Hội Sinh viên trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức thành công Đại hội lần thứ V

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ng&agrave;y 31/5/2023, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường Đại học Nguyễn Tất Th&agrave;nh tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2023-2025.&nbsp;Đến dự Đại hội c&oacute; đồng ch&iacute; Phan Tấn Anh - Ph&oacute; chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; B&ugrave;i Trọng Nghĩa - B&iacute; thư Đo&agrave;n khối Cơ Sở Bộ C&ocirc;ng&nbsp;Thương c&ugrave;ng qu&yacute; thầy c&ocirc; trong ban gi&aacute;m hiệu v&agrave; 156 đại biểu l&agrave; c&aacute;c sinh vi&ecirc;n ưu t&uacute; đại diện cho to&agrave;n thể sinh vi&ecirc;n trường.</span></span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35884/TD%2010.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <div style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh&nbsp;</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-size:14px">Đại hội diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trang trọng</span></em></span></div> <div style="text-align: center;"> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trong nhiệm kỳ 2020-2023, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường Đại học Nguyễn Tất Th&agrave;nh đ&atilde; b&aacute;m s&aacute;t, cụ thể h&oacute;a v&agrave; thực hiện c&oacute; hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường lần thứ IV.&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Với khẩu hiệu &quot;Tuổi trẻ trường Đại học Nguyễn Tất Th&agrave;nh s&aacute;ng tạo - vững v&agrave;ng- năng động - ti&ecirc;n phong - tr&aacute;ch nhiệm&quot; trong nhiệm kỳ, phương thức v&agrave; h&igrave;nh thức tổ chức c&aacute;c hoạt động của Hội ng&agrave;y c&agrave;ng đa dạng s&aacute;ng tạo, thiết thực. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nhiều nội dung của Hội c&ograve;n &aacute;p dụng việc chuyển đổi số để từng bước b&aacute;m s&aacute;t với nhu cầu của sinh vi&ecirc;n v&agrave; t&igrave;nh h&igrave;nh thực tiễn của nh&agrave; trường.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35884/TD 1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>C&aacute;c đại biểu biểu quyết danh s&aacute;ch đo&agrave;n chủ tịch điều h&agrave;nh Đại hội&nbsp;</em></span></span> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Điển h&igrave;nh như phong tr&agrave;o &quot;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&quot; c&oacute; bước ph&aacute;t triển mạnh mẽ, t&aacute;c động lớn đến nhận thức, tinh thần phấn đấu của sinh vi&ecirc;n, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng sinh vi&ecirc;n ph&aacute;t triển to&agrave;n diện. Kết quả trong nhiệm kỳ c&oacute; 9 Sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp th&agrave;nh, 260 Sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp trường, 10 Tập thể Sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp trường v&agrave; 545 Sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp Li&ecirc;n Chi hội.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Hoạt động tư vấn, hỗ trợ đời sống vật chất v&agrave; tinh thần cho sinh vi&ecirc;n được quan t&acirc;m, c&oacute; những bước ph&aacute;t triển r&otilde; rệt. Nổi bật l&agrave; khoảng thời gian từ th&aacute;ng 5-10/2011, th&agrave;nh phố phải thực hiện việc gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội theo chỉ thị 16 cũng đ&atilde; ảnh hưởng kh&ocirc;ng nhỏ đến cuộc sống hằng ng&agrave;y của sinh vi&ecirc;n. Để kịp thời hỗ trợ v&agrave; thể hiện sự quan t&acirc;m của nh&agrave; trường đối với c&aacute;c sinh vi&ecirc;n đang gặp kh&oacute; khăn trong đợt dịch, BCH Đo&agrave;n &ndash; Hội Sinh vi&ecirc;n trường đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Chung tay hỗ trợ Sinh vi&ecirc;n NTTU kh&oacute; khăn đang ở trọ tại TP.HCM bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19&rdquo; cho hơn 1.466 sinh vi&ecirc;n với tổng kinh ph&iacute; thực hiện to&agrave;n bộ chương tr&igrave;nh l&agrave; 469.100.000 đồng.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đặc biệt, Hội sinh vi&ecirc;n nh&agrave; trường đ&atilde; c&oacute; nhiều hoạt động mới, thiết thực v&agrave; hiệu quả trong c&ocirc;ng t&aacute;c hội, phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n, khẳng định được vai tr&ograve; l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n t&iacute;ch cực tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c đ&agrave;o tạo của nh&agrave; trường. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, hoạt động tư vấn hỗ trợ đời sống tinh thần cho sinh vi&ecirc;n cũng được quan t&acirc;m v&agrave; c&oacute; những bước ph&aacute;t triển r&otilde; rệt.&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trong nhiệm kỳ, Hội sinh vi&ecirc;n nh&agrave; trường đ&atilde; ch&uacute; trọng đến việc ph&aacute;t triển c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ (CLB), đội nh&oacute;m về học thuật v&agrave; nghi&ecirc;n cứu khoa học. Trong đ&oacute; c&oacute; 912 đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu khoa học cấp trường, 117 b&agrave;i b&aacute;o khoa học v&agrave; c&oacute; 86 đề t&agrave;i tham gia Giải thưởng Sinh vi&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu khoa học &ndash; Eureka.