Tân Phú: Sinh hoạt CLB Lý luận trẻ bàn về lý tưởng xã hội chủ nghĩa

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>S&aacute;ng 21/5/2023,&nbsp;Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận ủy, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n, C&acirc;u lạc bộ l&yacute; luận trẻ quận T&acirc;n Ph&uacute; đ&atilde; tổ chức diễn đ&agrave;n &quot;Thanh ni&ecirc;n với l&yacute; tưởng x&atilde; hội chủ nghĩa&quot;, chủ đề &ldquo;Kh&aacute;t vọng cống hiến -&nbsp;Lẽ sống thanh ni&ecirc;n&rdquo;.</strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35826/Tan%20Phu%201.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Sinh hoạt C&acirc;u lạc bộ</em></span></p> <p style="text-align:justify">Đến tham dự c&oacute; sự hiện diện của c&aacute;c đồng ch&iacute;:&nbsp;V&otilde; Văn Th&agrave;nh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận ủy,&nbsp;Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Ch&iacute;nh trị quận T&acirc;n Ph&uacute;;&nbsp;Phan Anh Nh&acirc;n - Quận ủy&nbsp;vi&ecirc;n, Ph&oacute; Trưởng Ban Thường trực Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận ủy; Phạm Ngọc Lan - Quận uỷ vi&ecirc;n, Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Quận ủy; Nguyễn Hải Đăng - B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam quận T&acirc;n Ph&uacute;.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Trong khu&ocirc;n khổ của buổi sinh hoạt, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo c&ugrave;ng th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ quận đ&atilde;&nbsp;d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tham quan t&igrave;m hiểu khu di t&iacute;ch lịch sử địa đạo Ph&uacute; Thọ Ho&agrave; nh&acirc;n kỷ niệm 133 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 &ndash; 19/5/2023), kỷ niệm 20 năm th&agrave;nh lập v&agrave; ph&aacute;t triển quận T&acirc;n Ph&uacute; (2003 &ndash; 2023), kỷ niệm 112 năm ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước (05/6/1911 -&nbsp;05/6/2023).&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Đồng ch&iacute; Phan Anh Nh&acirc;n - Quận uỷ vi&ecirc;n, Ph&oacute; trưởng Ban Thường trực Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận ủy đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề Th&ocirc;ng tin thời sự qu&yacute; I/2023 v&agrave; dự b&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh qu&yacute; II/2023.&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35826/Tan%20Phu%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Phan Anh Nh&acirc;n b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề</em></span></p> <p style="text-align:justify">C&aacute;c đồng ch&iacute; tham dự chương tr&igrave;nh đ&atilde; thảo luận v&agrave; đề xuất giải ph&aacute;p đấu tranh phản b&aacute;c lại c&aacute;c luận điệu xuy&ecirc;n tạc của c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c th&ocirc;ng tin sai tr&aacute;i tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng; vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh trong việc x&acirc;y dựng quận T&acirc;n Ph&uacute; ph&aacute;t triển bền vững; giải ph&aacute;p ph&aacute;t huy gi&aacute; trị lịch sử truyền thống địa đạo Ph&uacute; Thọ H&ograve;a đến với thanh thiếu nhi v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n;&nbsp;Giao lưu v&agrave; giới thiệu c&aacute;c m&oacute;n b&aacute;nh Việt Nam với c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n Philippines đến tham quan địa đạo.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35826/Tan%20Phu%203.jpg" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c nh&oacute;m thảo luận v&agrave; tr&igrave;nh b&agrave;y quan điểm</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35826/Tan%20Phu%204.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Trao tặng qu&agrave; cho đại diện c&aacute;c nh&oacute;m t&iacute;ch cực trong chương tr&igrave;nh</em></p> <p style="text-align:justify">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ quận tổ chức c&aacute;c đo&agrave;n thăm hỏi, tặng qu&agrave; cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch v&agrave; c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt, với tổng trị gi&aacute; 3.000.000 đồng.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35826/Tan%20Phu%205.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35826/Tan%20Phu%206.jpg" style="height:433px; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong>TH&Ugrave;Y DUNG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Agile Việt Nam
;