Học Bác để phát huy giá trị văn hóa con người tại TP. Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">S&aacute;ng 26-5, tham gia Hội nghị học tập, qu&aacute;n triệt, triển khai thực hiện chuy&ecirc;n đề năm 2023 &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh về ph&aacute;t huy gi&aacute; trị văn h&oacute;a, con người tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; của Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức tiếp s&oacute;ng với 1 điểm cầu ch&iacute;nh tại cơ sở v&agrave; 18 điểm cầu tại c&aacute;c đơn vị sự nghiệp trực thuộc với hơn 1.000 c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức, người lao động tham dự.</span></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35852/1.1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Điểm cầu tại Hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh (Ảnh: Thanh Tr&uacute;c).</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Hội nghị ở điểm cầu Hội trường Th&agrave;nh phố c&oacute; sự tham gia v&agrave; chủ tr&igrave; của đồng ch&iacute; Nguyễn Hồ Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy v&agrave; đồng ch&iacute; Phan Nguyễn Như Khu&ecirc; - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại Hội nghị, đồng ch&iacute; Phạm Phương Thảo nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, nguy&ecirc;n Chủ tịch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; mở đầu nội dung b&aacute;o c&aacute;o bằng c&aacute;ch đặt c&acirc;u hỏi cho c&aacute;c đại biểu tham gia trực tiếp tại Hội trường Th&agrave;nh phố rằng khi x&eacute;t về nhận diện gi&aacute; trị con người Th&agrave;nh phố th&igrave; gi&aacute; trị tốt đẹp n&agrave;o cần ph&aacute;t huy v&agrave; hạn chế n&agrave;o cần phải khắc phục.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35852/1.1.2.jpg" style="height:339px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Phạm Phương Thảo - Nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, nguy&ecirc;n Chủ tịch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề (Ảnh: B&aacute;o Người lao động).</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trong xuy&ecirc;n suốt phần b&aacute;o c&aacute;o của m&igrave;nh, đồng ch&iacute; Phương Thảo lu&ocirc;n nhấn mạnh rằng: &ldquo;Văn h&oacute;a l&agrave; mục ti&ecirc;u, động lực của sự nghiệp c&aacute;ch mạng&rdquo; bởi n&oacute; x&acirc;y dựng t&acirc;m l&yacute;, lu&acirc;n l&yacute;, x&atilde; hội, ch&iacute;nh trị lẫn kinh tế v&agrave; &ldquo;văn h&oacute;a phục vụ quần ch&uacute;ng nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Từ đ&oacute;, đồng ch&iacute; Thảo cũng đưa ra bốn&nbsp;nhiệm vụ trọng t&acirc;m cho năm 2023 v&agrave; những năm tiếp theo, bao gồm: x&acirc;y dựng kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;</span></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">đầu tư ph&aacute;t triển văn h&oacute;a con người TP. Hồ Ch&iacute; Minh,</span></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;x&acirc;y dựng m&ocirc;i trường văn h&oacute;a l&agrave;nh mạnh, x&acirc;y dựng nếp sống thị d&acirc;n, h&igrave;nh th&agrave;nh kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;ph&aacute;t huy gi&aacute; trị văn h&oacute;a, n&eacute;t đặc trưng, t&iacute;nh c&aacute;ch văn h&oacute;a con người TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35852/1.3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Điểm cầu tại Hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh chăm ch&uacute; theo d&otilde;i, ghi ch&eacute;p nội dung chuy&ecirc;n đề (Ảnh: Thanh Tr&uacute;c).</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&ugrave;ng với đ&oacute;, theo đồng ch&iacute; Thảo, để thực hiện Chuy&ecirc;n đề năm 2023 &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh về ph&aacute;t huy gi&aacute; trị văn h&oacute;a, con người Việt Nam tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; cần gắn với thực hiện chủ đề năm của Th&agrave;nh phố, đ&oacute; l&agrave;: &ldquo;N&acirc;ng cao hiệu quả hoạt động c&ocirc;ng vụ, đẩy mạnh cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh v&agrave; cải thiện m&ocirc;i trường đầu tư; th&uacute;c đẩy ph&aacute;t triển kinh tế; đảm bảo an sinh x&atilde; hội&rdquo;.