Không gian văn hoá âm nhạc “Bác Hồ với thanh niên”: Mang lời ca tiếng hát hào hùng đến các em học sinh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh lu&ocirc;n d&agrave;nh t&igrave;nh y&ecirc;u to lớn c&ugrave;ng sự quan t&acirc;m s&acirc;u sắc đến c&aacute;c em thiếu nhi, c&aacute;c em học sinh. B&aacute;c chăm lo, dạy dỗ cho c&aacute;c ch&aacute;u từ việc lớn đến nhỏ, B&aacute;c nhắn nhủ &ldquo;Thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng l&agrave; người chủ tương lai của nước nh&agrave;. V&igrave; vậy chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục tốt c&aacute;c ch&aacute;u l&agrave; nhiệm vụ của to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n. C&ocirc;ng t&aacute;c đ&oacute; phải ki&ecirc;n tr&igrave;, bền bỉ,&hellip;V&igrave; tương lai con em ch&uacute;ng ta, d&acirc;n tộc ta, mọi người, mọi ng&agrave;nh phải c&oacute; </span><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">quyết t&acirc;m chăm s&oacute;c v&agrave; gi&aacute;o dục c&aacute;c ch&aacute;u b&eacute; cho tốt&rdquo;.</span></p> <p><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Đội h&igrave;nh Nốt nhạc xu&acirc;n Học viện C&aacute;n bộ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde;&nbsp;mang lời ca tiếng h&aacute;t của những năm th&aacute;ng lịch sử h&agrave;o h&ugrave;ng, với l&ograve;ng t&ocirc;n trọng, biết ơn s&acirc;u sắc đến Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đến cho c&aacute;c em học sinh</span><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;trường THPT Ho&agrave;ng Hoa Th&aacute;m nh&acirc;n những ng&agrave;y đầu năm mới.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Kh&ocirc;ng gian văn ho&aacute; &acirc;m nhạc &ldquo;B&aacute;c Hồ với thanh ni&ecirc;n&rdquo; mang những b&agrave;i h&aacute;t như lời nhắn nhủ đến học sinh, sinh vi&ecirc;n kh&ocirc;ng ngừng phấn đấu học tập, r&egrave;n luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh, g&oacute;p phần chuẩn bị h&agrave;nh trang vững chắc trong c&ocirc;ng cuộc bảo vệ Tổ quốc, ph&aacute;t triển đất nước ng&agrave;y c&agrave;ng vững mạng, phồn vinh.</span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/1/35586/1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">#moingay1tintot</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">#moituan1cauchuyendep</span></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;