Triển lãm Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center">&nbsp;</p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Một số t&aacute;c phẩm mới nhất vừa ấn h&agrave;nh trong Tủ s&aacute;ch Di sản Hồ Ch&iacute; Minh - Ảnh: TR.N</span></em></p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; tủ s&aacute;ch thực hiện bền bỉ từ năm 1999, tới nay đ&atilde; c&oacute; hơn 50 đầu s&aacute;ch giấy, ngo&agrave;i ra c&oacute; bộ s&aacute;ch điện tử, bản đồ.&nbsp;</p> <p>Những tựa s&aacute;ch mới nhất cũng ra mắt dịp n&agrave;y l&agrave;&nbsp;<em>Nhật k&yacute; h&agrave;nh tr&igrave;nh của Hồ Chủ tịch - Bốn th&aacute;ng sang Ph&aacute;p,&nbsp;<a class="link-inline-content" href="https://tuoitre.vn/ho-chi-minh.html" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(34, 106, 197); outline: none;" title="Hồ Chí Minh">Hồ Ch&iacute; Minh</a>&nbsp;b&agrave;n về qu&acirc;n sự, Khắc s&acirc;u lời B&aacute;c, Học v&agrave; l&agrave;m theo B&aacute;c, B&aacute;c Hồ với văn h&oacute;a phương Đ&ocirc;ng</em>&hellip;</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, t&agrave;i liệu Sổ tay&nbsp;<a class="VCCTagItemInNews" href="https://tuoitre.vn/khong-gian-van-hoa.html" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(34, 106, 197); outline: none;" target="_blank" title="không gian văn hóa">kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a</a>&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh do Nh&agrave; xuất bản Trẻ bi&ecirc;n soạn gồm c&aacute;c c&acirc;u n&oacute;i đ&aacute;ng nhớ của B&aacute;c Hồ, h&igrave;nh ảnh cuộc đời hoạt động c&aacute;ch mạng của B&aacute;c... d&agrave;nh hỗ trợ c&aacute;c cơ quan, tổ chức trong x&acirc;y dựng kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p>Dịp n&agrave;y, Nh&agrave; xuất bản Trẻ cũng trao tặng Tủ s&aacute;ch Di sản Hồ Ch&iacute; Minh cho Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;o ng&agrave;y 18-5 để c&ocirc;ng ch&uacute;ng tham quan bảo t&agrave;ng c&oacute; thể tiếp cận bộ s&aacute;ch dễ d&agrave;ng.</p> <p>Trong đ&oacute; c&oacute; hộp s&aacute;ch khổ nhỏ&nbsp;<em>Hồ Ch&iacute; Minh - T&aacute;c phẩm bảo vật quốc gia</em>&nbsp;cho đến s&aacute;ch ảnh khổ lớn&nbsp;<em>Việt Nam đẹp nhất c&oacute; t&ecirc;n B&aacute;c Hồ</em>&nbsp;v&agrave; tấm bản đồ H&agrave;nh tr&igrave;nh 30 năm t&igrave;m đường cứu nước của B&aacute;c Hồ t&aacute;i hiện qu&aacute; tr&igrave;nh lịch sử t&igrave;m đường cứu nước v&agrave; hoạt động c&aacute;ch mạng của B&aacute;c Hồ từ năm 1911 đến 1941.</p> <p style="text-align:right"><strong>TR.N - B&Aacute;O TUỔI TRẺ</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Agile Việt Nam
;