'Tầm nhìn xuyên thế kỷ' năm nay có gì mới?

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35828/Tam%20nhin%20xuyen%20the%20ky%201.png" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>Ngay sau lễ khai mạc, c&aacute;c th&iacute; sinh tham gia dự thi ngay trong s&aacute;ng nay 18-5 - Ảnh: C&Ocirc;NG TRIỆU</em></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px">Hội thi &quot;<a class="link-inline-content" href="https://tuoitre.vn/tam-nhin-xuyen-the-ky.html" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(34, 106, 197); outline: none;" title="Tầm nhìn xuyên thế kỷ">Tầm nh&igrave;n xuy&ecirc;n thế kỷ</a>&quot; do Th&agrave;nh Đo&agrave;n phối hợp c&ugrave;ng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy, Đảng ủy khối đại học - cao đẳng v&agrave; Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;tổ chức.</span></strong></p> <h2><span style="font-size:14px"><strong>Tầm nh&igrave;n xuy&ecirc;n thế kỷ c&oacute; nhiều điểm mới</strong></span></h2> <p><span style="font-size:14px">Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;Trần Thu H&agrave; khẳng định hội thi năm nay c&oacute; nhiều điểm mới. Tinh giản phương thức thi, giảm đầu tư kỹ thuật tổ chức, tăng chất lượng nội dung.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Hội thi c&oacute; hai bảng thi, tiếp cận rộng r&atilde;i c&aacute;c đối tượng sinh vi&ecirc;n tham gia. Bảng c&aacute; nh&acirc;n d&agrave;nh cho sinh vi&ecirc;n ch&iacute;nh quy c&aacute;c trường đại học, học viện, cao đẳng tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35828/Tam%20nhin%20xuyen%20the%20ky%202.png" style="height:401px; width:600px" /></span></p> <p style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: center;"><em><span style="font-size:12px">Chị Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;- ph&aacute;t biểu tại lễ khai mạc hội thi Tầm nh&igrave;n xuy&ecirc;n thế kỷ - Ảnh: C&Ocirc;NG TRIỆU</span></em></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ở bảng đội tuyển hội tụ sinh vi&ecirc;n, th&agrave;nh vi&ecirc;n c&acirc;u lạc bộ l&yacute; luận trẻ c&aacute;c trường. &quot;Bảng thi n&agrave;y tạo cơ hội để c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ được tăng cường sinh hoạt, cọ x&aacute;t v&agrave; học hỏi lẫn nhau. Từ đ&oacute; đ&aacute;nh gi&aacute; hiệu quả hoạt động của c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ n&agrave;y tại c&aacute;c trường&quot;, chị H&agrave; n&oacute;i.</span></p> <p><span style="font-size:14px">N&acirc;ng chất, thay đổi phương thức tổ chức, b&ecirc;n cạnh b&agrave;i thi trắc&nbsp;nghiệm, hỏi đ&aacute;p truyền thống, hội thi lần n&agrave;y tập trung ph&acirc;n t&iacute;ch, li&ecirc;n hệ thực tiễn từ g&oacute;c nh&igrave;n chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Từ đ&oacute; khai th&aacute;c năng lực tr&igrave;nh b&agrave;y, l&yacute; luận, tranh biện của sinh vi&ecirc;n. Đặc biệt t&igrave;m kiếm c&aacute;c đề xuất, giải ph&aacute;p, hiến kế giải quyết c&aacute;c vấn đề thực tiễn cụ thể.</span></p> <h3><span style="font-size:14px"><strong>Hai th&aacute;ng thi trực tuyến</strong></span></h3> <p><span style="font-size:14px">Chị Thu H&agrave; n&oacute;i hội thi lần n&agrave;y được tổ chức kết hợp c&ugrave;ng hội thi Olympic to&agrave;n quốc c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &quot;&Aacute;nh s&aacute;ng soi đường&quot; 2023.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Hội thi do Trung ương Đo&agrave;n tổ chức, v&ograve;ng thi trực tuyến của &quot;Tầm nh&igrave;n xuy&ecirc;n thế kỷ&quot; cũng l&agrave; v&ograve;ng thi trực tuyến hội thi &quot;&Aacute;nh s&aacute;ng soi đường&quot;.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35828/Tam%20nhin%20xuyen%20the%20ky%203.png" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>Bạn Nguyễn Trần Khai Quốc - Ảnh: C&Ocirc;NG TRIỆU</em></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Từ 10h15 ng&agrave;y 18-5, c&aacute;c cụm tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh đồng loạt tham gia v&ograve;ng thi trực tuyến, cũng l&agrave; thời điểm c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh Đo&agrave;n cả nước đồng loạt hưởng ứng hội thi &quot;&Aacute;nh s&aacute;ng soi đường&quot;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ở bảng đội tuyển hội tụ sinh vi&ecirc;n, th&agrave;nh vi&ecirc;n c&acirc;u lạc bộ l&yacute; luận trẻ c&aacute;c trường. &quot;Bảng thi n&agrave;y tạo cơ hội để c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ được tăng cường sinh hoạt, cọ x&aacute;t v&agrave; học hỏi lẫn nhau. Từ đ&oacute; đ&aacute;nh gi&aacute; hiệu quả hoạt động của c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ n&agrave;y tại c&aacute;c trường&quot;, chị H&agrave; n&oacute;i.