Sinh viên Đại học Văn hóa Thành phố năng động, nhiệt huyết

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chiều&nbsp;31-5, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường Đại học Văn h&oacute;a TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2025.</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35902/_MG_9465.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>Ban Chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường nhiệm kỳ 2023 - 2025 ra mắt tại Đại hội</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đến tham dự Đại hội, c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Tất To&agrave;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Phan Tấn Anh - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, PGS. TS. Nguyễn Thế Dũng - B&iacute; thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường; PGS. TS. L&acirc;m Nh&acirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; c&aacute;c thầy c&ocirc; l&agrave; l&atilde;nh đạo c&aacute;c khoa, ph&ograve;ng ban; thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng, Học viện tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh; c&aacute;c anh chị l&agrave; nguy&ecirc;n c&aacute;n bộ Hội c&aacute;c thời kỳ c&ugrave;ng với 120 đại biểu l&agrave; c&aacute;c sinh vi&ecirc;n ưu t&uacute; đại diện cho 10 cơ sở Hội, C&acirc;u lạc bộ - Đội - Nh&oacute;m trực thuộc.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trong nhiệm kỳ 2020 - 2023, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường Đại học Văn h&oacute;a TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; triển khai, cụ thể h&oacute;a v&agrave; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường lần thứ VI. Từ những kinh nghiệm r&uacute;t ra, Đại hội đ&atilde; đề ra mục ti&ecirc;u, phương hướng, nhiệm vụ, giải ph&aacute;p thiết thực, s&aacute;ng tạo hơn cho c&aacute;c hoạt động c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n Trường giai đoạn 2023 - 2025 với khẩu hiệu h&agrave;nh động: &ldquo;Sinh vi&ecirc;n Đại học Văn h&oacute;a Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh - Ph&aacute;t huy đạo đức - năng động - nhiệt huyết - Lấy &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; l&agrave; kim chỉ nam cho mọi h&agrave;nh động&rdquo;. Đại hội cũng đ&atilde; được lắng nghe b&aacute;o c&aacute;o tổng hợp &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p x&acirc;y dựng văn kiện, thảo luận v&agrave; đề xuất c&aacute;c giải ph&aacute;p đẩy mạnh hoạt động của tổ chức Hội, thực hiện biểu quyết th&ocirc;ng qua c&aacute;c nội dung của văn kiện Đại hội tại ứng dụng &ldquo;Tuổi trẻ th&agrave;nh phố B&aacute;c&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Đại hội đ&atilde; hiệp thương bầu 15 đồng ch&iacute; c&oacute; đủ ti&ecirc;u chuẩn về phẩm chất v&agrave; năng lực v&agrave;o Ban Chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường Đại học Văn h&oacute;a TP. Hồ Ch&iacute; Minh kh&oacute;a VII, nhiệm kỳ 2023 - 2025 v&agrave; 03 đồng ch&iacute; v&agrave;o Ban Kiểm tra nhiệm kỳ mới. Theo đ&oacute;, đồng ch&iacute; Nguyễn C&ocirc;ng Kh&aacute;nh được Hội nghị t&iacute;n nhiệm giữ chức vụ T&acirc;n Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường v&agrave; đồng ch&iacute; Trần Nguyễn Ho&agrave;ng Ph&uacute;c t&aacute;i đắc cử Ph&oacute; Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường kh&oacute;a VII, nhiệm kỳ 2023 - 2025.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n, đ&atilde; c&oacute; nhiều tập thể, c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu, l&agrave; những tấm gương s&aacute;ng trong học tập, r&egrave;n luyện của sinh vi&ecirc;n nh&agrave; trường. Để ghi nhận v&agrave; biểu dương những nỗ lực đ&oacute;, Ban Chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; trao tặng bằng khen cho c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35902/_MG_9551.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35902/_MG_9560 (1).jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>C&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tập thể được khen thưởng tại Đại hội</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại Đại hội, PGS. TS. Nguyễn Thế Dũng - B&iacute; thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đ&atilde; ph&aacute;t biểu ch&uacute;c mừng v&agrave; ghi nhận những đ&oacute;ng g&oacute;p, kết quả đạt được của Hội Sinh vi&ecirc;n trường trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đưa ra những định hướng Hội Sinh vi&ecirc;n trường cần ho&agrave;n thiện trong c&ocirc;ng t&aacute;c triển khai, bồi dưỡng tư tưởng ch&iacute;nh trị của c&aacute;c thế hệ c&aacute;n bộ Hội vừa &ldquo;hồng&rdquo; vừa &ldquo;chuy&ecirc;n&rdquo;; đẩy mạnh phong tr&agrave;o, hoạt động của tổ chức, h&agrave;nh động h&oacute;a c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u đề ra trong nhiệm kỳ mới.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35902/_MG_9487.jpg" style="height:399px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>PGS. TS. Nguyễn Thế Dũng - B&iacute; thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại Đại hội</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&ugrave;ng với đ&oacute;, đồng ch&iacute; Phan Tấn Anh -Ph&oacute; chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; chia sẻ tại Đại hội về những quan điểm nhằm định hướng Hội Sinh vi&ecirc;n Trường ph&aacute;t triển hơn trong bối cảnh th&iacute;ch ứng, hội nhập hiện nay; theo đ&oacute; thực hiện h&oacute;a khẩu hiệu h&agrave;nh động của nhiệm kỳ mới th&ocirc;ng qua việc tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền về tổ chức Hội, phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; để khẳng định vị thế của danh hiệu cao qu&yacute; n&agrave;y cho c&aacute;c bạn hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n Trường; ph&aacute;t huy c&aacute;c tấm gương &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; cấp Trường đến gần hơn với cấp Th&agrave;nh phố, Trung ương.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35902/_MG_9514.jpg" style="height:402px; width:600px" /></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>Đồng ch&iacute; Phan Tấn Anh - Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu ch&uacute;c mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng&nbsp;Đại hội</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường Đại học Văn h&oacute;a TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đ&aacute;nh dấu sự khởi đầu mới về c&ocirc;ng t&aacute;c nh&acirc;n lực l&atilde;nh đạo của như c&aacute;c hoạt động, phong tr&agrave;o&nbsp;&ldquo;X&acirc;y dựng Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam vững mạnh&quot; của Hội Sinh vi&ecirc;n Trường. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Đại hội ng&agrave;y c&agrave;ng khẳng định &ldquo;Sinh vi&ecirc;n Đại học Văn h&oacute;a Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh -&nbsp;</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Ph&aacute;t huy đạo đức - năng động - nhiệt huyết - Lấy &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; l&agrave; kim chỉ nam cho mọi h&agrave;nh động&rdquo;.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35902/_MG_9577.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường ĐH Văn h&oacute;a TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2025</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>QUỲNH NHƯ</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;