Lần đầu tiên, Thành phố có Giải thưởng sách dành cho thiếu nhi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chiều 01-6 tại Đường s&aacute;ch &nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng đ&atilde; phối hợp Th&agrave;nh đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo, Hội xuất bản Việt Nam v&agrave; Hội Nh&agrave; Văn &nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức &ldquo;Hội s&aacute;ch thiếu nhi TP.Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ IV&rdquo; v&agrave; c&ocirc;ng bố &ldquo;Giải thưởng s&aacute;ch thiếu nhi&rdquo; thu h&uacute;t h&agrave;ng ngh&igrave;n lượt độc giả đến tham dự.</span></span></span></strong></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; Vụ trưởng Vụ Văn h&oacute;a - Văn nghệ Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương Nguyễn Minh Nhựt, Ph&oacute; Chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam L&ecirc; Ho&agrave;ng,&nbsp;</span></span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Gi&aacute;m đốc Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng L&acirc;m Đ&igrave;nh Thắng,...</span></p> <div style="text-align: center;"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35896/d2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Quang cảnh chương tr&igrave;nh khai mạc &ldquo;Hội s&aacute;ch thiếu nhi TP.Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ IV&rdquo;.</em></span></div> <div style="text-align: center;"> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Hội s&aacute;ch thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ IV l&agrave; hoạt động thường ni&ecirc;n, thiết thực, &yacute; nghĩa được đ&ocirc;ng đảo phụ huynh v&agrave; thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố đ&oacute;n nhận trong mỗi dịp h&egrave;. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, ng&agrave;y hội c&ograve;n l&agrave; tiền đề g&oacute;p phần khẳng định tầm quan trọng v&agrave; gi&aacute; trị của s&aacute;ch mang lại qua đ&oacute; khuyến kh&iacute;ch v&agrave; ph&aacute;t triển phong tr&agrave;o đọc s&aacute;ch trong cộng đồng.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t biểu tại buổi khai mạc, Gi&aacute;m đốc Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng L&acirc;m Đ&igrave;nh Thắng cho biết: Hội s&aacute;ch thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần IV nhằm ph&aacute;t huy sức mạnh, sự hưởng ứng t&iacute;ch cực của gia đ&igrave;nh, nh&agrave; trường, cộng đồng, c&aacute;c cơ quan, tổ chức x&atilde; hội tham gia v&agrave;o việc chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục v&agrave; bảo vệ trẻ em; x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển văn h&oacute;a đọc tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-size:13pt"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35896/d1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Gi&aacute;m đốc Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng L&acirc;m Đ&igrave;nh Thắng ph&aacute;t biểu tại buổi khai mạc.</em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Hội S&aacute;ch thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần IV&nbsp; tại Đường s&aacute;ch Nguyễn Văn B&igrave;nh v&agrave; một phần vỉa h&egrave; C&ocirc;ng x&atilde; Paris. Hội s&aacute;ch năm nay thu h&uacute;t hơn 20 nh&agrave; xuất bản, đơn vị ph&aacute;t h&agrave;nh tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, với hơn 16.000 tựa s&aacute;ch đa dạng thể loại, phong ph&uacute; nội dung d&agrave;nh cho thiếu nhi.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Cạnh đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c gian h&agrave;ng triển l&atilde;m, giới thiệu những tựa s&aacute;ch hay, bổ &iacute;ch được c&aacute;c em y&ecirc;u th&iacute;ch với đa dạng thể loại, chủ đề phong ph&uacute;, bổ &iacute;ch như lịch sử, văn h&oacute;a, khoa học, bảo vệ m&ocirc;i trường, an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, nghề nghiệp mơ ước của trẻ.