ograve; to lớn của đại đo&agrave;n kết d&acirc;n tộc, Nh&acirc;n d&acirc;n từ trước đến nay, qua bao cuộc đấu tranh vệ quốc từ thời dựng nước. Khẳng định mục ti&ecirc;u, &yacute; ch&iacute;, nhiệm vụ tập hợp, kết nối sức mạnh tập thể của tổ chức Đo&agrave;n v&agrave; Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố để ho&agrave;n th&agrave;nh, x&acirc;y dựng sự nghiệp lớn. Đồng thời diễn đ&agrave;n cũng đặt ra v&agrave; thảo luận về vai tr&ograve; giữ lửa v&agrave; truyền lửa của người thủ lĩnh tại c&aacute;c tổ chức Đo&agrave;n từ c&aacute;c cấp cơ sở.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:be vietnam,sans-serif">Qua &yacute; kiến thảo luận, đ&oacute;ng g&oacute;p, đề xuất của c&aacute;c đại biểu, diễn đ&atilde; x&acirc;y dựng được bức tranh to&agrave;n cảnh về c&aacute;c đối tượng đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n ở c&aacute;c m&ocirc;i trường kh&aacute;c nhau như cơ quan, trường học, x&iacute; nghiệp, qu&acirc;n đội, khu d&acirc;n cư,... C&aacute;c thủ lĩnh đến từ c&aacute;c đơn vị đ&atilde; c&oacute; cơ hội chia sẻ những cơ hội, th&aacute;ch thức trong qu&aacute; tr&igrave;nh huy động lực lượng, kết th&agrave;nh khối đại đo&agrave;n kết cũng như chia sẻ kinh nghiệm kết li&ecirc;n đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n của bản th&acirc;n.&nbsp;</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35436/THP08534.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><em>Đại biểu giao lưu trong chương tr&igrave;nh</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:be vietnam,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn L&ecirc; Trung Hiếu, b&iacute; thư quận Đo&agrave;n B&igrave;nh T&acirc;n chia sẻ về kinh nghiệm chăm lo, đo&agrave;n kết, huy động lực lượng thanh ni&ecirc;n l&agrave; người lao động nhập cư tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p, tạo gi&aacute; trị &yacute; nghĩa cho x&atilde; hội: &ldquo;Đối với t&ocirc;i, chăm lo l&agrave; tạo m&ocirc;i trường để mọi người ngồi lại với nhau để lắng nghe c&aacute;c hiến kế, nguyện vọng, t&acirc;m sự, mong muốn của c&aacute;c bạn từ đ&oacute; c&oacute; thể c&oacute; được c&aacute;c hiến kế cho x&atilde; hội cũng như những sự gi&uacute;p đỡ kịp thời cho thanh ni&ecirc;n tại khu vực. Khi c&aacute;c bạn nhận được sự gi&uacute;p đỡ từ x&atilde; hội th&igrave; c&aacute;c bạn sẽ chủ động mong muốn đ&oacute;ng g&oacute;p. Điển h&igrave;nh như trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; huy động c&aacute;c thanh ni&ecirc;n c&oacute; chung sở th&iacute;ch, nguyện vọng để th&agrave;nh lập đội nh&oacute;m t&igrave;nh nguyện, hỗ trợ bơm oxy&rdquo;.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:be vietnam,sans-serif">Trước y&ecirc;u cầu, th&aacute;ch thức về tuy&ecirc;n truyền, tiếp cận c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n cho đối tượng du học sinh, học sinh sinh vi&ecirc;n ở c&aacute;c trường quốc tế, anh Phạm Ph&uacute; Trường cho rằng: &ldquo;Cần vận động kh&eacute;o l&eacute;o, đi v&agrave;o nhu cầu thực sự của c&aacute;c bạn. Khi ch&uacute;ng ta tổ chức được những chương tr&igrave;nh, hoạt động thực sự &yacute; nghĩa, th&uacute; vị, đ&aacute;p ứng nhu cầu của c&aacute;c bạn th&igrave; họ sẽ chủ động tham gia&rdquo;.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:be vietnam,sans-serif">Diễn đ&agrave;n kết th&uacute;c th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp với ca kh&uacute;c &ldquo;Đo&agrave;n kết&rdquo; được Nhạc sĩ Trần Xu&acirc;n Tiến s&aacute;ng t&aacute;c ngay trước thềm diễn đ&agrave;n để l&agrave;m qu&agrave; tặng cho Đại hội v&agrave; c&aacute;c đại biểu. To&agrave;n bộ hội trường đ&atilde; đồng thanh ca kh&uacute;c dưới sự dẫn dắt của nhạc sĩ.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:be vietnam,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35436/THP08560.jpg" style="height:290px; width:600px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><em>Đại biểu giao lưu trong chương tr&igrave;nh</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:be vietnam,sans-serif; font-size:14px">NBT</span></strong></p> <div style="text-align: right;">&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20, 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Agile Việt Nam
;