</span></p> <p><span style="font-size:14px">N&acirc;ng chất, thay đổi phương thức tổ chức, b&ecirc;n cạnh b&agrave;i thi trắc&nbsp;nghiệm, hỏi đ&aacute;p truyền thống, hội thi lần n&agrave;y tập trung ph&acirc;n t&iacute;ch, li&ecirc;n hệ thực tiễn từ g&oacute;c nh&igrave;n chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Từ đ&oacute; khai th&aacute;c năng lực tr&igrave;nh b&agrave;y, l&yacute; luận, tranh biện của sinh vi&ecirc;n. Đặc biệt t&igrave;m kiếm c&aacute;c đề xuất, giải ph&aacute;p, hiến kế giải quyết c&aacute;c vấn đề thực tiễn cụ thể.</span></p> <h3><span style="font-size:14px"><strong>Hai th&aacute;ng thi trực tuyến</strong></span></h3> <p><span style="font-size:14px">Chị Thu H&agrave; n&oacute;i hội thi lần n&agrave;y được tổ chức kết hợp c&ugrave;ng hội thi Olympic to&agrave;n quốc c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &quot;&Aacute;nh s&aacute;ng soi đường&quot; 2023.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Hội thi do Trung ương Đo&agrave;n tổ chức, v&ograve;ng thi trực tuyến của &quot;Tầm nh&igrave;n xuy&ecirc;n thế kỷ&quot; cũng l&agrave; v&ograve;ng thi trực tuyến hội thi &quot;&Aacute;nh s&aacute;ng soi đường&quot;.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Từ 10h15 ng&agrave;y 18-5, c&aacute;c cụm tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh đồng loạt tham gia v&ograve;ng thi trực tuyến, cũng l&agrave; thời điểm c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh Đo&agrave;n cả nước đồng loạt hưởng ứng hội thi &quot;&Aacute;nh s&aacute;ng soi đường&quot;.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35828/Tam%20nhin%20xuyen%20the%20ky%204.png" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: center;"><em><span style="font-size:12px">Hội thi diễn ra trực tuyến tạo điều kiện thu h&uacute;t đ&ocirc;ng c&aacute;c sinh vi&ecirc;n tham gia - Ảnh: C&Ocirc;NG TRIỆU</span></em></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tất cả th&iacute; sinh dự thi trực tuyến qua trang điện tử của hội thi&nbsp;<a class="link-inline-content" href="https://anhsangsoiduong.com.vn/" rel="nofollow" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(34, 106, 197); outline: none;" target="_blank" title="https://anhsangsoiduong.com.vn">https://anhsangsoiduong.com.vn</a>&nbsp;hoặc ứng dụng &quot;Sinh vi&ecirc;n Việt Nam&quot;.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Với bảng thi đội tuyển, sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh thi trực tuyến, mỗi đội x&acirc;y dựng đề &aacute;n &quot;Giải ph&aacute;p đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản b&aacute;c quan điểm sai tr&aacute;i, th&ugrave; địch ph&ugrave; hợp với sinh vi&ecirc;n trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới&quot;. 10 đội c&oacute; điểm đề &aacute;n cao nhất được chọn v&agrave;o chung kết.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35828/Tam%20nhin%20xuyen%20the%20ky%205.png" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: center;"><em><span style="font-size:12px">Th&ugrave;y Ch&acirc;u, sinh vi&ecirc;n ĐH Nguyễn Tất Th&agrave;nh, tham gia dự thi - Ảnh: C&Ocirc;NG TRIỆU</span></em></p> <div class="VCSortableInPreviewMode alignCenter active" id="ObjectBoxContent_1684385109480" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; flex-direction: column; margin: 0px auto 15px; position: relative; transition: all 0.3s ease-in-out 0s; width: 730px; visibility: visible; overflow-wrap: break-word; cursor: default; max-width: 100%; border: 1px solid rgb(242, 209, 170); padding: 10px; font-family: Roboto; font-size: 17px; background-color: rgb(255, 251, 242);"> <div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <p><span style="font-size:14px">Th&iacute; sinh nhất bảng c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; đội tuyển sẽ đại diện Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tham gia v&ograve;ng thi cấp cụm hội thi Olympic to&agrave;n quốc c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &quot;&Aacute;nh s&aacute;ng soi đường&quot; lần thứ V - năm 2023.</span></p> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20, 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Agile Việt Nam
;