</span></span></span></p> <div><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35896/d7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></div> <div> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Hội s&aacute;ch năm nay thu h&uacute;t hơn 20 nh&agrave; xuất bản, đơn vị ph&aacute;t h&agrave;nh tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(32, 33, 36)">Cạnh đ&oacute;, chương tr&igrave;nh chiếu phim, kịch truyền thanh (chuyển thể từ t&aacute;c phẩm văn học) d&agrave;nh cho thiếu nhi; giao lưu &acirc;m nhạc, giới thiệu c&aacute;c ca kh&uacute;c nhạc phim được chuyển thể từ t&aacute;c phẩm văn học thiếu nhi chủ đề &quot;&Acirc;m nhạc v&agrave; văn học&quot;, c&aacute;c ca kh&uacute;c m&ugrave;a h&egrave; chủ đề &quot;Thanh &acirc;m m&ugrave;a hạ&quot;; chương tr&igrave;nh tr&igrave;nh diễn, giới thiệu v&agrave; giao lưu về &quot;Đờn ca t&agrave;i tử&quot;.</span></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35896/d9.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c em thiếu nhi tham gia vẽ tranh tại hội s&aacute;ch.</em></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35896/d6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> </div> </div> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Nhiều cuốn s&aacute;ch hay v&agrave; l&ocirc;i cuốn thiếu nhi chăm ch&uacute; đọc.</em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trong khu&ocirc;n khổ hội s&aacute;ch sẽ diễn ra chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng bố Giải thưởng s&aacute;ch thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần I&nbsp;với mục đ&iacute;ch t&igrave;m kiếm những nh&acirc;n tố mới, đồng thời tạo điều kiện m&ocirc;i trường bồi dưỡng đội t&aacute;c giả viết s&aacute;ch cho thiếu nhi.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&quot;Giải thưởng nhằm tạo s&acirc;n chơi giao lưu cho c&aacute;c t&aacute;c giả chuy&ecirc;n viết s&aacute;ch thể loại thiếu nhi th&igrave; th&ocirc;ng qua giải thưởng, ban tổ chức ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn t&igrave;m kiếm những nh&acirc;n tố mới, tạo điều kiện bồi dưỡng, ph&aacute;t huy v&agrave; đầu tư cho đội ngũ t&aacute;c giả viết s&aacute;ch, đồng thời đề ra c&aacute;c giải ph&aacute;p củng cố n&acirc;ng cao hệ thống thiết chế văn h&oacute;a của th&agrave;nh phố, đặc biệt l&agrave; giải ph&aacute;p d&agrave;nh cho thiếu nhi &ndash; thế hệ tương lai của đất nước&rdquo;, Ph&oacute; chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam L&ecirc; Ho&agrave;ng chia sẻ.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c thể loại được x&eacute;t giải thưởng bao gồm: Thơ, tranh truyện, truyện tranh, tập tản văn, truyện d&agrave;i, tập truyện ngắn v&agrave; s&aacute;ch nghi&ecirc;n cứu về t&acirc;m l&yacute; gi&aacute;o dục d&agrave;nh cho thiếu nhi. Mỗi thể loại bao gồm 3 giải: Giải Nhất (từ 50 triệu đồng trở l&ecirc;n); Giải Nh&igrave; (từ 30 triệu đồng trở l&ecirc;n) v&agrave; giải Ba (từ 20 triệu đồng trở l&ecirc;n). Ngo&agrave;i ra Ban Tổ chức sẽ trao th&ecirc;m 4 giải triển vọng d&agrave;nh cho t&aacute;c phẩm hoặc bản thảo đ&atilde; ho&agrave;n chỉnh do c&aacute;c em thiếu nhi s&aacute;ng t&aacute;c (với mỗi giải trị gi&aacute; 10 triệu đồng) v&agrave; giải Th&agrave;nh tựu đối với những quyển s&aacute;ch, bộ s&aacute;ch, t&aacute;c phẩm c&oacute; gi&aacute; trị to lớn, mang tầm ảnh hưởng quan trọng đối với thiếu nhi.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent">HỒNG PHONG</span></span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify">&nbsp;</p> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;