Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải thăm, chúc mừng Nhà Thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Đ&uacute;ng ng&agrave;y 1-6, đo&agrave;n l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh do Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Nguyễn Hồ Hải dẫn đầu đ&atilde; đến thăm, ch&uacute;c mừng Nh&agrave; Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh nh&acirc;n 48 năm th&agrave;nh lập (1-6-1975 - 1-6-2023) v&agrave; Quốc tế thiếu nhi 1-6.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35899/NTN%20TPHCM.png" style="height:298px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Đo&agrave;n l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh thăm Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố dịp 48 năm th&agrave;nh lập - Ảnh: THANH HIỆP​</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại đ&acirc;y, đo&agrave;n đ&atilde; d&acirc;ng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh. Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Nguyễn Hồ Hải nhắc lại những t&igrave;nh cảm m&agrave; B&aacute;c Hồ đ&atilde; d&agrave;nh cho thiếu nhi. Đồng ch&iacute; Nguyễn Hồ Ch&iacute; Minh n&oacute;i học tập v&agrave; l&agrave;m theo B&aacute;c, Đảng bộ c&ugrave;ng ch&iacute;nh quyền v&agrave; nN&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố lu&ocirc;n d&agrave;nh những điều tốt đẹp nhất cho thiếu nhi. Gửi lời ch&uacute;c mừng to&agrave;n thể c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n của nh&agrave; thiếu nhi, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy đề nghị đội ngũ gi&aacute;o vi&ecirc;n, c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n cần l&agrave;m tốt hơn nữa c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục, chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi thời gian tới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nh&agrave; Thiếu Nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh lập từ ng&agrave;y 01-6-1975 tại số 55 Nguyễn Đ&igrave;nh Chiểu với t&ecirc;n gọi C&acirc;u lạc bộ Thiếu nhi. Ng&agrave;y 26-8-1976, Th&agrave;nh ủy quyết định giao cho Th&agrave;nh Đo&agrave;n ng&ocirc;i nh&agrave; số 169 Nam Kỳ Khởi Nghĩa&nbsp;(Quận 3) để tổ chức hoạt động. Ng&agrave;y 20-4-1976,&nbsp;C&acirc;u lạc bộ Thiếu nhi được chuyển th&agrave;nh Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thiếu nhi Th&agrave;nh phố. Ng&agrave;y 02-8-1986, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố cho ph&eacute;p chuyển Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thiếu nhi th&agrave;nh Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. </span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35899/ntntp_01.jpg" style="width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Nh&agrave; Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;&nbsp;- Ảnh: TLTĐ</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ khi th&agrave;nh đến nay, Nh&agrave; Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; l&agrave; địa điểm vui chơi, sinh hoạt học tập quen thuộc của thiếu nhi th&agrave;nh phố. Đ&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; nơi để c&aacute;c em đến vui chơi, thư gi&atilde;n, ph&aacute;t triển năng khiếu theo sở th&iacute;ch sau những chuỗi ng&agrave;y miệt m&agrave;i đ&egrave;n s&aacute;ch m&agrave; c&ograve;n l&agrave; nơi diễn ra nhiều hoạt động văn h&oacute;a văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học - kỹ thuật của thiếu nhi th&agrave;nh phố n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; của cả nước n&oacute;i chung.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong những ng&agrave;y n&agrave;y, Lễ hội Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh (KIDS FEST) 2023 diễn ra từ ng&agrave;y 2-6 đến 4-6 tại Nh&agrave; Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh với th&ocirc;ng điệp &ldquo;Trẻ em h&ocirc;m nay &ndash; Thế giới ng&agrave;y mai&rdquo;&nbsp;l&agrave; sự kiện văn h&oacute;a lớn lần đầu ti&ecirc;n tổ chức d&agrave;nh cho thiếu nhi nh&acirc;n dịp Ng&agrave;y Quốc tế Thiếu nhi (1-6) v&agrave; hưởng ứng Th&aacute;ng h&agrave;nh động v&igrave; trẻ em năm 2023.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng ng&agrave;y, đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c đ&atilde; đến thăm, ch&uacute;c mừng Nh&agrave; Thiếu nhi huyện H&oacute;c M&ocirc;n nh&acirc;n Ng&agrave;y Quốc tế Thiếu nhi. Ch&uacute;c mừng c&aacute;c em thiếu nhi, đồng ch&iacute; Nguyễn Hồ Hải ghi nhận v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; cao c&aacute;c hoạt động của Nh&agrave; Thiếu nhi huyện H&oacute;c M&ocirc;n trong thời gian qua. Đồng ch&iacute; cũng đề nghị&nbsp;Huyện ủy, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện tiếp tục quan t&acirc;m chăm lo cho c&aacute;c em thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện được sinh hoạt, chăm lo như c&aacute;c quận nội th&agrave;nh tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, tiếp tục quan t&acirc;m hỗ trợ Nh&agrave; Thiếu nhi huyện c&oacute; nhiều hoạt động vui chơi cho c&aacute;c em thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện. Dịp n&agrave;y, đồng ch&iacute; Nguyễn Hồ Hải ch&uacute;c c&aacute;c em thiếu nhi đang sinh hoạt tại Nh&agrave; Thiếu nhi huyện chăm ngoan, học giỏi; tiếp tục t&iacute;ch cực tham gia nhiều hoạt động tại Nh&agrave; Thiếu nhi của huyện.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">L&Acirc;M TI&Ecirc;U</span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Agile Việt Nam
;