Trường CĐ Nghề TP. Hồ Chí Minh: Để Hội Sinh viên là người bạn đồng hành cùng sinh viên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 26-5, Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n </strong></span></span><strong>Trường Cao đẳng Nghề Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp;lần thứ V đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp. Đại hội triệu tập 100 đại biểu đại diện cho hơn 700 sinh vi&ecirc;n nh&agrave; trường.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham gia đại hội c&oacute; đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Đồng Đội Th&agrave;nh phố; đồng ch&iacute; T&ocirc; Minh Hiếu - Ủy vi&ecirc;n Ban Thư k&yacute;, Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Hội Sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố, thầy Trần Kim Tuyền - B&iacute; thư Đảng ủy, qu&yacute; thầy c&ocirc; đại diện c&aacute;c ph&ograve;ng ban trực thuộc nh&agrave; trường. Đại biểu được nghe quy chế, nội quy đại hội. Đại hội đ&atilde; tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n nhiệm IV (2020 - 2023), định hướng c&ocirc;ng t&aacute;c Hội, hiệp thương Ban chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n trường nhiệm kỳ V, khen thưởng c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n trường.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Ban chấp hành, Ban kiểm tra Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ V (2023 - 2025) ra mắt đại hội" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35849/C%C4%90N1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban chấp h&agrave;nh, Ban kiểm tra Hội Sinh vi&ecirc;n trường nhiệm kỳ V&nbsp; (2023 - 2025) ra mắt đại hội</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tạo m&ocirc;i trường cho học sinh, sinh vi&ecirc;n trong học tập, n&acirc;ng cao tay nghề</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&aacute;nh gi&aacute; nhiệm kỳ vừa qua, đồng ch&iacute; Trần Thị Kiều Trang &ndash; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n trường cho biết nhiệm kỳ qua Hội Sinh vi&ecirc;n trường đ&atilde; vận động được học sinh, sinh vi&ecirc;n tham gia c&aacute;c cuộc thi &ldquo;&yacute; tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh vi&ecirc;n gi&aacute;o dục nghề nghiệp&rdquo; do Tổng cục gi&aacute;o dục nghề nghiệp tổ chức.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 2021, để th&uacute;c đẩy c&aacute;c &yacute; tưởng, hoạt động khởi nghiệp, Hội Sinh vi&ecirc;n trường đ&atilde; phối hợp với Viện hợp t&aacute;c v&agrave; ph&aacute;t triển Ch&acirc;u &Acirc;u tổ chức c&aacute;c buổi talkshow, hội thảo &ldquo;H&agrave;nh trang khởi nghiệp&rdquo; nhằm mang đến cho sinh vi&ecirc;n c&aacute;c kiến thức cơ bản v&agrave; những trại nghiệm thực tế nhất trong h&agrave;ng trang lập th&acirc;n, lập nghiệp.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội Sinh vi&ecirc;n trường đ&atilde; vận động học sinh, sinh vi&ecirc;n tham gia hội thi &quot;học sinh, sinh vi&ecirc;n giỏi nghề&quot; do Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức. Sinh vi&ecirc;n nh&agrave; trường đ&atilde; khẳng định thương hiệu của m&igrave;nh qua c&aacute;c giải đạt được mỗi năm.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="TẶNG GIẤY KHen" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35849/C%C4%90N2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thầy Trần Kim Tuyền - B&iacute; thư Đảng ủy, đồng ch&iacute; T&ocirc; Minh Hiếu - Ủy vi&ecirc;n Ban thư k&yacute;, ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Hội Sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố tặng giấy khen cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch trong&nbsp;c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n nhiệm kỳ 2020 - 2023</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Cần đẩy mạnh c&aacute;c chương tr&igrave;nh tư vấn, hỗ trợ sinh vi&ecirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu chỉ đạo Đại hội, đồng ch&iacute; T&ocirc; Minh Hiếu - Ủy vi&ecirc;n Ban Thư k&yacute;, Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Hội Sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố ghi nhận sự nổ lực của Hội Sinh vi&ecirc;n trường trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng ch&iacute; định hướng Hội Sinh vi&ecirc;n trường nhiệm kỳ tới cần chủ động tham mưu với nh&agrave; trường tạo cơ chế hỗ trợ học ph&iacute;, điều kiện cơ sở vật chất cho sinh vi&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tiếp tục qu&aacute; tr&igrave;nh học tập.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội Sinh vi&ecirc;n trường cần quan t&acirc;m đến đối tượng l&agrave; học sinh trung cấp, c&oacute; c&aacute;c hoạt động hỗ trợ học tập, tạo điều kiện cho c&aacute;c em được r&egrave;n luyện thể chất, được định hướng gi&aacute; trị thẩm mỹ cho học sinh, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh. Tạo điều kiện để học sinh phấn đấu, đạt danh hiệu &ldquo;học sinh 3 r&egrave;n luyện&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội Sinh vi&ecirc;n trường cũng thường xuy&ecirc;n hỗ trợ, phối hợp với Trung t&acirc;m Tuyển sinh &ndash; đ&agrave;o tạo thường xuy&ecirc;n tổ chức c&aacute;c hoạt động &ldquo;ng&agrave;y hội việc l&agrave;m&rdquo;, &ldquo;Ng&agrave;y hội phỏng vấn tuyển dụng&rdquo;, tổ chức c&aacute;c diễn đ&agrave;n, tổ nh&oacute;m tư vấn sinh vi&ecirc;n về nghề nghiệp, việc l&agrave;m, k&yacute; t&uacute;c x&aacute;. Kết hợp c&aacute;c khoa chuy&ecirc;n m&ocirc;n, tổ chức cho sinh vi&ecirc;n thực tập, tham quan, l&agrave;m việc thực tế tại doanh nghiệp</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">KIM PHỤNG</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;