Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn: Sự khởi sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Chiều 26-5, Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường Đại học C&ocirc;ng nghệ S&agrave;i G&ograve;n lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2025 đ&atilde; tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp. 100 đại biểu ch&iacute;nh thức đại diện cho hơn 6000 hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n Trường được triệu tập tại Đại hội.</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đến tham dự đại hội c&oacute; đồng ch&iacute; Phan Tấn Anh - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố; TS. Trương Quang M&ugrave;i - Chủ tịch Hội đồng quản trị, B&iacute; thư Đảng ủy trường Đại học C&ocirc;ng nghệ S&agrave;i G&ograve;n; PGS. TS. Cao H&agrave;o Thi - Hiệu trưởng nh&agrave; trường; c&ugrave;ng qu&yacute; thầy c&ocirc; đại diện c&aacute;c ph&ograve;ng ban, l&atilde;nh đạo khoa trực thuộc trường v&agrave; qu&yacute; đơn vị t&agrave;i trợ.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đại hội đ&atilde; được nghe b&aacute;o c&aacute;o tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n trường kh&oacute;a&nbsp;VII 2020 - 2023, đồng thời, định hướng c&ocirc;ng t&aacute;c Hội kh&oacute;a&nbsp;VIII. C&ugrave;ng với đ&oacute;, Đại hội đ&atilde; tiến h&agrave;nh&nbsp;hiệp thương 21 đồng ch&iacute; tham gia&nbsp;Ban Chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường kh&oacute;a VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2025. Đ</span></span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">ồng ch&iacute; Nguyễn Thị Phương Huyền được t&iacute;n nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n trường.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Đồng thời, Đại hội cũng hiệp thương bầu</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;Đo&agrave;n đại biểu dự ch&iacute;nh thức v&agrave; dự khuyết</span></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;dự&nbsp;Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ph&aacute;t biểu tại Đại hội, đo&agrave;n đại biểu n&ecirc;u cao&nbsp;quyết t&acirc;m đem sức trẻ, sự nhiệt huyết c&ugrave;ng với những &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến v&agrave; giải ph&aacute;p&nbsp;s&aacute;ng tạo, đổi mới của sinh vi&ecirc;n trường&nbsp;đến với Đại hội Hội Sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35858/CNSG 1.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ban Chấp h&agrave;nh, Ban Thư k&yacute;, Ban kiểm tra Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam&nbsp;Trường nhiệm kỳ VIII (2023 - 2025) ra mắt Đại hội</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Nh&acirc;n sự kiện quan trọng n&agrave;y, Đảng ủy đ&atilde; trao tặng Hội Sinh vi&ecirc;n Trường cờ thưởng&nbsp;để kh&iacute;ch lệ với nội dung &ldquo;Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường Đại học C&ocirc;ng nghệ S&agrave;i G&ograve;n lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2025: Ti&ecirc;n phong - Tri thức - Bản lĩnh - S&aacute;ng tạo - Hội nhập&rdquo;.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35858/CNSG 3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đảng ủy Trường trao tặng Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường cờ thưởng</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35858/CNSG 2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>ThS. Ho&agrave;ng Ngọc Khải v&agrave; ThS. L&ecirc; Thị Phương Hằng trao bằng khen cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tập thể xuất sắc</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng ch&iacute; Phan Tấn Anh - Ph&oacute; Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; ghi nhận sự nỗ lực của tập thể c&aacute;n bộ Hội Sinh vi&ecirc;n trường trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đồng ch&iacute; cũng đưa ra những định hướng Hội Sinh vi&ecirc;n&nbsp;trường nhiệm kỳ mới về việc đầu tư triển khai trong c&ocirc;ng t&aacute;c nghi&ecirc;n cứu khoa học; tăng cường đồng h&agrave;nh, hỗ trợ sinh vi&ecirc;n; lan tỏa phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; từ cấp Trường đến c&aacute;c cơ sở Hội.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35858/CNSG 4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Phan Tấn Anh - Ph&oacute; Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n,<br /> Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại Đại hội</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đồng ch&iacute; Tấn Anh nhắn nhủ&nbsp;Hội Sinh vi&ecirc;n trường cần ti&ecirc;n phong, chủ động đổi mới c&aacute;ch thức hoạt động để cạnh tranh; th&iacute;ch ứng, hội nhập, s&aacute;ng tạo c&aacute;c tr&agrave;o lưu mới, đi đầu c&aacute;c xu thế trong thời đại mới. Song song với đ&oacute;, c&ocirc;ng t&aacute;c tăng cường giới thiệu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam, phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh Vi&ecirc;n 5 Tốt&rdquo; để khẳng định vị thế của danh hiệu cao qu&yacute; n&agrave;y v&agrave; lan tỏa đến&nbsp;c&aacute;c bạn hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n cũng cần được đẩy mạnh. Hơn hết, Ph&oacute; ban Thanh ni&ecirc;n - Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n dặn d&ograve; </span></span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">c&aacute;c cấp&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">c&aacute;n bộ Hội của trường bản lĩnh, đồng l&ograve;ng, thống nhất trong h&agrave;nh động để tạo sự khởi sắc cho c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố n&oacute;i chung v&agrave; Trường Đại học C&ocirc;ng nghệ S&agrave;i G&ograve;n n&oacute;i ri&ecirc;ng.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong>QUỲNH NHƯ</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Agile Việt Nam
;