&nbsp;</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35852/1.2.1.jpg" style="height:339px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Phan Nguyễn Như Khu&ecirc; - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu tại Hội nghị (Ảnh: B&aacute;o Người lao động).</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t biểu tại Hội nghị, đồng ch&iacute; Phan Nguyễn Như Khu&ecirc; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; triển khai hướng dẫn thực hiện học tập chuy&ecirc;n đề năm 2023. Đồng ch&iacute; y&ecirc;u cầu Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o quận ủy, huyện ủy, Th&agrave;nh ủy Thủ Đức v&agrave; Đảng ủy cấp tr&ecirc;n cơ sở trực thuộc Th&agrave;nh ủy tham mưu cho cấp ủy c&ugrave;ng cấp ngay trong qu&yacute; II/2023 khẩn trương tổ chức qu&aacute;n triệt chuy&ecirc;n đề 2023 đến c&aacute;c tổ chức cơ sở đảng bởi dựa v&agrave;o đ&oacute;, bằng những c&ocirc;ng việc thiết thực, ch&uacute;ng ta mới c&oacute; thể tạo sự chuyển biến đậm n&eacute;t v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u phấn đấu của đơn vị, địa phương m&igrave;nh theo Nghị quyết&nbsp; Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đ&atilde; đề ra.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35852/1.4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>Điểm cầu tại Hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh theo d&otilde;i Hội nghị (Ảnh: Thanh Tr&uacute;c).</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35852/1.2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Điểm cầu tại Hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh theo d&otilde;i Hội nghị (Ảnh: Thanh Tr&uacute;c).</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh chủ đề năm 2023 l&agrave; việc l&agrave;m thường xuy&ecirc;n của mỗi c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n. Th&ocirc;ng qua hội nghị, hy vọng rằng mỗi c&aacute; nh&acirc;n sẽ chủ động x&acirc;y dựng kế hoạch thực hiện theo c&aacute;c nội dung được qu&aacute;n triệt, học tập gắn với nhiệm vụ chuy&ecirc;n m&ocirc;n tại cơ quan, đơn vị m&igrave;nh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Một số h&igrave;nh ảnh tại c&aacute;c điểm cầu của Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh (tổng hợp):</span></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35852/1.%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90o%C3%A0n%20L%C3%BD%20T%E1%BB%B1%20Tr%E1%BB%8Dng%20-2.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Điểm cầu tại Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35852/1.%20NVH%20SINH%20VI%C3%8AN.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Điểm cầu tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35852/1.%20NXB%20TR%E1%BA%BA.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Điểm cầu tại Nh&agrave; xuất bản Trẻ.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35852/1.%20YES%20CENTER.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Điểm cầu tại Trung t&acirc;m Dịch vụ việc l&agrave;m thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố - YES Center.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35852/1.%20Trung%20t%C3%A2m%20Thanh%20ni%C3%AAn%20C%C3%B4ng%20nh%C3%A2n.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Điểm cầu tại Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35852/1.%20Tu%E1%BB%95i%20tr%E1%BA%BB%20%20-%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i.jpg" style="height:339px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Điểm cầu Văn ph&ograve;ng H&agrave; Nội - B&aacute;o Tuổi Trẻ.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35852/1.%20TU%E1%BB%94I%20TR%E1%BA%BA%20-%20%C4%90%C3%80%20N%E1%BA%B4NG.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Điểm cầu Văn ph&ograve;ng Miền Trung (Đ&agrave; Nẵng) - B&aacute;o Tuổi Trẻ.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>ẢNH: TỔNG HỢP - TƯ LIỆU TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NỘI DUNG B&Agrave;I VIẾT: THANH TR&Uacute;C</strong></span></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;