Triển lãm Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center">&nbsp;</p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Một số t&aacute;c phẩm mới nhất vừa ấn h&agrave;nh trong Tủ s&aacute;ch Di sản Hồ Ch&iacute; Minh - Ảnh: TR.N</span></em></p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; tủ s&aacute;ch thực hiện bền bỉ từ năm 1999, tới nay đ&atilde; c&oacute; hơn 50 đầu s&aacute;ch giấy, ngo&agrave;i ra c&oacute; bộ s&aacute;ch điện tử, bản đồ.&nbsp;</p> <p>Những tựa s&aacute;ch mới nhất cũng ra mắt dịp n&agrave;y l&agrave;&nbsp;<em>Nhật k&yacute; h&agrave;nh tr&igrave;nh của Hồ Chủ tịch - Bốn th&aacute;ng sang Ph&aacute;p,&nbsp;<a class="link-inline-content" href="https://tuoitre.vn/ho-chi-minh.html" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(34, 106, 197); outline: none;" title="Hồ Chí Minh">Hồ Ch&iacute; Minh</a>&nbsp;b&agrave;n về qu&acirc;n sự, Khắc s&acirc;u lời B&aacute;c, Học v&agrave; l&agrave;m theo B&aacute;c, B&aacute;c Hồ với văn h&oacute;a phương Đ&ocirc;ng</em>&hellip;</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, t&agrave;i liệu Sổ tay&nbsp;<a class="VCCTagItemInNews" href="https://tuoitre.vn/khong-gian-van-hoa.html" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(34, 106, 197); outline: none;" target="_blank" title="không gian văn hóa">kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a</a>&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh do Nh&agrave; xuất bản Trẻ bi&ecirc;n soạn gồm c&aacute;c c&acirc;u n&oacute;i đ&aacute;ng nhớ của B&aacute;c Hồ, h&igrave;nh ảnh cuộc đời hoạt động c&aacute;ch mạng của B&aacute;c... d&agrave;nh hỗ trợ c&aacute;c cơ quan, tổ chức trong x&acirc;y dựng kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p>Dịp n&agrave;y, Nh&agrave; xuất bản Trẻ cũng trao tặng Tủ s&aacute;ch Di sản Hồ Ch&iacute; Minh cho Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;o ng&agrave;y 18-5 để c&ocirc;ng ch&uacute;ng tham quan bảo t&agrave;ng c&oacute; thể tiếp cận bộ s&aacute;ch dễ d&agrave;ng.</p> <p>Trong đ&oacute; c&oacute; hộp s&aacute;ch khổ nhỏ&nbsp;<em>Hồ Ch&iacute; Minh - T&aacute;c phẩm bảo vật quốc gia</em>&nbsp;cho đến s&aacute;ch ảnh khổ lớn&nbsp;<em>Việt Nam đẹp nhất c&oacute; t&ecirc;n B&aacute;c Hồ</em>&nbsp;v&agrave; tấm bản đồ H&agrave;nh tr&igrave;nh 30 năm t&igrave;m đường cứu nước của B&aacute;c Hồ t&aacute;i hiện qu&aacute; tr&igrave;nh lịch sử t&igrave;m đường cứu nước v&agrave; hoạt động c&aacute;ch mạng của B&aacute;c Hồ từ năm 1911 đến 1941.</p> <p style="text-align:right"><strong>TR.N - B&Aacute;O TUỔI TRẺ</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;