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Hoạt động c&ocirc;ng t&aacute;c hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n đ&atilde; xuất hiện nhiều tập thể, c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu, l&agrave; những tấm gương s&aacute;ng trong học tập, r&egrave;n luyện của sinh vi&ecirc;n nh&agrave; trường. Kết quả trong nhiệm kỳ qua, Hội Sinh vi&ecirc;n trường Đại học Nguyễn Tất Th&agrave;nh đ&atilde; xuất sắc ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ trong 3 năm liền v&agrave; nhận bằng khen của T.Ư Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam. Ngo&agrave;i ra, trong nhiệm kỳ Hội Sinh vi&ecirc;n trường c&oacute; 27 c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; 7 tập thể nhận bằng khen của Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35884/TD 3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35884/TD 6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <div><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;Đồng ch&iacute; Phan Tấn Anh trao tặng hoa v&agrave;&nbsp;bằng khen</span><span style="color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;của T.Ư Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam đến&nbsp;Hội Sinh vi&ecirc;n trường Đại học Nguyễn Tất Th&agrave;nh&nbsp;</span></span></em></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-size:14px">Qua tất cả những nỗ lực v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh t&iacute;ch đạt được, Hội Sinh vi&ecirc;n trường đ&atilde; dần khẳng định được vai tr&ograve; của m&igrave;nh đối với Nh&agrave; trường, x&acirc;y dựng được chỗ đứng trong l&ograve;ng sinh vi&ecirc;n v&agrave; trở th&agrave;nh người bạn đ&aacute;ng tin cậy trong sinh vi&ecirc;n.</span></span></div> <div><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35884/TD 7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></div> <div><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35884/TD 8.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></div> <div><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:14px">Gi&acirc;y ph&uacute;t tuy&ecirc;n bố&nbsp;m&atilde;n nhiệm kỳ đầy x&uacute;c động&nbsp;của c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n <span style="color:rgb(0, 0, 0)">Ban Chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường Đại học Nguyễn Tất Th&agrave;nh kh&oacute;a IV</span></span></em></span></div> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng ch&iacute; Phan Tấn Anh - Ph&oacute; chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; nhiệt liệt biểu dương những th&agrave;nh t&iacute;ch Hội Sinh vi&ecirc;n trường Đại học Nguyễn Tất Th&agrave;nh đ&atilde; xuất sắc đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. B&ecirc;n cạnh biểu dương những th&agrave;nh t&iacute;ch, đồng ch&iacute; Phan Tấn Anh - Ph&oacute; chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố c&ograve;n đề nghị Ban chấp h&agrave;nh kh&oacute;a mới sẽ c&oacute; th&ecirc;m nhiều chương tr&igrave;nh t&igrave;nh nguyện mang t&iacute;nh s&aacute;ng tạo, c&oacute; những c&aacute;ch l&agrave;m đột ph&aacute;, ph&aacute;t huy những thế mạnh gắn với chuy&ecirc;n m&ocirc;n.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-size:12pt"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35884/TD 5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;Đồng ch&iacute; Phan Tấn Anh - Ph&oacute; chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại Đại hội</span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Tại kỳ Đại hội lần thứ V, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; thảo luận, chia sẻ b&agrave;i học kinh nghiệm, đề xuất c&aacute;c giải ph&aacute;p đẩy mạnh hoạt động của tổ chức hội v&agrave; thống nhất c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u, nội dung triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2025.&nbsp;</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đại hội đ&atilde; hiệp thương bầu 15 đồng ch&iacute;&nbsp; c&oacute; đủ ti&ecirc;u chuẩn, phẩm chất v&agrave; năng lực v&agrave;o Ban Chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường Đại học Nguyễn Tất Th&agrave;nh kh&oacute;a V nhiệm kỳ 2023 - 2025 v&agrave; 5 đồng ch&iacute; v&agrave;o Ban Kiểm tra nhiệm kỳ mới.</span></span></span></p> </div> </div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35884/TD 2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></div> <div style="text-align: center;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:14px">Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường Đại học Nguyễn Tất Th&agrave;nh kh&oacute;a </span>mới ra mắt nhận nhiệm vụ.</em></span></p> <p style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">HỒNG PHONG</span></strong></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;