Khẳng định bản sắc sinh viên Hoa Sen

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ng&agrave;y 01-06, Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường Đại học Hoa Sen đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp. Đại hội c&oacute; sự tham dự&nbsp;100 đại biểu đại diện cho hơn 8.000 sinh vi&ecirc;n trường</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội vinh dự được đ&oacute;n tiếp đồng ch&iacute; Nguyễn Tất&nbsp;To&agrave;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Phan Tấn Anh -&nbsp;Ph&oacute; chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam&nbsp;th&agrave;nh phố, PGS.TS V&otilde; Thị Ngọc Th&uacute;y -&nbsp;Hiệu trưởng nh&agrave; trường, Th.S Phan Văn Giang &ndash; Ph&oacute; b&iacute; thư Đảng ủy.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35903/1.jpg" style="height:360px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Ra mắt Ban Chấp h&agrave;nh, Ban Kiểm tra Hội Sinh vi&ecirc;n trường kh&oacute;a VII.&nbsp;&nbsp;Ảnh: HSV trường cung cấp.</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><strong>Đưa phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n 5 tốt đến gần với sinh vi&ecirc;n</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">B&aacute;o c&aacute;o trước đại hội về kết quả thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n trường nhiệm kỳ vừa qua, đồng ch&iacute; Th&aacute;i Ngọc Tr&acirc;n Ch&acirc;u &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam&nbsp;th&agrave;nh phố, chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường cho biết ngay từ đầu năm học, Hội Sinh vi&ecirc;n trường tham mưu ph&ograve;ng C&ocirc;ng t&aacute;c Sinh vi&ecirc;n, ph&ograve;ng Đ&agrave;o tạo v&agrave; Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường x&acirc;y dựng bộ ti&ecirc;u ch&iacute; x&eacute;t danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; v&agrave; ban h&agrave;nh c&aacute;c văn bản hướng dẫn về ti&ecirc;u ch&iacute; x&eacute;t danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; c&aacute;c cấp. Ra văn bản hướng dẫn, triển khai cho Li&ecirc;n chi Hội, chi Hội n&acirc;ng cao c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền vận động sinh vi&ecirc;n r&egrave;n luyện, phấn đấu đạt danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; th&ocirc;ng qua việc ban h&agrave;nh c&aacute;c văn bản quy định ti&ecirc;u ch&iacute; x&eacute;t chọn danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; v&agrave; &ldquo;tập thể sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; cấp trường tr&ecirc;n nhiều k&ecirc;nh, h&igrave;nh thức v&agrave; hướng dẫn tổ chức b&igrave;nh chọn, tuy&ecirc;n dương &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; c&aacute;c cấp đ&aacute;p ứng t&igrave;nh h&igrave;nh thực tế. Hội Sinh vi&ecirc;n trường tạo điều kiện tốt nhất trong việc tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh đ&aacute;p ứng c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; của &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; cấp trường, cấp Li&ecirc;n chi Hội v&agrave; cấp chi Hội</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Định hướng c&ocirc;ng t&aacute;c nhiệm kỳ tới, Hội Sinh vi&ecirc;n trường ph&aacute;t huy 100 sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp trường, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; c&acirc;u lạc bộ sinh vi&ecirc;n 5 tốt trong c&ocirc;ng t&aacute;c truyền th&ocirc;ng, tạo hiệu ứng trong sinh vi&ecirc;n. Hội Sinh vi&ecirc;n trường l&ecirc;n kế hoạch truyền th&ocirc;ng cụ thể với c&aacute;c ấn phẩm truyền th&ocirc;ng trực quan, sinh động giới thiệu về phong tr&agrave;o, định kỳ trước v&agrave; trong giai đoạn tuy&ecirc;n dương tr&ecirc;n trang fanpage Hội Sinh vi&ecirc;n Trường ĐH Hoa Sen, fanpage &ldquo;sinh vi&ecirc;n 5 tốt HSU&rdquo; v&agrave; c&aacute;c cơ sở Hội trực thuộc. C&aacute;c gương Sinh vi&ecirc;n 5 tốt ti&ecirc;u biểu c&aacute;c cấp sẽ được giới thiệu tr&ecirc;n fanpage của c&aacute;c cấp bộ Hội để tạo hiệu ứng lan tỏa của phong tr&agrave;o.