Nói về “Đoàn kết” tại diễn đàn chủ đề “Triệu trái tim, một ý chí”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Diễn đ&agrave;n chủ đề &ldquo;Triệu tr&aacute;i tim, một &yacute; ch&iacute;&rdquo; diễn ra v&agrave;o s&aacute;ng ng&agrave;y 14/10/2022 tại Hội trường Th&agrave;nh phố. Đ&acirc;y l&agrave; diễn gắn với th&agrave;nh tố chủ đề &ldquo;Đo&agrave;n kết&rdquo;, thuộc diễn đ&agrave;n &ldquo;Kh&aacute;t vọng thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c&rdquo; do Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức.</strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35436/THP08563.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px">C&aacute;c đại biểu c&ugrave;ng h&aacute;t b&agrave;i ca &quot;Đo&agrave;n kết&quot;</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:be vietnam,sans-serif">Tham dự diễn đ&agrave;n gồm c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị B&iacute;ch Ngọc - Nguy&ecirc;n Ph&oacute; Trưởng&nbsp;Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy Th&agrave;nh phố, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết tật v&agrave; Trẻ mồ c&ocirc;i Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; Nhạc&nbsp; sĩ Trần Xu&acirc;n Tiến - Hội vi&ecirc;n Hội nhạc sĩ Việt Nam, Uỷ vi&ecirc;n Hội đồng L&yacute; luận Ph&ecirc; b&igrave;nh Văn học nghệ thuật Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; anh Phạm Ph&uacute; Trường - Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Chủ tịch Hội Doanh nh&acirc;n trẻ Th&agrave;nh phố, </span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:be vietnam,sans-serif">Ph&oacute; Chủ tịch HĐTV Tư Vấn Kinh Doanh Hội Nhập To&agrave;n Cầu c&ugrave;ng c&aacute;c Đo&agrave;n vi&ecirc;n Thanh ni&ecirc;n đến từ c&aacute;c Đo&agrave;n cơ sở.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:be vietnam,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35436/THP08522.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em>Anh Phạm Ph&uacute; Trường giao lưu với c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n</em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:be vietnam,sans-serif">Với chủ đề &ldquo;Đo&agrave;n kết&rdquo;, diễn đ&agrave;n đ&atilde; khẳng định vai tr&ograve; to lớn của đại đo&agrave;n kết d&acirc;n tộc, Nh&acirc;n d&acirc;n từ trước đến nay, qua bao cuộc đấu tranh vệ quốc từ thời dựng nước. Khẳng định mục ti&ecirc;u, &yacute; ch&iacute;, nhiệm vụ tập hợp, kết nối sức mạnh tập thể của tổ chức Đo&agrave;n v&agrave; Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố để ho&agrave;n th&agrave;nh, x&acirc;y dựng sự nghiệp lớn. Đồng thời diễn đ&agrave;n cũng đặt ra v&agrave; thảo luận về vai tr&ograve; giữ lửa v&agrave; truyền lửa của người thủ lĩnh tại c&aacute;c tổ chức Đo&agrave;n từ c&aacute;c cấp cơ sở.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:be vietnam,sans-serif">Qua &yacute; kiến thảo luận, đ&oacute;ng g&oacute;p, đề xuất của c&aacute;c đại biểu, diễn đ&atilde; x&acirc;y dựng được bức tranh to&agrave;n cảnh về c&aacute;c đối tượng đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n ở c&aacute;c m&ocirc;i trường kh&aacute;c nhau như cơ quan, trường học, x&iacute; nghiệp, qu&acirc;n đội, khu d&acirc;n cư,... C&aacute;c thủ lĩnh đến từ c&aacute;c đơn vị đ&atilde; c&oacute; cơ hội chia sẻ những cơ hội, th&aacute;ch thức trong qu&aacute; tr&igrave;nh huy động lực lượng, kết th&agrave;nh khối đại đo&agrave;n kết cũng như chia sẻ kinh nghiệm kết li&ecirc;n đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n của bản th&acirc;n.&nbsp;</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35436/THP08534.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><em>Đại biểu giao lưu trong chương tr&igrave;nh</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:be vietnam,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn L&ecirc; Trung Hiếu, b&iacute; thư quận Đo&agrave;n B&igrave;nh T&acirc;n chia sẻ về kinh nghiệm chăm lo, đo&agrave;n kết, huy động lực lượng thanh ni&ecirc;n l&agrave; người lao động nhập cư tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p, tạo gi&aacute; trị &yacute; nghĩa cho x&atilde; hội: &ldquo;Đối với t&ocirc;i, chăm lo l&agrave; tạo m&ocirc;i trường để mọi người ngồi lại với nhau để lắng nghe c&aacute;c hiến kế, nguyện vọng, t&acirc;m sự, mong muốn của c&aacute;c bạn từ đ&oacute; c&oacute; thể c&oacute; được c&aacute;c hiến kế cho x&atilde; hội cũng như những sự gi&uacute;p đỡ kịp thời cho thanh ni&ecirc;n tại khu vực. Khi c&aacute;c bạn nhận được sự gi&uacute;p đỡ từ x&atilde; hội th&igrave; c&aacute;c bạn sẽ chủ động mong muốn đ&oacute;ng g&oacute;p. Điển h&igrave;nh như trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; huy động c&aacute;c thanh ni&ecirc;n c&oacute; chung sở th&iacute;ch, nguyện vọng để th&agrave;nh lập đội nh&oacute;m t&igrave;nh nguyện, hỗ trợ bơm oxy&rdquo;.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:be vietnam,sans-serif">Trước y&ecirc;u cầu, th&aacute;ch thức về tuy&ecirc;n truyền, tiếp cận c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n cho đối tượng du học sinh, học sinh sinh vi&ecirc;n ở c&aacute;c trường quốc tế, anh Phạm Ph&uacute; Trường cho rằng: &ldquo;Cần vận động kh&eacute;o l&eacute;o, đi v&agrave;o nhu cầu thực sự của c&aacute;c bạn. Khi ch&uacute;ng ta tổ chức được những chương tr&igrave;nh, hoạt động thực sự &yacute; nghĩa, th&uacute; vị, đ&aacute;p ứng nhu cầu của c&aacute;c bạn th&igrave; họ sẽ chủ động tham gia&rdquo;.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:be vietnam,sans-serif">Diễn đ&agrave;n kết th&uacute;c th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp với ca kh&uacute;c &ldquo;Đo&agrave;n kết&rdquo; được Nhạc sĩ Trần Xu&acirc;n Tiến s&aacute;ng t&aacute;c ngay trước thềm diễn đ&agrave;n để l&agrave;m qu&agrave; tặng cho Đại hội v&agrave; c&aacute;c đại biểu. To&agrave;n bộ hội trường đ&atilde; đồng thanh ca kh&uacute;c dưới sự dẫn dắt của nhạc sĩ.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:be vietnam,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35436/THP08560.jpg" style="height:290px; width:600px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><em>Đại biểu giao lưu trong chương tr&igrave;nh</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:be vietnam,sans-serif; font-size:14px">NBT</span></strong></p> <div style="text-align: right;">&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;