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35903/HS.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Đại biểu chụp ảnh lưu niệm c&ugrave;ng thầy, c&ocirc;. Ảnh: HSV trường cung cấp.</em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Khẳng định&nbsp;bản sắc sinh vi&ecirc;n Hoa Sen</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiệm kỳ 2023 &ndash; 2025 của Hội Sinh vi&ecirc;n trường với phương ch&acirc;m &ldquo;tr&aacute;ch nhiệm &ndash; đo&agrave;n kết &ndash; bản lĩnh &ndash; s&aacute;ng tạo &ndash; hội nhập &ndash; x&acirc;y dựng m&ocirc;i trường t&ocirc;n trọng&nbsp;bản sắc&rdquo; nhận được sự quan t&acirc;m của đại biểu dự đại hội, của l&atilde;nh đạo nh&agrave; trường. Ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng ch&iacute; Phan Tấn Anh &ndash; Ph&oacute; chủ tịch, Trưởng ban kiểm tra Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam th&agrave;nh phố mong muốn Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam&nbsp;trường cần định hướng c&aacute;c hoạt động mang t&iacute;nh đặc trưng, mang gi&aacute; trị cốt l&otilde;i của sinh vi&ecirc;n Hoa Sen. Những đặc trưng đ&oacute; xuất ph&aacute;t từ c&aacute;c ng&agrave;nh nghề, chuy&ecirc;n m&ocirc;n đ&agrave;o tạo, nguyện vọng của sinh vi&ecirc;n. Để từ đ&oacute; khẳng định gi&aacute; trị, tạo n&ecirc;n thương hiệu sinh vi&ecirc;n Hoa Sen trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n, c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố. Đ&acirc;y cũng l&agrave; cơ hội để thủ lĩnh c&aacute;c cơ sở Hội ph&aacute;t huy sức mạnh, thể hiện năng lực tập hợp sinh vi&ecirc;n của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Tấn Anh cũng mong muốn Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường quan t&acirc;m đến thế hệ sinh vi&ecirc;n gen Z, gen Y. C&aacute;c bạn l&agrave; lứa sinh vi&ecirc;n y&ecirc;u th&iacute;ch sự s&aacute;ng tạo, đam m&ecirc; kh&aacute;m ph&aacute;, y&ecirc;u th&iacute;ch c&aacute;i mới. Hội Sinh vi&ecirc;n trường cần định hướng, khơi gợi để c&aacute;c bạn kh&aacute;m ph&aacute; bản sắc c&aacute; nh&acirc;n. Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường cần sẵn s&agrave;ng đổi mới, tiếp nhận c&aacute;c xu hướng mới, định vị được thương hiệu c&aacute; nh&acirc;n sẽ dễ d&agrave;ng tiếp cận với c&aacute;c doanh nghiệp, để hỗ trợ việc l&agrave;m, việc thực tập cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n khi c&ograve;n ngồi tr&ecirc;n ghế nh&agrave; trường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường đ&atilde; hiệp thương bầu Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường kh&oacute;a VII, nhiệm kỳ 2023 &ndash; 2025 gồm 05 đồng ch&iacute;. Bạn Huỳnh Gia Điềm giữ chức vụ Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n trường, bạn Phạm Nguyễn Nhật Quang giữ chức vụ Ph&oacute; Chủ tịch, Trưởng ban Kiểm tra Hội Sinh vi&ecirc;n Trường v&agrave; bạn&nbsp;Lai Phương Quỳnh - Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Trường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;Đại hội VII tiến h&agrave;nh hiệp thương thống nhất bầu Đo&agrave;n Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, ra mắt Ban Chấp h&agrave;nh, Ban Thư k&yacute;, Ban Kiểm tra Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường Kh&oacute;a VII v&agrave; ra mắt c&aacute;c chức danh chủ chốt của Hội Sinh vi&ecirc;n trường.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">KIM PHỤNG</span></strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;